Wikipedia:Marionetter

Från Wikipedia
Wikipe-tan med en marionett i form av en strumpdocka
En marionett tittar fram. Vem är det som styr den?

På Wikipedia har alla inloggade bidragsgivare var sitt användarnamn. Normalt har en person bara ett användarnamn. Det finns dock flera godtagbara skäl till att bidragsgivare skaffar fler användarnamn, men möjligheten att logga in under flera olika namn kan lätt missbrukas. En marionett är ett alternativt konto som används i bedrägligt syfte eller för att kringgå Wikipedias regelverk.

Att agera både som inloggad och icke-inloggad jämställs normalt med att använda flera konton, och samma strikta begränsningar gäller.

Robotar behandlas i en skild riktlinje.

Legitima skäl att ha alternativa konton[redigera | redigera wikitext]

Alternativa konton är tillåtna, om de inte används i strid mot reglerna nedan eller annars används på ett sätt som stör arbetet på Wikipedia.

Alternativa konton ska normalt namnges på ett sätt som gör det uppenbart att kontona hänger ihop. Om användare Xyz vill ha extrakonton bör dessa normalt heta Xyz2, XyzBot, XyzMobil, eller liknande. Kopplingen bör även anges på samtliga kontons användarsidor. Alternativa konton utan uppenbar namnkoppling och utan deklaration på användarsidorna bör endast skapas och användas då det finns legitima skäl att hålla kopplingen mellan kontona dold.

Några exempel på skäl att ha alternativa konton som allmänt uppfattas som legitima, förutsatt att användaren håller sig till riktlinjerna:

  • En användare som vill förbli anonym kan använda ett alternativt konto för bidrag som lätt kan avslöja användarens identitet, eller i sammanhang där användaren vill bidra under eget namn, till exempel som illustratör.
  • En användare som vill spela med öppna kort i sammanhang där intressekonflikter kan föreligga kan i andra sammanhang använda ett annat konto.
  • En användare som vill få en ny start kan skapa ett nytt användarnamn. Se Wikipedia:Användarkonto för exempel på när sådant byte kan löna sig. I sådana fall bör det gamla kontot ej användas mer. Att kringgå en tidsbestämd blockering genom ett alternativt konto är inte tillåtet. En evighetsblockerad användare kan ibland efter att avsevärd tid har gått tillåtas återvända under nytt namn (se nedan).
  • Robot-konton: Bidragsgivare som använder så kallade robotar uppmanas att skapa separata användarkonton för sina automatiska bidrag eftersom dessa då enkelt kan filtreras bort från listan över de senaste ändringarna. Robotkonton är alltid tydligt kopplade till en viss användare.
  • En användare som ofta växlar mellan olika typer av datorer och därmed ofta måste byta inställningar. Exempelvis mobiltelefon kontra vanlig dator.
  • En användare som inte vill riskera att kontot kapas kan använda ett parallellt konto vid allmänna datorer och i andra utsatta situationer.

Redigeringar i artiklar[redigera | redigera wikitext]

Det är olämpligt att redigera i samma eller relaterade artiklar under olika namn. Detta eftersom det kan ge andra användare intrycket av att två personer stöder en viss linje, när det i själva verket bara är en person bakom båda kontona. Detta kan därmed ge den användaren oskäligt inflytande i formande av konsensus. Om en ändring eller artikelgrupp är kontroversiell bör man vara extra noga med att inte ge intryck av att stödja ändringar gjorda under ett namn med inlägg under det andra.

Okontroversiella ändringar, såsom rättning av stavfel, kan normalt göras oinloggad eller med alternativt användarnamn. Om det visar sig att ändringen kan uppfattas som stöd för ens linje bör man dock förtydliga att den inte gjorts av ett självständigt konto.

Ett annat undantag är om man har två konton för olika funktioner, men där kontona har uppenbar namnkoppling. T.ex. kan en robot och robotägare båda redigera i samma artikel, vilket ibland blir nödvändigt när användaren behöver städa efter sin egen bot.

Det är inget krav att hoppa över en artikel där man redigerat under eget namn då man gör okontroversiellt robotaktigt arbete i en större klass artiklar under anonymt användarnamn (t.ex. byter till kategori som ersatt den tidigare). Om ändringen däremot kan uppfattas som kontroversiell ifråga om den berörda artikeln bör man dock hellre överlåta ändringen över hela linjen åt andra.

I de fall en användare har skilda konton för olika datorer (mobil/privat/allmän) gäller den allmänna regeln om att inte under flera namn redigera i samma typ av artiklar, om inte kopplingen mellan användarnamnen är mycket klar (NN och NN2 e.d.). I kontroversiella artiklar skall det överhuvudtaget inte redigeras under olika namn (använd det huvudsakliga kontot), liksom inte om ändringen i sig är kontroversiell.

Att efter en längre tid återkomma till samma artiklar under annat namn är i allmänhet oproblematiskt, om det inte gäller ett användarkonto som blockerats för konflikter kring denna typ av artiklar eller specifika redigeringar.

Omröstningar och diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Det är aldrig tillåtet för en person att delta i samma omröstning, diskussion, konsensusbyggande eller konflikt genom olika användarnamn. Detta gäller även agerande i sammanhang som berör varann, t.ex. delta i en artikeldiskussion med ett konto och i en SFFR-omröstning om samma artikel med ett annat konto. Inte heller ska man under annat namn delta i en diskussion som berör ens eget konto. Sådant förfarande måste nästan alltid räknas som bedrägligt och försvårar den normala diskussionen. Normalt leder dubbelröstning till blockering av båda kontona. Om man av misstag gör inlägg som oinloggad eller med "fel" konto bör man omgående klargöra förhållandet (motsvarande gäller alternativa konton använda p.g.a. osäker förbindelse).

I många omröstningar och diskussioner av mer formell karaktär förutsätts de som deltar vara etablerade användare. Att delta i den till en sådan omröstning kopplade diskussionen under ett användarnamn utan tidigare redigeringshistorik kan uppfattas störande. Att under annat användarnamn delta i en diskussion där ens huvudsakliga användarnamns åsikt är känd är bedrägligt. Därför bör man delta i diskussionerna under sitt huvudsakliga användarnamn.

Om det visar sig att samma person röstat dubbelt genom marionetter, ska båda rösterna strykas om det upptäcks medan omröstningen fortfarande pågår.

Blockerade användare[redigera | redigera wikitext]

En användare som är blockerad på viss tid skall inte under denna tid istället redigera som icke-inloggad eller under annat användarnamn. Hur användare med väletablerade alternativa konton skall göra är oklart. Att flytta över sin aktivitet till dem är ofta klart olämpligt, men att fortfarande svara på frågor riktade till dessa användarnamn och fortsätta med rutinmässiga underhållsuppgifter som kontona åtagit sig torde vara accepterat.

Då en användare förhindrats att redigera sin egen diskussionssida och inte har möjlighet att kontakta en administratör per e-post kan det vara acceptabelt att använda ett alternativt konto för att påpeka ett missförstånd som förorsakat blockeringen, men inte för fortsatta inlägg av den typ som gjorde att ens diskussionssida spärrades. Sådana inlägg, liksom e-post och andra kontaktmetoder, bör dock begränsas till ett minimum. Ofta har diskussionssidan spärrats för att inte andra skall besväras av utläggningar om hur man anser sig vara missförstådd.

En användare vars konto blivit evighetsblockerat eller blockerat på obestämd tid (formellt finns det ingen skillnad mellan de båda) kan ibland tillåtas återvända under annat namn. Detta gäller till exempel då blockeringen berott på sådant man gjort i ungdomligt oförstånd. Den som återvänder bör dock dels se till att inte upprepa samma misstag, dels undvika att ge sig in i diskussioner där den tidigare identiteten är relevant. Konton blockerade för olämpligt användarnamn innebär i allmänhet inga begränsningar för senare seriösa användarkonton.

Administratörer som blockerar någon som marionett till ett blockerat användarkonto bör försäkra sig om att det alternativa kontot inte är legitimt enligt ovan.

Att undvika kritik[redigera | redigera wikitext]

Användare som blivit kritiserade skapar ibland nya konton. Detta sätt att vända blad kan vara acceptabelt om man tar till sig kritiken mot det gamla kontot och ändrar sitt beteende. Om man däremot fortsätter i den gamla stilen kan det ses som ett sätt förvirra andra eller att kringå blockering och ses som en försvårande omständighet. Likaså är det olämpligt att med flera konton genomföra liknande kontroversiella projekt, även om de olika kontona aldrig faktiskt rör vid samma artiklar eller kategorier.

Att känna igen en marionett[redigera | redigera wikitext]

Då det finns goda skäl att anta att en enskild bidragsgivare i själva verket är en marionett som till exempel har skapats av en redan avstängd bidragsgivare, tillåts inte dessa att delta i omröstningar, till dess sakförhållandet har retts ut. Om du befinner dig i denna situation kan du till exempel skriva lite om dig själv på din användarsida och börja med att delta i det övriga projektet innan du deltar i omröstningar. Börja därefter diskutera situationen med andra deltagare.

Hjälpmallar[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]