Militära grader i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna artikel redovisar det nya gradsystemet som infördes i Sverige 2009 och den tjänsteställning mellan olika militära grader som då började gälla. Den innehåller även listor på militära grader i Sverige mellan 1687 och 2008 i de tre försvarsgrenarna.[uppdatering behövs]

Innehåll

Militära grader från 2019[redigera | redigera wikitext]

Tjänstegradssystemet revideras 2019. Det nya systemet har successivt utvecklats sedan år 2013 och är en del i det arbete som skett inom ramen för Försvarsmaktens yrkesutvecklingssystem. Revideringen syftar till att öka tydligheten och sambandet mellan olika personalgrupper och personalkategorier och öka korrelationen mellan fördjupade kunskaper och tjänstegrad. Ikraftträdandet regleras i en författning och exakt datum är i mars 2019 ännu ej bestämt. [1]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Det nuvarande tjänstegradssystemet har funnits sedan 2008 och är resultat av införandet av det som då benämndes tvåbefälssystemet. Systemet innebar att tjänstegrader för officerare skiljdes från övriga tjänstegrader och att personalkategorin specialistofficerare infördes. Specialistofficerarna gavs tjänstegraderna 1:e sergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare. Gruppbefälen gavs tjänstegraderna korpral och sergeant. Meniga delades upp i tre tjänstegrader: Menig, menig 1:a klass och vicekorpral. Tjänstegradssystemet planeras att bli reviderat under 2019. .

Ändringar[redigera | redigera wikitext]

 • Tjänstegrader för specialistofficerare omfattar fem tjänstegrader i stället för dagens fyra. Tjänstegraderna kommer att vara sergeant, översergeant, fanjunkare, förvaltare och regements- eller flottiljförvaltare.
 • Tjänstegrader för gruppbefäl omfattar tre tjänstegrader i stället för dagens två. Tjänstegraderna kommer att vara korpral, furir och överfurir.
 • Tjänstegrader för soldater och sjömän ändras också. Menig 1:a klass delas i fyra olika tjänstegrader benämnda menig 1, menig 2, menig 3 och menig 4. De nuvarande ”årstecknen” kommer att alltså att kopplas till varsin tjänstegrad. Tjänstegraden vicekorpral blir kvar.
 • Officersaspiranter ges en egen tjänstegrad med den traditionella benämningen kadett.

Militära grader 2009–2019[redigera | redigera wikitext]

Överbefälhavaren beslutade 25 oktober 2008 om ett nytt gradsystem för den svenska Försvarsmakten. Nyordningen gäller i det flerbefälssystem som, på regeringens uppdrag, infördes den 1 januari 2009.[2][uppdatering behövs]

Tabellen nedan visar de svenska graderna i tjänstställningsordning. Fastställd översättning till engelska medtages.[3]

Gradbeteckningar[redigera | redigera wikitext]

Yrkesofficerare (Officerare och specialistofficerare (SO))
SO SO SO SO
OR-6 Förste sergeant.jpg OR-7 Fanjunkare.jpg OR-8 Förvaltare.jpg OR-9 Regementsförvaltare.jpg OF-1 Fänrik.jpg OF-1 Löjtnant.jpg OF-2 Kapten.jpg OF-3 Major.jpg OF-4 Överstelöjtnant.jpg OF-5 Överste.jpg OF-5 Överste 1.gr..jpg OF-6 Brigadgeneral.jpg OF-7 Generalmajor.jpg OF-8 Generallöjtnant.jpg OF-9 General.jpg
Förste sergeant Fanjunkare Förvaltare Regementsförvaltare Fänrik Löjtnant Kapten Major Överstelöjtnant Överste Överste 1. graden Brigadgeneral Generalmajor Generallöjtnant General
Sergeant First Class Colour Sergeant Sergeant Major Regimental Sergeant Major Second Lieutenant Lieutenant Captain Major Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General Lieutenant General General
Gruppchefer och soldater (GSS)
Kragspegel armén.jpg OR-2 Menig 1kl. år 1.jpg OR-2 Menig 1kl. år 3.jpg OR-2 Menig 1kl. år 5.jpg OR-2 Menig 1kl. år 7.jpg OR-3 Vicekorpral 2.jpg OR-4 Korpral 2.jpg OR-5 Sergeant 2.jpg
Menig Menig 1 klass (ett nytt streck efter 3, 5 och 7 års anställning) Vicekorpral Korpral Sergeant
Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant

Militära grader i Sverige från 2012[redigera | redigera wikitext]

Under perioden 2009–2012 fanns det särskilda gradbenämningar för specialistofficerare vid Flottan, nämligen 1:e styrman, 1:e konstapel, 1:e maskinist och flaggstyrman, flaggkonstapel och flaggmaskinist. Dock användes inte dessa benämningar i praktiken Istället användes samma som i övriga vapenslag

Nivå Armén
Amfibiekåren
Flottan Flygvapnet
OR 1 Menig Menig Menig
OR 2 Menig 1 kl Menig 1 kl Menig 1 kl
OR 3 Vicekorpral Vicekorpral Vicekorpral
OR 4 Korpral Korpral Korpral
OR 5 Sergeant Sergeant Sergeant
 
OR 6 1:e sergeant 1:e sergeant 1:e sergeant
OR 7 Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare
OR 8 Förvaltare Förvaltare Förvaltare
OR 9 Regementsförvaltare Flottiljförvaltare Flottiljförvaltare
 
OF 1 Fänrik Fänrik Fänrik
Löjtnant Löjtnant Löjtnant
OF 2 Kapten Kapten Kapten
OF 3 Major Örlogskapten Major
OF 4 Överstelöjtnant Kommendörkapten Överstelöjtnant
OF 5 Överste Kommendör Överste
OF 6 Brigadgeneral Flottiljamiral Brigadgeneral
OF 7 Generalmajor Konteramiral Generalmajor
OF 8 Generallöjtnant Viceamiral Generallöjtnant
OF 9 General Amiral General

OR (Other Ranks) 1–5 är soldater och sjömän, inklusive gruppbefäl; OR 6–9 är specialistofficerare; OF 1–10 är officerare.

Källa:[4]

Tjänsteställning i det nya gradsystemet[redigera | redigera wikitext]

Nivå Officerare (OF) Övriga grader – specialistofficerare och soldater (OR)
OR 1 - Menig
OR 2 - Menig 1 kl
OR 3 - Vicekorpral (med krona, 1:a års Kadett)
OR 4 - Korpral (med krona, 2:a års Kadett)
OR 5 - Sergeant (med krona, 3:e års Kadett, alt Flaggkadett för marinen)
 
OR 6 - 1:e sergeant
OF 1 Fänrik -
OR 7 - Fanjunkare
OF 1 Löjtnant -
OR 8 - Förvaltare
OF 2 Kapten -
OF 3 Major -
OR 9 - Regementsförvaltare
OF 4 Överstelöjtnant -
OF 5 Överste -
OF 6 Brigadgeneral -
OF 7 Generalmajor -
OF 8 Generallöjtnant -
OF 9 General -

Källa:[4]

Militära grader 1983–2009[redigera | redigera wikitext]

Genom den nya befälsordningen 1983 infördes ett enhetsbefälssystem för alla yrkesbefäl, vilka därefter betecknades som yrkesofficerare.

Nivå Yrkes-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppbefäl Värnpliktiga
9 - - - - Menig
8 - - - Korpral -
8 - - - Furir -
8 - - - Överfurir -
7 - - Sergeant - -
7 - - Fanjunkare - -
6 Fänrik Fänrik Fänrik - -
6 Löjtnant Löjtnant Löjtnant - -
5 Kapten Kapten Kapten - -
4 Major Major - - -
3 Överstelöjtnant - - - -
2 Överstelöjtnant
med särskild tjänsteställning
- - - -
1 Överste - - - -
1 Överste 1. gr [a] - - - -
H Brigadgeneral [b] - - - -
H Generalmajor - - - -
H Generallöjtnant - - - -
H General - - - -
 1. ^ Inga nya utnämningar efter år 2000
 2. ^ Införd år 2000

Militära grader 1972–1983[redigera | redigera wikitext]

Genom tjänsteställningreformen 1972 blev de tidigare yrkesofficerarna regementsofficerare, de tidigare yrkesunderofficerarna kompaniofficerare och det tidigare yrkesunderbefälet plutonsofficerare. Officerare och underofficerare i reserven blev reservofficerarekompanibefäls- och plutonsbefälsnivå. Tidigare värnpliktiga officerare blev värnpliktsofficerare på kompani- och plutonsbefälsnivå. Lägre underbefäl blev befäl gruppchefsnivå. Gradbenämningarna förvaltare och vicekorpral avskaffades.[5]

Nivå Regements-
officerare
Kompani-
officerare
Plutons-
officerare
Reserv-
officerare
Värnplikts-
officerare
Gruppchefer Värnpliktiga
M - - - - - - Menig
G - - - - - Korpral -
G - - - - - Furir -
G - - - - - Överfurir -
T - - Sergeant Sergeant Sergeant - -
T - - Fanjunkare Fanjunkare Fanjunkare - -
P - Fänrik - Fänrik Fänrik - -
P Löjtnant Löjtnant - Löjtnant Löjtnant - -
K Kapten Kapten - Kapten Kapten - -
B Major - - Major - - -
F Överstelöjtnant - - - - - -
R Överste - - - - - -
R Överste 1. gr - - - - - -
H Generalmajor - - - - - -
H Generallöjtnant - - - - - -
H General - - - - - -

Grad och typbefattning 1935–2009[redigera | redigera wikitext]

Typbefattning Före och under beredskapen [6] 1960 års
befälsordning
för armén [7]
Tjänsteställnings-
reformen 1972
[8]
Ny befälsordning 1983 [9] [10] Befälsordningen 2009 [11]
Fältregementschef
Brigadchef
Överste Överste (Nivå R) Överste 1. graden (Nivå 1) Överste 1. graden (OF 6) Brigadgeneral
Regementschef Överste Överste (Nivå R) Överste (Nivå 1) Överste (OF 5) Överste
Bataljonchef
i fredsorganisationen/
utbildningsorganisationen/
grundorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Överstelöjtnant
Major
(Nivå F) Överstelöjtnant (Nivå 3-2*) Överstelöjtnant (OF 4) Överstelöjtnant
Bataljonchef
i krigsorganisationen/
mobiliseringsorganisationen/
insatsorganisationen
Överstelöjtnant
Major
Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 4) Överstelöjtnant
Kompanichef
i utborg
Kapten Kapten (yrkesoff) (Nivå B) Major (Nivå 4) Major (OF 3) Major
Kompanichef
i krigsorg
Kapten Kapten (res/vpl)
Förvaltare (yrkesuoff)
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 3) Major
Plutonchef
i utborg
Löjtnant
Fänrik
Sergeant
Löjtnant (yrkesoff)
Fanjunkare (yrkesuoff)
Fänrik (yrkesoff)
(Nivå K) Kapten (Nivå 5) Kapten (OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Plutonchef
i krigsorg
Löjtnant
Fänrik
Löjtnant (res/vpl)
Fänrik (yrkesoff/res/vpl)
Sergeant
(Nivå P) Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6)
Löjtnant
(OF 2) Kapten
(OR 8) Förvaltare
(OF 1) Löjtnant
Kompaniadjutant
(utborg)
Fanjunkare Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Kompanikvartermästare
(krigsorg)
Fanjunkare Fanjunkare (res/vpl)
Sergeant (vpl)
Rustmästare (yrkesubef)
(Nivå T) Fanjunkare (Nivå 6) Löjtnant (OR 8) Förvaltare
Ställföreträdande
plutonchef
i utborg
Sergeant
Furir
Sergeant (yrkesuoff)
Överfurir (yrkesubef)
(Nivå P)Löjtnant
Fänrik
(Nivå 6) Löjtnant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
Ställföreträdande
plutonchef
i krigsorg
Sergeant Sergeant (vpl)
Furir (yrkesubef)
(Nivå T) Sergeant (Nivå 7) Sergeant (OR 7) Fanjunkare
(OF 1) Fänrik
(stamanställd)
Gruppchef/Instruktör
Furir
Korpral
Överfurir
Furir
(Nivå G) Överfurir (Nivå 6) Fänrik (OR 6) Förste sergeant
(vpl/GSS)
Gruppchef
Korpral Korpral (Nivå G) Furir (Nivå 8) Furir (OR 5) Sergeant
(OR-4) Korpral
(utbildad) Soldat Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 3) Vicekorpral
(OR 2) Menig 1kl
Rekryt Menig Menig (Nivå M) Menig (Nivå 9) Menig (OR 1) Menig
 • Nivå 2 var reserverad för överstelöjtnanter med särskild tjänsteställning, dvs generalstabsofficerare i karriären som var avsedda att befordras till nivå1 (överste)

Historiska grader i svenska armén[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Underofficerare[redigera | redigera wikitext]

Underbefäl[redigera | redigera wikitext]

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Historiska grader i Svenska flottan[redigera | redigera wikitext]

Grader 1983–2009[redigera | redigera wikitext]

Grader för officerare[redigera | redigera wikitext]

Övrigt befäl[redigera | redigera wikitext]

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Äldre grader[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader[redigera | redigera wikitext]

Före 1680[redigera | redigera wikitext]
1680–1824[redigera | redigera wikitext]
 • Storamiral (1748–1796)
 • Översteamiral (1680–1685)
 • Amiralgeneral (1681–1713)
 • Generalamiral (1780–1784; 1792–1794; 1812–1824)
 • Amiralgenerallöjtnant (1680–1681; 1712)
 • Överamiral (1715–1751; 1784–1790; 1809–1812)
 • Förste amiral (1776–1799)
 • Amiral (1680–1814)
 • Viceamiral (1680–1814)
 • Schoutbynacht (1680–1771)
 • Konteramiral (1771–1824)
 • Kommendör (1680–1771)
 • Överste (1771–1814)
 • Kommendörkapten (1748–1771)
 • Överstelöjtnant (1771–1824)
 • Major (1771–1814)
 • Amiralitetskapten (1680–1748)
 • Skeppskapten (1680–1748)
 • Kapten (1748–1824)
 • Kaptenlöjtnant (1720–1771)
 • Överlöjtnant (1680–1719)
 • Löjtnant (1720–1824)
 • Underlöjtnant (1680–1719)
 • Fänrik (1778–1803)

Källa: [12]

1824–1844[redigera | redigera wikitext]
1844–1866[redigera | redigera wikitext]
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten
 • Kapten
 • Kaptenlöjtnant
 • Premiärlöjtnant
 • Sekundlöjtnant
1866[redigera | redigera wikitext]
 • Amiral
 • Vice amiral
 • Konteramiral
 • Kommendör
 • Kommendörkapten av 1:a klassen
 • Kommendörkapten av 2:a klassen
 • Kapten
 • Löjtnant
 • Underlöjtnant

Äldre underofficersgrader[redigera | redigera wikitext]

1767–1823[redigera | redigera wikitext]
Artilleriunderofficerare[redigera | redigera wikitext]
Skeppare[redigera | redigera wikitext]
Styrmän[redigera | redigera wikitext]

Historiska grader i Amfibiekåren och dess föregångare[redigera | redigera wikitext]

Grader 1983–2009[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Övrigt befäl[redigera | redigera wikitext]

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i Kustartilleriet[redigera | redigera wikitext]

1902[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i Skärgårdsartilleriet[redigera | redigera wikitext]

1866–1873[redigera | redigera wikitext]

Officersgrader i Skärgårdsflottan[redigera | redigera wikitext]

1756–1823[redigera | redigera wikitext]

Underofficersgrader i Kustartilleriet[redigera | redigera wikitext]

1902[redigera | redigera wikitext]
Underofficer av 1. graden[redigera | redigera wikitext]
Underofficer av 2. graden[redigera | redigera wikitext]

Underofficersgrader i Skärgårdsartilleriet[redigera | redigera wikitext]

1866–1873[redigera | redigera wikitext]

Underofficersgrader i Skärgårdsflottan[redigera | redigera wikitext]

1761–1823[redigera | redigera wikitext]
Artilleriunderofficerare[redigera | redigera wikitext]
Skeppare[redigera | redigera wikitext]
Styrmän[redigera | redigera wikitext]

Historiska grader i Svenska flygvapnet[redigera | redigera wikitext]

Grader 1983–2009[redigera | redigera wikitext]

Officerare[redigera | redigera wikitext]

Övrigt befäl[redigera | redigera wikitext]

Meniga[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Försvarets Forum, sid 29”. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2019/forum_1901_webb_lowres.pdf. Läst 28 februari 2019. 
 2. ^ http://www.officersforbundet.se/medlemsinformation/Offinfo%202008/Officersinfo%20nr%2024_08.pdf[död länk]
 3. ^ HKV 2009-04-24 16100.56612
 4. ^ [a b] Försvarsmaktens föreskrifter om tillämpning av officersförordningen (2007:1268); beslutade den 27 juni 2012.
 5. ^ Kungl. Maj:ts proposition nr 44 år 1972
 6. ^ Betänkande med förslag till plan för organisationsarbetet inom försvarsväsendet SOU: 1943:1, sid. 114–115.
 7. ^ Tjänsteställning inom krigsmakten SOU 1967:15 2013-11-11.
 8. ^ Kungl Majt:s proposition 1972:442013-11-10.
 9. ^ Regeringens proposition 1977/78:24 2013-11-12.
 10. ^ Handbok för personaltjänst (H Pers 97) Stockholm: Försvarsmakten, 1997.
 11. ^ Militära grader - Försvarsmakten 2015-01-06.
 12. ^ Gunnar Unger, Illustrerad Svensk sjökrigshistoria (Stockholm 1909), del 2, s. 301.