Jordbävning

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”efterskalv” leder hit. För filmen, se Efterskalv (film).
För filmen "Jordbävningen", se Jordbävningen.
Jordbävning
Naturfenomen då marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller litosfären Redigera Wikidata
Under­klass tillnaturkatastrof, geologisk aktivitet, skalv, geographically localized event Redigera Wikidata
Orsakactive fault Redigera Wikidata
Orsakarjordskred, tsunami, likvifaktion Redigera Wikidata
MätskalaRichterskalan Redigera Wikidata
Hanterad, avhjälpt eller för­hind­rad genomearthquake preparedness, Övervakningssystem vid seismisk aktivitet, seismic retrofit, earthquake-resistant structures, earthquake prediction Redigera Wikidata

En jordbävning, även kallat jordskalv, innebär att marken skakar och rör sig på grund av plötsligt utlösta rörelser i jordskorpan eller övre delen av manteln, den så kallade litosfären. Skakningarna kan orsaka svåra skador på byggnader, och om jordbävningen inträffar under havet kan en flodvåg, tsunami, utlösas och färdas långa sträckor och orsaka stor förödelse när den når land. En jordbävning kan hålla på från några få sekunder till 10 minuter.

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Jordbävningar uppkommer när de spänningar utlöses som byggts upp på grund av rörelser i jordskorpan eller övre manteln. Stora mängder energi frigörs och sprids i form av seismiska vågor genom jorden. Det är dessa vågor som orsakar den skakning som känns vid en jordbävning. Jordbävningar kan uppstå under flera olika förutsättningar. De områden i världen som är mest jordbävningsdrabbade ligger vid eller nära gränserna mellan de olika tektoniska plattorna som bygger upp jordskorpan. Jordbävningar förekommer också i samband med vulkanutbrott och landhöjning. Även kärnvapenprov under jord utlöser mindre jordbävningar.

Orsaken till att de flesta och kraftigaste jordbävningarna registreras nära gränsen mellan de tektoniska plattorna är att de största spänningarna byggs upp i dessa zoner. Vid plattgränserna återfinns också de allra flesta av jordens vulkaner.

Stora jordbävningar följs alltid av en lång rad efterskalv som kan hålla på i månader och uppgå till åtskilliga tusental. I samband med de allra kraftigaste jordbävningarna kan det i sällsynta fall förekomma enorma efterskalv som är nästan lika kraftiga som huvudskalvet. Ibland föregås det stora skalvet av många förskalv. Detta kan också bero på kollisionszoner som gör så att plattor krockar.

Foto taget efter jordbävningskatastrofen i San Francisco 1906
Skadade byggnader i Diyarbakır efter Jordbävningarna i Turkiet 2023.
Karta över jorden med epicentra för jordbävningar 1963–1998 markerade med punkter

Förekomst och typer[redigera | redigera wikitext]

Om man studerar en seismisk karta över hela världen framgår det att det finns två stora regioner i världen där över 90 procent av alla jordbävningar inträffar:

Jordbävningar orsakar ofta förkastningar i jordskorpan. En av de mest kända är kanske San Andreasförkastningen som löper från norra till södra Kalifornien, en sträcka som är mer än 1 000 kilometer. Förkastningen har ett djup på mer än 15 kilometer. San Andreasförkastningen är skarven mellan Stillahavsplattan, som huvudsakligen består av Stilla havets botten med tillägget Kaliforniens kustområde. Ett stort antal mindre förkastningar grenar ut sig från huvudlinjen och bildar San Andreas förkastningszon. Stillahavsplattan förflyttar sig i nordvästlig riktning med en hastighet av cirka 5 centimeter per år och gnider mot den nordamerikanska plattan.[1]

I den här zonen sker förflyttningen med en "krypande" rörelse, vilket åstadkommer ett stort antal mycket små och för människan omärkliga skakningar men även ett antal någorlunda stora jordstötar (som är märkbara för människan). Seismologer beräknar att sannolikheten är ungefär 2/3 för att en stor jordbävning (större än 6,7 på Richterskalan) ska inträffa senast 2032 i området runt San Francisco, som ligger omedelbart intill San Andreasförkastningen.

På andra ställen på jorden är inte rörelsen konstant krypande, utan där byggs spänningen upp under en tidsperiod av kanske hundratals år för att plötsligt utlösas och då åstadkomma jättelika jordbävningar (av seismologer kallade mega-thrust-jordbävningar) som den med den hittills högsta uppmätta magnitudenRichterskalan, nämligen jordbävningen den 22 maj 1960 i Chile, som uppmättes till 9,5. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 rapporterades ha magnitud 9,0 och klassificerades därmed som en mega-thrust-jordbävning. Senare undersökningar visade att skalvet var ännu kraftigare än vad som först angavs, numer beräknas magnituden till 9,15–9,3. Den övre gränsen skulle göra den till den näst kraftigaste jordbävningen som någonsin registrerats.

Troligen skulle dock skalv orsakat av till exempel ett jättelikt komet- eller asteroidnedslag (som det i Mexiko för 65 miljoner år sedan när dinosaurierna och många andra djurgrupper försvann) kunna nå en styrka över magnitud 10. Även jordbävning i samband med utbrott från en så kallad "supervulkan" skulle kanske kunna nå styrka över 10. Sådana monsterutbrott är mycket sällsynta – det senaste kända inträffade på Sumatra för cirka 70 000 år sedan. En jordbävning med styrka över 12 skulle vara så våldsam att jordklotet skulle slitas i stycken.

Skalor[redigera | redigera wikitext]

Vid klassificering av jordbävningar finns det flera olika skalor.

En karta över intensiteten i markskakningarna under jordbävningen i Peru 2007. Magnituden var 8, men intensiteten varierar beroende på avstånd från epicentrum, berggrundens beskaffenhet, etc.

Richterskalan[redigera | redigera wikitext]

Richterskalan används av seismologer för att mäta styrkan på jordbävningen, det vill säga hur mycket energi som frigörs. Skalan är exponentiell, där en ökning med 1 steg motsvarar 32 gånger större energimängd och 10 gånger större markrörelse.[2] En jordbävning med styrka 6,0 är således cirka 1 000 gånger kraftigare (32· 32) och med 100 gånger större rörelser än ett skalv med styrka 4,0. Den frigjorda energimängden i jättejordbävningen i Chile 1960 motsvarade styrkan i miljontals Hiroshima-bomber. Troligtvis kan "vanliga" jordbävningar inte bli mycket kraftigare än den i Chile.

Momentmagnitudskalan[redigera | redigera wikitext]

Momentmagnitudskalan är en modernare skala, och som i regel används i Sverige i dag. Magnitudmåttet förkortas MW. Måtten blir ofta snarlika dem enligt Richterskalan.

Mercalliskalan[redigera | redigera wikitext]

Mercalliskalan mäter inte den utlösta energimängden utan skalvets intensitet utifrån de skador den orsakar på människor, djur och byggnader. Mercalliskalan har 12 steg. Jordbävningar i steg 1 registreras bara av seismografer och 12 innebär total förödelse med stora marksprickor och ändringar i landskapet. Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 hade intensitet 12.

Shindoskalan[redigera | redigera wikitext]

Shindoskalan är en japansk skala som, liksom Mercalliskalan mäter skalvets styrka vid en viss plats på jordytan. Skalan används även på Taiwan.

Vågrörelser[redigera | redigera wikitext]

En jordbävning med fokus i (2) och därmed ett epicenter i (1) inträffar längs en förkastning (3).

Jordbävningens centrum brukar benämnas epicentrum. Epicentrum är den punkt på jordytan som befinner sig rakt över jordbävningens fokus även kallat hypocentrum, den punkt djupt ner i marken där skalvet utlöses.

Jordbävningar består både av longitudinella (förtätningar och förtunningar) och av transversella vågor (dyningar), varav den sistnämnda varianten ger de flesta skadorna på såväl landskap som bebodda områden. De longitudinella vågorna brukar kallas primärvågor och de transversella sekundärvågor. Primärvågorna fortplantar sig i omkring 6–7 kilometer i sekunden medan sekundärvågorna rör sig i 3–4 kilometer per sekund. Denna skillnad gör att seismometrar kan känna av primärvågorna och hinna varna innan sekundärvågorna kommer. Ju större avstånd från epicentrum desto längre förvarning kan man alltså få.[3]

Skadeverkningar[redigera | redigera wikitext]

Runt om i världen registreras varje år flera miljoner seismiska störningar, det vill säga jordbävningar. Merparten av dem är emellertid så svaga att de bara registreras med seismografer. För att människor ska känna av dem ordentligt krävs att skalvet har en styrka på Richterskalan som åtminstone överstiger 3,0. För att omfattande skador ska ske krävs i regel värden på åtminstone över 6,0. Riktigt kraftiga skalv med styrka på minst 8,0 förekommer endast en eller ett par gånger per år. Mega-thrust jordbävningar med magnitud uppemot 9,0 eller ännu mer förekommer i genomsnitt bara en gång på 20 år. Om stora jordbävningar (över 7,0 på Richterskalan) inträffar i tätbefolkade områden blir följderna ofta katastrofala. En kraftig jordbävning har potential att jämna mångmiljonstäder med marken och kräva otaliga människoliv. Bara senaste seklet har miljontals människor dödats i samband med jordbävningar. Det är emellertid inte skalvet i sig som dödar utan sekundära effekter – sammanstörtade hus, broar med mera, jordskred, dammbrott, eldsvådor etcetera. Även en kraftig jordbävning under havet, så kallad havsbävning, långt från bebyggelse kan orsaka jättekatastrofer när väldiga tsunamier bildas vilket senast visades i samband med jordbävningen i Indiska oceanen 2004. Nästan samtliga av beräknade 250 000–300 000 drabbade dödades av tsunamin.

Förutom jordbävningens styrka spelar flera faktorer in på hur stor skada skalvet orsakar. Bland dem spelar framförallt byggnadskonstruktionernas utformning, och de lokala geologiska förhållandena stor roll. En husbyggnads form har stor betydelse, exempelvis är en L-formad byggnad mer utsatt än ett punkthus. Bärverk som inte ligger vid ytterfasaden utan indraget i byggnaden är ogynnsamt. Ju grundare epicentrum är beläget desto större är förstörelsepotentialen.

När det gäller byggnadskonstruktionerna visar det sig ofta att det inte nödvändigtvis är de kraftigaste jordbävningarna som dödar flest människor eller orsakar störst materiella skador. I u-länderna (varav många ofta drabbas av kraftiga skalv) är byggnadskonstruktionerna ofta bristfälliga. Till exempel blev staden Bam i Iran med omgivningar totalförstörd 2003 av en jordbävning som mätte 6,6 på Richterskalan och minst 27 000 människor omkom. En jordbävning av ungefär samma styrka i nordvästra USA samma år dödade bara ett tiotal människor och de materiella skadorna var inte i närheten av de i Bam.

För byggnadskonstruktioner säger magnituden på Richterskalan väldigt lite om vilka krafter byggnader utsätts för, för dessa mätningar lämpar sig shindo- eller Mercalliskalan bättre. Krafterna är beroende av jordbävningens djup, avstånd till jordbävningen, lokala geologiska förhållanden med mera. För dimensionering av hus, dammar och andra byggnadskonstruktioner används den horisontella G-kraften. Denna bestäms vanligen genom mätningar på plats. Ett område som kan utsättas för stora G-krafter vid relativt måttliga jordbävningar är Mexico City.

Det är ovanligt att underjordsfaciliteter, såsom tunnlar, gruvor och tunnelbanor tar skada av jordbävningar.[4]

Effekter av jordbävningar[redigera | redigera wikitext]

Kopparstick som illustrerar Lissabon brinnande och i ruiner efter Jordbävningen i Lissabon 1755. En tsunami sköljer över skeppen i hamnen.

Det finns många olika effekter av jordbävningar, nedan beskrivs ett antal.

Skakningar och bristningar i marken[redigera | redigera wikitext]

Skakningar och bristningar i marken är de huvudsakliga effekterna av en jordbävning, och resulterar i mer eller mindre omfattande skador på byggnader och andra konstruktioner. Storleken på lokala skador beror på den komplexa samverkan mellan jordbävningens magnitud, avståndet från epicentrum, och lokala geologiska och geomorfologiska förhållanden som kan förstärka eller reducera vågpropagering.[5]

Specifika lokala geologiska, geomorfologiska och geostrukturella egenskaper kan leda till omfattande skakningar på markytan. Detta kan ske även om jordbävningen i sig har låg intensitet på skakningarna. Detta fenomen kallas lokal förstärkning och beror huvudsakligen på att de seismiska rörelserna överförs från djupt liggande, hård jord till ytliggande lös jord och att geometrin på avlagringarna kan fokusera den seismiska energin.

Bristningar i marken är synliga brott och förskjutningar på jordytan längs en förkastning. Dessa förskjutningar kan vara i storleksordningen flera meter vid stora jordbävningar. Bristningar i marken är en stor risk för konstruktioner som dammar, broar och kärnkraftverk. Därför behövs noggrann kartläggning av befintliga förkastningar i marken i jordbävningsdrabbade områden innan sådana känsliga byggnadsverk reses.[6]

Jordskred och laviner[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Jordskred

Jordskred är en stor geologisk risk eftersom de kan inträffa varsomhelst i världen. Allvarliga stormar, jordbävningar, vulkanism, vågerosion och skogsbränder kan försvaga slänter och utlösa jordskred. Jordskred kan vara farliga för räddningspersonal efter att de inträffat[7]

Bränder[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Brand
Bränder vid Jordbävningen i San Francisco 1906

Bränder kan uppstå efter en jordbävning genom skador på elnätet eller gasledningar. Vattenledningar kan skadas eller brytas på samma sätt som gasledningar, vilket försvårar släckningsarbetet. Vid jordbävningen i San Francisco 1906 dog fler människor av de efterföljande bränderna än av själva jordbävningen.[8] Jordbävningen i San Francisco medförde den största urbana storbrand som inträffat dittills i historien, och som efteråt i fredstid endast överträffats i storlek av bränderna efter Kantojordbävningen 1923.[9]

Majoriteten av dem som dör i jordbävningskatastrofer gör det i bränderna som uppkommer.[10]

Jordlikvifaktion[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Likvifaktion

Likvifikation inträffar när vattenmättat kornigt material, såsom sand tillfälligt förlorar sin hållfasthet och går från fast till flytande form. Sådan förvätskning utlöses av vibrationer. Likvifikation kan få styva konstruktioner som byggnader eller broar att börja luta, eller sjunka ned i den förvätskade avlagringen. Detta kan vara en förödande biverkning av jordbävningar. Vid Långfredagsskalvet i Alaska 1964 sjönk många byggnader ned i jorden på grund av jordlikvifikation och jordskred och kollapsade så småningom.[11]

Tsunami[redigera | redigera wikitext]

Tsunami vid Jordbävningen i indiska oceanen 2004
Huvudartikel: Tsunami

Tsunamier är havsvågor med mycket lång våglängd som uppstår när en stor volym vatten plötsligt bringas i rörelse. På öppet hav kan avståndet mellan vågtoppar vara över 100 kilometer, och perioden kan variera mellan 5 minuter och upp till en timme. Tsunamier med sådan karaktäristik kan färdas med en hastighet på 600–800 km/h, beroende på vattendjup. Stora vågor som bildas vid en jordbävning eller ett jordskred under vatten kan överspola närliggande kustområden inom några minuter. Tsunamier kan också färdas hundratals mil över öppet hav och ödelägga kustområden flera timmar efter jordrörelsen som utlöste tsunamin.[12]

Vanligen utlöser jordbävningar vid subduktionszoner ingen tsunami om de har magnitud lägre än 7,5 på Richterskalan.[12]

Översvämningar[redigera | redigera wikitext]

Översvämning i Chaumont-Gistoux, Belgien, 5 maj 2006.
Huvudartikel: Översvämning

En översvämning är ett överskottsflöde av vatten som når land.[13] Översvämningar beror vanligen på att volymen vatten i ett vattendrag som en sjö eller flod, överskrider kapaciteten för vattendraget. Detta tvingar en del av vattenmängden att ta närliggande låga landområden i anspråk. Översvämningar kan även vara biverkningar av jordbävningar, om dammar uppströms skadas.[14] Jordbävningar kan också orsaka jordskred som fördämmer flodfåror, som kan orsaka översvämningar uppströms raset, men även nedströms när rasmassorna spolats bort och floden återtar sin fåra.

I sjön Sarez i Tadzjikistan bildades 1911 en damm av en jordbävning med en magnitud på 6,5–7,0. Om denna damm skulle rasa i ett nytt jordskalv skulle omkring 5 miljoner människor bli hemlösa i översvämningar nedströms.[15]

Effekter på människan[redigera | redigera wikitext]

Jordbävningar kan resultera i sjukdomar, avsaknad av grundläggande nödvändigheter, förlorade människoliv, högre försäkringspremier, skada på byggnader, vägar och broar, antingen i form av kollaps eller försvagning. Jordbävningars skador på vägnät påverkar negativt olika aktiviteter såsom eldbekämpning och gods- och materialtransporter för nödhjälp i en jordbävningskatastrof.[16] Jordbävningar kan även föregå vulkanutbrott, som kan innebära ytterligare problem, till exempel betydligt sämre skörd, något som var fallet Året utan sommar, 1816.[17]

Även om ekonomiska förluster och antalet döda på grund av jordbävningar har ökat med tiden, minskar procentuellt antalet omkomna i jordbävningar om man räknar med befolkningsökningen. Ökningarna beror inte på att jordbävningarna blivit fler eller kraftigare, utan på urbaniseringen.[18]

Jordbävningar i olika områden[redigera | redigera wikitext]

Jordbävningar i Japan[redigera | redigera wikitext]

Tektoniska plattor under Japan, med Tokyo markerat med en röd prick.

Japan ligger längs gränsen mellan flera tektoniska plattor och alltså i ett väldigt jordbävningsbenäget område. Under Tokyo sammanstrålar 3 st. plattor. Jordbävningar som drabbat landet är bland annat stora Kanto-jordbävningen 1923, jordbävningen i Kobe 1995 och Jordbävningen vid Tōhoku 2011 som uppmättes till 9,0 på richterskalan. Efterföljande effekter blev en tsunami samt haveri av kärnkraftverk.

Jordbävningar i Norden[redigera | redigera wikitext]

Norden (Island undantaget) är beläget långt från gränsen mellan olika kontinentalplattor där de stora skalven inträffar. Jordbävningar förekommer dock (dussintals varje år) även om merparten av dem är så svaga att de endast registreras av seismografer. De flesta skalven i Sverige orsakas av den landhöjning som fortfarande pågår efter senaste istiden.

Island ligger i en mittoceanrygg mellan den Nordamerikanska och den Eurasiska kontinentalplattan och har därför ofta jordbävningar. Då jordskorpan är betydligt tunnare på Island än på äldre landområden blir spänningsuppbyggnaden inte så stor innan ett skalv utlöses. Det innebär att skalv överskridande magnituden 6,5 sällan förekommer.

I Sverige inträffar cirka ett skalv per år med en magnitud över 3,0 och cirka tio stycken har en magnitud 2,0–3,0.[19]

Det kraftigaste skalvet som någonsin registrerats i Norden, det så kallade Svalbardskalvet, inträffade 2008 och uppskattas till 6,2 på Richterskalan.[20]

Det största historiska kända skalvet i Norden inträffade i slutet av 1700-talet vid svensk-norska gränsen i närheten av Bodø. Skalvet som även kändes i Stockholm har på basis av historiska uppgifter skattats till en magnitud på cirka 6,0–6,5.

Kosteröskalvet/Oslofjordskalvet 1904 är det största i Sverige i modern tid med en magnitud mellan 5,4 och 6.[19]

Den 15 juni 1985 var det ett skalv med epicentrum utanför Halmstad som mätte 4,6 på Richterskalan, det högsta sedan skalvet 1904.[21][22] Den 14 juli 1986 drabbades Sydsverige av ett skalv som mätte magnitud 4,5 (enligt annan uppgift 4 - 4,5[22]) och hade sitt epicentrum i trakten av Skövde.[23]

Den 16 december 2008 klockan 06.20 utsattes södra Sverige för ett skalv som uppmättes till momentmagnitud 4,3. Skalvet inträffade i närheten av den så kallade Tornquistzonen och hade sitt epicentrum 1 km nordväst om Blentarp och på cirka 12 km djup.[24] Skalvet kändes i hela Skåne, en bit upp i Småland, i hela Blekinge och Halland, och även på Själland och Bornholm.[25] Skalvet skall även ha känts i Östergötland.[26] Se vidare jordbävningen i Skåne 2008.

Den 22 juli 2009 inträffade en jordbävning med epicentret 11 km ner i marken under Kalix. Detta skalv uppmättes till 3,1 och kändes enligt uppgift från boende i området som att ett plan flög på alldeles för låg höjd.

Vid 20-tiden den 15 juni 2010 inträffade ett skalv som hade sitt epicentrum utanför Västerbottens kust 30 km under marken. Skalvet uppmättes till 3,6 på Richterskalan.

29 november 2010 runt 18-tiden inträffade ett magnitud 2,5–3,0 jordskalv i Härnösand med epicentrum 20 km öster om Härnösand.[27]

Den 6 augusti 2012 inträffade ett jordskalv som hade sitt epicentrum i Kattegatt i höjd med Halmstad. Det uppmättes till 4,4 på Richterskalan och kändes bland annat i Ängelholm, Halmstad, Falkenberg och Ullared.[28]

15 september 2014 inträffade en jordbävning i Bollnäs, Gävleborgs län, 14km under ytan. Den uppmättes till 4,7 på Richterskalan och kändes enligt seismolog hela vägen borta i Tallinn, Estland (600km+).[29][30]

Andra större skalv i Sverige är i Solberg i Ångermanland 1983 magnitud 4–4,5 och Vilhelmina 1993 magnitud 4. Jordskalvet i Kaliningrad 2004 magnitud 5,3 kändes i Sydsverige.[19]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Högriskområden för framtida storskalv[redigera | redigera wikitext]

Cirka 3 miljarder människor lever i områden som riskerar att drabbas av kraftiga jordbävningar. Risken för framtida jättekatastrofer med i värsta fall miljontals dödsoffer ökar då städerna i framförallt u-länderna växer explosionsartat. Bland jättestäder i fattigare områden som löper stor risk att drabbas av mycket kraftiga skalv (minst 8,0) kan nämnas Teheran, Delhi, Lahore, Mexico City, Jakarta, Bombay, Manila och Lima.

Kina har historiskt sett drabbats av fler svåra jordbävningskatastrofer än något annat land och kommer säkerligen att drabbas igen. Bara under 12 år (1920 till 1932) omkom nästan en halv miljon kineser i samband med jordbävningar och 1976 omkom minst 240 000, kanske så många som 750 000 när miljonstaden Tangshan totalförstördes. Så pass sent som 1976 bodde fortfarande många fler på landsbygden än vad fallet är i dagens Kina. Seismologer gör dock bedömningen att även om risken är långt från försumbar för jättestäder som Peking, Shanghai, Chongqing med flera, är den inte lika stor som för de ovan nämnda städerna.

Även megastäder (med minst 10 miljoner invånare) i den rika delen av världen ligger i högriskområden, till exempel Tokyo, Osaka och Los Angeles. Bland andra flermiljonstäder i i-länder kan nämnas San Francisco, Neapel, Nagoya och Aten. Flertalet av dem har tidigare drabbats av mycket svåra jordbävningar och kommer förr eller senare göra det igen.

Strax utanför USA:s nordvästra kust till Stilla havet finns en subduktionszon där Stilla havsplattan tvingas in under den Nordamerikanska plattan och sjunker ner mot manteln. Seismologer är övertygade om att det bara är en tidsfråga innan området drabbas av en jordbävning av samma styrka som jordbävningen i Indiska oceanen 2004 eller ännu kraftigare. Skalvet skulle troligtvis orsaka en upp till 30 meter hög tsunami som skulle orsaka stor förödelse utmed hela kusten från norra Kalifornien till Vancouver i sydligaste Kanada. Andra högriskområden för framtida tsunamier är Indiska oceanen (särskilt en drygt 100 mil lång sträcka söder om epicentret för skalvet 26 december 2004), övriga Stillahavsregionen och östra Medelhavsområdet.

Jordskalvsvarningar[redigera | redigera wikitext]

Flera lovande metoder för förutsägelse av jordskalv finns idag. Då det saknas institutioner som har detta som sitt ansvar, begränsas idag insatserna vanligen till att på forskningsinstitutioner i efterhand försöka se vad som föregick jordbävningarna.

Små förskalv, så kallade mikroskalv som uppträder vid epicentrum innan ett större skalv, har visat sig ofta föregå större skalv. Exempelvis kunde två skalv på södra Island i juni 2000 förutsägas på detta sätt med en spänningsanalysmetod utvecklad av FOA. Före det andra skalvet (magnitud 6,5) varnades civilförsvaret 8 timmar innan. Alla skalv på Island med magnitud >5 under perioden 1990–2005 har visat sig föregås av mikroskalv, och risken för falska alarm har visat sig vara liten. Svärmar av mikroskalv uppträder under åren före större skalv vid dess epicentrum, aktiviteten ökar under åren, förskalv sker sista dygnet eller dygnen med låga b-värden enligt Gutenbergs storleksfördelning och b-värdesminskningar. Ett problem är att flertalet seismografer har för låg detektionsgräns för att kunna registrera dessa skalv, (magnitud <1). Även det stora skalvet i Indonesien annandag jul 2004 föregicks av mikroskalv.

Elektromagnetiska fenomen kan uppträda under någon vecka, dagar, eller timmar innan en jordbävning. Exempelvis föregicks den stora jordbävningen i Kobe 1995 av ljussken ett antal timmar före. I Kalifornien har även lågfrekventa elektromagnetiska störningar uppmärksammats innan skalv. I USA planeras en kontinuerlig elektromagnetisk övervakning med hjälp av satelliter.

Deformationsmätning i rörelsezoner är också en metod som används.

Stora jordbävningskatastrofer[redigera | redigera wikitext]

Jordbävningen i Indiska oceanen 2004 och de tsunamier som den orsakade är en av de svåraste naturkatastrofer som drabbat världen det senaste seklet och en av de allra värsta jordbävningskatastroferna senaste 1 000 åren. De tsunamier som jordbävningen gav upphov till är de värsta man känner till i fråga om antalet dödsoffer och materiell förödelse.

Det allra värsta jordskalvet som man har någorlunda säkra uppgifter om (i fråga om antalet döda människor) drabbade Kina 1556 med cirka 830 000 döda. Följande lista omfattar några av de stora jordbävningskatastrofer man känner till. Siffrorna anger ungefärligt antal döda.

År Datum Plats Magnitud Antal döda Kommentar referens
856 december Korinth, Grekland 45 000 minst 45 000 döda [31]
856 22 december Damghan, Iran 200 000 [32]
893 23 mars Ardabil, Iran 150 000 [32]
1138 9 augusti Aleppo, Syrien 230 000 [32]
1201 Norra Egypten 1 000 000 uppgifterna mycket osäkra
1268 Asia Minor, Silicia 60 000 [32]
1290 27 september Hebei, Kina 100 000 [32]
1456 Neapel, Italien 60 000 [31]
1556 23 januari Shaanxi, Kina 830 000 [32]
1667 november Caucasia, Shemakha 80 000 [32]
1693 11 januari Sicilien, Italien 7,5 60 000 [32]
1727 18 november Tabriz, Iran 80 000 [32]
1755 1 november Lissabon, Portugal 8,7 70 000 de flesta av tsunamier [32]
1773 11 oktober Calcutta, Indien 300 000? Sannolikt var det ingen jordbävning utan en tropisk cyklon [32]
1783 4 februari - 28 mars Kalabrien, Italien 50 000 [32]
1797 Quito, Ecuador 40 000 [31]
1906 18 april San Francisco i USA 7,9 3 000 + skador för 10,5 miljarder [31]
1908 28 december Messina och Reggio i Italien 7,2 72 000 de flesta av tsunamier [32]
1920 16 december Gansu, Kina 7,8 200 000 många av jordskred [32]
1923 1 september Kanto Tokyo-Yokohama Japan 7,9 142 800 många av bränder [32]
1927 22 maj Qinghai, Kina 7,9 200 000 [33]
1948 6 oktober Turkmenistan 7,3 110 000 se Jordbävningen i Asjchabad 1948 [32]
1960 29 februari Agadir 5,7 15 000 Dödligaste jordbävningen i Marockos historia [34]
1960 22 maj Valdivia, Chile 9,5 2 000 - 7 000 Kraftigaste jordbävningen som registrerats någonsin [35]
1970 31 maj Norra Peru (Chimbote) 7,9 70 000 [32]
1976 4 februari Centrala Guatemala 7,5 23 000 [35]
1976 27 juli Tangshan, Kina 8,2 255 000 inofficiellt upp till 655 000 [32]
1985 3 mars Valparaíso-Santiago, Chile 8,0 177 skador för mer än 1046 miljoner amerikanska dollar [35]
1988 7 december Spitak, Armenien 6,8 25 000 [35]
1990 20 juni Nordvästra Iran 7,4 40 000 - 50 000 [32]
1995 17 januari Kobe, Japan 7,2 5 079 [36][37]
1999 17 augusti Izmit, Turkiet 7,6 17 118 [35]
2003 26 december Bam, Iran 6,6 31 000 Omkring ytterligare 30 000 skadades [35]
2004 26 december Indiska oceanen (Aceh, Sri Lanka, Thailand, Indien) 9,1 227 898 nästan alla av de omkomna dödades av tsunamier [32]
2005 8 oktober Kashmir, norra Pakistan och Indien 7,6 86 000 [32]
2008 12 maj Sichuan, centrala Kina 7,9 87 587 [32]
2010 12 januari Haiti 7,0 300 000 (uppskattat) Haitis myndigheter anger mellan 200 000 och 300 000 döda. Andra uppgifter tyder dock på att möjligen under 100 000 omkom i skalvet. [38][39]
2010 27 februari Concepción, Chile 8,8 530 Jordbävningen orsakade en tsunami som drabbade stora delar av södra Chile
2011 22 februari Christchurch, Nya Zeeland 6,3 <113 En jordbävning drabbade staden och skapade större skador än den som inträffade ett halvår innan men var starkare.
2011 11 mars Tōhoku, Japan 9,0 15 893 Utlöste en större tsunami som orsakade stora ekonomiska skador i Japan, samt en allvarlig nukleär olycka. [40]
2011 23 oktober Van, Turkiet 7,2 279
2015 25 april Lamjung, Nepal 7,9/8,1 3 300+ [41] Utlöste en lavin på Mount Everest som dödade 19 människor.
2017 7 september Pijijiapan, Chiapas, Mexiko 8,2 98 Utlöste en tsunami som var 1,75 m hög.
2023 6 februari Sydöstra Turkiet och nordvästra Syrien 7,8 50 000+ [42]

Andra allvarliga jordbävningar[redigera | redigera wikitext]

Skalv på andra himlakroppar[redigera | redigera wikitext]

Månskalv är månens motsvarighet till jordens jordskalv. På månen är det betydande skillnader i temperatur mellan det inre och det yttre, vilket är en av orsakerna till månskalv. De månskalv som man har kunnat mäta har blivit mätta av seismografer som sattes upp under apollofärderna, dessa stängdes dock ned 1977.[43]

Jordbävningar i folktro[redigera | redigera wikitext]

Enligt gammal japansk folktro levde under Japan en enorm mal, som orsakade jordbävningar när den rörde på sig.[3]

I nordisk mytologi, sades att jordbävningar orsakades av Lokes våldsamma ryckningar. Efter att Loke hade mördat Balder fick han som straff att vara bunden i en grotta med en orm som ovanför hans huvud droppade gift på honom. Lokes hustru Sigyn stod bredvid med en skål för att fånga upp giftet, men varje gång hon var tvungen att tömma skålen droppade giftet i Lokes ansikte och fick honom att vilt rycka undan huvudet, vilket orsakade jordskakningarna.[44]

I grekisk mytologi var det Poseidon som skapade jordbävningar. När han var på dåligt humör slog han sin treudd i marken och orsakade olika katastrofer, däribland jordbävningar. Han använde också jordbävningar som hämnd för att straffa eller sätta rädsla i människor.[45]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”USGS: Understanding plate motions”. http://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/understanding.html. Läst 1 maj 2009. ”the Pacific Plate has been grinding horizontally past the North American Plate for 10 million years, at an average rate of about 5 cm/yr. Land on the west side of the fault zone (on the Pacific Plate) is moving in a northwesterly direction relative to the land on the east side of the fault zone” 
 2. ^ Gates, Alexander E.; David Ritchie (2007). Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes, Third Edition. sid. 344 (Appendix H). ISBN 0816063028 
 3. ^ [a b] Jean Kumagai (13 maj 2007). ”How to Master a Seismic Disaster”. http://spectrum.ieee.org/energy/the-smarter-grid/how-to-master-a-seismic-disaster. Läst 26 april 2008. 
 4. ^ Scawthorn 2003, s. 52
 5. ^ ”On Shaky Ground, Association of Bay Area Governments, San Francisco, rapporter 1995,1998 (uppdaterad 2010)” ( PDF). Arkiverad från originalet den 8 september 2015. https://web.archive.org/web/20150908053937/http://resilience.abag.ca.gov/wp-content/documents/2010-On-Shaky-Ground.pdf. Läst 2 augusti 2009. 
 6. ^ ”Guidelines for evaluating the hazard of surface fault rupture” (pdf). California Geological Survey. Arkiverad från originalet den 9 oktober 2009. https://web.archive.org/web/20091009065422/http://www.consrv.ca.gov/cgs/information/publications/cgs_notes/note_49/Documents/note_49.pdf. Läst 2 augusti 2009. 
 7. ^ ”Natural Hazards - Landslides”. USGS. https://www2.usgs.gov/natural_hazards/. Läst 2 augusti 2009. 
 8. ^ ”The Great 1906 San Francisco earthquake”. USGS. http://earthquake.usgs.gov/regional/nca/1906/18april/index.php. Läst 1 augusti 2009. 
 9. ^ Scawthorn 2003, s19
 10. ^ Golany, Hanaki & Koide 1998 s.89
 11. ^ ”Historic Earthquakes - Alaska - 1964 March 28 03:36 UTC - Magnitude 8.5: The Largest Earthquake in Alaska.”. USGS. Arkiverad från originalet den 2 november 2009. https://web.archive.org/web/20091102112359/http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/states/events/1964_03_28.php. Läst 2 augusti 2009. 
 12. ^ [a b] Noson, Qamar, och Thorsen (1988). Washington Division of Geology and Earth Resources Information Circular 85. Washington State Earthquake Hazards 
 13. ^ ”MSN Encarta, internetordbok”. Arkiverad från originalet den 13 april 2008. https://web.archive.org/web/20080413062412/http://encarta.msn.com/dictionary_/flood.html. Läst 2 augusti 2009. 
 14. ^ ”Notes on Historical Earthquakes”. British Geological Survey. Arkiverad från originalet den 19 november 2007. https://web.archive.org/web/20071119072210/http://www.quakes.bgs.ac.uk/earthquakes/historical/historical_listing.htm. Läst 2 augusti 2009. 
 15. ^ ”Fresh alert over Tajik flood threat” (på engelska). BBC web news. 3 augusti 2003. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3120693.stm. Läst 2 augusti 2009. 
 16. ^ Gaku Shoji & Takaaki Fueki 2007, "Modeling Effects of Functional Impairment After Seismic Damage to Road Networks", Structural Eng./Earthquake Eng., JSCE, vol. 24, no. 1, s. 38-50.
 17. ^ ”Facts about The Year Without a Summer”. Arkiverad från originalet den 3 juli 2008. https://web.archive.org/web/20080703223130/http://www.discoverychannel.co.uk/earth/year_without_summer/facts/index.shtml. Läst 1 augusti 2009. 
 18. ^ Scawthorn 2003, s. 6
 19. ^ [a b c] Svenska nationella seismiska nätet och professor Rutger Wahlström, GeoForschungsZentrum, Tyskland. Via TT, via SVT
 20. ^ ”Aftenposten: Kraftigste jordskjelvet i Norge i moderne tid”. Arkiverad från originalet den 22 januari 2010. https://web.archive.org/web/20100122091459/http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2268838.ece. , 21 februari 2008
 21. ^ Tidigare skalv i Sverige DN.se 16 december 2008
 22. ^ [a b] Svenska nationella seismiska nätverket: Svenska skalv som kändes, hämtad 22 december 2008
 23. ^ ”Skagern”. http://home.swipnet.se/skagern/lb_1986.html. 
 24. ^ ”Svenska skalv som kändes”. Svenska nationella seismiska nätet. Uppsala universitet. http://snsn.geofys.uu.se/storaskalv.html. 
 25. ^ ”SVT: Kraftigt jordskalv i Skåne”. Arkiverad från originalet den 8 november 2011. https://web.archive.org/web/20111108031444/http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=1348559&lid=puff_1348585&lpos=bild. 
 26. ^ ”Kraftigt skalv i södra Sverige”. Svenska Dagbladet. 16 december 2008. http://www.svd.se/kraftigt-skalv-i-sodra-sverige. Läst 16 december 2008. 
 27. ^ Reynir Bödvarsson, Uppsala seismologiska institut
 28. ^ ”Jordskalv väckte svenskar i Skåne”. Helsingborgs Dagblad. 6 augusti 2012. Arkiverad från originalet den 10 augusti 2012. https://web.archive.org/web/20120810032726/http://hd.se/skane/2012/08/06/jordskalv-vackte-svenskar-i/. Läst 6 augusti 2012. 
 29. ^ ”4.7 magnitude earthquake near Bollnäs, Gavleborgs Lan, Sweden and Oslo, Norway : September 15, 2014 13:08”. earthquaketrack.com. http://earthquaketrack.com/quakes/2014-09-15-13-08-00-utc-4-7-14. Läst 27 april 2015. 
 30. ^ ”EMSC på Twitter”. https://twitter.com/LastQuake/status/511509864376700928. Läst 27 april 2015. 
 31. ^ [a b c d] Gates, Alexander E.; David Ritchie (2007). Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes, Third Edition. sid. 291-293 (Appendix A). ISBN 0816063028 
 32. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] ”Most Destructive Known Earthquakes on Record in the World”. Arkiverad från originalet den 1 september 2009. https://web.archive.org/web/20090901233953/http://earthquake.usgs.gov/regional/world/most_destructive.php. Läst 1 maj 2009. 
 33. ^ Gates, Alexander E.; David Ritchie (2007). Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes, Third Edition. sid. 317 (Appendix D). ISBN 0816063028 
 34. ^ Historical earthquakes Arkiverad 11 februari 2008 hämtat från the Wayback Machine. - USGS
 35. ^ [a b c d e f] ”USGS Historic worldwide earthquakes”. Arkiverad från originalet den 26 december 2016. https://web.archive.org/web/20161226220815/https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/historical.php. Läst 26 december 2016. 
 36. ^ Socialstyrelsen (2000). Jordbävningen i Kobe, Japan tisdagen den 17 januari 1995 - KAMEDO-rapport 66 Arkiverad 21 december 2016 hämtat från the Wayback Machine.. Läst 2007-12-22.
 37. ^ Widlundh, Per; Thörn, Kennie (1995). Jordbävningen i Kobe januari 1995 : Observatörsinsats. Läst 2007-12-22. ( PDF)
 38. ^ Dagens Nyheter; FN: Upp till 300 000 döda i Haiti Läst 23 april 2010.
 39. ^ Radio Netherlands Worldwide; Haiti quake death toll well under 100,000 Arkiverad 30 mars 2010 hämtat från the Wayback Machine. Läst 20 mars 2010.
 40. ^ Damage Situation and Police Countermasures associated with 2011 Tokohu district off the Pacific Ocean Earthquake March 11, 9 december 2016 (PDF) Arkiverad 23 juni 2017 hämtat från the Wayback Machine., National Police Agency of Japan, Emergency Disaster Countermeasures Headquarters
 41. ^ ”Nepal earthquake Day 3 live updates: 72 deaths in India due to quake, says Rajnath Singh : North, News - India Today”. indiatoday.intoday.in. http://indiatoday.intoday.in/story/live-blog-nepal-earthquake-fresh-jolts-rescue-operations-dead-bodies-kathmandu/1/432306.html. Läst 27 april 2015. 
 42. ^ ”National Earthquake Information Center”. earthquake.usgs.gov. United States Geological Survey. (6 februari 2023). https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000jllz/executive. Läst 9 februari 2023. 
 43. ^ Goins, N. R. (June 10, 1981). ”Lunar seismology – The internal structure of the moon”. Journal of Geophysical Research 86: sid. 5061. doi:10.1029/JB086iB06p05061. Bibcode1981JGR....86.5061G. 
 44. ^ Snorre Sturlason (1220). Snorres edda 
 45. ^ Paige Sellers (3 mars 1997). ”Poseidon”. Encyclopedia Mythica. Arkiverad från originalet den 2 september 2008. https://web.archive.org/web/20080902103821/http://www.pantheon.org/articles/p/poseidon.html. Läst 2 september 2008. 

Allmänna källor[redigera | redigera wikitext]

 • Golany, Gideon S. & Hanaki, Keisuke & Koide, Osamu. Japanese urban environment, 1998, 1. ed. edn, Elsevier, Oxford.
 • Scawthorn, Charles. 2003, Earthquakes: A Historical Perspective, CRC Press LLC, Tillgänglig: ENGnetBASE.
 • Nationalencyklopedin, uppslagsordet "jordbävning"

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Achenbach, Joel (2006). ”Jordbävningar : var i all världen inträffar nästa?”. National geographic. Sverige (nr. 4): sid. 42-67. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]