Hoppa till innehållet

Släkt

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mormor)
Fyra generationer Bernadotte. Från vänster kronprins Gustaf (sedermera Gustaf V), kung Oscar II, arvprins Gustaf Adolf (sedermera Gustaf VI Adolf) och arvprins Gustaf Adolf.

En släkt avser en eller flera familjer med gemensam förfader eller -moder. I sin snävaste definition betyder släkt en grupp vars genealogi och genetiska band (blodsband) är kända. Till släkten räknas ofta affinitiva relationer (ingifta) och adopterade.[1] Släktskap, släktband och släktrelationer avser förhållande mellan personer som gör att de tillhör samma släkt. Att vara släkt med någon är synonymt med att vara besläktad eller befryndad med vederbörande.

Släktskapstermer skiljer mellan svenska dialekter.

Ordet släktskap är bildat till substantivet släkt (ålderdomligt slägt), som på fornnordiska hade feminint genus och i sin tur kommer av fornnordiskans släkte, som härrör från lågtyska slechte 'härkomst, släkt, familj'. Det har ytterst ett ursprung i det germanska verbet slahan, 'slå', och har då förmodligen bildats till det tillhörande substantivet motsvarande det svenska slag med betydelsen 'vara av ett visst slag', 'de som är av ett visst slag'.[2] Ordet finns även i danskan och norskan. Isländskan använder i stället ordet ættingi, som är avlett till ätt på samma sätt som ättling, samt orden frændi och frænka, vilka dock inte räknas som könsneutrala. Svenskan har likaledes orden frände och fränka (av frändkona, där frände är släkting och kona kvinna) som ålderdomliga benämningar.

Kända släkter som uppstått under medeltiden kallas på svenska ibland ätter; med ätt avses emellertid vanligen kungliga och adliga släkter oavsett ålder.[3] Medlemskap i en släkt förvärvas framför allt genom börd och – vid adliga släkter – oftast genom agnatisk härstamning, det vill säga på svärdssidan genom fädernet (men ibland också genom kognatisk härstamning) och medlemmar har ofta samma släktnamn. Sedan Riddarhusordningens status som lag avskaffades i Sverige, saknar ordet släkt juridisk definition, och kan i många fall beteckna ett kognatiskt släktskap det vill säga som innefattar både manliga och kvinnliga led. Släktskapet gäller både i sidled om samtida personer, och i upp- och nedgående led om dem som varit och som kommer.[1]

I ordböckerna nämns även de sinsemellan besläktade orden skyldungur i isländskan och skylding i norskan, men dessa är numera sällsynt förekommande i båda språken. "Skyldskap" är dock en term som fortfarande används inom juridiskt språk, och betecknar "nära släktskap genom blodsband" (till skillnad från "släktskap genom giftermål"). "Släkt i rätt nedåtstigande skyldskap" betyder "barn, barnbarn, barnbarnsbarn, och så vidare". Exempelvis föreskrev regeringsformen fram till 1974 följande:

Ej må de, som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, ej heller syskon eller äkta makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.

(Denna inskränkning togs bort i 1974 års regeringsform.)

Samhällsbetydelse

[redigera | redigera wikitext]

Släktskap har i olika kulturer juridisk betydelse för föräldraskap, arvsrätt, förbjudna led, släktskapsjäv, adelstitlar samt för tronföljd i arvmonarkier.

Klaner, stammar och etniska folkgrupper är större sociala grupper, ofta bildade kring släkter med en gemensam stamfader eller -moder (en människa, gud eller totem, det vill säga ett mytologiskt djur) och har under historien ofta varit grund för nationsbildande. En dynasti är en härskarsläkt.

Släktskapssystem inom socialantropologin

[redigera | redigera wikitext]
Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, Kinship terminology, 22 juli 2013.

Inom kultur- och socialantropologin har språks släktskapsterminologi kategoriserats i ett antal släktskapssystem. I synnerhet innan 1970-talets poststrukturalism tolkades släktskapssystemen som uttryck för regelbundna samhällsstrukturer och mönster av nära sociala relationer i småskaliga samhällen, med psykologiska, sociologiska och juridiska dimensioner. Om språket exempelvis gör skillnad på parallellkusiner (barn till syskon av samma kön) och korskusiner (barn till syskon av olika kön) tolkades det som tecken på att korskusiner anses giftbara i den aktuella kulturen. Släktskapsterminologi tolkades också som tecken på om matrilinjär, patrilinjär eller kognatisk härstamning tillämpas i en kultur, det vill säga om ett barn ärver och tillhör sin mors, fars eller bådas linje (klan) i klansamhällen där klanens medlemmar kan representera varandra juridiskt. Exempelvis om språket likställer en mans söner och systersöner tolkades det som tecken på att avunkulatet (relationen mellan en morbror och systerson) präglas av att mannen är en auktoritet under systersonens uppväxt, och systersonen ärver sin morbror, vilket är vanligt vid matrilinjär härstamning.[4][5]

Det strukturalistiska forskningsområdet släktskapssystem grundades av antropologen Lewis H. Morgan (1818–1881), som menade att släktskapstermerna bland de flesta icke-europeiska folk används i syftet att klassificera personer i sociala grupper snarare än att beskriva deras biologiska relationer.[4] Morgan definierade sex klassifikatoriska släktskapssystem:[6]

Hawaiianskt släktskap
det mest klassifikatoriska systemet, skiljer endast mellan kön och generation. Således kan syskon och kusiner inte särskiljas (samma termer används för båda typerna av släktingar).
Sudanesiskt släktskap
det mest beskrivande, två typer av släktingar har inte samma term. Syskon särskiljs från kusiner, och olika termer används för varje typ av kusin (farbrors barn, fasters barn, mosters barn och morbrors barn).
Eskimåsläktskap
har både klassifikatoriska och beskrivande termer. Förutom kön och generation, skiljer det också mellan släktingar i rätt nedstigande led (de som följer direkt enligt en släktlinje) och sidosläktingar (med blodsband, men inte en rak släktlinje). Linjära släktband har mycket beskrivande termer, släktband på parallella linjer har mycket klassifikatoriska termer. Således särskiljs syskon från kusiner, medan alla typer av kusiner grupperas tillsammans. Det engelska språkets släktskapstermer faller in i Eskimo-typen.
Irokesiskt släktskap
har både klassifikatoriska och beskrivande termer. Förutom kön och generation, skiljer det också mellan syskon av olika kön i föräldragenerationen. Syskon grupperas samman med giftbara parallellkusiner (barn till syskon av samma kön), medan särskilda termer används för korskusiner (barn till syskon av olika kön). En genealogisk relation genom ett par syskon av samma kön är klassat som blodsband, medan relation via syskon av motsatt kön kan betraktas som svågerskap (eng. in-law). Kusinäktenskap är i vissa samhällen tillåtna mellan korskusiner, men tabu mellan parallellkusiner. Dessutom kallar man sin moster "mor" och sin farbror "far". Däremot användare man separata termer om sin morbror och sin faster (ofta termerna för "svärfar" och "svärmor", eftersom korskusiner kan vara fördelaktiga som äktenskapspartner).
Kråkindianskt släktskap (crow-terminologi)
som irokesiskt, men gör ytterligare skillnad mellan mors och fars sidor. Släktingar på moderns sida har mer beskrivande ord, och släktingar på faderns sida har mer klassifikatoriska termer. Således är kråkindianskt släktskapsystem som irokesiskt släktskapssystem, med tillägget att en fars matrilinjära släktingar grupperas tillsammans, utan generationsskillnader, så att samma term används för både sin faster och fasterdotter, etc. Kråkindianer förmodas ha levt i ett matrilinjärt samhällssystem. Efter äktenskapet flyttade mannen till svärmors hus. I matrilinjära samhällen är morbrodern därmed i regel en auktoritet med ett avgörande inflytande på systersonens uppfostran, och den senare ärver ofta morbroderns egendom och status. Eftersom morbrors barn i crow-terminologi likställs med hans egna barn har crow-terminologi tolkats som uttryck för matrilinjära släktlinjer. Detta i motsats till kulturer med patrilinjär härstamning, där avunkulatet präglas av att morbrodern står som överseende motpol till den stränge fadern.[4][5]
Omaha-släktskap
som irokesiskt, men gör ytterligare skillnader mellan mors och fars sidor. Släktingar på moderns sida av familjen har fler klassifikatoriska termer, och släktingar på faderns sida har mer beskrivande termer. Således är Omaha-släktskap som irokesiskt, med tillägget att ett antal släktingar som tillhör en mors patrilinjära härstamning grupperas samman, utan hänsyn till generationsskillnader, så att samma term används för både en morbror som en morbrors son, etc.

Släktforskning

[redigera | redigera wikitext]
Fördjupning: Genealogi och Genealogi i Sverige
Med DNA-släktforskning kan man mäta mängd delat autosomalt DNA, mätt i centiMorgan (cM), vid olika släktskapsrelationer. 3C2R längst ned till höger betyder third cousin twice removed, (direktöversatt fyrmänning två släktled bort) vilket på svenska i detta fall kallas fyrmännings barnbarn, och i andra fall kan betyda mor- eller farförälders fyrmänning.

En persons antavla eller anlista visar dennes anor (förfäder), medan en stamtavla visar personens ättlingar. Dessa släktskapsrelationer bildar ett släktträd som kan kartläggas med genealogiska metoder, i dagligt tal kallat släktforskning.

Grad av släktskap

[redigera | redigera wikitext]

Den högra kolumnen i tabellerna nedan visar grad av släktskap (eng. degree of relatedness) inom biologin, det vill säga sannolikheten att en gen som den ena personen är bärare av, och som är ovanlig i befolkningen, också delas av den andra personen, och om personerna inte är biologiskt släkt flera vägar annat än på mycket långt avstånd. Denna koefficient introducerades 1922 av genetikern Sewall Wright.[7] För varje släktleds avstånd mellan två personer halveras koefficienten. Exempelvis är avståndet mellan en person och dennes farmor två släktled, och då är graden av släktskap 1/4=25 procent, och mellan kusiner tre släktled, och då är graden av släktskap 1/8=12,5 procent.

Om man DNA-testar två släktingar och jämför deras autosomala DNA så motsvarar koefficienten den teoretiskt förväntade procentuella andelen identiskt DNA (röda siffror i diagrammet ovan). I praktiken får andelen identiskt DNA vid ett visst närmaste släktförhållande emellertid ett något högre genomsnittligt värde i befolkningen, eftersom anförluster förekommer, det vill säga släktingar kan ha flera gemensamma anor längre tillbaka i tiden, särskilt om de har rötter sedan lång tid tillbaka i samma isolerade geografiska region. Mängden autosomalt DNA som två individer ärver från en gemensam ana är en starkt slumpmässig process som varierar mycket från fall till fall (uttryckt med svarta siffror i diagrammet ovan, som ett konfidensintervall i enheten centiMorgan, där 3400 centiMorgan motsvarar 50% släktskapsrelation, det vill säga helsyskon, förälder eller barn).

Släktskapsterminologi i svenska språket

[redigera | redigera wikitext]

En släktskapsrelation är en relation mellan två eller flera personer som på något sätt är släkt med varandra. Termen "-männing" används ofta för att beskriva i vilket led två personer är släkt. Två fyrmänningar är alltså släkt i fjärde generation (barnbarns barnbarn till en eller två gemensamma anor). Tabellen nedan visar dialektala synonymer som förekommer i olika landsändar.[8][9]

Generation Benämning Alternativ
benämning
Gotländska Norra
Norrland, bl.a.
i Tornedalen
Finlands-
svenska
Blekinge,
Skåne och
Halland
Grad av
släktskap
1:a generation Enäggstvilling,
annat syskon (bror om det är en man, syster om det är en kvinna),
eller halvsyskon (om bara den ena föräldern är gemensam)
1
1/2*
1/4
2:a generation Kusin[10]
Halvkusin
Tvåmänning[11]
 
1/8*
1/16
3:e generation Syssling[12] Tremänning[13] A‑kusin Andrakusin Småkusin Nästkusin 1/32*
4:e generation Brylling[14] Fyrmänning[15] B‑kusin Tredjekusin Syssling 1/128*
5:e generation Pyssling[16] Femmänning[17] C‑kusin Fjärdekusin Pyssling 1/512*
6:e generation Trassling[18] Sexmänning[19] D‑kusin Femtekusin Brylling 1/2048*
Huvudartikel: Syskon

Syskon kallas personer som har samma föräldrar. Om två personer endast har en gemensam förälder säger man halvsyskon. Två personer som inte är släkt men som har varsin förälder som gifter sig med varandra blir styvsyskon (jämför styvfamilj). Ett manligt syskon kallas bror medan ett kvinnligt kallas syster.

Huvudartikel: Kusin

Kusin,[10] eller tvåmänning,[11] är ett släktskap där två personer har varsin förälder som är syskon med varandra. En kusin till x är alltså en person som är barn till ett syskon till x:s far och/eller mor. Alltså mammas brors/systers barn eller pappas brors/systers barn. Helkusiner har föräldrar som är helsyskon, och helkusiner är därmed barnbarn till två gemensamma anor. Halvkusiners föräldrar är halvsyskon, och halvkusiner är således barnbarn till en gemensam ana. Dubbelkusiner är kusiner på båda sidor, både via sina mödrar och sina fäder, och den ena dubbelkusinens farfar, farmor, morfar och mormor är därmed anor även för den andra dubbelkusinen.

Huvudartikel: Syssling

Sysslingar,[12] nästkusiner eller tremänningar,[13] är två personer vars föräldrar är kusiner. Andra ord för syssling är nästkusin, a-kusin, andrakusin och småkusin. Sysslingar är barnbarnsbarn till en gemensam ana. Sysslingars barn blir i sin tur bryllingar med varandra.

Huvudartikel: Brylling

Bryllingar,[14] eller fyrmänningar,[15] är två personer vars föräldrar är sysslingar. Bryllingar är barnbarns barnbarn till en gemensam ana. Barn till bryllingar blir femmänningar.

Femmänning[17] är en släkting i femte led, det vill säga barn till bryllingar. Femmänningar är barnbarns barnbarns barn till en gemensam ana. Femmänningar kallas även pysslingar[16] (vardagligt, ibland skämtsamt) eller bryllingbarn (mycket ålderdomligt).

Sexmänning[19] är en släkting i sjätte led, det vill säga barn till femmänningar, pysslingbarn. Sexmänningar är barnbarns barnbarns barnbarn till en gemensam ana. En skämtsamt använd synonym som tillkommit sent i historien är trassling,[18][20] vilket även kan avse komplicerade eller avlägsna släktrelationer generellt.

Sjumänning är en släkting i sjunde led.

Alternativa betydelser

[redigera | redigera wikitext]

Pluralformerna tre-, fyr-, femmänningar användes 1702–1721 om soldater i ersättningsregementen.

Övriga släktskapsrelationer

[redigera | redigera wikitext]
Beteckning Alternativa
beteckningar
Relation Grad av släktskap
Far Pappa, Fader Manlig förälder 1/2
Mor Mamma, Moder Kvinnlig förälder 1/2
Styvfar[21] Styvpappa,
Bonuspappa
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man, blir denne barnets styvfar ≈0
Styvmor[22] Styvmamma,
Bonusmamma
Om ett barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny kvinna, blir denna barnets styvmor ≈0
Adoptivfar Adoptivpappa En man som adopterar ett barn ≈0
Adoptivmor Adoptivmamma En kvinna som adopterar ett barn ≈0
Gudfar[23] Fadder[24] Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudfar. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges i samband med dopkandidatens dopgudstjänst. Manlig gudförälder. Annat namn för gudförälder är Fadder. ≈0
Gudmor[25] Fadder Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara gudmor. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges i samband med dopkandidatens dopgudstjänst. Kvinnlig gudförälder. Annat namn för gudförälder är Fadder. ≈0
Son Manligt barn 1/2
Dotter Kvinnligt barn 1/2
Styvson Bonusson Om ett manligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiske son dennes styvson ≈0
Styvdotter Bonusdotter Om ett kvinnligt barns ena biologiska förälder gifter om sig med en ny man/kvinna, blir förälderns biologiska dotter dennes styvdotter ≈0
Adoptivson Manligt barn som blivit adopterat ≈0
Adoptivdotter Kvinnligt barn som blivit adopterat ≈0
Fosterson[26] Manligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led ≈0
Fosterdotter[27] Kvinnligt barn som inte adopterats, men bor hos en familj där ingen av föräldrarna är släkt med barnet i rakt nedstigande led ≈0
Fosterfar[28] Fadersfigur eller manlig förebild i en familj där ett barn bor, men där barnet inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats. ≈0
Fostermor[29] Modersfigur eller kvinnlig förebild i en familj där ett barn bor, men där barnet inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats. ≈0
Fosterbror[29] Andra barn i en familj där ett specifikt barn bor, men där detta barn inte är släkt med familjen i rakt nedstigande led eller har adopterats. ≈0
Gudson[30] Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara Gudförälder. Manligt gudbarn. ≈0
Guddotter[31] Släkting eller nära vän till föräldrarna som ombetts och accepterat att vara Gudförälder. Gudföräldrarna ansvarar tillsammans med föräldrarna för att barnet får en kristen uppfostran. Detta löfte avges vid barnets dop. Kvinnligt gudbarn. ≈0
Bror Broder Man med samma föräldrar/förälder som en annan person 1/2*
Syster Kvinna med samma föräldrar/förälder som en annan person 1/2*
Brorson Nevö[32] Brors son 1/4*
Brorsdotter Niece[33] Brors dotter 1/4*
Systerson Nevö Systers son 1/4*
Systerdotter Niece Systers dotter 1/4*
Make Man Manlig person som någon har ingått äktenskap med ≈0
Maka Hustru, Fru Kvinnlig person som någon har ingått äktenskap med ≈0
Sambo Person som någon är sammanboende med under äktenskapsliknande förhållanden. ≈0
Fästmö[34] Kvinna som någon har förlovat sig med. ≈0
Fästman[35] Man som någon har förlovat sig med. ≈0
Farfar Gammelfar En faders far 1/4
Farmor Gammelmor En faders mor 1/4
Morfar Gammelfar En mors far 1/4
Mormor Gammelmor En mors mor 1/4
Syskonbarn Barn till ens syskon 1/4*
Farbror[36] Onkel[37] Fars bror,
eller ingift farbror om fars systers man (även om vuxna män generellt).
1/4*
≈0
Faster[38] Tant[39] Fars syster,
eller ingift faster om fars brors hustru.
1/4*
≈0
Morbror[40] Onkel Mors bror, eller
ingift morbror om mors systers man.
1/4*
≈0
Moster[41] Tant, Matertera Mors syster, eller
ingift moster om mors brors hustru.
1/4*
≈0
Svåger[42] (Förr måg) Syskons man eller makes/makas bror. Se även svågerpolitik. ≈0
Svägerska[43] Syskons hustru eller makes/makas syster. ≈0
Svärfar[44] (Förr måg) Make/makas far ≈0
Svärmor[45] Make/makas mor ≈0
Svärson Måg[46] Avkomlings make ≈0
Svärdotter[47] Sonhustru Avkomlings maka ≈0
Gammelfarfar Fars eller mors farfar (dvs farfars far eller morfars far) 1/8
Gammelfarmor Fars eller mors farmor 1/8
Gammelmorfar Fars eller mors morfar 1/8
Gammelmormor Fars eller mors mormor 1/8
Gammelfarbror Fars eller mors farbror 1/8*
Gammelfaster Fars eller mors faster 1/8*
Gammelmorbror Fars eller mors morbror 1/8*
Gammelmoster Fars eller mors moster 1/8*
Frände[48] Avlägsen manlig släkting
Fränka[49] Avlägsen kvinnlig släkting

*) Graden av släktskap halveras om syskonen är halvsyskon, och dubbleras om de är enäggstvillingar.

Relationerna mellan begrepp för släktskap i svenska språket.

Ytterligare etymologi

[redigera | redigera wikitext]

Nevö (av franskans neveu, som i sin tur kommer från latinets nepos) är en sällan använd benämning för brorson eller systerson. Ordet kom in i svenskan i slutet av 1700-talet,[50] då svenska språket var mycket influerat av franskan, men blev aldrig särskilt etablerat utanför den snäva adliga och borgerliga krets som föredrog detta ”finare” ord framför ”brorson” och ”systerson”, som funnits i svenskan sedan forntiden.[32][51]

Niece (av franskans nièce, som i sin tur kommer från latinets neptia) är motsvarande sällan använda benämning för brorsdotter eller systerdotter. Även det ordet kom in i svenskan i slutet av 1700-talet,[52] som ett "finare" alternativ till de likaledes äldre ”brorsdotter” och ”systerdotter”.[33][53]

 1. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Släkt (tryckår 1978)
 2. ^ Svenska Akademiens ordbok: Släkte (tryckår 1978)
 3. ^ "Ätt" i Nordisk familjebok
 4. ^ [a b c] Släktskap i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 22 juli 2013.
 5. ^ [a b] avunkulat i Nationalencyklopedins nätupplaga.
 6. ^ Lewis Henry Morgan (1871), "Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family"
 7. ^ Wright, Sewall (1922). ”Coefficients of inbreeding and relationship”. American Naturalist 56: sid. 330–338. 
 8. ^ Anbytarforum: Efter syssling kommer?, läst 24 april 2014
 9. ^ Anbytarforum: Dialektala skillnader på tvåmänningar, läst 24 april 2014
 10. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Kusin
 11. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Tvåmänning
 12. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Syssling
 13. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Tremänning
 14. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Brylling
 15. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Fyrmänning
 16. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Pyssling
 17. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Femmänning
 18. ^ [a b] Saisonen: magasin för Konst, nyheter och moder, Volym 4, 1919
 19. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Sexmänning
 20. ^ Victor Örnberg, Svenska Ättartal
 21. ^ Svenska Akademiens ordbok: Styvfar
 22. ^ Svenska Akademiens ordbok: Styvmor
 23. ^ Svenska Akademiens ordbok: Gudfar
 24. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fadder
 25. ^ Svenska Akademiens ordbok: Gudmor
 26. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fosterson
 27. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fosterdotter
 28. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fosterfar
 29. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Fostermor
 30. ^ Svenska Akademiens ordbok: Gudson
 31. ^ Svenska Akademiens ordbok: Guddotter
 32. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Nevö
 33. ^ [a b] Svenska Akademiens ordbok: Niece
 34. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fästmö
 35. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fästman
 36. ^ Svenska Akademiens ordbok: Farbror
 37. ^ Svenska Akademiens ordbok: Onkel
 38. ^ Svenska Akademiens ordbok: Faster
 39. ^ Svenska Akademiens ordbok: Tant
 40. ^ Svenska Akademiens ordbok: Morbror
 41. ^ Svenska Akademiens ordbok: Moster
 42. ^ Svenska Akademiens ordbok: Svåger
 43. ^ Svenska Akademiens ordbok: Svägerska
 44. ^ Svenska Akademiens ordbok: Svärfar
 45. ^ Svenska Akademiens ordbok: Svärson
 46. ^ Svenska Akademiens ordbok: Måg
 47. ^ Svenska Akademiens ordbok: Svärdotter
 48. ^ Svenska Akademiens ordbok: Frände
 49. ^ Svenska Akademiens ordbok: Fränka
 50. ^ Nationalencyklopedin: nevö Länkad 2011-09-30
 51. ^ Nationalencyklopedin: brorson Länkad 2011-09-30
 52. ^ Nationalencyklopedin: niece Länkad 2011-09-30
 53. ^ Nationalencyklopedin: brorsdotter Länkad 2011-09-30

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]