Europeiska unionens befogenhetsområden

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Europeiska unionens befogenhetsområden är de politikområden som Europeiska unionen har befogenhet att vidta åtgärder inom. Det finns flera olika typer av befogenheter, däribland exklusiva befogenheter, delade befogenheter och stödjande befogenheter. Exklusiva befogenheter innebär att endast unionen får lagstifta, medan medlemsstaterna får vidta åtgärder endast efter godkännande av unionen eller för att genomföra unionens lagstiftning. Delade befogenheter innebär att både unionen och medlemsstaterna kan vidta åtgärder, men medlemsstaterna endast i den mån unionen inte redan har vidtagit åtgärder. Stödjande befogenheter innebär att unionen har mycket begränsade befogenheter och får endast vidta åtgärder som syftar till att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder.

Inom de politikområden som inte anges i fördragen, saknar unionen helt befogenheter. Att lägga till befogenheter eller ta bort befogenheter kan endast ske genom det ordinarie ändringsförfarandet, som kräver en fördragsändring genom sammankallandet av ett konvent, därefter en regeringskonferens och slutligen ratificering av alla medlemsstater i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Exklusiva befogenheter
Endast unionen får lagstifta och anta rättsligt bindande akter.
Delade befogenheter
Medlemsstaterna får utöva sina befogenheter i den mån som unionen inte redan har utövat sin. Unionen kan utöva sin befogenhet, men det får inte hindra medlemsstaterna från att utöva sina.
  • forskning, teknisk utveckling och rymden
  • utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
Medlemsstaterna ska samordna sin politik inom unionen.
Stödjande befogenheter
Unionen kan vidta åtgärder för att stödja, samordna eller komplettera medlemsstaternas åtgärder, dock utan att ersätta deras befogenheter på dessa områden.
  • skydd för och förbättring av människors hälsa
  • industri
  • kultur
  • turism
  • utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott
  • civilskydd
  • administrativt samarbete
Europeiska unionens flagga EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.