Wikipedia:Raderingar

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Manual Attack-page.svg

Radering av en artikelsida skall ske när dess ämne eller innehåll i sin helhet strider mot centrala Wikipedias policyer och riktlinjer, i synnerhet riktlinjen Vad Wikipedia inte är. Radering innebär att artikeln inte längre är synlig för vanliga användare, men den och dess historik kan återskapas av administratörer.

Radering kan ske direkt som snabbradering i tydliga och brådskande fall eller efter diskussion på artikelns diskussionssida när osäkerhet råder om tolkning.

En artikel får inte raderas om den en längre tid innehållit saklig text som kan tänkas ha använts som källa av tredje part. Wikipedia garanterar att sådana länkar fortsätter fungera. En artikel som uppnått verkshöjd och kanske lever vidare annanstans får inte heller raderas eftersom upphovsrätten förutsätter att författare anges och vi uppmanar till att ange dem genom en länk till den artikel som kopierats. Artiklar som publicerats här i strid mot upphovsrätten kan dock raderas.

Grunder för radering[redigera | redigera wikitext]

Klara fall för radering är när artikeln i sin helhet utgör upphovsrättsbrott (Wikipedia:plagiat) eller reklam för sådant som saknar allmänintresse, när dess ämne saknar grundläggande encyklopedisk relevans (verifierbart allmänintresse eller encyklopedisk karaktär), när dess innehåll inte till någon del kan verifieras av oberoende publicerade källor, när den i sin helhet utgör lögner eller förtal (speciellt avseende levande personer) eller i annat avseende är en oartikel. Även felstavade omdirigeringar torde vara okontroversiella att radera, förutsatt att de inte bär artikelhistorik.

Oklarare fall är inom ämnesområden där praxis ännu inte har utvecklats eller nedskrivits, eller inte tillämpas konsekvent, där riktlinjerna ger tolkningsutrymme, eller där diskussion om riktlinjerna pågår (det vill säga vi inte vet i vilken omfattning vi vill behandla ämnet på Wikipedia). Andra exempel på oklara fall är där en intressekonflikt ligger bakom artikelns skapande, eller där artikeln inte anses ha traditionell encyklopedisk karaktär men ändå har allmänintresse.

Beslut om radering baseras inte på artikelns längd och kvalitet för tillfället, utan på en bedömning av huruvida sidan har förutsättningar att utvecklas till en artikel av god kvalitet.

Inom en del ämnesområden finns särskilda relevanskriterier nedskrivna, som syftar till att återspegla praxis. Beslut om radering skall konsekvent och objektivt följa praxis snarare än dessa ”kriterier”. Om praxis förändras skall kriterierna revideras.

Kategorier kan också bli aktuella för radering om de inte utnyttjas eller överlappar med annan kategoriindelning. Mallar raderas inte, men kan förvandlas till en omdirigeringssida. Gamla artikelversioner som använder mallen skall inte förvanskas.

Oartikel[redigera | redigera wikitext]

Huvudsida: WP:Oartikel

Oartikel är en pejorativ term för artiklar som inte lever upp till grundläggande krav för att anses vara en artikel.

Relevans och verifierbarhet[redigera | redigera wikitext]

Artiklar skall vara relevanta och innehållet skall gå att verifiera från oberoende källa, se vidare Wikipedia:Relevans och Wikipedia:Verifierbarhet. Vid uppenbara brott mot dessa riktlinjer kan artiklar snabbraderas, men i de många gränsfallen märks artikeln med en mall ({{relevanskontroll}} eller {{sffr}}), varefter artikeln diskuteras.

Reklam[redigera | redigera wikitext]

Artiklar som är upplagda i reklam- eller marknadsföringssyfte kan snabbraderas. Ofta märks artiklarna med lämplig mall och kan räddas genom att de skrivs om i mer neutral ton.

Upphovsrättsbrott[redigera | redigera wikitext]

Artiklar som i sin helhet är kopierade eller plagierade i strid mot upphovsrätten raderas. Om endast en del av artikeln berörs räcker det att avlägsna denna del. Om man lägger in material som man också publicerat annanstans skall man helst ange detta på lämpligt sätt, så vi andra vet att du har rätt till det. Se Wikipedia:Upphovsrätt. Artiklar som misstänks vara kopierade eller plagierade utan tillstånd märks med {{plagiat}}.

Innehåll som skall raderas utan att artikeln raderas[redigera | redigera wikitext]

Hemliga personuppgifter och innehåll som utgör personangrepp eller förtal mot nu levande personer skall omedelbart tas bort ifrån artikeln, utan vidare diskussion. Källbelagd kritik är däremot en viktig del av många artiklar. Se vidare Wikipedia:Biografier om levande personer. Vid behov raderas enstaka artikelversioner. Detta innebär dock inte att artikeln skall raderas.

Också annat innehåll kan avlägsnas, med eller utan diskussion beroende på innehållets art.

Intressekonflikt[redigera | redigera wikitext]

Intressekonflikt i sig är inte skäl för radering. Däremot kan en artikel som tydligt verkar vara skriven i intressekonflikt snabbraderas när den brister allvarligt i verifierbarhet, relevans eller neutralitet. Om artikeln verkar relevant och innehåller användbart material som inte enkelt kan återskapas bör den i allmänhet istället städas.

Olika raderingsprocesser[redigera | redigera wikitext]

En artikel kan raderas:

  • Direkt av administratörer: Wikipedia:Manual för administratörer#Raderingar
  • Efter en anmälan till snabbradering då en kontrollbedömning görs av en administratör och där artikelskaparen och andra under en kort tid ges möjlighet protestera
  • Efter en allmän diskussion, varvid också artikelförfattaren kan ge synpunkter och komplettera artikeln. Normalt inleds processen med mallen {{relevanskontroll}}. Vid oenighet kan den föras vidare till {{sffr}}.

Användare kan skapa tillfälliga undersidor till användarsidan. Då dessa inte längre behövs kan man begära dem raderade genom att lägga {{radera}} på sidan.

I gränszonen till radering ligger Infogning och omdirigering där den ursprungliga artikelns text kan bibehållas intakt eller i förkortad form i artikeln som den infogas i.

En raderad artikels text kan kopieras över till skaparens användardiskussion eller till en undersida till användarsidan, för att omarbetas eller användas annanstans.

Åtkomst och återskapande av raderade artiklar[redigera | redigera wikitext]

Efter radering visas inte artikeln eller dess historik längre. Däremot är de inte fysiskt borttagna, utan administratörer kan både se dessa och också återställa dem. Så vid missnöje med en radering finns alltså möjligheten att av en administratör begära att få den återställd.

När en administratör avraderar en artikel, det vill säga plockar fram den raderade texten, är det god sed att kommentera saken på artikelns diskussionssida. Samma sak gäller vanliga användare som skapar nya artiklar på uppslagsord som redan raderats; dock är det vanligt att den som på detta sätt återskapar en artikel inte märkt att artikeln funnits men raderats.

Se även[redigera | redigera wikitext]