By

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För andra betydelser, se By (olika betydelser).
Äskhults by, 35 km söder om Göteborg, består av fyra gårdar och är sedan 1981 ett byggnadsminne av riksintresse.

By (fornsvenska byr, by, av boa, bo) kan på svenska dels beteckna en avgränsad grupp sammanhängande hustomter ute på landet, dels vara en vidare, mer juridisk beteckning för en samling gårdar som är eller har varit en samfällighet för gemensamt ägande och brukande av viss mark eller skog – så kallad allmänning. Denna beteckning stämmer fortfarande delvis för samebyar.

Under förhistorisk tid har bebyggelsen i Norden mestadels bestått av ensamliggande gårdar, i den mån grupper av bebyggelse förekommit brukar man kalla dem boplatser. Under slutet av järnåldern inleds det som kallas "bybildningsprocessen", då byar efter hand växer fram genom hemmansklyvningar på järnålderns gårdar, först i södra Sverige och senare i de norra delarna. I vissa landskap har processen varit svag, i stora delar av Uppland och på Gotland har bebyggelsen in i modern tid främst bestått av enskilda gårdar. I danskan och norskan används ordet "by" även om städer. I Sverige börjar man först använda köping om handelsplatser, efter hand ordet stad. Det har dock ingenting med storleken på bebyggelsen utan stad betecknar en handelsplats, senare med stadsprivilegier och by en agrar bosättning.

I senare har etnologer försökt hitta mer entydiga definitioner av byar. Enligt Sigurd Erixon definieras en by som en "en grupp om minst tre lantgårdar som ligger så nära ihop att deras odlade arealer eller hemägor berör varandra och är blandade med varandra". Ulf Sporrong definierade senare begreppet som "två eller flera gårdar - tidigare fast bosatta och mantalssatta driftsenheter inom jordbruket med avgränsat ägoområde". Liknande definitioner har ställt upp rörande danska begreppet landsby och det tyska dorf. I nordiska språk har man dock inte skiljt mellan större och små gruppbebyggelser som man gjort i tyska, franska och engelska språken.[1]

I svenska kyrkans folkbokföring var husförhörslängden eller församlingsboken ibland indelad i bokstavsordning efter ortnamn, orterna kunde på landsbygden vara ett torp, en gård, en by eller en bruksort, och i städer av ett kvarter. Orterna var i sin tur indelade i fastigheter eller gårdar, där varje fastighet i allmänhet hade en egen sida i husförhörslängden. Församlingen eller socknen var även indelad i flera rotar, som var och ansvarade för rekrytering av en soldat, finansiering av skola och fattigvård, med mera. Varje rote bestod i sin tur av en eller flera byar eller ibland bara en del av olika byar.

Såväl byn som den jord som tillhörde byn, kallades förr även "bolstad" (av bol, gård).

I modern svensk statistik har ordet "by" ingen officiell ställning. Statistiska centralbyrån klassificerar samhällen med 50–199 bofasta invånare som "småorter", men för samhällen med färre än 50 bofasta invånare finns ingen officiell beteckning i SCB:s statistik. De gamla bynamnen finns emellertid på kartor och i lantmäteriets ortnamnsdatabas, där de betecknas med namntypen bebyggelse, vilket även kan beteckna enstaka fastighet.[2]

Byns namn eller ortnamnsefterled, berättar ofta om dess ålder och historia. Inom ortnamnsforskningen försöker man fastställa ursprunget och betydelsen i byars namn, vilket sedan kan användas i historisk, kulturhistorisk, agrarhistorisk och arkeologisk forskning.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Kontinuitet och förändring - Bebyggelse och samhälle på Öland 200-1300, Jan-Henrik Fallgren; kap VII, Bybegreppet
  2. ^ ”Kartsök och ortnamn”. Lantmäteriet. http://kso.lantmateriet.se/kartsok/kos/index.html#. Läst 1 mars 2013.  Se fliken Hjälp > Namntyp

Källor[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, By, Första utgåvan.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]