Lista över svenska homografer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Detta är en lista över svenska ordpar där orden trots att de uttalas olika stavas likadant. Sådana ord kallas homografer eller ibland heteronymer. Ord som skiljer sig åt enbart genom ordaccent är i allmänhet homografer och finns i listan över svenska ordaccentsskilda minimala par.

Betonade vokaler är markerade med accenter, som även markerar vokallängd och ordaccent. Akut och grav accent betecknar lång vokal och akut respektive grav ordaccent. På samma sätt markerar cirkumflex och hake kort vokal och akut/grav ordaccent. För tydlighetens skull används få fonetiska symboler.

Ord Uttal 1 Uttal 2 Noter / Exempel 1 Noter / Exempel 2
anrika ànríka ǎnríka rika på anor
banan bànan banán t.ex. skridskobana en frukt
bete bète beté agn; bete (tand); betande uppföra sig
bildrulle drulle rulle
borden bórden bòrden
brunnen brùnnen brúnnén
buren bùren búren inhägnad gjord av nät, galler etc bära
bärs bέʂ bε̂ʂ passiv presens av bära alkohol
cykel sýkel sŷkel regelbundet händelseförlopp; cykel (litteratur) fordon
delta dèltá dělta närvara grekiskt delta; floddelta
dukat dùkat dukát particip av duka mynt
en én ên trädslag ett
essens êsens esêns/esâŋs
fars fárs fârs pappas
fasan fàsan fasán skräcken
fint fínt fînt vackert bortkollring
fläkt flὲkt flε̂ kt klyvt
förslag fø̀ʂlág føʂlág
förslagen fø̀ʂlágen føʂlágen slug
halt hált hâlt av hal linkande; stopp!
hon hòn hón
hugget hùggèt húgget
hundrasexposition húndrasexposition hundraséxposition taxshow position 106
hänger hε̂ŋer hέnger den hänger på sin spik Han hänger sig åt drömmar och illusioner
hävd hέvd hε̂vd av gammal hävd
karl Kárl kár Svenskt namn man
Kista ɕísta ɕǐsta likkista stad
kort kôrt kɔ̂rt fotografi, plånbokskort inte lång
kredit krédit kredít term inom dubbel bokföring kreditkort
kön kǿn ɕǿn
kör kǿr ɕǿr ensemble av sångare framför fordon
lounge lòuŋe lâondʒ lodjursunge vilo-/väntrum; loungemusik
loge lòge lɔ́ʂ i en lada artistrum; ordensavdelning
läst lέst lε̂st läst en bok en form av en sko
malt mált mâlt finfördelat sädesslag
man mán mân en man hästman
matris màtrís matrís ris för mat ett rektangulärt schema av tal (matte)
men mén mên skada/skador människan spår, men Gud rår
min mín mîn ansiktsuttryck possessivt pronomen
modellera moděléra modeléra lera göra modell
mört môrt mórt fisk motsats till segt
ovan òván ɔ̀van jag är inte van ovan molnen
perfekt perfêkt pὲrfekt
planet plánet planét flygplan en himlakropp
raster rástér ráster pauser, avbrott nätmönster
rest rést rêst han har varit ute och rest kvarbliva
Rom rôm rɔ̂m
rykte rỳkte ry̌kte preteritum av ryka anseende, hörsägen
sedan sèdan sedán därefter en karossform för bilar
selen sélen selén kopplet kemikalien
sen sén sên försenad därefter
skallen skàllen skállen kranium
skott skôt skɔ̂t supinum av sko (verb)
smalt smált smâlt tunt glassen smalt
stegen stègen stégen ett enklare slag av trappa
svalt svált svâlt kyligt led matbrist
syns sýns sŷns genitiv av syn: för syns skull presens/imperativ av synas
tanken tànken tánken behållare
tomten tómten tòmtèn glad rödklädd man område som hör till en eller flera byggnader
trumpet trǔmpet trumpét buttert musikinstrument
väl vέl vε̂ l
vän vέn vε̂n mild och vacker kamrat

Se även[redigera | redigera wikitext]