Svea livgarde

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Svea Livgarde)
Hoppa till: navigering, sök
Svea livgarde
(I 1, I 1/Fo 44)
Svea Livgarde vapen.svg
Vapensköld för Svea livgarde tolkad efter dess blasonering.
Datum 1521–2000
Land Sverige Sverige
Lojalitet Krigsmakten (1521-1974)
Försvarsmakten (1975-2000)
Försvarsgren Armén
Typ Infanteri
Storlek Regemente
Efterföljare Livgardet
Ingående delar Gula brigaden (1949–1991)
Upplandsbrigaden (1958–1984)
Livgardesbrigaden (1991–2000)
Del av Milo Ö (1942–1991)
Milo M (1991–2000)
Förläggningsort Stockholm (1843–1946)
Solna (1947–1970)
Kungsängen (1970–2000)
Motto Possunt nec posse videntur
("De gör det som syns vara omöjligt")
Färger Gult     
Marsch "Kungl. Svea Livgardes Marsch" (W. Körner)
"Kungl. Svea Livgardes Defileringsmarsch" (I. Gustavsson)
"Kungl. Svea Livgardes Gamla Marsch, Inspektionsmarsch" (okänd)
Kända slag och krig Befrielsekriget 1521
Rhen 1631
Lützen 1632
Warszawa 1656
Tåget över Bält 1658
Halmstad 1676
Lund 1676
Landskrona 1677
Narva 1700
Düna 1701
Kliszów 1702
Holowczyn 1708
Svensksund 1790

Svea livgarde, I 1 I 1/Fo 44 var ett svenskt infanteriförband inom Försvarsmakten som verkade i olika former mellan åren 1521 och 2000. Förbandet var förlagt inom Stockholms garnison i Stockholm och tillhörde fram till och med 1974 Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper.[1]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Gatuscen från Gårdsvaktens tid. Detalj ur den så kallade "Triumfsviten" från 1540-talet, kopierad 1722.
Regementets uniformer vid mitten av 1860-talet.

1500–1900-talet[redigera | redigera wikitext]

Svea livgarde har anor från den livvakt om 16 man som dalkarlarna avdelade till Gustav Vasa i januari 1521. 23 april 1521 utsågs på nytt en livvakt till Gustav Eriksson, denna gång om endast fyra man, men i slutet av 1521 utökades livvakten till 18 man. Från och med 1523 utökades livvakten och kallades för Kungliga Drabantkåren. Samtidigt blev tyskarna allt fler inom kåren. I den äldsta bevarade förteckningen över drabantkårens medlemmar från 1527 omfattade den 23 knektar, av vilka 15 var tyskar.[2]Musikerna var redan tidigt 8 ordinarie, trumslagare och pipare oräknade.

Hela eller delar av drabantkåren ingick i Konungens liv- och hovregemente, uppsatt 1613 bestående mest av tyskar, tillsammans med Gula regementet och Gula brigaden, som deltog i Gustav II Adolfs fälttåg i Tyskland.

Regementets två första kompanier utgjorde konungens livvakt och räknade i sina led till största delen svenskar. Efter slaget vid Lützen följde de 60 överlevande av gardet konungens lik till Sverige, varefter gardets personal utökades till 148 man. 1644 förenades det med ett dels i östersjöprovinserna, dels i Svealand uppsatt regemente till ett stort hovregemente, över vilket Magnus Gabriel De la Gardie blev chef. Större delen av regementet upplöstes efter 1660 förutom den i Sverige lämnade delen som utvecklades till Gardes 1. Hovregemente. Regementet utökades till 24 kompanier och deltog med utmärkelse i Karl XII:s krig där det gick förlorat efter slaget vid Poltava men nyuppsattes senare.

1693 var tolv musiker s.k. musikanter fast anställda, och dessutom tolv pipare och tjugofyra trumslagare. Musikanterna var organiserade på olika hovstater dvs budgetposter, emedan spelen-trumslagare och pipare var uppförda på respektive kompani. 1693 års musikanter var till hälften med tyska namn och resten svenska. Några av dem arbetade parallellt som hovtrumpetare och uppbar som sådana dubbel lön.

Regementet hade under åren haft namn som till exempel Konungens Hofregemente, Gula Brigaden, Konungens Lifguardie med flera till det 1793 fick namnet Svea livgarde.[3]

Fleetwoodska regementet[redigera | redigera wikitext]

I början av mars 1808 överfördes en bataljon med bland annat 200 man från Svea livgarde, Finska gardesregementet och Svenska gardesregementet till Åland. Bataljonen gjorde i juni 1808 ett misslyckat landstigningsförsök vid Lemo nära Åbo. Efter att truppen förstärkts så att respektive gardesregemente hade en bataljon på Åland gjordes ett nytt misslyckat landstigningsförsök i september 1808 vid Lakolaks och Helsinge. Gustav IV Adolf visade sitt missnöje över gardesregementenas insatser under Finska kriget genom att degradera dem till "vanliga" värvade regementen och Svea livgarde döptes i oktober 1808 efter regementschefen Carl Johan Fleetwood till Fleetwoodska regementet och fick motta fem kompanier ur Svenska gardesregementet. Omedelbart efter Gustav IV Adolf:s avsättning i mars 1809 återfick regementet gardesrangen under det tidigare namnet Svea livgarde.

1900–2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Fram till 1901 var det ett värvat regemente, ursprungligen inkvarterat hos Stockholms borgerskap. Det var 1803-1946 kasernerat i Stockholm (först i Fredrikshov, från 1888 vid Linnégatan). Här uppfördes två i allt väsentligt lika kasernkomplex för Svea livgarde och Göta livgarde med huvudfasader mot Linnégatan. Byggnaderna uppfördes efter ritningar av Ernst Jacobsson, som var en av Sveriges ledande kasernarkitekter. De båda komplexen färdigställdes med två års mellanrum, Svea livgarde stod klart år 1888 och Göta livgarde år 1890.[4]

Från att ha delats på 10 kompanier om 80 man sattes regementet 1831 på åtta kompanier med tillsammans 820 nummer. Genom 1901-års härordning ökades det till 12 kompanier (3 bataljoner) och ett kulsprutekompani men antalet volontärer nedsattes till 555 man (musikpersonal inräknad) och genom 1914 års härordning ytterligare till 540 man. Kungl. Svea Livgardes musikkår var länge rikets främsta regementsmusik och många av dess medlemmar var även verksamma i Kungl. Hovkapellet. Musikkåren hade trettiosex befattningar och ett antal elevplatser.Genom försvarsbeslutet 1942 kom regementet att omorganiseras till ett fältregemente, samtidigt kom man även att organisera ett dubbleringsregemente under namnet Stockholms infanteriregemente (I 31). Musikkåren ökades till trettioåtta, elever oräknade. Även dubbleringsregementet hade en egen musikkår bestående av f.d. fast anställda numera reservmusikunderofficerare och reservmusikunderbefäl.

I början av 1940-talet började den sedan decennier planlagda utflyttningen av regementet till Järvafältet att bli verklighet. Den 5 oktober 1946 lämnade Svea livgarde officiellt sin förläggning vid Linnégatan och detta skedde vid en ceremoni i parken vid minnesstenen. Dåvarande sekundchef, överste G. M. Stedingk överlämnade minnesstenen till Stockholm stad, representerad av stadskollegiets ordförande, borgarrådet Yngve Larsson. Därmed lämnades Stockholm som varit förläggningsort i mer än 400 år.[5] Regementet flyttades 1947 till Sörentorp i Solna och 1970 till Kungsängen.

År 1985 införlivades Livgardets dragoner (K 1) som en del i Svea livgarde, genom denna organisationsförändring övertog även Svea livgarde försvarsområdesstaben för Stockholms försvarsområde (Fo 44) från Livgardets dragoner (K 1). Regementet fick då den nya beteckningen I 1/Fo 44. År 1994 avskildes Livgardets dragoner och blev återigen ett självständigt förband.

Genom försvarsbeslutet 2000 beslutades att Svea livgarde, tillsammans med kavalleriregementet Livgardets dragoner (K 1), skulle bilda det nya förbandet Livgardet (LG). Detta sistnämndas verksamhet bedrivs fortfarande huvudsakligen i Kungsängen samt vid Lidingövägen i Stockholm. Vid tiden för sammanslagningen var Svea livgarde det näst äldsta militära förbandet i världen, bara Schweizergardet grundat 1509 var äldre.

Brigader[redigera | redigera wikitext]

Regementet kom genom försvarsbeslutet 1942 att organisera två stycken fältregementen, Svea livgarde (I 1) och Stockholms infanteriregemente (I 31). Genom försvarsbeslutet 1948 kom fältregementena att omorganiseras till infanteribrigader. Vid Svea livgarde kom endast fältregementet Svea livgarde att omorganiseras till brigad. Stockholms infanteriregemente fördelades mellan Blåa brigaden (PB 6) och Södermanlandsbrigaden (PB 10).[6]

Gula brigaden[redigera | redigera wikitext]

Gula brigaden (IB 1) återuppsattes 1949 genom att fältregementet Svea livgarde(I 1) omorganiserades till brigad. Brigaden kom till en början att bli Svea livgardes enda brigad och organiserades efter brigadmodellerna IB 49, IB 59, IB 66M. Gula brigaden var aktiv fram tills 1984 då den avvecklades.

Upplandsbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Upplandsbrigaden (IB 38) tillhörde från början Upplands regemente (I 8) och bildades 1949 genom att fältregementena vid Upplands regemente omorganiserades till brigader. Brigaden överfördes 1957 till Svea livgarde genom att Upplands regemente (I 8) avvecklades i samband med försvarsbeslutet 1958. Brigaden var då organiserad efter brigadmodell IB 49 och kom senare att gå in i IB 59, IB 66. I samband med att brigaden ombildades till IB 77 blev den även regementets huvudbrigad. År 1984 övertog Upplandsbrigaden (IB 38) namn och beteckning genom att Gula brigaden (IB 1) avvecklades och kom från 1984 fram till 1991 att heta Gula brigaden (IB 1). År 1991 byttes namnet till Livgardesbrigaden (IB 1).

Livgardesbrigaden[redigera | redigera wikitext]

Livgardesbrigaden (IB 1) avskildes 1994 från regementet och fick det nya namnet Livgardesbrigaden (IB 1 (Mek)), samtidigt som brigaden blev från den 1 juli ett kaderorganiserat krigsförband inom Mellersta militärområdet (Milo M). I samband med försvarsbeslutet 2000 avvecklades samtliga brigader inom försvarsmakten den 30 juni 2000 och under en övergångsperiod kom delar av Livgardesbrigaden att ingå i 1. Mekaniserade divisionen.

Historiska namn[redigera | redigera wikitext]

Under den tid som regementet ser som sin aktiva tid så har det burit olika namn, beroende på vilken kung som regerat Sverige. Till exempel blev regementet degraderat av Gustav IV Adolf från ett gardesregemente till ett vanligt regemente och fick namnet Fleetwoodska regementet.[7]

Beteckning Namn Aktiv Regementschef Kommentar
Drabanterna 1523–1618 Gustav Vasa
Hovregementet/Drabantregementet 1618–16?? Gustav II Adolf Benämndes Gula regementet under trettioåriga kriget
Gula regementet 1618–1635 Gustav II Adolf
Kungliga Maj:ts Garde och Livregemente 1649–1655 Drottning Kristina
Kungliga Maj:ts Livgarde till häst och fot 1655–1700 Karl X Gustav och Karl XI
Kungliga Maj:ts Livgarde till fot 1700–1791 Karl XII till Gustav III
Kungliga Maj:ts Första Livgarde 1791–1792 Gustav III
Svea livgarde 1792–1806 Gustav IV Adolf
Livgardet till fots 1806–1808 Gustav IV Adolf Degraderat 1808 av Gustav IV Adolf
Fleetwoodska regementet 1808–1809 Gustav IV Adolf Återfick gardesstatus 1809
Kungliga Svea livgarde 1809–1974 Karl XIII till Carl XVI Gustaf
Svea livgarde 1975–2000 Icke kungliga, Carl XVI Gustaf hederschef

Chefer[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer verksamma vid regementet. Den 11 mars 1774 tog Gustav III själv över chefskapet över regementet men överlät åt en sekundchef att utöva den faktiska styrelsen. Detta utökades sedan till alla förband inom Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper som fram till 1974 hade var sin sekundchef och kungen som gemensam regementschef.

Perioden från den 12 oktober 1808 till den 9 april 1809 var Carl Johan Fleetwood regementschef, eftersom regementet var fråntaget rangen som gardesregemente.[1]

Chefer (1657–1774)[redigera | redigera wikitext]

Sekundchefer (1774-1974)[redigera | redigera wikitext]

Chefer (1975–2000)[redigera | redigera wikitext]

Kända personer som tjänstgjort eller gjort värnplikt på I 1[redigera | redigera wikitext]

Lokalisering[redigera | redigera wikitext]

Motto[redigera | redigera wikitext]

Svea livgardes motto är Possunt nec posse videntur och översätts av Svea livgarde till "modern svenska" som De gör det som syns vara omöjligt.[8] En mer bokstavstrogen översättning är De kan, de ser inte bara ut att kunna eller De kunna, ehuru de synas icke kunna.[9]

Galleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Small Sketch of Owl.pngDen här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 313
 2. ^ Svenska underofficerarnas historia, FR. Josephson och W. T. Schultz, 1938
 3. ^ Lagerberg 1967, s. 27
 4. ^ ”Om Garnisonen”. Patentbesvärsrätten. 20 februari 2004. http://www.pbr.se/garnisonen.htm. Läst 4 december 2009. 
 5. ^ Lagerberg 1967, s. 54
 6. ^ ”Omorganisering av armén till brigader”. Brigadmuseum.se. http://www.brigadmuseum.se/popups/brigadestructure.php. Läst 24 april 2011. 
 7. ^ ”Livgardet till fot (Svea livgarde)”. Algonet.se. http://www.algonet.se/~hogman/regementen_lnf2.htm#Svea%20livgarde. Läst 16 september 2010. 
 8. ^ ”Valspråk”. Livgardets historik. Försvarsmakten. http://www.forsvarsmakten.se/livgardet/Om-forbandet/Historik/. Läst 1 januari 2011. 
 9. ^ ”Sveagardesföreningens FAQ”. Sveagardesforeningen.se. Arkiverad från originalet den 3 maj 2009. https://web.archive.org/web/20090503040719/http://www.sveagardesforeningen.se/faq.html. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Lagerberg, Sven (1967). Livgardet i Stockholm: en stockholmskrönika. Stockholms stadsmuseums småskrifter, 99-0876027-0 ; 5. Stockholm. Libris 858012 
 • Biografiska anteckningar om regementet äro samlade af K. V. S. Ridderstad i "Gula gardet 1526-1903" (1903). C. O. N.
 • Wennerström, Thorsten (1947). Stockholms garnison genom tiderna: en kulturhistorisk skildring. Stockholm: Biografiskt galleri. Libris 8219932 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Barkman, Bertil C:son, red (1937). Kungl. Svea livgardes historia. Bd 1, 1523-1560. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201151 
 • Barkman, Bertil C:son, red (1939). Kungl. Svea livgardes historia. Bd 2, 1560-1611. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201147 
 • Lundkvist, Sven; Barkman, Bertil C:son, red (1963). Kungl. Svea livgardes historia. Bd 3:1, 1611-1632. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201150 
 • Mankell, Julius (1866). Anteckningar rörande svenska regementernas historia (2. uppl.). Örebro: Lindh. sid. 3-52. Libris 1549756. http://runeberg.org/mjantreg/ 
 • Lundkvist, Sven; Tersmeden, Lars; Barkman, Bertil C:son, red (1966). Kungl. Svea livgardes historia. Bd 3:2, 1632(1611)-1660. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201149 
 • Wernstedt, Folke, red (1954). Kungl. Svea livgardes historia. Bd 4, 1660-1718. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201148 
 • Selander, Bengt, red (1976). Kungl. Svea livgardes historia. 5, 1719-1976. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 155554. ISBN 91-7260-096-9 (hft.) 
 • Selander, Bengt, red (1983). Kungl. Svea livgardes historia. 6, Biografiska uppgifter om regementsofficerskåren 1903-1981. Stockholm: Stift. för Svea livgardes historia. Libris 8201152. ISBN 91-970517-0-5 (hft.) 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]