Wikipedia:Ingen originalforskning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Riktlinjer Black check.svg

Wikipedia publicerar inte opublicerad primärforskning eller nya idéer i artiklar. Sådan originalforskning ("OR" efter engelskans original research) omfattar opublicerade fakta, argument, och idéer; och även tidigare opublicerad analys eller syntes av ny kunskap. Wikipedia är inte rätt ställe för att publicera nya forskningsresultat eller slutsatser. Det enda sättet att visa att innehåll i artiklar inte är ny forskning, ny tolkning, nya slutsatser eller egna åsikter är att ge källhänvisningar. Denna riktlinje finns för att undvika gissningar, spekulationer och ickeneutrala påståenden.

Källor[redigera | redigera wikitext]

Trovärdiga källor[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från andra uppslagsverk skrivs Wikipedia inte enbart av experter som är auktoriteter inom sina respektive områden, utan Wikipedias trovärdighet vilar istället på att dess källor har skrivits av experter. Alla uppgifter på Wikipedia ska kunna kontrolleras i trovärdiga publicerade källor, som ska finnas tillgängliga på bibliotek eller nätet. Särskilt vid uppgifter som riskerar att ifrågasättas, exempelvis sifferuppgifter och kontroversiella påståenden, bör man uppge källor, gärna i form av fotnoter.

Uppgifter som räknas som originalforskning i denna text är uppgifter för vilken ingen trovärdig källa kan hittas och som därför med stor sannolikhet antas vara tidigare opublicerad forskning producerad av den Wikipedia-skribent som lagt till materialet. Det enda sättet att visa att artikelbidraget inte är egen forskning är att bifoga en trovärdig publicerad källa som hävdar samma fakta eller ger samma argument.

Allmänt är de mest trovärdiga källorna böcker, tidskrifter, magasin och kända tidningar; publicerade av universitetsbokförlag eller kända förlag.

Material som är "själv-publicerat" (utan att ha refereegranskats eller granskats av trovärdig utgivare), räknas inte som trovärdig källa. Viss acceptans finns dock för forskare och andra experter som redan publicerat sin forskning i trovärdiga publikationer, se nedan.

Användning av primära källor samt sekundära källor[redigera | redigera wikitext]

Primärkällor (exempelvis ögonvittnesskildringar och intervjuer) som har publicerats av en oberoende källa får användas på svenskspråkiga Wikipedia. En person utan specialistkunskaper ska kunna läsa den delen av Wikipediaartikeln som hänvisar till primärkällan och se att delen av Wikipediaartikeln överensstämmer med sekundärkällans referat. Någon självständig tolkning av primärkällan bör ej ske på Wikipedia. Om man vill ha med en tolkning av primärkällan bör man referera till en sekundärkälla. Notera att artiklar som helt grundas på primärkällor normalt inte är relevanta.

Inga egna tolkningar[redigera | redigera wikitext]

På samma sätt som materialet i sig måste finnas publicerat i trovärdiga källor måste även tolkningar som presenteras finnas publicerade i trovärdiga källor. Ett typiskt exempel är slutsatser ur historiska källtexter. Även om källtexterna i sig går att referera till, skall de tolkningar som görs kunna styrkas med hänvisningar till modern välkänd litteratur. Ett annat exempel är vetenskapliga rapporter, där det ofta inte är självklart hur resultaten skall tolkas i ett större sammanhang. Sådana tolkningar skall inte göras av Wikipedias författare, utan ofta är det bättre att hänvisa till andras tolkningar som finns publicerade. Ett tredje exempel är tolkningar som görs utifrån biografiska texter.

Ingen syntes av ny kunskap[redigera | redigera wikitext]

Uppgifter ur flera källor kan kombineras och presenteras på nytt sätt, och uppenbara sammanfattande kommentarer om uppgifterna ges. Tidigare opublicerade slutsatser som inte är uppenbara utan kräver resonerande och argumentation för att övertyga räknas som syntes av ny kunskap, och därmed originalforskning. Hur hög grad av analys och syntes som brukar accepteras varierar. Om slutsatsen är kontroversiell eller om man kan misstänka att det råder delade meningar i frågan är acceptansen låg.

Illustrationer[redigera | redigera wikitext]

På grund av upphovsrättsliga begränsningar är Wikipedia tvunget att använda egna bilder för att kunna illustrera artiklarna. Det är därför fullt acceptabelt att skapa sådana i syfte att illustrera artiklar, men dessa bör fortfarande baseras på uppgifter i trovärdiga källor, som bör uppges.

Egna publikationer av experter och forskare[redigera | redigera wikitext]

Vad som inte faller under denna riktlinje är egen forskning som är etablerad inom området, och är publicerad i en refereegranskad fackvetenskaplig tidskrift, eller granskad av trovärdig redaktör, gärna vid akademiskt förlag, och refererad i andra trovärdiga publikationer. Om det är tillåtet för andra att använda sig av dina publikationer när de skriver artiklar på Wikipedia kan du också göra det själv, under förutsättning att du kan beskriva ämnet allsidigt och sakligt. Eftersom risk finns för intressekonflikt och att man ger det egna arbetet otillbörlig vikt, krävs emellertid att forskare, experter och författare är uppriktiga och särskilt försiktiga i sina redigeringar. Man måste vara noga med att återge andra författares syn på saken, och bör be någon annan om hjälp eller granskning.

Se även[redigera | redigera wikitext]