Lista över svenska homografer

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en lista över svenska homografer, det vill säga en lista över svenska ordpar där orden trots att de uttalas olika stavas likadant. Sådana ord kallas homografer eller ibland heteronymer. Ord som skiljer sig åt enbart genom ordaccent är i allmänhet homografer och finns i listan över svenska ordaccentsskilda minimala par.

Betonade vokaler är markerade med accenter, som även markerar vokallängd och ordaccent. Akut och grav accent betecknar lång vokal och akut respektive grav ordaccent. På samma sätt markerar cirkumflex och hake kort vokal och akut/grav ordaccent. För tydlighetens skull används få fonetiska symboler.

Ord Uttal 1 Uttal 2 Noter / Exempel 1 Noter / Exempel 2
banan bànan banán t.ex. skridskobana en frukt
bete bète beté agn; bete (tand); betande uppföra sig
borden bórden bòrden böjning av bör plural av bord
brister brístér bríster imperfektioner, en saknad egenskap går av, går sönder
brunnen brùnnen brúnnén böjning av brinna bestämd form av brunn, t.ex. avloppsbrunn
buren bùren búren inhägnad gjord av nät, galler etc bära
bärs bέʂ bε̂ʂ passiv presens av bära öl
cykel sýkel sŷkel regelbundet händelseförlopp; cykel (litteratur) fordon
delta dèltá dělta närvara grekiskt delta; floddelta
demon dèmon demón förkortning av ordet "demonstrationen" gudaväsen
dom dòm dɔ̂m en tak i formen av en halvsfär beslut i en domstol
dukat dùkat dukát particip av duka mynt
en én ên trädslag ett
essens êsens esêns/esâŋs böjning av spelkortsvalören "ess" tingens kärna, eller smakkoncentrat
fars fárs fârs pappas lustspel
fasan fàsan fasán skräcken fågel
fint fínt fînt vackert bortkollring
fläkt flὲkt flε̂ kt klyvt konstruktion för gas förflyttning
Fresta frésta frêsta ort locka
förslag fø̀ʂlág føʂlág mycket kort not som spelas precis innan en annan angivande av möjlighet
förslagen fø̀ʂlágen føʂlágen slug böjning av förslag
halt hált hâlt halkig linkande; stopp!
hon hòn hón kvinna vask
hov hóv hòv en furstlig persons uppvaktning och betjäning en del av foten på t ex hästar
hugget hùggèt húgget något som fått ett hugg något som har huggits
hänger hε̂ŋer hέnger den hänger på sin spik Att hänge sig åt drömmar och illusioner
hävd hέvd hε̂vd böjning av verbet "häva" av gammal hävd
karl Kárl kár Svenskt namn man
Kista ɕísta ɕǐsta ort likkista
kolugn kólugn kålugn lugn som en ko ugn som eldas med kol
kort kôrt kɔ̂rt fotografi, plånbokskort inte lång
kredit krédit kredít term inom dubbel bokföring kreditkort
kön kǿn ɕǿn kö att vänta på sin tur i biologiskt kön
kör kǿr ɕǿr ensemble av sångare framför fordon
loge lòge lɔ́ʂ i en lada artistrum; ordensavdelning
läst lέst lε̂st läst en bok en form av en sko
malt mált mâlt finfördelat sädesslag
man mán mân en man hästman
matris màtrís matrís ris för mat ett rektangulärt schema av tal (matte)
men mén mên skada/skador konjunktion
min mín mîn ansiktsuttryck possessivt pronomen
modellera moděléra modeléra lera göra modell
modern módern modérn mamman trendig
modet mòdet módet mod (kurage) i bestämd form singular det som är modernt
mört môrt mórt fisk motsats till segt
orden ården òrden ett sorts sällskap bestämd form plural av ord
ovan òván ɔ̀van jag är inte van ovan molnen
perfekt perfêkt pὲrfekt perfekt så att ingen ändring behövs verbtempus förfluten tid
planet plánet planét flygplan en himlakropp
raster rástér ráster pauser, avbrott nätmönster
rest rést rêst han har varit ute och rest kvarbliva
Rom rôm rɔ̂m staden Rom drycken rom
rom råm ett folkslag
rykte rỳkte ry̌kte preteritum av ryka anseende, hörsägen
sedan sèdan sedán därefter en karossform för bilar
selen sélen selén kopplet grundämnet
sen sén sên försenad därefter
skott skôt skɔ̂t supinum av sko (verb); skott sig ett skott som går av
slits slíts slîts presens, passiv form av slita (verb) utskärning i kjol
smalt smált smâlt tunt glassen smalt
stegen stègen stégen ett enklare slag av trappa gångstegen
svalt svált svâlt kyligt led matbrist
syns sýns sŷns genitiv av syn: för syns skull presens/imperativ av synas
tanken tànken tánken behållare något som tänkts
Tom tɔ̂m tôm svenskt namn innehållslös
tomten tómten tòmtèn glad rödklädd man område som hör till en eller flera byggnader
trumpet trǔmpet trumpét buttert musikinstrument
vreden vrèdèn vréden ilskan bestämd form plural av vred (en mekanisk komponent)
väl vέl vε̂ l du talar väl det blev väl bra
vän vέn vε̂n mild och vacker kamrat

Se även[redigera | redigera wikitext]