Rangordningen i dess utformning 1754

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Den svenska rangordningen i dess utformning 1754.

Rangklass Tjänster Inbördes rang efter
1 Fältmarskalkar
Presidenter i Kungliga kollegierna
Överståthållaren
tjänsteålder
2 Generalfälttygmästaren
3 Presidenten i Wismarska tribunalet
4 Generaler av kavalleriet och infanteriet
Amiraler
tjänsteålder
5 Generallöjtnanter av kavalleriet och infanteriet
Viceamiraler
tjänsteålder
6 Hovkanslern
Justitiekanslern
tjänsteålder
7 Generalmajorer av kavalleriet och infanteriet
Landshövdingar
Kaptenlöjtnanten av Kunglig Majestäts drabanter
Statssekreterare
Schoutbynachter
Ekipagemästare vid amiralitetet
tjänsteålder
8 Hovmarskalkar
Översten av Gardet
Överintendenten
tjänsteålder
9 Översten av Livregementet till häst
Översten av Livdragonerna
tjänsteålder
10 Översten av artilleriet
11 Överstar av regementena till häst och fot
Löjtnanten av Kunglig Majestäts drabanter
Generaladjutanten hos Kungl. Maj:t
Regeringsråd i Pommern
Kommendörer och tygmästare vid amiralitetet
tjänsteålder
12 Lantråd i Pommern
därnäst Överstelöjtnanten av Gardet
13 Överstelöjtnanten av Livregementet till häst
Överstelöjtnanten av Livdragonerna
tjänsteålder
14 Kansliråd
Revisionssekreterare
tjänsteålder
15 Hovstallmästare
16 Vicepresident en i Wismarska tribunalet
17 Vicepresidenterna i Göta och Åbo hovrätter tjänsteålder
18 Hovrättsråd
Krigsråd
Amiralitetskammarråd
Kammarråd
Statskommissarie
Bergsråd
Kommerseråd
Kammarrevisionsråd
Underståthållaren i Stockholm
Ceremonimästaren
Lagmän
Borgmästaren i Stockholm
Direktörer vid Ostindiska kompaniet
tjänsteålder
19 Överstelöjtnanter av artilleriet
20 Överstelöjtnanter och generalkvartermästarlöjtnanter av fortifikationen
21 Överstelöjtnanter av regementena till häst och fot
Assessorer i Wismarska tribunalet
Kvartermästare och adjutanter av Kunglig Majestäts drabanter
Majoren vid amiralitetsvolontärregementet
Kommendörkaptener
Kommendörkaptener av amiralitetssjöartilleriet och fyrverkeriet
Holm- eller varvskaptener vid amiralitetet
Lotsdirektören
tjänsteålder
därnäst Direktören i Pommerska hovrätten
därnäst Lantfogden på Rügen
22 Majoren av gardet
23 Majoren av Livregementet till häst
Majoren av Livdragonerna
tjänsteålder
24 -
25 Kammarherrar
Hovjägmästaren
Arkiatern
Hovintendenten
tjänsteålder
därnäst Kungl. Maj:ts Andre Livmedicus
26 Majorer och tygmästare av artilleriet tjänsteålder
27 Majorer av fortifikationen
28 Majorer av regementena till häst och fot
Stadsmajorer
Kaptener vid amiralitetet
Borgmästare i Wismar
tjänsteålder
därnäst Korpraler av Kunglig Majestäts drabanter
29 Kaptener av gardet
Regementskvartermästare där
tjänsteålder
30 Ryttmästare av Livregementet till häst
Kaptener av Livdragonerna
tjänsteålder
31 Sekreterare i Kungl. Maj:ts kansli
Assessorer i hovrätterna
Generalauditören hos Kungl. Maj:t
Överdirektören vid Stora sjötullen
Censor librorum
Sekreteraren i Kanslikollegiet
Justitiarien vid amiralitetet i Karlskrona
Sekreteraren och justitiarien vid amiralitetseskadern i Stockholm
Överdirektören vid Kontrollverket för guld och silver
tjänsteålder
32 Överdirektören av Småtullarna
Krigskommissarien hos Kungl. Maj:t
Vice ceremonimästare
Generalkrigskommissarien
tjänsteålder
33 Räntmästare i Kungl. Räntekammaren
Slottsfogden i Stockholm
Överkommissarien vid amiralitetet i Karlskrona
Överkommissarien vid amiralitetseskadern i Stockholm
tjänsteålder
34 Kaptener av artilleriet
Kaptenlöjtnanter vid varven och amiralitetet
Sjöartillerilöjtnanter
tjänsteålder
35 Kaptener av fortifikationen tjänsteålder
36 Ryttmästare och kaptener av regementena
Assessorer i Kungliga kollegierna
Överjägmästare
Direktör av lantmäteriet
Professorer
Bibliotekarier vid akademierna
Fältkamrerare
Överkommissarie i fält
Assessorer i Antikvitetsarkivet
Bibliotekarien i Kungliga Bibliotket
Rådmän i Stockholm
Skeppsbyggmästaren i Karlskrona
Styckgjutaren i Stockholm
Amiralitetsmedicus i Karlskrona
Protonotarien i kanslikollegiet och justitierevisionen
Auktuarien i Riksarkivet
tjänsteålder
näst därefter Regementskvartermästare av Livregementet till häst
Regementskvartermästaren av Livdragonerna
därefter Regementskvartermästaren av artilleriet
Hovjunkare
Löjtnanter av gardet
tjänsteålder
därefter Regementskvartermästaren och kaptenlöjtnanter av regementena till häst och fots
Löjtnanter av Livregementet till häst
Löjtnanter av Livdragonerna
Vicekorpraler av Kunglig Majestäts drabanter
tjänsteålder
37 Sekreterare och Advokatfiskaler i hovrätter och kollegier
Hovsekreterare
Fänrikar och adjutanter av gardet
Löjtnanter av artilleriet
Sekreterare, kommissarier och advokatfiskaler i Riksens ständers bank
Sekreterare och kommissarie i Riksens ständers kontor
Underskeppsbyggmästare vid Amiralitetseskadern i Stockholm
Sekreteraren och kommissarien i Riksens ständers manufakturkontor
Akademisekretarare
Löjtnanter vid varven och amiralitetet
Styrmanslöjtnanten
Registratorer och presidentssekreteraren i Kungl. Maj:ts kansli
tjänsteålder
38 Löjtnanter av fortifikationen
Kamrerare i kammarkollegiet och statskontoret
Sjömilitie- och varvskommissarier vid amiralitetet i Karlskrona
Kamrerare i Riksens ständers kontor
Kamrerare och kassörer i Riksens ständers bank
Kamrerare i Riksens ständers manufakturkontor
Ordinarie kanslister i Kungl. Maj:ts kansli
tjänsteålder
näst därefter Kamrerare i de andra kungliga kollegierna
Hovkamrerare
Häradshövdingar
Bergmästare
Borgmästare i stapel- och uppstäder där det finns kämnersrätter
Kamrerare vid amiralitetseskadern i Stockholm
Protonotarier och kamrerare vid hovrätterna
Åbo akademis kamrerare
Kontrollören vid kontrollverket för guld och silver
Kamrerare vid Militiestatens änke- och pupillkassa
tjänsteålder
därefter Stadssekreteraren i Stockholm
Rådmän i Wismar
tjänsteålder
39 Generalguvernementssekretarare
Överauditörer
Löjtnanter vid regementena till häst och fot
Kornetter och adjutanter av Livregementet till häst
Kornetter och adjutanter av Livdragonerna
tjänsteålder
näst därefter Underlöjtnanter och adjutanter av artilleriet
Underskeppsbyggmästaren i Göteborg
tjänsteålder
därefter Konduktörer och adjutanter av fortifikationen tjänsteålder
därefter Kornetter, fänrikar och adjutanter av regementena till häst och fot
Kunglig Majestäts drabanter
tjänsteålder
40 Generalguvernementskamrerare
Kommissarier i kommerskollegiet och kammarrevisionen
Fältbokhållare och krigskommissarier i fält
Hovauditörer
Auditörer vid drabanterna, artilleriet och regementena
Landssekreterare
Krigsfiskaler i armén
Rådmän och stadssekreterare i Göteborg
Fältsekreterare
Landskamrerare
Bergsfiskaler
Kommissionssekreterare vid utländska hov
Fiskalen vid amiralitetseskadern i Stockholm
Akademikanslersekreterare
Borgmästare och justitiearier i städer där det inte finns kämnersätter
Konststatsinspektoren i Falun
tjänsteålder
därefter Lantmätare

Källa[redigera | redigera wikitext]

Gottfried Sack, Sammandrag af Kongl. Bref och Resolutioner angående Rang, Stockholm 1754.

Se även[redigera | redigera wikitext]