Religion i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Religionsfrihet är en rättighet i Sverige och är inskriven i grundlagen.

Sverige har traditionellt räknats som ett kristet land, tillhörande den evangelisk-lutherska traditionen, men är idag snarare att betrakta som ett sekulärt land, där mindre än hälften är religiöst engagerade eller utövar privat en religion. Från år 1593 till 2000 var Svenska kyrkan officiellt statskyrka i Sverige.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Från 800-talet till 1000-talet, vid begynnelsen av Sveriges kristnande, var asatro den dominerande religionen, därefter kom den romersk-katolska kyrkan att dominera och vara statsreligion. Från reformationen under 1530-talet fram till 2000 var landet officiellt lutherskt, där Svenska kyrkan var statskyrkan.

Fornnordisk religion[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Fornnordisk religion
Gamla Uppsala var centrum för tillbedjan tills templet förstördes i slutet av 1000-talet.

Religiös tro kan skönjas på hällristningar från bronsåldern, där solen, djur och fruktbarhet verkar ha haft betydelse i kulten, men entydig dokumentation om den antika religionen saknas. Under järnåldern hade befolkningen haft utländska kontakter och under seklerna före 1000-talet höll svenskarna, likt andra nordbor, fast vid nordisk mytologi och dyrkade asagudar, vilket har vissa paralleller med grekisk/romersk mytologi. Centralhelgedomen var Uppsala tempel. Hur templet såg ut och var det låg beskrivs knapphändigt i Sagalitteraturen och Saxo Grammaticus' Gesta Danorum, samt av Adam av Bremen. Det förstördes troligen av kung Inge den äldre omkring år 1087 i den sista kända striden mellan asatroende och kristna.

Medan nordisk mytologi som religion officiellt övergavs under Nordens kristnande, levde länge tron på många av dess mytiska och mytologiska väsen, som tomtar, troll och dvärgar kvar i folkliga traditioner i Skandinavien.

Idag finns det åter ett antal personer som utövar modern asatro, bland annat inom Samfundet Forn Sed Sverige (tidigare kallat Sveriges Asatrosamfund).

Katolska tiden[redigera | redigera wikitext]

Detta avsnitt är en sammanfattning av Sveriges kristnande

Kristna missionärer började verka i det blivande Sverige under vikingatiden, varav den förste som blev bekant var Ansgar, som kom till Birka 829. Olof Skötkonung som var den förste kungen över svear och götar, var den förste som man vet lät döpa sig, enligt traditionen år 1008 i Husaby källa, men årtalet är omtvistat. Kristnandet av Sverige var dock en gradvis process, med riksblot och en asatroende kung (Blot-Sven) så sent som på 1080-talet.

Sverige inordnades under medeltiden i den katolska kyrkans organisation, med biskopsdömen och från mitten av 1100-talet en ärkebiskop i Gamla Uppsala, och ett antal kloster byggdes i riket. Under denna tid verkade Heliga Birgitta som kanoniserades 1391. Förhållandet mellan den kyrkliga och den världsliga makten var tidvis omstritt. Under 11–1200-talet erövrades Finland som blev en svensk provins och kristnades med tvång och fick domkyrka i Åbo år 1300.

Reformationen[redigera | redigera wikitext]

Kung Gustav Vasas tjänsteman Olaus Petri hämtade influens från Martin Luther och påbörjade reformationsarbetet i Sverige, med översättning av Bibeln från 1520-talet. Även Mikael Agricola gjorde en Bibelöversättning till finska 1548. Vasa hade själv politiska skäl till att 1527 ta kontrollen över kyrkan och dess egendomar i det nyligen självständiga Sverige.

Uppsala möte och statskyrkan[redigera | redigera wikitext]

Genom Uppsala möte 1593 beslutades att alla svenskar skulle vara medlemmar i Svenska kyrkan. Den enda kyrkliga lära som skulle tillåtas var lutherdomkalvinism, katolicism och zwinglism förbjöds och den augsburgska bekännelsen antogs. Samhället hölls samman av en förståelse som byggde på tanken om "ett land, ett folk, en religion", och kyrkan hade som uppgift att "utrota och bekämpa alla former av kätteri och villfarelser som hotade Sverige".[1] Vissa friheter gavs senare till utländska trosbekännare att utöva sin religion i avskildhet. Skälen till lättnaden var inte att åstadkomma ökad religionsfrihet, utan att tillåta invandring av utländska experter. Den utländska arbetskraften gynnade Sveriges ekonomiska utveckling. Judar fick utöva sin tro i Sverige från 1600-talet.

Frikyrkorörelsen[redigera | redigera wikitext]

Samtidigt ville svenskar i den pietistiska rörelsen ha frihet att utöva sin fromhet och somliga ställde krav på kyrkans företrädare att de skulle vara "fromma kristna". Någon religionsfrihet för svenskar förelåg inte, utan 1726 infördes tvärtom konventikelplakatet för att stoppa pietismen. På många håll i Sverige fortsatte människor att samlas i hem och utomhus till kristna sammankomster, läsarmöten. En del av dessa läsare blev dömda till fängelse, men trots motståndet kom nya rörelser såsom baptismen. Inte förrän mitten av 1858 avskaffades konventikelplakatet, och andra samfund fick lov att verka. Då växte den svenska frikyrkorörelsen med stor kraft, såsom Svenska Missionskyrkan och även internationella kristna rörelser fick svenska motsvarigheter, såsom Frälsningsarmén. I denna våg av kristen väckelse kom Pingströrelsen som en blandning av nordiska inslag och inspiration från en sådan rörelse som 1907 brutit fram i USA. Även Jehovas Vittnen började verka i Sverige strax efter år 1900.

Religionsfrihet[redigera | redigera wikitext]

1 januari 1952 trädde 1951 års religionsfrihetslag i kraft och gav svenska medborgare rätten att fritt gå ur Svenska kyrkan, och rätten att helt avstå från att tillhöra ett samfund.[2] Det tidigare kravet att man måste gå med i ett annat godkänt samfund togs bort.[3] Lagstiftningen gav individen dels rätten att fritt utöva sin religion, dels friheten att slippa bli påtvingad en specifik religiös övertygelse eller ett medlemskap i ett samfund. Religionsfrihetslagen blev upphävd då Lag om trossamfund trädde i kraft den 1 januari 2000. Den nya lagen innebar bland annat att barn som har fyllt 12 år inte kan inträda i eller utträda ur trossamfund utan eget samtycke.[4]

I Sveriges regeringsform kapitel 2 är inskrivet beträffande grundläggande fri- och rättigheter att var och en är tillförsäkrad religionsfrihet, det vill säga frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion

Religion i Sverige idag[redigera | redigera wikitext]

Religionssociologiska undersökningar visade år 2009 att 46–85 %[förtydliga] av Sveriges befolkning kan kategoriseras som ateistisk, agnostisk eller icke-troende.[5][uppdatering behövs] Vid enkätundersökningar uppger många att de tror på sitt eget vis, på en högre makt eller på andliga ting men inte någon specifik religions gudsbild. 2011 genomfördes en av ett fåtal enkäter, med ca 500 svenskar som uppgav: 49 % inte religiöst utövande, 35 % kristna, 2 % buddhister och 1 % muslimer. 8 % ville inte svara.[6] År 2018 var ändå 57,7 procent av alla svenskar formellt sett medlemmar i den kristna lutherska kyrkan Svenska kyrkan, med en vikande trend.[7] Runt 2 % är regelbundna deltagare. Frikyrkliga rörelser har uppstått genom pietismen i Sverige och genom influenser från utlandet, och har överlag medlemmar som är mera engagerade, och betjänade 331 343 personer år 2013 (3,4 %). De största traditionella frikyrkosamfunden 2013 var Equmeniakyrkan, Pingströrelsen och Evangeliska Frikyrkan.

Svenska kyrkan idag[redigera | redigera wikitext]

Svenska kyrkans medlemsantal[7]
År Befolkning Medlemmar %
1972 8 146 000 7 754 784 95,2 %
1980 8 278 000 7 690 636 92,9 %
1990 8 573 000 7 630 350 89,0 %
2000 8 880 000 7 360 825 82,9 %
2005 9 048 000 6 967 498 77,0 %
2006 9 119 000 6 893 901 75,6 %
2007 9 179 000 6 820 161 74,3 %
2008 9 262 000 6 751 952 72,9 %
2009 9 340 000 6 664 064 71,3 %
2010 9 415 570 6 589 769 70,0 %
2011 9 482 855 6 519 889 68,8 %
2012 9 555 893 6 446 729 67,5 %
2013 9 644 864 6 357 508 65,9 %
2014 9 747 355 6 292 264 64,6 %
2015 9 850 452 6 225 091 63,2 %
2016 9 995 153 6 109 546 61,2 %
2017 10 120 242 5 993 368 59,3 %
2018 10 230 185 5 899 242 57,7 %

Svenska kyrkans villkor och existens fastställs ännu i Lag om Svenska kyrkan från 1998. Lagen trädde i kraft 2000, då relationerna mellan kyrka och stat ändrades. Likaså är statschefen fortfarande förpliktigad att tillhöra Svenska kyrkan. Trots Svenska kyrkans höga medlemssiffror är den religiösa aktiviteten (gudstjänstbesöken) inte särskilt omfattande. Mindre än fyra procent av medlemmarna i Svenska Kyrkan går i kyrkan under en genomsnittlig vecka. Runt två procent är regelbundna deltagare.[8] En vanlig söndag samlas totalt fler människor i de traditionella frikyrkorna, som regel, trots mycket lägre medlemssiffror. Totalt 40,2 procent av de som föds i Sverige döps inom Svenska kyrkan idag, mot över 80 % på 1970-talet.[7] Majoritet (79,2%) av vigslarna sker utanför Svenska kyrkan, men nästan 70,9% procent av begravningarna sker inom den.[7] 0,9 % av Svenska kyrkans medlemmar utträder varje år, varav många tillhör andra samfund istället.[9]

Frikyrkan i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Antal medlemmar och registrerade deltagare över tid i bidragsberättigade samfund i Sverige (bl.a. Svenska kyrkan saknas) staplade på varandra. Datakälla: SST.[10]

De traditionella frikyrkorna engagerade 2014 3,4 % av befolkningen eller 331 343.[11] Evangeliska Fosterlandsstiftelsen som uppkom som rörelse inom Svenska Kyrkan har 44 717 betjänade deltagare/medlemmar. Beteckningen ”frikyrka” har numera blivit mindre relevant då statskyrkan avskaffats.

Störst 2013 var Equmeniakyrkan som betjänade 129 626 personer, 1,34 % av befolkningen.[11] Utökad ekumenik och försvagad medlemsstatistik har medverkat till sammanslagning av lokalförsamlingar och av flera av frikyrkosamfunden, såsom Evangeliska Frikyrkan och Equmeniakyrkan. Både frikyrkor, Svenska Kyrkan och Katolska Kyrkan har samarbete av olika typ, exempelvis en gemensam psalmbok sedan 1986.

Siffror för 2013: [11]

Equmeniakyrkan 129 626
Pingströrelsen 113 527
Evangeliska Frikyrkan 48 524
Svenska Alliansmissionen 21 271
Frälsningsarmén 12 008
Sjundedags Adventistsamfundet 3 577
ELM Bibeltrogna Vänner 2 810
Summa 331 343

Förutom dessa som redovisar registrerade medlemmar finns andra organisationer som ibland är med i ekumeniken, ibland betraktas som avvikande, exempelvis Trosrörelsen, Vineyardrörelsen, Maranata, Jehovas Vittnen, mormonerna och otaliga oberoende församlingar.

Immigrantkyrkor och andra religioner[redigera | redigera wikitext]

Flera andra religiösa grupper finns representerade i det svenska samhället och erhåller statligt stöd till trossamfund. Judarnas historia i Sverige kan spåras tillbaka till 1600-talet och judiska församlingar betjänade 9039 personer (dvs medlemmar eller registrerade deltagare i verksamheten) år 2010, och 18000[källa behövs] som definierar sig som judar. Till följd av invandring finns det ca 110 000 muslimer, ca 120 000 syriska kristna och ca 2000 kopter. Den ortodoxa kyrkans olika grenar samlade 120 669 deltagare 2010. Invandring, mestadels från Polen och forna Jugoslavien, är även anledningen till den snabba tillväxten av katolska kyrkan i Sverige, 96950 betjänade 2010. 15 242 finns i protestantiska kyrkor av utländskt ursprung. Det finns även mindre grupper av buddhister (5379 organiserade år 2010), hinduer (det finns uppskattningsvis c:a 30 000 personer med hinduisk bakgrund i Sverige), zoroastrier, yezidier, aleviter och bahá'íer. Bland övriga religiösa finns enstaka som praktiserar modern asatro, traditionell samisk schamanism och utländska naturreligioner.[källa behövs]

Irak domineras av Islam, men irakier som har flytt till Sverige (åtminstone fram till 2015) tillhör till stor del familjer som varit kristna sedan ett stort antal generationer tillbaka.[12]

Islam[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Islam i Sverige
Fittja moské är en av de större svenska moskéerna. Moskén har en imam utsänd av turkiska religionsmyndigheten Diyanet İşleri Başkanlığı och predikan är på turkiska.[13]

Islam var 2010 Sveriges femte största religiösa gemenskap med uppskattningsvis cirka 110 000 tillhörande bekännare.[14]

Islam var 2017 Sveriges nästa största religion. Antalet muslimer i Sverige var 171 000 betjänade individer (medlemmar och aktiva deltagare i muslimska församlingar som får statsbidrag) år 2017,[15] och 810 000 personer som självidentifierade sig som muslimer år 2016.[16]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Erik Amnå, Pia Brundin, Göran Larsson. ”Staten och imamerna. Religion, integration, autonomi”. SOU 2009:52. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2013. https://web.archive.org/web/20131002100314/http://www.regeringen.se/content/1/c6/12/73/17/851006b1.pdf. 
 2. ^ 1951 års religionsfrihetslag
 3. ^ Alwall, Jonas (2003). ”Muslimerna och religionsfriheten”. i Ingvar Svanberg & David Westerlund. Blågul islam? Muslimer i Sverige. ISBN 91-578-0308-0 
 4. ^ https://web.archive.org/web/20050509062244/http://62.95.69.3/sfsdoc/98/981593.pdf
 5. ^ Zuckerman, Phil (2007), Atheism: Contemporary Rates and Patterns Arkiverad 12 juni 2009 hämtat från the Wayback Machine.Noia 64 mimetypes pdf.png PDF i Cambridge Companion to Atheism. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-60367-6
 6. ^ Ipsos: enkät om religiositet 2011
 7. ^ [a b c d] Svenska kyrkan i siffror Svenska Kyrkan
 8. ^ Church of Sweden statistics Arkiverad 22 april 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 9. ^ Svenska kyrkan (2010). Kyrkan i siffrorNoia 64 mimetypes pdf.png PDF
 10. ^ ”Bidragsgrundande statistik - Myndigheten för stöd till trossamfund”. www.myndighetensst.se. https://www.myndighetensst.se/bidrag/organisationsbidrag/bidragsgrundande-statistik.html. Läst 17 juli 2019. 
 11. ^ [a b c] Nämnden för statligt stöd till trossamfund – Statistik 2013 Arkiverad 5 december 2014 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ Religionstillhörighet - Migrationsinfo.se, med hänvisning till källa från 2015
 13. ^ ”Erdogans kampanj sprider rädsla bland turksvenskar”. DN.SE. 1 april 2017. Arkiverad från originalet den 15 juni 2018. https://web.archive.org/web/20180615035905/https://www.dn.se/nyheter/sverige/erdogans-kampanj-sprider-radsla-bland-turksvenskar/. Läst 16 juli 2019. 
 14. ^ Nämnden för statligt stöd till trossamfund 2010 Arkiverad 1 januari 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 15. ^ ”Bidragsgrundande statistik – Myndigheten för stöd till trossamfund”. www.myndighetensst.se. https://www.myndighetensst.se/bidrag/organisationsbidrag/bidragsgrundande-statistik.html. Läst 27 januari 2020. 
 16. ^ ”Europe’s Growing Muslim Population, Appendix A: Methodology”. Pew Research Center. 29 november 2017. http://www.pewforum.org/2017/11/29/appendix-a-methodology-europes-muslim-population/. ”Individuals who self-identify as Muslim are classified as such, regardless of their level of adherence to what might be considered orthodox belief and practice.”