Lista över ekonomie doktorer från Handelshögskolan i Stockholm

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Det här är en kronologisk lista över de som disputerat vid Handelshögskolan i Stockholm och promoverats till ekonomie doktorer. Under namnet på den som disputerat följer den framlagda doktorsavhandlingens titel.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Handelshögskolan i Stockholm införde ekonomie doktorstiteln (ekon.dr) i Sverige år 1946 då Folke Kristensson disputerade i nationalekonomi den 14 december 1946. Hans avhandling bar titeln Studie i svenska textila industriers struktur. Opponent var professor Gerhard Törnqvist vid Handelshögskolan.

Doktorsgraden byttes mot en doktorsexamen 1970. Senare införde Handelshögskolan även filosofie (fil.dr) och juris (jur.dr) doktorsexamina. Cirka 500 personer disputerade vid Handelshögskolan mellan 1946 och 2008.

Lista över ekonomie doktorer[redigera | redigera wikitext]

Stefan Ingves, Sveriges Riksbankschef 2006-, disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm 1984. Hans företrädare som Riksbankschef, Lars Heikensten, disputerade samma år och vid samma högskola

1946[redigera | redigera wikitext]

Studier i svenska textila industriers struktur
Sveriges första ekonomie doktor (ekon.dr)

1954[redigera | redigera wikitext]

Kostnadsfördelning och internprestationsbedömning: studier i vissa kalkylmetoder mot bakgrunden av olika syften

1955[redigera | redigera wikitext]

 • Arne Heimbürger Rasmussen
Pristeori eller parameterteori. Studier omkring virksomhedens afsetning

1959[redigera | redigera wikitext]

 • Roland Artle
Studies in the structure of the Stockholm economy: towards a framework for projecting metropolitan community development

1960[redigera | redigera wikitext]

 • Lars Persson
Kunderna i Vällingby centrum: en undersökning om verksamheten i Vällingby centrum och köpvanorna hos invånarna i omgivande bostadsområden
Supply and demand of water transport: studies in cost and revenue structures of ships, ports and transport buyers with respect to their effects on supply and demand of water transport of goods

1961[redigera | redigera wikitext]

An essay on trade and transformation
Skatt - investering - värdering: en teoretisk studie av hänsynstagande till inkomstskatt och penningvärdeförändringar påverkar dels investeringsobjekts ekonomiska livslängd och värdeminskningsförlopp, dels investeringars kapitalvärde och internräntefot
Sortiment inom detaljhandeln: studier inom detaljhandelsföretag av sortimentsstorlek och sammansättning samt vissa kostnads- och intäktssamband
Löneökningars verkningar inom industrin: en studie av anpassningsprocessen inom företaget

1963[redigera | redigera wikitext]

 • Albert Danielsson
On measurement and analysis of standard costs

1966[redigera | redigera wikitext]

 • Bertil Hållsten
Investment and financing decisions: on goal formulation and model building

1968[redigera | redigera wikitext]

Some sequence extrapolation programs: a study of representation and modeling in inquiring systems

1969[redigera | redigera wikitext]

Integration and efficiency in marketing systems
 • Nils-Erik Norén
Long-range decision models in mining

1970[redigera | redigera wikitext]

 • Harry Nyström
Retail pricing: an integrated economic and psychological approach
Assessment and evaluation of subjective probability distributions
Values and processes: a system study of effectiveness in three organizations
Skogsindustrins strukturomvandling och expansionsmöjligheter

1971[redigera | redigera wikitext]

 • Christer Uggla
Valutaproblem och valutapositioner i exportföretag om importföretag: försök till mikroekonomisk begreppsbildning

1972[redigera | redigera wikitext]

 • Lennart Fridén
Fluctuations in the international steel market 1953-1968: a study of import and export functions
Kommunens finanser
 • Kjell Nowak
The psychological study of mass communication effects on the validity of laboratory experiments and an attempt to improve ecological validity
Aid and development
Fusioner i svensk industri: en kartläggning och orsaksanalys av svenska industriföretags fusionsverksamhet 1946-69
Bargaining theory
Studier i lokalisering: regional strukturanalys, regionala external economics, regional informationsöverföring, informationsöverföring mellan organisationer

1973[redigera | redigera wikitext]

 • Leif Ahnström
Styrande och ledande verksamhet i Västeuropa: en ekonomisk-geografisk studie
 • Göran Arvidsson
Studier i internprissättning
 • Rolf Back
Studier i lokalisering, lokaliseringsbeslut och beslutskoordinering
Massmedia och företagen
 • Lennart Gustafsson
Studier i förhandlingsbeteende
 • Dan Lundberg
Den funktionella ansatsen vid beteendevetenskapliga studier av massmedia: en forskningspolitisk översikt samt några undersökningar med sikte på teoretisk och metodologisk vidareutveckling
 • Lars Matthiessen
A study in fiscal theory and policy
 • Göran Nordström
Transportgeografiska studier i svensk utrikeshandel
Utveckling av ekonomiska rapporter: en empirisk studie med tonvikt på mottagaråsikter och utvecklingsförlopp i företag med datorbaserad redovisning
 • Lars Otterbeck
Företagsstrategi och lokalisering
 • Lars Samuelson
Effektiv budgetering: en analys av beslut om budgeteringens utformning
Företagsorganisation: en taxonomisk ansats med en typisering av 38 svenska byggnadsföretag
 • Lars Vinell
Business cycles and steel markets: studies in demand variations and firms' short-term behaviour in the Swedish steel market

1974[redigera | redigera wikitext]

 • Gisèle Asplund
Osäkerhetsfaktorer i företaget och i dess miljö: en taxonomisk studie
 • Curt Berg
Samrådssystemet: en klinisk undersökning i ett växande företag
Budgetary planning: a summary of two previous books
Studier i företagslokalisering, strukturutveckling och företagens utvecklingsarbete
 • Claes Hägg
Periodiska betalningsvariationer: en studie i företagsekonomisk tidsserieanalys
Job analysis: measurement problems and applications
 • Åke Magnusson
Budgetuppföljning: analys och budgetutfall
 • Per Strangert
Information, uncertainty and adaptive planning
Studies in the microdynamics of production and productivity change
 • Jan Valdelin
Produktutveckling och marknadsföring: en undersökning av produktutvecklingsprocesser i svenska företag
Chile 1970-1973: the political economy of the rise and fall of the Unidad Popular

1975[redigera | redigera wikitext]

 • Per Åhrén
Ekonomiska utvärderingsmetoder i samhällsplanering
 • Göran Asplund
Strategy formulation: an intervention study of a complex group decision process
 • Lars-Erik Birgegård
The project selection process in developing countries: a study of the public investment project selection process in Kenya, Zambia och Tanzania
 • Johan Facht
Emission control costs in Swedish industry: an empirical study of the iron & steel and pulp & paper industries
 • Lars-Erik Forsgård
Information, förväntningar och aktiekurser: en studie av den svenska aktiemarknaden (med Krister Hertzen)
 • Peter Gavatin
Budgetsimulering: innebörd, effektivitet och införande
 • Krister Hertzen
Information, förväntningar och aktiekurser: en studie av den svenska aktiemarknaden (med Lars-Erik Forsgård)
Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning
 • Weine Karlsson
Manufacturing in Venezuela: Studies on development and location
A control systems approach to macroeconomic theory and policy in an open economy (med Staffan Viotti)
A control systems approach to macroeconomic theory and policy in an open economy (med Lars Nyberg)

1976[redigera | redigera wikitext]

 • Bengt Brodin
Produktutvecklingsprocesser: en studie ur marknadsföringssynvinkel av produktutveckling i svenska företag
 • Thomas Falk
Urban Sweden: changes in the distribution of population the 1960s in focus
 • Siv Gustafsson
Lönebildning och lönestruktur inom den statliga sektorn
 • Göran Hedebro
Information och engagemang: individuella och miljömässiga förutsättningar för deltagande i det lokala samhällslivet exemplet skola
Det multinationella företaget, nationalstaten och fackföreningarna
 • Erling Petersohn
Kreditgivning mellan företag: en mikroekonometrisk studie av företagens finansiella beteende
 • Tomas Restad
Modeller för samhällsekonomisk perspektivplanering
Transportkostnader och regional utveckling
 • Bertil Tell
A comparative study of some multiple-criteria methods

1977[redigera | redigera wikitext]

Energy and economic growth in Sweden: an analysis of historic trends and present choices
 • Lars Bertmar
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet: en analys av svenska industriföretag (med Göran Molin)
Materialval i byggbranschen
 • Göran Molin
Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet: en analys av svenska industriföretag (med Lars Bertmar)
 • Thomas Mossberg
Utveckling av nyckeltal
 • Nils-Göran Olve
Multiobjective budgetary planning: models for interactive planning in decentralized organizations
 • Thomas Stjernberg
Organizational change and quality of life: individual and organizational perspectives on democratization of work in an insurance company

1978[redigera | redigera wikitext]

Prices, wages and employment in the open economy
Some dynamic economic models of the firm: a microeconomic analysis with emphasis on firms that maximize other goals than profit alone
 • Tom Hemming
Multiobjective decision-making under uncertainty
Lokalpressen och kommunalpolitiken: hur kommunalpolitik rapporteras av journalister och bedöms av läsare

1979[redigera | redigera wikitext]

 • Barbro Anell
Hushållens och dagligvarudistributionen: en konsumentekonomisk analys
 • Edgar Borgenhammar
Health care budgeting: goals, structure, attitudes
 • Gunnar Du Rietz
Företagsetablering i Sverige under efterkrigstiden
 • Ulf Elvestedt
Beslutsanalys: en interaktiv ansats
Profits and market adjustment: a study in the dynamics of production, productivity and rates of return
 • Hans Österberg
Hierarkisk begreppsanalys: ett hjälpmedel vid undersökning av komplexa forskningsproblem
Inflationary expectations and the natural rate hypothesis
 • Christopher von Schirach-Szmigiel
Liner shipping and general cargo transport
 • Jan Werding
Affärsbankernas räntabilitet, soliditet och tillväxt: en empirisk studie av de svenska affärsbankerna 1959-1977

1980[redigera | redigera wikitext]

 • Peter Forsblad
Företagsledares beslutsinflytande: några försök till identifikation och beskrivning
 • Lars Håkanson
Multinationella företag: FOU-verksamhet, tekniköverföring och företagstillväxt en studie av svenska storföretag och utlandsägda företag i Sverige
 • Jan Owen Jansson
Transport system opitimization and pricing
 • Egon Jonsson
Studies in health economics
 • Lars Sjögren
Byggherrens kostnadsstyrning: en metodstudie

1981[redigera | redigera wikitext]

Studies in the dynamics of unemployment
Growth, allocation and trade in Sweden: an empirical application of the Heckscher-Ohlin theory
 • Anders Hederstierna
Decision under uncertainty: the usefulness of an indifference method for analysis of dominance
Headquarter-subsidiary relationships in multinational corporations
 • Alf Lindqvist
Hushållens sparande: beteendevetenskapliga mätningar av hushållens sparbeteende
 • Jan Rudengren
Peasants by preference? Socio-economic and environmental aspects of rural development in Tanzania

1982[redigera | redigera wikitext]

 • Lars Hultkrantz
Skog för nutid och framtid: en samhällsekonomisk analys av det lämpliga virkesuttaget
Foreign acquisitions: management of the integration process
 • Kjell Spångberg
Strategi i diversifierade företag: huvudkontorets roll
Wages and growth in an open economy

1983[redigera | redigera wikitext]

 • Alfred Bretschneider
Att styra en statlig myndighet: en analys av teoretiska antaganden om mål, människor, organisationer och samhälle i ett urval modeller avseende styrningen av statliga myndigheter
 • Henrik Horn af Rantzien
Imperfect competition in models of wage formation and international trade
 • Silja Jundin
Barns uppfattningar om konsumtion, sparande och arbete: en studie i ekonomisk socialisation
 • Birgitta Niblaeus
Riskspridning vid valutaosäkerhet: en jämförelse av svenska bankers valutakorglån och portföljteoretiska modeller

1984[redigera | redigera wikitext]

 • Lars Eklund
Organiserade former för lokal delaktighet: tankemodeller av decentralisera kommunal organisationsstruktur
Studies in structural chanage and labour market adjustment
Aspects of trade credit
Hur styrs förvaltningen? Myt och verklighet kring departementens styrning av ämbetsverken
 • Per Ronnås
Urbanization in Romania: a geography of social and economic change since independence

1985[redigera | redigera wikitext]

 • Claes Bergström
Supply disruptions and the allocation of emergency reserves
 • Kim Forss
Planning and evaluation in aid organizations
Economic growth and migration during the industrialization of Sweden: a general equilibrium approach
 • Ragnar Lindgren
On capital formation and the effects of capital income taxation
Model integration and the economics of nuclear power: a study in applied general equilibrium analysis
 • Lennart Wallsten
Företagsköp och utfallsförbehåll

1986[redigera | redigera wikitext]

 • Anders Aspling
Företagsdemokratin och MBL: en empirisk organisationsteoretisk utvärdering av en arbetsrättsreform
 • Dag Björkegren
Företagsledarutbildning: en fallstudie
Företagsledares mandat: ett koncernledningsuppdrag påbörjas
 • Lars Hörngren
'On monetary policy and interest rate determination in an open economy
 • Anders Lundgren
Handlingar och strukturer: en organisationsteoretisk studie av styrelsearbetets villkor i stora företag
Rationalisering eller prat: kommuners anpassning till en stagnerande ekonomi

1987[redigera | redigera wikitext]

Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system
 • Kerstin Claesson
Effektiviteten på Stockholms fondbörs
 • Kristian Rydqvist
The pricing of share with different voting power and the theory of oceanic games
Entry barriers and foreign penetration: emerging patterns of international competition in two electrical engineering industries

1988[redigera | redigera wikitext]

 • Göran Dahlgren
Ledning av fusionsförlopp: en analys av bildandet av Ericsson Information Systems AB (med Per Witt)
 • Staffan Hultén
Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?
 • Göran Liljegren
Interdependens och dynamik i långsiktiga kundrelationer: industriell försäljning i ett nätverksperspektiv
 • Åke Philips
Eldsjälar: en studie av aktörsskap i arbetsorganisatoriskt utvecklingsarbete
Prognos av finansiell kris med redovisningsmått: en jämförelse mellan traditionell och inflationsjusterad redovisning
Macroeconomic policies and the balance of payments
 • Per Witt
Ledning av fusionsförlopp: en analys av bildandet av Ericsson Information Systems AB (med Göran Dahlgren)

1989[redigera | redigera wikitext]

Foreign direct investment in competing host countries: a study of taxation and nationalization
 • Ing-Marie Andersson
Costs of controls on farmers' use of nitrogen: a study applied to Gotland
 • Per Davidsson
Continued entrepreneurship and small firm growth
 • Per-Olov Edlund
Preliminary estimation of transfer function weights: a two-step regression approach
 • Rolf Eidem
Aktieägandet och demokratin: ägarfrågan från brukssamhälle till kompetenskapitalism
 • Brian Kylén
Hur företagschefer beslutar innan de blir överraskade: ett försök till förklaring av svarsmönster i svagsignalsituationer
Koncernföretaget: ägarorganisation eller organisation för ägare? En studie av hur ägarkontroll omformas i en svensk koncern
 • Jan Löwstedt
Föreställningar, ny teknik och förändring: tre organisationsprocesser ur ett kognitivt aktörsperspektiv
Cooperative venture formation processes: characteristics and impact on performance
Ägandeformens betydelse för ett företag: en studie av ICA-rörelsen
 • Ingrid Tollgerdt-Andersson
Ledarskapsteorier, företagsklimat och bedömningsmetoder

1990[redigera | redigera wikitext]

Swedish direct investment in the U.S.
 • Karl Åhlander
Aspects of modern treasury management: organization and external financial activities in Swedish MNCs
 • Maud Angelborg-Thanderz
Prisvärd militär flygning med rimliga risker
Hedging of contracts, anticipated positions and tender offers: a study of corporate foreign exchange rate risk and price risk
 • Hans Lindkvist
Kapitalemigration
 • Eva Elisabet Rutström
The political economy of protectionism in Indonesia: a computable general equilibrium analysis
 • Lars Steiner
Ledningsfunktionen i tillväxtföretag: ledningsteamens sammansättning och funktion i tillverkande företag inom informationsteknologiindustrin
 • Anders Warne
Vector autoregressions and common trends in macro and financial economies
 • Karl Wärneryd
Economic conventions: essays in institutional evolution

1991[redigera | redigera wikitext]

Corporate control and capital structure: essays on property rights and financial contracts
 • Jan Bojö
The economics of land degradation: theory and applications to Lesotho
 • Tomas Brytting
Organizing in the small growing firm: a grounded theory approach
Perception of risk: studies of risk attitudes, perceptions and definitions
Iggesundsaffären: rationaliteter i en strategisk förvärvsprocess
 • Peter Hagström
The 'weird' MNC: the role of information systems for structural change in complex organizations
 • Maria Lindqvist
Infant multinationals: the internationalization of young technology-based Swedish firms
 • Anders Lundgren
Technological innovation and industrial evolution: the emergence of industrial networks
Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter: utveckling and prövning av SIV-modellen
The internationalization process of the firm: searching for new patterns and explanations
 • Pierre Schou
Arbetsmotivation: en studie av ingenjörer
Skatter och ekonomiska beteenden: en studie i ekonomisk psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning
Exploiting a technological edge: voluntary and involuntary dissemination of technology

1992[redigera | redigera wikitext]

 • Claes Charpentier
Ekonomisk styrning av statliga affärsverk
 • Jan A Eklöf
Varying data quality and effects in economic analysis and planning
 • Per Ewing
Ekonomisk styrning av enheter med inbördes verksamhetssamband
 • Anders Forssell
Moderna tider i Sparbanken: om organisatorisk omvandling i ett institutionellt perspektiv
 • David Jansson
Spelet kring investeringskalkyler: om den strategisk användningen av det för-givet-tagna
 • Ari Kokko
Foreign direct investment, host country characteristics and spillovers
 • Anders O Ljung
Intressentstrategier: en longitudinell studie av utvecklingen i två svenska företag
 • Anders Paalzow
Public debt management
 • Birgitta Södergren
Decentralisering: förändring i företag och arbetsliv
 • Anna Wahl
Könsstrukturer i organisationer. kvinnliga civilekonomiers och civilingenjörers karriärutveckling

1993[redigera | redigera wikitext]

 • Gun-Ho Cha
Reappraisal of market efficiency tests arising from nonlinear dependence, fractals, and dynamical systems theory
Studies in complex financial instruments and their valuation
 • Susanne Hertz
The internationalization processes of freight transport companies - towards a dynamic network model of internationalization
 • Jonas Häckner
Price and quality - essays on product differentiation
 • Peter Högfeldt
Essays in corporate finance
 • Sten Nyberg
Honesty, vanity and corporate equity - four microeconomic essays
Five empirical studies on income distribution in Sweden
Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag. En studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin
 • Thomas Sörensson
Swedish convertible bonds and their valuation
 • Johan Stein
Strategy formation and managerial agency - a socio-cognitive perspective
 • Mats Tyrstrup
Företagsledares arbete - en longitudinell studie av arbetet i en företagsledning
 • Eva Uddén-Jondal
Wage formation in a unionized economy

1994[redigera | redigera wikitext]

 • Helén Andersson
Ett industriföretags omvandling. En studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-1981 med bas i företagets produkter, relationer och resurser. Med den separat publicerade bilagan En produkthistoria! AB Hägglund & Söner 1922-1981
 • Gunnar Dahlfors
Essays in financial guarantees and risky debt (med Peter Jansson Ekegårdh)
 • Sven Gerentz
Individer, familjer och block - köpmän och köpenskap på Gotland 1894-1994
 • Mia Horn af Rantzien
Endogenous population in a land-constrained economy
 • Peter Jansson Ekegård
Essays in finnancial guarantees and risky debt (med Gunnar Dahlfors)
 • Marianne Nessén
Essays on exchange rates and international finance
 • Jonas Niemeyer
Essays on market microstructure - empirical evidence from some Nordic exchanges
 • Peter Normark
Medlemsägda företag - organisering av strategiska förändringar
 • Göran Sjöholm
Redovisningsmått vid bolagisering - utformning och effekter
 • Erik Schwarz
Ledning och organisering av federationer
 • Ivo Zander
The Tortoise Evolution of the Multinational Corporation. Foreign Technological Activity in Swedish Multinational Firmas 1890-1990

1995[redigera | redigera wikitext]

 • Torbjörn Becker
Essays on stochastic fiscal policy, public debt and private consumption
 • Jesper Blomberg
Ordning och kaos i projektsamarbetet - en socialfenomenologisk upplösning av en organisationsteoretisk paradox
 • Tomas Brännström
Bias approximation and reduction in vector autoregressive models
 • Rutger Magneberg
An evaluation of the method of random action sampling
 • Per-Göran Persson
Modeling the impact of sales promotion on store profits
 • Lisa Román
Institutions in transition - a study of Vietnamese banking
 • Tore Söderqvist
Benefit estimation in the case of nonmarket goods - four essays on reductions of health risks due to residential radon radiation
 • Bertil Thorén
Användning av information vid ekonomisk styrning - månadsrapporter och andra informationskällor

1996[redigera | redigera wikitext]

 • Per Andersson
Concurrence, transition and evolution - perspective of industrial marketing change processes. Separate case study - The emergence and change of Pharmacia Biotech 1959-1995 - the power of the slow flow and the drama of great events
 • Marcus Asplund
Essays in industrial economics
 • Frédéric Delmar
Entrepreneurial behavior and business performance
 • Lena Edlund
The marriage market - how do you compare?
 • Karin Fernler
Mångfald eller likriktning - effekter av en avreglering
 • Gunnar Fors
R&D and technology transfer by multinational enterprises
 • Ann Hedborg
Studies of framing, judgment and choice
Ersättningar i köprätten - särskilt om skadeståndsberäkning
Stores and consumers - two perspectives on food purchasing
 • Johan Molin
Essays on corporate finance and governance
 • Steen Nielsen
Omkostningskalkulation for avancerede produktionsomgivelser - en sammenligning af stokastiske og determistiske omkostningskalkulationsmodeller
 • Monica Örtendahl
Health and time - a problem of discounting
 • Eric M Runesson
Rekonstruktion av ofullständiga avtal - särskilt om köplagens reglering av risken för ökade prestationskostnader
 • Lennart Samuelson
Soviet defence industry planning - Tukhachevskii and military-industrial mobilisation 1926-1937
 • Alf Westelius
A study of patterns of communication in management accounting and control projects

1997[redigera | redigera wikitext]

 • Mette Holmgren
Datorbaserat kontrollrum inom processindustrin- Erfarenheter i ett tidsperspektiv
 • Jonas Ridderstråle
Global Innovation. Managing International Innovation Projects at ABB and Electrolux
 • Lena Zander
The Licence to Lead. An 18 Country Study of the Relationship Between Employees Preferences Regarding Interpersonal Leadership and National Culture

1998[redigera | redigera wikitext]

 • Dimitrios Ioannidis
I nationens tjänst? Strategisk handling i politisk miljö. En nationell teleoperatörs interorganisatoriska strategiska utveckling
 • Anna Nyberg
Innovation in Distribution Channels. An Evolutionary Approach
 • Jerker Denrell
Essays on the Economic Effects of Vanity and Career Concerns

1999[redigera | redigera wikitext]

Strategy Creation and Change in Complexity. Adaptive and Creative Learning Dynamics in the Firm
 • Bengt Mölleryd
Entrepreneurship in Technological Systems. The Development of Mobile Telephony in Sweden
 • Claes-Fredrik Helgesson
Making a Natural Monopoly. The Configuration of a Techno-Economic Order in Swedish Telecommunications
 • Joakim Ramsberg
Are all Lives of Equal Value? Studies on the Economics of Risk Regulation
 • Ann-Charlotte Eliasson
Smooth Transitions in Macroeconomic Relationships
 • Anne Mägi
Store Loyalty? An Empirical Study of Grocery Shopping
 • Jonas Gunnarsson
Portfolio-Based Segmentation and Consumer Behaviour. Empirical Evidence and Methodological issues

2000[redigera | redigera wikitext]

 • Per Håkansson
Beyond Private Label. The Strategic View on Distributor Own Brands
 • Lars Bergkvist
Advertising Effectiveness Measurement. Intermediate Constructs and Measures
 • Susanne Sweet
Industrial Change Towards Environmental Sustainability. The Case of Chlorofluorocarbons

2001[redigera | redigera wikitext]

Kreativitetsmysteriet - Ledtrådar till arbetslivets kreativisering och skrivandets metafysik
Företaget som investeringsobjekt. Hur placerare och analytiker arbetar med att ta fram ett investeringsobjekt
 • Björn Lindkvist
Kunskapsöverföring mellan produktutvecklingsprojekt
Marketing on the Web. Empirical Studies of Advertising and Promotion Effectiveness
 • Hans Kjellberg
Organising Distribution. Hakonbolaget and the Effort to Rationalise Food Distribution, 1940-1960
 • Patric Andersson
Expertise in Credit Granting. Studies on Judgment and Decision-Making Behavior
 • Christina Björklund
Work Motivation. Studies of its Determinants and Outcomes
 • Anders Liljenberg
Customer-geared Competition. A Socio-Austrian Explanation of Tertius Gaudens
 • Johanna Ludvigsen
The International Networking Between European Logistical Operators

2002[redigera | redigera wikitext]

 • Gunnar Westling

Balancing Innovation and Control. A study of face-to-face meeting in complex product development.

 • Michael Kaplan
Acquisition of Electronic Commerce Capability. The Case of Compaq and Dell in Sweden
 • Ester Barinaga

Levelling Vagueness: A study of cultural diversity in an international project group

Reciprocitet – etiska normer och praktiskt samarbete
 • Daniel Nyberg
Marknad, företag, ägande. Familjen Bonniers ägarstyrning i Dagens Nyheter 1953-1988

2003[redigera | redigera wikitext]

 • Robin Teigland
Knowledge Networking. Structure and Performance in Networks of Practice
 • Fredrik Lange
Brand Choice in Goal-derived Categories. What are the Determinants?
Reputation by Association. Exploring Alliance Formation and Organizational Identity Adaption
 • Per Åman
Revolution by Evolution. Transforming International Management in the Established MNC
 • Stefan Jonsson
Making and Breaking Norms. Competitive Imitation Patterns in the Swedish Mutual Fund Industry
 • Mattias Viklund
Risk Policy. Trust, Risk Perception, and Attitudes

2004[redigera | redigera wikitext]

 • Susanna Mattsson
På gränsen mellan ordning och oordning - artefakternas betydelse vid marknadsombildningar. En studie av den svenska postmarknadens ombildning
 • Gudrun Balsvik
Information Technology Users. Studies of Self-Efficacy and Creativity among Swedish Newspaper Journalists
 • Christian Czernich
When Ideas Meet Organizations. The Survival of Entrepreneurial Ventures Inside the Established Firm

2005[redigera | redigera wikitext]

 • Jana Fromm
Risk Denial and Neglect. Studies in Risk Perception
 • Jens Nordfält
Is Consumer Decision-Making out of Control? Non-Conscious Influences on Consumer Decision-Making for Fast Moving Consumer Goods
 • Richard Nakamura
Motives, Partner Selection and Productivity Effects of M&As: The Pattern of Japanese Mergers and Acquisitions

2007[redigera | redigera wikitext]

 • Daniel Nilsson
Transactions in Cyberspace. The Continued Use of Internet Banking Marketing and Strategy
 • Monica Macquet
Systrar av Oikos och guvernanten som blev diplomat. Konflikt och symbios mellan ekonomi och ekologi i partnerskap för hållbar utveckling
 • Pablo Valiente

[1]Re-innovating the Existing, A Study of Wireless IS Capabilities to Support Mobile Workforces.

 • Karolina Brodin
Consuming the Commercial Break. An Ethnographic Study of the Potential Audiences for Television Advertising
 • Hanna Hjalmarson
En växande marknad. Studie av nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter

2008[redigera | redigera wikitext]

 • Annika Schilling
Kan konsulter fusionera? En studie av betydelsen av identitet vid en fusion mellan konsultföretag
 • Sara Rosengren
Facing Clutter. On Message Competition in Marketing Communications
 • Kristoffer Strandqvist
Kritiska år. Formativa moment för den svenska flygplansindustrin 1944-1951
 • Mikael Berglund
Cross Border Enforcement of Claims in the EU. History, Present Time and Future
 • Ciara Sutton
Foreign Indirect Investment in the Venture Capital Industry. A Study of Foreign Limited Partners' Impact on Venture Capital Firms in Sweden
 • Henrik Sjödin
Tensions of extensions. Adverse effects of brand extension within consumer relationships
 • Laurence Romani
Relating to the Other. Paradigm Interplay for Cross-Cultural Management Research
 • Niklas Kviselius
Trust-Building and Communication in SME Internationalization. A Study of Swedish-Japanese Business Relations

2009[redigera | redigera wikitext]

 • Emilia Rovira Nordman
Interaction Across Borders. A Study about Experiential Knowledge Development in Internationalizing SMEs
 • Martin Korpi
Migration, Wage Inequality, and the Urban Hierarchy. Empirical Studies in International and Domestic Population Movements, Wage Dispersion and Income: Sweden, 1993-2003
 • Martin Kragh
Exit and Voice Dynamics: An Empirical Study of the Soviet Labour Market, 1940-1960s
 • Lars-Johan Åge
Business Manoeuvring. A Grounded Theory of Complex Selling Processes
 • Anna Broback
Den värdefulla nöjdheten? En studie om kundnöjdhet och upplevt värde med kläder över tid
 • Mayeda Jamal
Creation of Social Exclusion in Policy and Practice
 • Göran Lindqvist
Disentangling Clusters. Agglomeration and Proximity Effects
 • Emma Sjöström
Shareholder Influence on Corporate Social Responsibility
 • Katarina Arbin
Individual information system acceptance behaviour. An electronic ordering system case
 • Sara Melén
New Insights on the Internationalisation Process of SMEs. A Study of Foreign Market Knowledge Development
 • Fredrik Törn
Challenging Consistency. Effects of Brand-Incongruent Communications
 • Mikael Hernant
Profitability Performance of Supermarkets
The Economic Psychology of the Welfare State
 • Jesper Carl Göran Edman
The Paradox of Foreignness. Norm-breaking MNEs in the Japanese Banking Industry
 • Kristian Kallenberg
Business at risk. Four studies on operational risk management
 • Anna Krohwinkel Karlsson
The Soft Time Constraint. Studies of project extension within an aid agency

2010[redigera | redigera wikitext]

 • Claes Bohman
Attraction - A new driver of learning and innovation
 • Gunnar Alexandersson
The Accidental Deregulation. Essays on Reforms in the Swedish Bus and Railway Industries
 • Daniel Tolstoy
International Entrepreneurship in Networks. The Impact of Network Knowledge Combination on SMEs' Business Creation in Foreign Markets
 • Niclas Öhman
Considering Intentions

2011[redigera | redigera wikitext]

 • Martin Lundmark
Transatlantic Defence Industry Integration: Discourse and action in the organizational field of the defence market
 • Philip Runsten

Kollektiv förmåga: En avhandling om grupper och kunskapsintegration

 • Lena Bjerhammar
Produktutvecklingssamarbete mellan detaljhandelsföretag och deras varuleverantörer
 • Maetinee Hemrit
Beyond the Bamboo Network: The Internationalization Process of Thai Family Business Groups
Private equity fund investing : investment strategies, entry order and performance

2012[redigera | redigera wikitext]

 • Harun Emre Yildiz
Calibrating Integration: Studies on Status, Culture, Knowledge and Cooperation in Acquisitions
 • Sergiy Protsiv
Attraction and Repulsion - Modelling Interfirm Interactions in Geographical Space
Socially Acceptable? Exploring Consumer Responses to Marketing in Social Media
Understanding Advertising Creativity. How perceptions of creativity influence advertising effectiveness
 • Per Henrik Hedberg
Interpersonal Society: Essays on Shared Beliefs, Trust, Mnemonic Oppression, Distributive Fairness, and Value Creation

2013[redigera | redigera wikitext]

 • Christoffer Rydland
Aspects of Cooperation and Corporate Governance in the Swedish Regional Newspaper Industry
 • Claudia Rademaker
Green Media. Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Valiente, Pablo (2006). Re-innovating the existing: a study of wireless IS capabilities to support mobile workforces. Economic Research Institute, Stockholm Schoolof Economics (EFI). ISBN 9172587148. https://ex.hhs.se/dissertations/220911-FULLTEXT01.pdf. Läst 5 april 2018 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Jonas Rehnberg. Stockholm School of Economics, The first 100 years. Stockholm: Informationsförlaget, 2009.
 • Komplett lista över disputationer på Handelshögskolans hemsida

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]