Arrane Ashoonagh Vannin

Från Wikipedia

Arrane Ashoonagh Vannin (engelska: O Land of our Birth) är Isle of Mans nationalsång. Den skrevs och komponerades av William Henry Gill (1839-1923) och den manxiska översättningen var gjord av John J. Kneen (18731939). Nationalsången har åtta verser men det är bara den första och den sista versen som brukar sjungas. Tynwald beslöt 2002 att den skulle vara Isle of Mans officiella nationalsång tillsammans med den brittiska God Save the Queen.

Verserna på svenska[redigera | redigera wikitext]

O vårt födelseland,
O juvelen på Guds jord,
O ö så stark och så skön;
Byggd lika stadigt som Barrule,
Din tron av hemstyre
Gör oss fria som din friska bergsluft.

När dansken Orry
Regerade i Mannin,
Sades det att han kom ifrån ovan;
För himmelens vishet
Var given till honom
Att styra oss med kärlek och rättvisa.

Våra fäder har berättat
Hur helgon blev helgon,
Förkunnade fredens evangelium;
Att syndfulla begär
Falska som Baals eldar,
Måste dö innan våra problem kan upphöra.

Ni söner av jorden,
I umbäranden och slit,
Som plöjer sig fram på land och till havs,
Ta din vilja medan du kan,
Och tänk på mannen
Som slet vid Galileiska sjön.

När vilda stormar slog emot
Den sköra lilla båten,
De upphörde på hans varsamma befallning;
Trots all vår rädsla
Är Räddaren nära
För att vakta vårt kära fädernesland.

Låt stormvindar jubla,
Och lyft deras röst,
Ingen fara kan på våra hem falla;
Våra gröna kullar och klippor
Omgärdar vår flock,
Och håller ute havet som en mur.

Vår ö, så välsignad, kan ingen fiende antasta
Vår säd och vår fisk ska föröka sig;
Från strid och svärd beskyddar vår Herre,
Och kröner vårt land med frid.

Låt oss så glädjas
Med hjärta, själ och röst,
Och att på Herrens löfte förtrösta
Att i varje timme
Vi förtröstar på hans makt,
Ingen ondska kan nå våra själar.

Verserna på engelska[redigera | redigera wikitext]

O land of our birth,
O gem of God's earth,
O Island so strong and so fair;
Built firm as Barrule,
Thy Throne of Home Rule
Make us free as thy sweet mountain air.

When Orry, the Dane,
In Mannin did reign,
'Twas said he had come from above;
For wisdom from Heav'n
To him had been giv'n
To rule us with justice and love.

Our fathers have told
How Saints came of old,
Proclaiming the Gospel of Peace;
That sinful desires,
Like false Baal fires,
Must die ere our troubles can cease.

Ye sons of the soil,
In hardship and toil,
That plough both the land and the sea,
Take heart while you can,
And think of the Man
Who toiled by the Lake Galilee.

When fierce tempests smote
That frail little boat,
They ceased at His gentle command;
Despite all our fear,
The Saviour is near
To safeguard our dear Fatherland.

Let storm-winds rejoice,
And lift up their voice,
No danger our homes can befall;
Our green hills and rocks
Encircle our flocks,
And keep out the sea like a wall.

Our Island, thus blest, No foe can molest;
Our grain and our fish shall increase;
From battle and sword Protecteth the Lord,
And crowneth our nation with peace.

Then let us rejoice
With heart, soul and voice,
And in The Lord's promise confide;
That each single hour
We trust in His power,
No evil our souls can betide.

Verserna på manx[redigera | redigera wikitext]

O Halloo nyn ghooie,
O' Ch'liegeen ny s'bwaaie
Ry gheddyn er ooir aalin Yee,
Ta dt' Ardstoyl Reill Thie
Myr Barrool er ny hoie
Dy reayl shin ayns seyrsnys as shee.

Tra Gorree yn Dane
Haink er traie ec y Lhane
Son Ree Mannin v'eh er ny reih
'S va creenaght veih Heose
Er ny chur huggey neose
Dy reill harrin lesh cairys as graih

Ren nyn ayryn g'imraa
Va Nooghyn shenn traa
Yn Sushtal dy Hee fockley magh
Shegin yeearree peccoil
Myr far aileyn Vaal,
Ve er ny chur mow son dy bragh.

Vec ooasle yn Theihll
Ayns creoighys tooilleil
Ta traaue ooir as faarkey, Gow cree
Ny jarrood yn fer mie
Ta coadey 'n lught-thie
Ren tooilleil liorish Logh Galilee.

D'eiyr yn sterrm noon as noal
Yn baatey beg moal
Fo-harey hug Eh geay as keayn
Trooid ooilley nyn ghaue
Ta'n Saualtagh ec laue
Dy choadey nyn Vannin veg veen.

Lhig dorrinyn bra
Troggal seose nyn goraa
As brishey magh ayns ard arrane
Ta nyn groink aalin glass
Yn vooir cummal ass
As coadey lught-thie as shioltane.

Nyn Ellan fo-hee
Cha boir noidyn ee
Dy bishee nyn eeastyn as grain
Nee'n Chiarn shin y reayll
Voish strieughyn yn theihll
As crooinnagh lesh shee 'n ashoon ain.

Lhig dooin boggoil bee,
Lesh annym as cree,
As croghey er gialdyn yn Chiarn;
Dy vodmayd dagh oor,
Treish teil er e phooar,
Dagh olk ass nyn anmeenyn 'hayrn

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]