Vindkraft i Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För vindkraft i allmänhet, se Vindkraft. För vindkraftverks tekniska uppbyggnad, se Vindkraftverk.
I delar av det skånska slättlandskapet utgör vindkraftverk numera en vanlig syn

Vindkraft i Sverige med utveckling av den moderna vindkraften började i mitten av 1970-talet men det dröjde innan den började användas i större skala för den svenska elförsörjningen. Först år 2007 var elproduktionen över 1 TWh/år.

Det har skett och sker en snabb teknikutveckling. Den tydligaste trenden är att vindkraftverken blir större i alla avseenden såväl när det gäller installerad effekt, höjd och rotordiameter. Sett i ett internationellt perspektiv har vindkraftsprojekt i Sverige förhållandevis höga navhöjder. Det kan förklaras med att nya vindkraftsparker ofta byggs i skogslandskap vilket gör det viktigt att komma upp i höjd för att minska turbulens och nå vindar som bromsats mindre av skogen.

Vid utgången av 2018 fanns det totalt 3 659 vindkraftverk med en sammanlagd installerad toppeffekt på 7 406 MW[1]. Under 2018 var den faktiska årsproduktionen 16,4 TWh[1]och helårsproduktionen vid normalår (när det blåser normalt) 19,5 TWh[1]. Det finns en tendens att ny produktion i stor utsträckning lokaliseras till de norra delarna av landet där det finns utrymme att bygga stora vindkraftparker. [2] Andelen av elproduktionen från vindkraft under 2018 var 11 procent. [2]

Utbyggnaden av vindkraften fortsätter i snabb takt. Under 2019 beräknas utbyggnaden bli rekordstor, 2 242,3 MW[1]. Den sammanlagda investeringen under 2019-2022 beräknas bli 43,5 miljarder kronor [3]. 1060 vindkraftverk är under byggnad. Deras sammanlagda effekt 4 066 MW. Elproduktionen beräknas öka med 13,7 TWh/år till följd av dessa investeringar [3]. Svensk Vindenergis prognos är att vindkraften vid ett normalår kommer att leverera 35 TWh under år 2022[1]. Energimyndigheten bedömde 2016 att potentialen för de vindkraftprojekt som redan planeras i Sverigev är 100 TWh/år. Svenska kraftnät räknar i referensalternativet i sina långsiktsscenarier för elsystemets utveckling fram till år 2040 med 82 TWh elproduktion från vindkraft 2040.[4] Med en total elproduktion på 174 TWh blir vindkraftens bidrag 47 % av elproduktionen.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Inspirerat av den vindkraftsutveckling som pågick i västvärlden föreslog 1951 års statliga Bränsleutredning att en försöksanläggning för vindkraft skulle byggas vid Ölands Södra udde.[5] Det skulle dock dröja till oljekrisen 1973 innan Styrelsen för teknisk utveckling (STU) började undersöka förutsättningarna för vindkraft under ledning av tekn. dr. Olle Ljungström (1918–2013).[6] Nämnden för energiproduktionsforskning (NE) tillkom 1975 och fick till uppgift att genomföra bland annat denna del av det energiforskningsprogram som beslutats av riksdagen. I det inledande arbetet ingick tekniska studier, vindprospektering och att låta Saab-Scania 1977 uppföra ett försöksaggregat om 60 kW vid Kalkugnen vid norra Upplandskusten nära Älvkarleby.

De första stora vindkraftverken byggdes för energiforskningsprogrammet av Karlskronavarvet i Maglarp i Skåne 1982 (byggherre Sydkraft) och av KMW vid Näsudden på Gotland (byggherre Vattenfall) 1983.[7] Den förra var i drift fram till 1993 och var då det vindkraftverk i världen som hade producerat mest el. Efter folkomröstningen om kärnkraften 1980 avtog det politiska intresset för förnybar elproduktion, varför den tidigare offensiva vindkraftssatsningen för lång tid gick över i ett skede av forskning, utredning och bevakning. Maglarp-Näsudden slutfördes och utvärderades. Bland de forskningssatsningar som fortsatte märks elteknikforskningen vid Chalmers, som gjort pionjärinsatser beträffande många av de lösningar som senare slagit igenom i branschen. Forskning om aerodynamik vid Flygtekniska Försöksanstalten (numera FOI) har bland annat resulterat i vingprofiler som används i en stor del av världens vindkraftverk. Forskare vid Uppsala Universitet utvecklade den datormodell för vindkartering, som beskrevs tidigare.

Ett ökat intresse för vindkraft började göra sig gällande i Sverige i början av 1990-talet, i första hand som ett resultat av de framgångar som vindkraften fått utomlands. 1991 infördes investeringsstöd för vindkraftverk, vilket blev starten för en utbyggnad av vindkraften.[8] Sedan dess har ökningstakten legat vid i genomsnitt 30 procent per år. Det ökade intresset ledde även till industriella utvecklingsprojekt och försök till kommersiell etablering.

Norsk-svenska Kvaerner Turbin, som tagit över efter Näsudden-leverantören KMW, utvecklade ett nytt 3 MW-maskineri, som monterades på det befintliga Näsudden-tornet. Ett systerverk uppfördes i Tyskland. Under namnet Näsudden II kom också denna Vattenfalls-ägda anläggning att under en tid inneha världsrekordet i elproduktion för vindkraftverk. Utvecklingen fortsatte i det norsk-svenska Scanwind, som uppförde ett tiotal verk utanför Trondheim. Sedan General Electric övertagit verksamheten byggdes 2012 ett 4,1 MW-verk i Göteborgs hamn kallat Big Glenn med Göteborg Energi som kund. Typen var avsedd för havsbasering. GE har därefter avvecklat det övertagna konstruktionskontoret.

Med teknisk inspiration från Maglarps-projektet uppförde Nordic Windpower 1992 utanför Lysekil vindkraftverket Nordic 400, med 400 kW effekt. 1995 tillkom Nordic 1000 (1 MW) på Gotland, som det första av de EU-stödda projekten för att utveckla vindkraftverk i MW-storlek. Sverige var då ännu ej med i EU. Ytterligare tre verk byggdes i Sverige, med Vattenfall och olika privata företag som kunder. Efter olika ägarbyten gick Nordic Windpower i konkurs 2004. Därefter byggdes i olika konstellationer 126 Nordic 1000-verk i USA, Colombia och Kina, det sista 2012.

Sverige var tidigt engagerat i havsbaserad vindkraft och Sydkraft byggde 1990 världens första havsbaserade vindkraftverk på ett trebent stålfundament utanför Nogersund i Blekinge.[9]

Förutsättningar för lokalisering av vindkraft[redigera | redigera wikitext]

Sverige ligger i det så kallade västvindbältet, där den huvudsakliga energin kommer genom de från Atlanten invandrande lågtrycken. Lokalt uppkommande vindsystem som sjöbrisen har energimässigt mindre betydelse.

Elproduktion i svenska vindkraftverk 1990–2014.[10]

Vinden varierar ständigt men i ett längre tidsperspektiv har den tydliga mönster. Mellan olika år varierar energiinnehållet i vindarna i Skandinavien med storleksordningen ± 10 procent.[11] Av årsenergin infaller ⅔ under vinterhalvåret, då också behovet är störst.[12]

På senare år har utbyggnaden dominerat i inlandets skogsområden, från Småland i söder till nordligaste Sverige. Den största vindkraftsparken är Björkhöjden i Västernorrlands och Jämtlands län, med 90 vindkraftverk och 0,777 TWh i årsproduktion. [13] En betydligt större vindkraftpark är under byggnad i Markbygden utanför Piteå i Norrbottens län. Här finns tillstånd för upp till 1 101 vindkraftverk. Utbyggnaden av etapp 1 med 314 vindkraftverk med en toppeffekt på 917 MW och en årsproduktion på 3 TWh el pågår. [14] Sveriges högst belägna vindkraftverk finns i Glötesvålen, som byggts på 1 010 m ö.h. 40 km väster om Sveg i Härjedalen.

Till havs är vindförhållandena ofta betydligt bättre än på land, men kostnaderna för anläggning och drift är högre. Lillgrund i Öresund utanför Malmö byggdes 2007 och är den största havsbaserade parken. Den har 48 verk och 0,3 TWh i årsproduktion.[15] I Vänern finns den "insjöbaserade" Vindpark Vänern, med 10 vindkraftverk.

Kartering och mätning[redigera | redigera wikitext]

I Sverige utnyttjas i första hand den vindkartering som på uppdrag av Energimyndigheten togs fram av Uppsala Universitet med användning av datorsimulering utgående från den så kallade MIUU-modellen. I större projekt genomförs även mastmätningar.[16][17]

Karteringen uppskattar medelvinden inom ±0,8 m/s med 95 procent säkerhet.[18] Det innebär att produktionen i ett vindkraftverk kan bestämmas inom ±20 procent vid 7 m/s medelvind. Ett års mastmätningar ger okorrigerat också medelvinden med samma variation och säkerhet. Genom att korrigera för den geostrofiska vinden kan felet minskas till ±0,4 m/s eller 10 procent i produktion.[19]

Buller[redigera | redigera wikitext]

Svensk rättspraxis, som grundar sig på Naturvårdsverkets och Socialstyrelsens rekommendationer,[20][21] är att ljud från vindkraftverk inte får överskrida den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA vid bostadshus när det blåser 8 m/s på 10 meters höjd. Det innebär att avståndet från ett enstaka vindkraftverk till närmaste bostadshus behöver vara omkring 600 m.[22] Förekomst av skog har liten betydelse för ljudutbredningen.

Enligt Naturvårdsverket bör ljudnivån från vindkraft vid bostäder inte vara högre än 40 dBA och vidare bör ljudnivån vara 5 dB lägre om vindkraftverken ger ifrån sig tydligt hörbara toner. I områden med lågt bakgrundsljud och friluftsområden bör den enligt verket inte överstiga 35 dBA.[23] Yrkanden om 35 dBA har hittills inte godtagits av Miljööverdomstolen, som skulle kunna ändra rättspraxis.[24] Även en yttervägg med ganska dålig ljudisolering dämpar 25 dB, vilket innebär att vindkraftsljudet inte hörs inomhus om vindkraftverket byggts enligt ovanstående riktlinjer.[25][26]

Tillåtet buller från vindkraftverk anges således som ekvivalent ljudnivå. Det innebär att ljudet i genomsnitt inte får vara högre än angiven nivå. En forskargrupp har föreslagit skärpningar av kraven så att nivån inte ska få överskridas under 90 procent av tiden samt att amplitudmodulerat ljud (att ljudnivån varierar periodiskt med turbinrotationen) ska sänka gränsen med 5 dB.[27]

För flyg och trafik tillåts 55 decibel i genomsnitt. Den nivån underskrids omedelbart intill tornfoten till ett vindkraftverk i drift. Det beräknas att 1,7 miljoner svenskar utsätts för trafikbuller över 55 dB. Att så olika värden tillämpas för vindkraft och vägtrafik motiveras med att bägge värdena ger samma andel störda, 10–20 procent. En förklaring är att vindkraften ofta finns i en tyst omgivning medan trafiken försiggår där det är bullrigt.

Andra hälsorisker[redigera | redigera wikitext]

Tidvis har det påståtts att vindkraftverk skulle alstra höga nivåer av infraljud, som innebär ljud med så låg frekvens att det normalt inte kan uppfattas. Den ”syntesrapport”, som Naturvårdsverket gett ut om vindkraftens påverkan på människors intressen, konstaterar emellertid att de infraljudsnivåer, som uppmätts från vindkraftverk, inte är högre än de infraljudsnivåer som människor utsätts för dagligen från andra ljudkällor i omgivningen.[28]

Andra påståenden handlar om att vindkraftverk skulle orsaka allehanda andra symptom, innebärande skadlig infraljudspåverkan på innerörat, ”vibroakustisk sjukdom” och ”vindkraftssyndrom”. Enligt syntesrapporten saknar också dessa påståenden vetenskapligt belägg.

Hinderljus[redigera | redigera wikitext]

Av hänsyn till flyget finns det krav att vindkraftverk ska utrustas med hinderljus.[29] I Sverige krävs medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, natt och gryning vid en totalhöjd (höjd till högsta bladspets) av högst 150 m. Under dagen behövs inget ljus, utan det räcker att verket är målat med en "vit" färg. Vid en höjd över 150 m krävs istället högintensivt blinkande vitt ljus, som ska vara tänt hela dygnet. För att minska störningen introduceras utrustning, som tänder hinderljusen först då något flygplan kommer i närheten.[30][31]

Vindkraften i svensk opinion[redigera | redigera wikitext]

SOM-institutet har mätt inställningen till olika energikällor sedan 1999. Andelen som anser att man bör satsa mer på vindkraft de närmaste 5 till 10 åren var som högst 80 procent, vilket inträffade 2008. År 2017 fick vindkraften 61 procent, efter solenergi (81 procent) men högre än både vattenkraft (43 procent) och särskilt kärnkraft (12 procent).[32]

Enligt en undersökning utförd av EU 2010 med 26 000 deltagare ansåg 84 procent av de svarande att vindkraft kommer att ha en positiv effekt på vår livsstil de kommande 20 åren. Kärnkraft (39 procent) var den teknik som ansågs ha minst positiv effekt bland de olika tekniker som fanns att välja på, vilka var rymdforskning, solenergi, genmodifiering och nanoteknologi. I Sverige tillfrågades 1 000 personer av vilka 86 procent ansåg att vindkraft har en positiv effekt.[33]

Svensk Vindenergi Ekonomisk Förening är en branschorganisation för företag som arbetar med vindkraft – och förnybar energi [34]. Svensk Vindkraftförening är öppen för alla men är främst en producentförening [35].

Vindkraftsmotståndet har kanaliserats i olika lokala föreningar, och på riksplanet verkar Föreningen Svenskt Landskapsskydd.

Sjunkande kostnader för el från vindkraft[redigera | redigera wikitext]

Utbyggnaden i Sverige av vindkraft tog fart några år in på 2000-talet. Merparten av de investeringar som gjordes 2005 bestod av enstaka verk med en installerad toppeffekt på 0,8 MW. Parallellt med utvecklingen av större vindkraftparker har vindkraftverken också blivit större. Medelkapaciteten på de nya som byggdes 2016 var 2,9 MW. Energimyndigheten bedömde i sin vindkraftrapport för 2017 [2] att kostnaden för el från ny vindkraft sjunkit med 44% från 2008 till 2016, från 78 öre/kWh till 43 öre/kWh.

Elcertifikat och elpriser[redigera | redigera wikitext]

Under 2003 infördes ett system med elcertifikat för att gynna förnybar el, bland annat vindkraft. Numera är systemet gemensamt med Norge. De bägge länderna ska mellan 2012 och 2020 ska öka den förnybara elproduktionen med tillsammans 28,4 TWh/år. [36] . I juni 2017 beslutade den svenska riksdagen om ett nytt mål för förnybar elproduktion. Den förnybara elproduktionen ska öka med ytterligare 18 TWh till 2030. Systemet fungerar så att ägarna av den förnybara produktionen tilldelas ett certifikat per tusen kilowattimmar. Nya anläggningar har rätt till elcertifikat i 15 år. Elhandlarna måste köpa sådana certifikat för en viss andel av förbrukningen, för 2017 gäller 24,7 procent. Certifikatpriserna har sjunkit under de senaste åren och låg under 2017 på i medeltal 12,4 öre per kilowattimme, som därmed belastar den kvotpliktiga förbrukningen med i genomsnitt 3 öre. Denna kostnad är inbakad i elpriset till konsumenten.[36] Den elintensiva industrin behöver inte köpa certifikat, men gynnas av att det ökade utbudet av el trycker ned elpriserna och att den i stor utsträckning genererar certifikatberättigad el.

Priset för el sätts på elbörsen Nord Pool. Under 2017 var priset i Sverige i genomsnitt 31 öre per kilowattimme.[37] Det innebär att förnybar elproduktion under året ersattes med i genomsnitt totalt 43 öre per kilowattimme.

Planering av vindkraftverk[redigera | redigera wikitext]

Riksdagens planeringsram[redigera | redigera wikitext]

Riksdagen har antagit en planeringsram för 30 TWh/år vindkraft till 2020, varav 10 TWh/år till havs. Det innebär att det inom samhällsplaneringen ska skapas förutsättningar för att bygga ut vindkraften från 10 TWh/år (2013) till denna omfattning. Enligt Energimyndigheten är den viktigaste förutsättningen att skapa en "one-stop-shop", vilket betyder att alla myndighetskontakter ska kunna ske på ett ställe.[38]

Målet är ett miljömål och en del av Sveriges plan att nå 50 procent förnybar energi år 2020. Till övervägande delen finns dagens vindkraftverk på land. För att målet ska kunna nås behöver det byggas omkring 2 000 nya vindkraftverk.

Riksintresse för vindbruk[redigera | redigera wikitext]

Områden som är särskilt lämpliga för en viss verksamhet i Sverige ska enligt Miljöbalken pekas ut som riksintresse. Exempelvis finns det riksintresseområden för rörligt friluftsliv, renskötsel och försvar. Utpekandet innebär inte en planering att området faktiskt ska användas för ändamålet och ska i princip ske utan hänsyn till konkurrerande intressen. Utpekandet innebär inte heller att riksintresset är fastställt, utan är en signal till domstoar och myndigheter att när ett ärende blir aktuellt ta ställning till om det faktiskt föreligger riksintresse, vilket i så fall ger ökad tyngd åt intresset.

Energimyndigheten har ansvaret för att peka ut riksintresseområden för vindbruk. Under 2010–2013 uppdaterade Energimyndigheten dem. På land förutsätts nu en medelvind om minst 7,2 m/s på 100 meters höjd enligt senaste vindkartering, storlek på område om minst 5 km² och avstånd till bebyggelse minst 800 meter. Till havs och i större sjöar ska vinden vara minst 8,0 m/s, områdets storlek minst 15 km² och vattendjupet högst 35 meter. Undantag görs för nationalparker och för områden av riksintresse för obruten kust och fjäll, Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat.

2013 års riksintresse för vindbruk omfattar 281 områden på land och 29 till havs och i insjöar. Den totala ytan är 7 868 km2 och utgör drygt 1,5 procent av Sveriges yta inklusive svenskt vatten.[39]

Den kommunala översiktsplaneringen[redigera | redigera wikitext]

Planmonopolet i Sverige innebär att det är kommunerna som har huvudansvaret för den fysiska planeringen av landet. För planeringen på en övergripande nivå är översiktsplanerna det viktigaste redskapet.

Under åren 2007–2010 kunde kommunerna söka bidrag hos Boverket för att arbeta in vindkraften i översiktsplanerna. Totalt var det 212 kommuner och 13 länsstyrelser som fick sådant stöd. Resultatet innebär att beredskapen för att bygga ut vindkraften blev bättre, inte minst genom den förståelse som den demokratiska processen förhoppningsvis skapar hos medborgarna.[40]

Försvarsmaktens krav[redigera | redigera wikitext]

Försvarsmakten har sedan 2010 börjat hävda allt mer omfattande restriktioner mot vindkraftverk. De omfattar nu en tredjedel av hela landets yta och hälften av de södra delarna. En utredning genomförd av Försvarets Forskningsinstitut visade att restriktionerna inte har någon motsvarighet i jämförbara länder.[41] En följd blir att utbyggnaden förskjuts mot norr, vilket medför ökade kostnader för kraftledningar och ledningsförluster.[42] Civilflygets anspråk är i jämförelse betydligt mindre.

Försvarets restriktioner mot vindkraft samt civilflygets hinderytor.

Tillstånd för vindkraftverk[redigera | redigera wikitext]

För att bygga vindkraftverk krävs sedan 2009 i kort sammanfattning tillstånd enligt följande:[43]

Inget tillstånd krävs

 • Fristående vindkraftverk med totalhöjd (höjd till högsta bladspets) under 20 m och rotordiameter under 3 m. Kallas miniverk.

Bygglov enligt PBL

 • Vindkraftverk enligt ovan som monteras på byggnad.
 • Enstaka fristående vindkraftverk med totalhöjd 20–50 m. Kallas gårdsverk.

Bygglov plus anmälan enligt miljöbalken

 • Vindkraftverk med mer än 50 m totalhöjd, dock maximalt ett verk med mer än 150 m totalhöjd eller sex verk med 120 m totalhöjd. Kallas medelstora anläggningar.

Tillstånd enligt miljöbalken samt tillstyrkan från kommunen

 • Två eller flera vindkraftverk, totalhöjd över 150 m. Sju eller flera vindkraftverk, totalhöjd över 120 m. Kallas stora anläggningar.

För samtliga kategorier gäller att bygglov, anmälan enligt miljöbalken samt tillstyrkan hanteras av kommunen. Tillstånd enligt miljöbalken ges av länsstyrelsen.

Energimyndigheten har i en rapport föreslagit att bestämmelserna beträffande tillstyrkan från kommunen ska ses över, eftersom kommunens beslut inte går att överklaga, det saknas tillämpningsföreskrifter och att det har förekommit krav på ekonomisk ersättning som saknat stöd i lagstiftningen.[44]

Vindkraft under byggnation 2019–2022[redigera | redigera wikitext]

Informationen om projekten är hämtade från öppna källor som Energimyndighetens marknadsstatistik, pressmeddelanden och vindkraftföretagens hemsidor. Uppgifter om produktion och investeringens storlek är inte alltid publika. Därför finns tomma fält i tabellen nedan. För att få fram summa har uppskattningar gjorts.
Vindkraftspark Län Investering kr Investerare Antal MW Elproduktion/år (GWh) Driftstart
Böcklingberget Jämtland re:cap 11 45 160 2019
Enviksberget Dalarna BlackRock 9 37 2019
Ersträsk, Markbygden Norrbotten 2 500 000 000 TRIG / Enercon GmbH 68 229 2019
Fjällbergt / Saxberget Dalarna 110 000 000 Stena Renewable 3 11 36 2019
Häjs-/S Länsmansberget Värmland 600 000 000 Tekniska Verken 13 55 180 2019
Högaliden Västerbotten Fred Olsen 25 105 370 2019
Kronoberget Örebro 610 000 000 Stena Renewable 16 61 200 2019
Kråktorpet Västernorrland 1 795 000 000 Aquila Capital 43 163 570 2019
Laxåskogen Örebro Wirtgen Wind Invest 7 25 90 2019
Markbygden ETT Norrbotten 7 800 000 000 CGN / GE Wind / GIG 177 650 2 000 2019
Munkflohöjden Jämtland APG 23 49 190 2019
Nylandsbergen Västernorrland 810 000 000 Aquila Capital 18 68 240 2019
Orrberget Dalarna Frontavis 9 33 96 2019
Råmmarehemmet V Götaland EnBW 3 11 2019
Slageryd Jönköping Taaleri Energia 6 23 71 2019
Spjutåsberget Västernorrland 77 000 000 HEMAB 2 8 24 2019
Stigshöjden Västernorrland Frontavis 6 22 62 2019
Svartnäs Dalarna 1 290 000 000 BlackRock 32 115 397 2019
Sötterfällan Jönköping KGAL 10 36 130 2019
Västanby Skåne 105 000 000 European Energy 3 11 80 2019
Zinkgruvan Örebro 563 000 000 European Energy 14 53 180 2019
Åskälen- Österåsen Jämtland 3 000 000 000 APG 80 288 930 2019
Överturingen Västernorrland 2 160 000 000 Green Investment Group 56 193 2019
Brännliden Västerbotten Marguerite 10 42 160 2020
Bäckhammar Värmland 1 350 000 000 KGAL 31 130 400 2020
Liden Västernorrland 1 195 000 000 Falck Renewables 31 121 421 2020
Valhalla Gävleborg 3 950 000 000 Aquila Capital 85 357 1 100 2020
Hocksjön Jämtland 1 600 000 000 Jämtkraft 45 171 630 2021
Norra Vedbo Jönköping NTR 20 80 2021
Nysäter Västernorrland 5 100 000 000 Credit Suisse / E.ON 120 520 2021
Blakliden / Fäbodberget Västerbotten 3 500 000 000 Vattenfall / PKA / Vestas 84 353 1 100 2022
Under byggnation 43 500 000 000 1 060 4 066 13 700
Källa: [45]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e] ”Statistics and Forecast Q4 2018, Svensk Vindenergi”. https://svenskvindenergi.org/wp-content/uploads/2019/02/Statistics-and-forecast-Svensk-Vindenergi-20190212.pdf. Läst 12 februari 2019. 
 2. ^ [a b c] ”Vindkraftsstatistik 2017, Energimyndigheten”. https://energimyndigheten.a-w2m.se/FolderContents.mvc/Download?ResourceId=5749. Läst 12 november 2018. 
 3. ^ [a b] ”Vindkraft under byggnation 2019-2022 – Vindkraft” (på sv-SE). https://svenskvindenergi.org/okategoriserad/vindkraft-under-byggnation-2019-2022. Läst 15 februari 2019. 
 4. ^ ”Långsiktig marknadsanalys 2018, Långsiktsscenarier för elsystemets utveckling fram till år 2040, Svenska Kraftnät”. https://www.svk.se/siteassets/om-oss/rapporter/2019/langsiktig-marknadsanalys-2018_sammanfattning.pdf. Läst 12 februari 2019. 
 5. ^ Bränsleförsörjningen i atomåldern. SOU 1956:58 del II. Statens offentliga utredningar. 1956 
 6. ^ STUs vindkraftgrupp (1974). Ny vindenergiteknik. Sammanfattning av förstudie angående vindkraftens framtida möjligheter i Sverige. STU-utredning nr 30-1974.. Styrelsen för teknisk utveckling 
 7. ^ Vindkraft. Resultat och slutsatser från det svenska vindenergiprogrammet.. Statens energiverk 1985:1. 1985. sid. 40. Libris 7262147. ISBN 91-38-08556-9 
 8. ^ Vindkraft. Juridik och ekonomi. B 1992:5. NUTEK. 1992. sid. 38 
 9. ^ Jarl Månsson, Karin (1991). Försöksanläggning för havsbaserad vindkraft i Nogersund. Sydkraft 
 10. ^ ”Eltillförsel i Sverige efter produktionsslag. År 1986 - 2015”. Statistikdatabasen. http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__EN__EN0105/ElProdAr/?rxid=6d94d133-38fa-4210-8c6f-a755f4661cae. Läst 25 september 2017. 
 11. ^ Wind Power in Nordel - system impact for the year 2008. Nordel. 2007. sid. 23 
 12. ^ Vindkraft. Resultat och slutsatser från det svenska vindenergiprogrammet.. Statens energiverk 1985:1. 1985. sid. 97-99. Libris 7262147. ISBN 91-38-08556-9 
 13. ^ ”Björkhöjden vindpark | Statkraft” (på sv). www.statkraft.se. https://www.statkraft.se/energikallor/kraftverk/sverige/bjorkhojden-wind-farm/. Läst 13 november 2018. 
 14. ^ Berglund, Anton. ”Markbygden - Svevind”. svevind.se. https://svevind.se/Markbygden. Läst 13 november 2018. 
 15. ^ ”Lillgrund vindkraftpark - Vattenfall” (på sv-SE). corporate.vattenfall.se. http://corporate.vattenfall.se/om-oss/var-verksamhet/var-elproduktion/vindkraft/lillgrund-vindkraftpark/. Läst 16 oktober 2015. 
 16. ^ ”Vindlov”. Arkiverad från originalet den 12 januari 2013. https://web.archive.org/web/20130112034934/http://www.vindlov.se/sv/Kartstod/. Läst 7 april 2013. 
 17. ^ ”Nationell vindkartering”. http://vindatlas.se. Läst 7 april 2013. 
 18. ^ H Bergström, S Söderberg. Beräkning av vindklimat i Sverige med 0,25 km2 upplösning med MIUU-modellen. Institutionen för geovetenskaper, Uppsala Universitet 
 19. ^ E Nilsson, H Bergström (2009). Från mätt vind till vindklimat.. Elforsk 09:03 
 20. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 maj 2013. https://web.archive.org/web/20130510171205/http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning-amnesvis/Buller/Buller-fran-vindkraft/buller-vindkraft-riktvarden/. Läst 1 maj 2013.  Naturvårdsverkets riktvärden för ljud från vindkraft
 21. ^ Socialstyrelsen, Buller Höga ljudnivåer och buller inomhus Juni 2008 Arkiverad 19 juli 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 22. ^ ”Ljud från vindkraftverk.”. Naturvårdsverket Rapport 6241. 2001. sid 25 formel för ljudnivå använd med källbuller LWA=104 dBA. http://www.gotland.se/41867. 
 23. ^ Naturvårdsverkets riktvärden för ljud från vindkraft Arkiverad 10 maj 2013 hämtat från the Wayback Machine.
 24. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 28 september 2013. https://web.archive.org/web/20130928023113/http://www.vindlov.se/sv/Lagar--regler/Rattsfall2/Buller/. Läst 24 september 2013. 
 25. ^ Boverket:Faktaunderlag – flygbuller i planeringen (sid 24),December 2009 Arkiverad 20 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 26. ^ Konstruktioner och ljud, Knauf Danogips SE-296 80 Åhus, 2006
 27. ^ Conny Larsson: Ljud från vindkraftverk, modellvalidering-mätning. Slutrapport Energimyndigheten projekt 32437, Uppsala Universitet, 2012-12-30
 28. ^ ”M. Henningsson et al. Vindkraftens påverkan på människors intressen. Rapport 6497. Maj 2012. Naturvårdsverket.”. https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6497-6.pdf. Läst 16 oktober 2015. 
 29. ^ ”Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten. TSFS 2010:155”. Transportstyrelsen. 2010. Arkiverad från originalet den 23 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110523191703/http://www.transportstyrelsen.se/publicdocuments/PDF538.pdf. 
 30. ^ ”OCAS”. Arkiverad från originalet den 26 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150626101518/http://www.ocas-as.no/us/. Läst 9 april 2013. 
 31. ^ ”Cordina”. Arkiverad från originalet den 19 februari 2015. https://web.archive.org/web/20150219123447/http://www.cordina.no/attachments/File/img-OWS-brojyre.pdf. Läst 4 maj 2013. 
 32. ^ ”Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999 - 2017, Per Hedberg och Sören Holmberg, SOM - Institutet, Göteborgs universitet, sept 2018”. https://som.gu.se/digitalAssets/1707/1707096_37.-svenska-folkets---sikter-om-olika-energik--llor-1999-2017.pdf. Läst 13 november 2018. 
 33. ^ Europeans and biotechnology in 2010. EUR 24537 EN. EU Directorate-General for reseach. 2010. sid. 132-133. http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_341_winds_en.pdf 
 34. ^ ”Om oss – Vindkraft” (på sv-SE). https://svenskvindenergi.org/om-oss. Läst 15 februari 2019. 
 35. ^ ”Svensk Vindkraftförening | Svensk Vindkraftförening | Välkommen till Svensk Vindkraftförening”. www.svensk-vindkraft.org. https://www.svensk-vindkraft.org/svensk-vindkraftforening/. Läst 15 februari 2019. 
 36. ^ [a b] ”Elcertifikatsystemet” (på sv). www.energimyndigheten.se. http://www.energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/. Läst 13 november 2018. 
 37. ^ ”Dagens spotpris på el”. elen.nu. http://elen.nu/. Läst 15 januari 2015. 
 38. ^ ”Planeringsram för år 2020”. Arkiverad från originalet den 12 mars 2013. https://web.archive.org/web/20130312183231/http://www.energimyndigheten.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Mal-och-forutsattningar-/Nytt-planeringsmal-for-2020/. Läst 10 april 2013. 
 39. ^ ”Riksintresse vindbruk”. Arkiverad från originalet den 17 mars 2014. https://web.archive.org/web/20140317170729/http://www.energimyndigheten.se/Om-oss/Var-verksamhet/Framjande-av-vindkraft1/Riksintresse-vindbruk-/. Läst 17 mars 2014. 
 40. ^ Ann-Lie Mårtensson et al (2012). Boverkets stöd till planeringsinsatser för vindkraft. Utvärdering av de kommunala översiktsplanernas användbarhet vid planering och etablering av vindkraft.. Boverket 
 41. ^ Internationell jämförelse avseende militär flygverksamhet och vindkraft. FOI. 2011. http://www.foi.se/Documents/FOI%202010-1964%20Sammanfattning.pdf [död länk]
 42. ^ Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.. 2012. http://www.svenskenergi.se/upload/Nyheter%20och%20press/Remisser/S2012-05_v2.pdf [död länk]
 43. ^ Nya regler för prövning av vindkraftverk. Vindlov.se. 2009. http://www.vindlov.se/Aktuellt/Nyheter-fran-Vindlov/Fran-och-med-den-1-augusti-2009-galler-nya-regler-for-provning-av-vindkraftverk/. Läst 20 april 2013 
 44. ^ Erfarenheter 16 kap Miljöbalken. Energimyndigheten. 2010. http://www.natverketforvindbruk.se/Global/Planering_tillstand/Sammanst%c3%a4llning%2016%20%20kap%204%20%c2%a7%20%20milj%c3%b6balk.pdf. Läst 20 april 2013 
 45. ^ ”Vindkraft under byggnation 2019–2022 – Vindkraft” (på sv-SE). https://svenskvindenergi.org/okategoriserad/vindkraft-under-byggnation-2019-2022. Läst 24 februari 2019. 

Litteraturreferenser[redigera | redigera wikitext]

 • Wizelius, Tore (2015). Vindkraft i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144068992 
 • Engström, Staffan (2015). Historien om den svenska vindkraften. Hur det började. Läget idag. Framtid.. Malmö. ISBN 978-91-7611-109-3 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]