Wikipedia:Raderingar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Manual Attack-page.svg

Radering av en artikelsida skall ske när dess ämne eller innehåll i sin helhet strider mot centrala Wikipedias policyer och riktlinjer, i synnerhet riktlinjen Vad Wikipedia inte är. Radering innebär att artikeln inte längre är synlig för vanliga användare, men den och dess historik kan återskapas av administratörer.

Radering kan ske direkt som snabbradering i tydliga och brådskande fall eller efter diskussion på artikelns diskussionssida när osäkerhet råder om tolkning.

Grunder för radering[redigera wikitext]

Klara fall för radering är när artikeln i sin helhet utgör upphovsrättsbrott (Wikipedia:plagiat) eller reklam för sådant som saknar allmänintresse, när dess ämne saknar grundläggande encyklopedisk relevans (verifierbart allmänintresse eller encyklopedisk karaktär), när dess innehåll inte till någon del kan verifieras av oberoende publicerade källor, när den i sin helhet utgör lögner eller förtal (speciellt avseende levande personer) eller i annat avseende är en oartikel.

Oklarare fall är inom ämnesområden där praxis ännu inte har utvecklats eller nedskrivits, eller inte tillämpas konsekvent, där riktlinjerna ger tolkningsutrymme, eller där diskussion om riktlinjerna pågår (det vill säga vi inte vet i vilken omfattning vi vill behandla ämnet på Wikipedia). Andra exempel på oklara fall är där en intressekonflikt ligger bakom artikelns skapande, eller där artikeln inte anses ha traditionell encyklopedisk karaktär men ändå har allmänintresse.

Beslut om radering kan ha olika permanens. Ibland raderas artiklar som i sin nuvarande form inte är användbara att fortsätta bygga på; dessa kan utan problem påbörjas på nytt. I andra fall har själva ämnet bedömts falla utanför Wikipedias ramar. I sådana fall krävs betydligt mer för att artikeln skall kunna återskapas.

Inom en del ämnesområden finns särskilda relevanskriterier nedskrivna, som syftar till att återspegla praxis. Beslut om radering skall följa praxis snarare än dessa ”kriterier”. Om praxis förändras skall kriterierna revideras.

Kategorier kan också bli aktuella för radering om de inte utnyttjas eller överlappar med annan kategoriindelning.

Oartikel[redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Oartikel

Oartikel är en pejorativ term för artiklar som inte lever upp till grundläggande krav för att anses vara en artikel.

Relevans och verifierbarhet[redigera wikitext]

Artiklar skall vara relevanta och innehållet skall gå att verifiera från oberoende källa, se vidare Wikipedia:Relevans och Wikipedia:Verifierbarhet. Vid uppenbara brott mot dessa riktlinjer kan artiklar snabbraderas, men i de många gränsfallen märks artikeln med en mall ({{relevanskontroll}} eller {{sffr}}), varefter artikeln diskuteras.

Reklam[redigera wikitext]

Artiklar som är upplagda i reklam- eller marknadsföringssyfte kan snabbraderas. Ofta märks artiklarna med lämplig mall och kan räddas genom att de skrivs om i mer neutral ton.

Upphovsrättsbrott[redigera wikitext]

Artiklar som i huvudsak är kopierade eller plagierade i strid mot upphovsrätten raderas. Om endast en del av artikeln berörs räcker det att avlägsna denna del (men då skall även historiken döljas). Om man lägger in material som man också publicerat annanstans skall man helst ange detta på lämpligt sätt, så vi andra vet att du har rätt till det. Se Wikipedia:Upphovsrätt. Artiklar som misstänks vara kopierade eller plagierade utan tillstånd märks med {{plagiat}}.

Innehåll som skall raderas utan att artikeln raderas[redigera wikitext]

Hemliga personuppgifter och innehåll som utgör personangrepp eller förtal mot nu levande personer skall omedelbart tas bort ifrån artikeln, utan vidare diskussion. Källbelagd kritik är däremot en viktig del av många artiklar. Se vidare Wikipedia:Biografier om levande personer. Vid behov raderas enstaka artikelversioner. Detta innebär dock inte att artikeln skall raderas.

Också annat innehåll kan avlägsnas, med eller utan diskussion beroende på innehållets art.

Intressekonflikt[redigera wikitext]

Intressekonflikt i sig är inte skäl för radering. Däremot kan en artikel som tydligt verkar vara skriven i intressekonflikt snabbraderas när den brister allvarligt i verifierbarhet, relevans eller neutralitet. Om artikeln verkar relevant och innehåller användbart material som inte enkelt kan återskapas bör den i allmänhet istället städas.

Fel språk[redigera wikitext]

Artiklar skrivna på annat språk än svenska kan snabbraderas. Detta gäller även om svenskan är så dålig att artikeln endast svårligen kan läsas, t.ex. om den körts genom ett översättningsprogram. I sådana fall kan det dock vara artigast att först kontakta författaren.

Olika raderingsprocesser[redigera wikitext]

En artikel kan raderas på två sätt:

  1. Direkt av administratörer: Wikipedia:Manual för administratörer#Raderingar, eller efter en anmälan till snabbradering. Det senare främst ett alternativ för användare utan administratörsrättigheter, samt administratörer som vill att någon annan skall se på artikeln och göra en separat bedömning. Det är också under tiden möjligt att protestera mot anmälan.
  2. Efter en allmän diskussion, varvid också artikelförfattaren kan ge synpunkter och komplettera artikeln. Detta sker vanligen i två steg:
    1. Efter att artikeln märkts med {{relevanskontroll}}. Då diskuteras artikelns vara på diskussionssidan.
    2. Vid oenighet kan den föras vidare till {{sffr}}. Där deltar vanligen fler användare, och processen får ett mer formellt avslut.

Användare kan skapa tillfälliga undersidor till användarsidan. Då dessa inte längre behövs kan man begära dem raderade genom att lägga {{radera}} på sidan.

I gränszonen till radering ligger Infogning och omdirigering där den ursprungliga artikelns text kan bibehållas intakt eller i förkortad form i artikeln som den infogas i.

En raderad artikels text kan kopieras över till skaparens användardiskussion eller till en undersida till användarsidan, för att omarbetas eller användas annanstans.

Avradering av artiklar[redigera wikitext]

Efter radering visas inte artikeln eller dess historik längre. Däremot är de inte fysiskt borttagna, utan administratörer kan både se dessa och också återställa dem. Vid missnöje med en radering finns alltså möjligheten att av en administratör begära att få den återställd.

När en administratör avraderar en artikel, det vill säga plockar fram den raderade texten, är det god sed att kommentera saken på artikelns diskussionssida. Samma sak gäller vanliga användare som skapar nya artiklar på uppslagsord som redan raderats; dock är det vanligt att den som på detta sätt återskapar en artikel inte märkt att artikeln funnits men raderats.

Återskapande av artiklar[redigera wikitext]

Ibland skapas en ny artikel under en rubrik som tidigare raderats. Detta är i allmänhet OK om något av följande är uppfyllt:

  1. Den tidigare artikeln led av allvarliga kvalitetsproblem, som nu inte föreligger.
  2. Nya uppgifter har tillkommit som gör att artikelns relevans nu framgår tydligare.

I annat fall kan artikeln snabbraderas.

Radering av enskilda sidversioner[redigera wikitext]

Administratörer kan även radera enskilda sidversioner. Detta skall främst användas vid upphovsrättsbrott och brott mot WP:Biografier om levande personer.

Sidor som inte raderas[redigera wikitext]

Undantaget för radering av enskilda sidversioner enligt ovan raderas sällan eller aldrig följande sidotyper: alla typer av diskussionssidor och artiklar i Wikipedia-namnrymden (de senare märks istället som obsoleta), såvida inte deras hela historik endast består av ovälkommet material. Mallar raderas endast med försiktighet: om de aldrig använts är det OK, har de använts är det ofta bättre att omdirigera eller lägga in en text om att denna version är obsolet. Detta för att äldre sidversioner som använder mallen inte skall förvanskas mer än nödvändigt.

Se även[redigera wikitext]