Unionens regelverk

Från Wikipedia

Unionens regelverk (franska: acquis de l'Union), tidigare gemenskapens regelverk (franska: acquis communautaire), är ett regelverk av fördrag, rättsakter och andra rättskällor som Europeiska unionen och dess rättsordning – unionsrätten – bygger på och som varje anslutande land måste godta fullt ut för att bli medlem i unionen. Till skillnad från de flesta internationella avtal och överenskommelser medför regelverket rättigheter och skyldigheter inte enbart för unionens medlemsstater, utan i många fall även för fysiska och juridiska personer, däribland unionsmedborgarna. Om en medlemsstat bryter mot regelverket kan Europeiska kommissionen eller en annan medlemsstat väcka talan om fördragsbrott vid EU-domstolen.

Vid medlemskapsförhandlingar delas unionens regelverk in i olika kapitel. Varje anslutande land måste införliva hela unionens regelverk i sin nationella lagstiftning, i den mån det är nödvändigt för att genomföra regelverket på nationell nivå. Regelverket är i regel en icke-förhandlingsbar fråga. Förhandlingarna handlar istället om hur regelverket ska införlivas och genomföras av det anslutande landet.[1]

”Unionens regelverk” infördes som begrepp och ersatte det tidigare begreppet ”gemenskapens regelverk” i samband med att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009 och avskaffade den tidigare pelarstrukturen.

Struktur och omfattning[redigera | redigera wikitext]

Unionens regelverk består av följande delar:

Rättsakter som antagits inom ramen för ett fördjupat samarbete utgör inte en integrerad del av unionens regelverk och behöver således inte godtas fullt ut av nya medlemsstater.[2] Detta gäller dock inte Schengenregelverket, som utgör en integrerad del av unionens regelverk sedan sitt införlivande genom Amsterdamfördraget den 1 maj 1999.[3]

Kapitelindelning[redigera | redigera wikitext]

Unionens regelverk delas in i följande 35 olika kapitel vid medlemskapsförhandlingar:

 1. Fri rörlighet för varor
 2. Fri rörlighet för arbetstagare
 3. Etableringsrätt och frihet att tillhandahålla tjänster
 4. Fri rörlighet för kapital
 5. Offentlig upphandling
 6. Bolagsrätt
 7. Lagstiftning om immateriella rättigheter
 8. Konkurrensregler
 9. Finansiella tjänster
 10. Informationssamhället och media
 11. Jordbruk och landsbygdsutveckling
 12. Livsmedelssäkerhet, veterinära och fytosanitära frågor
 13. Fiskeri
 14. Transportpolitik
 15. Energi
 16. Beskattning
 17. Ekonomisk och monetär politik
 18. Statistik
 1. Socialpolitik och sysselsättning
 2. Företags- och industripolitik
 3. Transeuropeiska nät
 4. Regionalpolitik och samordning av strukturinstrument
 5. Rättsväsen och grundläggande rättigheter
 6. Frihet, säkerhet och rättvisa
 7. Vetenskap och forskning
 8. Utbildning och kultur
 9. Miljö
 10. Konsument- och hälsoskydd
 11. Tullunion
 12. Yttre förbindelser
 13. Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik
 14. Finansiell kontroll
 15. Finansiella bestämmelser och budgetbestämmelser
 16. Institutionella bestämmelser
 17. Övriga frågor

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.