Wikipedia:Källmallar

Från Wikipedia

Wikipedia har källmallar som kan hjälpa användaren att skapa källförteckningar med konsekvent typografisk formatering, exempelvis gällande vad i källhänvisningen som ska vara kursiv stil, inom citattecken, inom parentes, och så vidare. Källmallarna syftar också till att hjälpa användaren att inte glömma viktiga uppgifter i källhänvisningen. Alternativ till källmallar är att skapa egen wikikod för sådan formatering.

Några exempel på källmallar är {{bokref}} vid böcker, {{tidningsref}} vid nyhetstidningar och {{tidskriftsref}} vid vetenskapliga tidskrifter. Varianten {{Webref}} bör enbart användas vid webbkälla som inte har karaktär av bok eller tidning. De olika mallarna används på likartat sätt men är anpassade för källtyperna. Det finns mindre skillnader gällande vilka fält som finns att fylla i, så kallade parametrar (till exempel url=). Mallarna används med fördel tillsammans med wikikod för att skapa fotnoter, men kan även användas för källförteckning utan källhänvisning i den löpande texten.

Inledande exempel[redigera | redigera wikitext]

Här följer samma exempel som i introduktion till källhänvisningar, men här skrivet med källmallar istället för egen wikikod:

Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.<ref>{{bokref |efternamn = Miller|förnamn = E|titel = Solen| sid = 23| förlag = Academic Press|år = 2005 | url = |isbn = }}</ref>
Månen däremot, är inte så stor.<ref>{{tidskriftsref|författare=Smith R.| url= http://www.scientificamerican.com/moonsize | rubrik = Månens storlek | tidskrift = Scientific American | sid = 46-53 | volym = 2 | nummer = 46 | år = 1982 | citat = Quotation in original language}}</ref>

== Noter ==
<references/>

Resultatet blir nära nog identiskt med exemplet på sidan introduktion till källhänvisningar:

Enligt vetenskapsmän är solen ganska stor.[1] Månen däremot, är inte så stor.[2]

Noter enligt metoder från Vancouver, Oxford och Harvard[redigera | redigera wikitext]

Källmallarna arrangerar uppgifterna om källan så att visas i enlighet med liknande normer för att ange referenser som används vid akademisk publicering. Det finns flera alterantiva standarder för hur källhänvisningen i den löpande texten ska utformas, och hur källförteckningen ska utformas och sorteras. Olika publikationer har olika standarder. Tre av de vanligaste standarderna är:

 • Vancouversystemet (numrerade källförteckning, och källhänvisningsnummer inom hakparentes, exempelvis [1]. Vanligast inom naturvetenskap och teknik).
 • Oxfordsystemet (numrerad källförteckning och källhänvisning som upphöjd siffra, exempelvis 1)
 • Harvardsystemet (källhänvisning genom att skriva Efternamn, Årtal inom parentes. Vanlig inom samhällsvetenskap.).

I de två första sorteras källförteckningen i nummerordning, det vill säga i samma ordning som källan första gången omnämns i texten. I den sista metoden sorteras källförteckningen i bokstavsordning efter efternamnet, men grupperas även i underrubriker efter publikationstyp.

På Wikipedia markeras källhänvisning vanligen som fotnot, vilket är en fotnotssiffra inom hakparentes, exempelvis [1]. Detta kan beskrivas som en kombination av Vancouversystemet och Oxfordsystemet .

Om man istället vill använda Harvardsystemet används mallen Citation tillsammans med Harvnb (Harvard no brackets, det vill säga utan parentes). Metoden är flexibel och avancerad, men är idag ovanlig på Wikipedia. I redigeringsläget med wikitext blir det automatiskt lättare att läsa om Harvardsystemet används, eftersom källornas text placeras i ett avsnitt långt ned på sidan. Ett sådant samlat källavsnitt går dock, med wikitextredigering, att skapa även med fotnotssystemet.

Snabba källnoter[redigera | redigera wikitext]

Bokref[redigera | redigera wikitext]

1. Välj en bok på Libris, till exempel den här.

2. Klicka på knappen SKAPA REFERENS och kopiera mallen bokref:

Exempel 1
{{
bokref
|efternamn=Cullberg
|förnamn=Johan
|titel=Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans
|år=1992
|utgivare=Natur och kultur
|utgivningsort=Stockholm
|språk=sv
|isbn=91-27-03227-2 (hft.)
|libris=7228988 
}}


3. Klistra in mallen i artikeln och omslut den med taggarna <ref> </ref>. Kontrollera att <references /> finns längre ned på sidan, vanligtvis i källförteckningen under rubriken Referenser. Där[3] kommer hänvisningen att visas så här:


Cullberg, Johan (1992). Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans. Stockholm: Natur och kultur. Libris 7228988. ISBN 91-27-03227-2 (hft.) 


Boken listas i förteckningen och föregås av tecknet ^ som wikilänkar till hänvisningens plats i artikeltexten. När samma källmall används igen listas källan på nytt i förteckningen. Används källmallen med olika sidnummer tre gånger kommer källan alltså att skrivas tre gånger i förteckningen, varje gång med olika sidnummer.Genvägar[redigera | redigera wikitext]

4. För att undvika att all information om källan upprepas i förteckningen kan genvägar användas. Källan listas då en gång och varje enskild hänvisning till samma källa placerar en bokstav framför titeln: ([a][b][c]), som wikilänkar till hänvisningens plats i artikeltexten. På så vis blir också redigeringsläget mindre otympligt då källtexten som blandas med artikeltexten är kortare. Genvägen skapas genom att ersätta den inledande taggen <ref> med koden <ref name=unikt namn>.


Exempel 2
<ref name="Cullberg"> {{ bokref | ... }} </ref>


Cullberg är namnet vi har valt för genvägen till källmallen i Exempel 1. För att skapa hänvisningar till Cullbergs bok skriver vi fortsättningsvis bara: <ref name="Cullberg" />. Notera att taggen alltid stängs med />.

(Att lägga till information efter mallen stängs med }}, till exempel sidnummer, är ett dåligt sätt att fuska på eftersom genvägens namn då också måste ändras. Om en sådan genväg förloras i redigeringen försvinner också sidnumret, som för nästa skribent kan vara svår att finna i artikelhistorien.)

Korta varianter[redigera | redigera wikitext]

5. Om hänvisningarna ska peka till olika sidor eller kapitel i boken måste källmallen ändras. Det sker med parametrarna sid= och kapitel=. Varje gång mallen ändras måste hänvisningen få ett eget "refnamn" med taggen <ref name=unikt namn>. Titeln listas då på nytt i källförteckningen, med angivet sid- eller kapitelnummer. En genväg (<ref name= />) kan skapas med mallens unika namn.


6. När titlar listas på nytt behöver inte alla uppgifter om boken upprepas. Mallar för samma källa kan göras kortare:


Exempel 3
<ref> {{bokref 
|efternamn=Cullberg |år=1992 |sid=12 
|titel=Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans
}} </ref>


Resultatet blir:[4]


Cullberg (1992). Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans. sid. 12 


När kortversioner används får läsare söka i källförteckningen för att hitta noten som innehåller referensens fullständiga information. I redigeringsläget blandas fortfarande en hel del källinformation med artikeltexten.

 1. ^ Miller, E (2005). Solen. Academic Press. sid. 23 
 2. ^ Smith, R. (1982). ”Månens storlek”. Scientific American 2 (46): sid. 46-53. http://www.scientificamerican.com/moonsize. ”Quotation in original language”. 
 3. ^ Cullberg, Johan (1992). Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans. Stockholm: Natur och kultur. Libris 7228988. ISBN 91-27-03227-2 (hft.) 
 4. ^ Cullberg (1992). Skaparkriser: Strindbergs inferno och Dagermans. sid. 12 

Wikidata[redigera | redigera wikitext]

Flera faktarutor hämtar källhänvisningar från Wikidata. Med hjälp av mallen {{cite Q}} kan man hämta samma källhänvisning från Wikidata och även lägga in den i artikelns löptext, så att den inte upprepas flera gånger.

1. Sök fram en källa på https://wikidata.org . Kopiera Q-numret (i nedanstående exempel Q101090758).

2. Infoga följande mallkod (but ut Q-numret mot ditt eget nummer):

Exempel 4
<ref> {{cite Q|Q101090758}} </ref>


Resultat:

Reidar Jönsson (1983). Mitt liv som hund: roman. Stockholm: Norstedts förlag. Wikidata Q101090758. ISBN 91-1-831142-3. 

Smartare källnoter[redigera | redigera wikitext]

Citation-mallen med Harvnb[redigera | redigera wikitext]

Artiklar med många hänvisningar och källor av olika slag behöver en flexibel mall med många parametrar. Citation tillsammans med Harvnb (Harvard no brackets (utan parentes)) fyller den rollen och kan lika gärna användas i mindre artiklar. Samma mall används för olika källtyper. Systemet märker själv vilka parametrar som är ifyllda och arrangerar referensuppgifterna i källförteckningen i en ordning som passar den aktuella publikationen. Harvnb är på svenska Wikipedia den enda standardvarianten av Harvardsystemet som fungerar tillsammans med Citation. Referensapparaten har flera fördelar:

 • Källorna kan samlas i egna avsnitt och i bokstavsordning.
 • Varje källa listas bara en gång.
 • Hänvisningen i artikeln länkar till noten som länkar till källan.
 • Notförteckningen är överskådlig.
 • Redigeringsarbetet underlättas av att källorna har egna namn.
 • Hänvisningarna är korta och utgör inte ett hinder i redigeringsarbetet.
 • Referenserna kan snabbt flyttas till andra artiklar.


Harvnb[redigera | redigera wikitext]

1. Harvnb är anropsmallen som skapar hänvisningen i artikeltexten. Ifylld ser den ut så här:

Exempel 5
{{Harvnb|Jönsson|2002}}


2. Mallen skapar överskådliga källnoter (nedan) som länkar med hänvisningarna i artikeltexten och verket i källförteckningen; exempelhänvisningar efter den här meningen visar hur.[1][2][2][3][4]

Jönsson 2002, s. 56.
Jönsson 2002, s. 48-52.


3. Wikilänkarna skapas när taggarna <ref> </ref> omsluter mallen. Genvägen <ref name="unikt namn" /> används då flera hänvisningar skapas för samma sidnummer eller kapitel i källan.

Exempel 6
<ref> {{Harvnb|Jönsson|2002|loc=2}} </ref> 

<ref name="Jönsson"> {{Harvnb|Jönsson|2002|p=56}} </ref>

4. Harvnb anger inga förnamn. Sidnummer anges efter p=. I notförteckningen blir resultatet s.. Alternativet loc= används för kapitel men kan inte användas tillsammans med p=. Tecknet 'pip' | har alltid samma placering men ett mellanslag före pipen efter det sista efternamnet kan ersätta mellanslaget före årtalet.

Citation-mallen[redigera | redigera wikitext]

5. Citation är källmallen med alla uppgifter om den refererade publikationen. I redigeringsläget ser den ut så här:

Exempel 7
{{
Citation
|last=Jönsson
|first=Reidar
|author-link=Reidar Jönsson
|title=Mitt liv som hund: roman
|edition=4
|year=1994
|publication-date=2002
|publisher=En bok för alla
|place=Stockholm
|language=sv
|isbn=91-7221-225-X
|id={{libris post|8470256}}
|ref=CITEREFJönsson 2002
}}


6. Harvnb kan inte hämta information från Citation utan parametern ref= som använder CITEREF. För att CITEREF ska fungera måste efternamnet i Citation skrivas som i Exempel 6 ovan, det vill säga: last= anger efternamn, följt av first för huvudförfattarens förnamn. Finns medförfattare används parametrarna last2= och first2= och så vidare på samma vis.

Årtal anges alltid med CITEREF och föregås av mellanslag. Namn skrivs ihop i CITEREF men åtskiljs med pip | i den korresponderande anropsmallen Harvnb. Undantaget är dubbelnamn som istället separeras med mellanslag. Några exempel:


Exempel 8

Två författare (Mansell och Pedley):

CITEREFMansellPedley 2008
Harvnb|Mansell|Pedley| 2008   exempel

Tre författare (Kempton, Geddes och Ettinger):

CITEREFKemptonGeddesEttinger 2008
Harvnb|Kempton|Geddes|Ettinger| 2008   exempel

En författare med två efternamn (Redfield Jamison):

CITEREFRedfield Jamison 1994
Harvnb|Redfield Jamison| 1994   exempel

Två författare varav en med två efternamn (Goodwin och Redfield Jamison):

CITEREFGoodwinRedfield Jamison 2007
Harvnb|Goodwin|Redfield Jamison| 2007| p=95, 90-98  exempel  

7. Författarens namn kan länkas från källförteckningen till dennes sida på Wikipedia (om sådan finns). Då används parametern author-link=, som visas i Exempel 7 ovan och i exempelkällförteckningen nedan.


8. En länk till bokens sida på Libris skapas med hjälp av mallen Libris post för parametern id=. Exempel 7 visar mallen och hur den används med Librisnumret för Jönssons bok Hundliv. I en liknande mall kan bokens titel istället anges: Mall:Libris titel.


9. Systemets parametrar är inte översatta från engelska. Om källuppgifter hämtas på svenska till exempel i formatet Bokref från Libris måste mallen översättas. Ett verktyg för detta är funktionen "sök och ersätt" i Wikipedias avancerade redigeringsläge. Längre texter behandlas med fördel i ett ordbehandlingsprogram. Behåll då formatet |förlag= för att undvika oavsiktliga översättningar i artikeltexten, som att år blir year. Parametrar som används ofta visas i Exempel 9 nedan. De två språkgrupperna korresponderar exakt och kan användas som underlag för egna mallar. Mall:Citation/dok innehåller fullständig information om hur referensuppgifter används i mallen.


Exempel 9
|webbref |bokref |tidningsref |tidskriftsref |efternamn= |förnamn=
|medförfattare= |författarlänk= |titel= |rubrik= |url= |datum= |år=
|hämtdatum= |tidning= |tidskrift= |utgivare= |utgivningsort=
|språk= |kapitel= |sid= |upplaga= |volym= |serie= |libris=

|Citation |Citation |Citation |Citation |last= |first=
|last2= |author-link= |title= |title= |url= |date= |year=
|accessdate= |newspaper= |periodical= |publisher= |publication-place=
|language= |chapter= |page= |edition= |volume= |series= |id=

Källnoter (exempel)[redigera | redigera wikitext]

Notera att den första noten är skapad med mallen Bokref tillsammans med reftaggen, den andra med Tidskriftsref och ref, och de övriga med Harvnb plus Citeref.

 1. ^ Jönsson 2002.
 2. ^ [a b] Jönsson 2002, s. 56.
 3. ^ Jönsson 2002, 2.
 4. ^ Jönsson 2002, s. 48-52.

Källförteckning (exempel)[redigera | redigera wikitext]


Exempel på bok med översättare samt nyhetsartikel, som inte har använts i manualen ovan:


När samma bok används som referens i många artiklar, så är det bra att skapa en submall.

Exempel

Om man lägger in följande text i en artikel (tex i en fotnot eller i referenslistan)

{{bokref/Olof Hultin/2002|sid=123}}

...så ger det följande resultat:

Olof Hultin; Ola Österling; Michael Perlmutter (2002) [1998]. Guide till Stockholms arkitektur. Stockholm: Arkitektur Förlag. sid. 123. Libris 8465772. ISBN 91 86050‐58‐3 
Fördelar
 • Enkelt att lägga in referensen i nya artiklar (lite text och lätt att komma ihåg direkt ur minnet)
  ==> Fler artiklar får källhänvisningar
 • Enkelt att ändra referensen i alla artiklar när något ändras (tex en författare får egen artikel och ska wikilänkas, eller en url ska läggas till eller ändras)
  ==> Fler källhänvisningar blir korrekta och fullständiga
Hur gör man?
 1. Skapa en ny mallsida som undersida till Bokref. Namnge enligt praxis Mall:Bokref/Förnamn Efternamn/Årtal (byt ut "Förnamn Efternamn" och "årtal" mot aktuell författare och år) eller Mall:Bokref/Titel/Årtal vid många eller okänd författare.
 2. Skriv in en bokref, t ex genom att söka boken på Libris, klicka "skapa referens", bläddra längst ner, och klipp ut bokref och klistra in i den nya mallsidan.
 3. Addera följande parametrar till bokreftexten:
  |sid={{{sid|}}}
  |kapitel={{{kapitel|}}}
 4. Klipp in följande text längst ner på den nya mallsidan, efter bokreferensen, och byt ut "Efternamn, Förnamn" mot aktuell författare:
  <noinclude>{{STANDARDSORTERING:Efternamn, Förnamn}}[[Kategori:Bokref efter författare]]</noinclude>
 5. Spara
 6. Klart!
Redan existerande submallar

Se sökning av alla mallar som börjar med bokref/