Ensamkommande barn

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ensamkommande barn är enligt FN:s definition barn och ungdomar under 18 år, eller annan lägre myndighetsålder, som söker eller har fått asyl i ett land utan att ha föräldrar eller andra vårdnadshavare tillgängliga i mottagarlandet. Som annan vårdnadshavare räknas normalt släktingar.[1]

Inom EU räknas alla asylsökande under 18 år som kommer till unionens territorium utan tillgång till föräldrar eller annan legal vårdnadshavare till kategorin ensamkommande barn. [2]

I Sverige kallas gruppen asylsökande ensamkommande barn eller asylsökande ensamkommande ungdomar[3] samt ensamkommande flyktingbarn. Termen har delvis kommit att inom politik och politik journalistik förkortas till ensamkommande, som alltså exkluderar ensamkommande som var fullvuxna när de kom.[4]

Ensamkommande barn i Danmark[redigera | redigera wikitext]

Ensamkommande barn i Danmark kallas för asylbørn.[5] eller uledsagede flygtningebørn I Danmark kan ensamkommande barn som beviljats asyl ansöka om att föräldrarna skall få komma till Danmark.

År 2004 använde Udlændingestyrelsen DNA-test för att säkerställa att barnen verkligen var släkt med de som ansäkt om familjeåterförening.[6]

År 2014 gjordes ålderstester på 282 ensamkommande flyktingbarn genom att undersöka både tänder, ben och könsorgan, varvid det visade sig att 203 eller motsvarande tre av fyra i själva verket var vuxna och alltså hade uppgivit en för låg ålder. Samma resultat fick man även vid en mindre omfattande undersökning 2013. Retslægerådet i Danmark har fastslagit att man kan göra en sådan undersökning med en felmarginal på ett år. [7]

År 2016 var åldern ifrågasatt av Udlændingestyrelsen för 800 av de ensamkommande barnen, för dessa utreddes åldern av Retsmedicinsk Institut i København och efter den medicinska undersökningen av de 800 uppskattades cirka tre fjärdedelar vara över 18 år.[5][8]

Ensamkommande barn i Norge[redigera | redigera wikitext]

Tandtester har i Norge använts för att åldersbestämma ensamkommande barn, men forskning på testmetoderna[9] visar att de är för osäkra[10] för att kunna användas, då forskningen visar att sannolikheten för att testerna anger en annan ålder än den verkliga kan variera mellan 30 % och 50 %, testerna angav en annan ålder än den uppgivna i 90 % av fallen.[11]

Ensamkommande i Storbritannien[redigera | redigera wikitext]

I oktober 2016 rapporterade The Telegraph att sedan år 2006 hade åldern betvivlats i 11 121 fall och av dessa befanns 4828 vara vuxna. Enligt riktlinjer dokumenterade hos Home Office skall flyktingar behandlas som vuxna ifall utseende och intryck starkt indikerar att invidien är betydligt över 18. I september 2015 hade på årsbasis 574 åldersbestämningar gjorts och 371 bedömdes vara vuxna.[12]

Ensamkommande barn i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I den lagändring som genomfördes den 1 juli 2006 ville lagstiftaren bland annat tydligt skilja på omhändertagande och asylprövning för ensamkommande barn och ungdomar.[3]

Migrationsverket[redigera | redigera wikitext]

Migrationsverket fick det man i förarbeten kallat ett övergripande ansvar. Detta innebär att Migrationsverket ska teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande samt huvudsakligen, utifrån dessa överenskommelser, anvisa asylsökande ensamkommande barn till kommunerna. Genom Migrationsverkets anvisning tydliggörs vilken kommun som är vistelsekommun enligt Socialtjänstlagen och som därmed har ansvaret för att barnet får det stöd och den hjälp som föreskrivs i Socialtjänstlagen. Migrationsverket ansvarar också för prövningen av barnens och ungdomarnas asylärende och för återvändandet för de individer som får avslag, samt att betala ut ersättning till kommunerna för deras arbete.[källa behövs]

Migrationsverkets kostnaden för ensamkommande år 2015 var 28 miljarder SEK och utgjorde 46% av den uppskattade totala utgifterna för migration på 60 miljarder.[13] Kostnaden för 2017 beräknades till cirka 27 miljarder.[14] Som en jämförelse gjord av Fokus utgör den summan en tredjedel av FN:s flyktingkommisariats budget för flyktingverksamhet i hela världen.[14]

Kommunerna[redigera | redigera wikitext]

Sveriges kommuner fick ett tydligt ansvar för omhändertagandet huvudsakligen utifrån Socialtjänstlagen (2001:453), men också reglerat enligt annan lagstiftning.

Asylbedömning[redigera | redigera wikitext]

Vid bedömningen av ett ensamkommande barns asylskäl görs samma bedömning som vid vuxna asylsökande, men med ett barnperspektiv och med iakttagande av barnkonventionen. Det innebär bland annat att lite lägre krav ställs på att barnet i detalj ska kunna redogöra för sin flyktinghistoria för att den ska bedömas som sammanhängande, oförändrad och sannolik, de krav som ställs på den sökandes berättelse för att den skall anses ha högt bevisvärde och den asylsökande ska anses vara trovärdig.

Om barnet gjort sin identitet sannolik och anses trovärdig bedöms vid en asylprövning om barnet har flyktingskäl, är alternativt skyddsbehövande, skyddsbehövande i övrigt, eller om det vid en samlad bedömning föreligger synnerligen ömmande omständigheter. I detta ingår även att utreda barnets ålder.

Flyktingskäl[redigera | redigera wikitext]

Som flyktingskäl räknas om den asylsökande känner en välgrundad fruktan för förföljelse, grundad på ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.[15] Den sökande ska heller inte kunna eller på grund av sin fruktan inte vilja, begagna sig av sitt lands skydd.[16]

Alternativt skyddsbehövande[redigera | redigera wikitext]

Reglerna för alternativt skyddsbehövande är bestämda av EU. Dit räknas de som inte är personligt förföljda, men som känner en välgrundad fruktan för att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.[17] Även barn som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt i hemlandet eller på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp anses vara skyddsbehövande i övrigt, liksom de som på grund av en miljökatastrof inte kan återvända till sitt hemland.[18] Med allvarliga övergrepp menas exempelvis risken att barnet utsätts för tortyr, barnarbete, trafficking eller om de riskerar att rekryteras som barnsoldater.

Synnerligen ömmande omständigheter[redigera | redigera wikitext]

Vid den samlade bedömningen om det finns synnerligen ömmande omständigheter lägger man särskild vikt vid barnets hälsotillstånd, anpassning till Sverige och situationen i hemlandet. Det är en undantagsregel[19] som enligt praxis används restriktivt, men när det gäller barn behöver inte omständigheterna ha samma tyngd som vid en bedömning av en vuxen asylsökande.[20] I praktiken kan det innebära att det inte måste handla om livshotande tillstånd, utan kanske bara en mycket allvarlig sjukdom, som inte kan behandlas lika bra i hemlandet eller ett par års års vistelse i Sverige, istället för uppåt tio och femton års vistelse som ofta krävs av vuxna.

Om barnet inte antas ha varken föräldrar eller andra vuxna släktingar som kan ta hand om barnet i hemlandet kan barnet få uppehållstillstånd, vanligen på grund av synnerligen ömmande omständigheter.

Gymnasielagen[redigera | redigera wikitext]

Riksdagen beslutade i februari 2018 om den tillfälliga så kallade Gymnasielagen, som innebär förlängning av uppehållstillstånd för vissa flyktingbarn som väntat länge på Migrationsverkets negativa beslut. Kravet är att personen går i ungdomsskola eller komvux och saknar nätverk, föräldrar eller annan släkt som kan skydda i hemlandet.[21][22] Berörda personers identitet har inte alltid kunnat säkerställas, men efter beslut i migrationsöverdomstolen i september 2018 fick lagen ändå klartecken. 9 650 personer har ansökt om förlängning enligt lagen, framför allt Afghaner i Sverige.[23] Många av dem har blivit hemlösa i väntan på besked eftersom de nu är över 18 och tidigare har fått avslag, och därmed inte har rätt till bidrag.[24]

Åldersutredning[redigera | redigera wikitext]

Syftet med en åldersutredning är att bedöma om den ålder barnet uppgivit är sannolik.[25] Bevisbördan ligger här på den asylsökande.[25] En asylsökande kan visa sin ålder med olika typer av dokument, till exempel pass eller andra dokument som visa åldern.[25] Saknas dessa dokument finns möjligheten att genomgå en medicinsk åldersbedömning.[25] Dessa bedömningar kan anses kontroversiella då det inte finns någon medicinsk metod som exakt kan påvisa någons ålder. [25][26][27][28] I maj 2016 gav regeringen Rättsmedicinalverket uppgiften att utföra medicinska åldersbedömningar.[29]

Inte uppfyller något av de uppräknade villkoren[redigera | redigera wikitext]

Om barnet inte uppfyller något av de uppräknade villkoren och det finns ett ordnat mottagande, av föräldrar, släkt eller myndigheter, avvisas eller utvisas barnet. Det anses då vara det bästa för barnet, också av internationella människorättsorganisationer.[30] Om den asylsökande har hunnit fylla 18 innan beslut, räknas personen som vuxen, med ett undantag enligt gymnasielagen.

Barnets situation[redigera | redigera wikitext]

I en undersökning (Grundin 1994) var det fem av 100 unga som uppgav sig själva ha valt att resa till Sverige, men i en annan (Hessle 2000) var det åtta av 100.

Antal ensamkommande barn till Sverige[redigera | redigera wikitext]

År 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Antal ensamkommande barn per år i Sverige[31] 350 461 550 561 388 398 820 1264 1510 2250 2393 2657 3578[32] 3852 7049[33] 35369 [34] 2199[34] 1336[34]

UNHCR producerar tillsammans med några andra organisationer en årlig statistik över antalet ensamkommande barn till europeiska länder.[35]

Omhändertagande, ansvar och stödverksamhet[redigera | redigera wikitext]

Det är den kommun där det ensamkommande barnet vistas som är skyldig att ansvara för barnets skydd och stöd, på samma grund som kommunen är skyldig att agera när andra barn i kommunen behöver särskilt skydd och stöd.[36] Migrationsverket anvisar vilken kommun som ska ta emot barnet och socialnämnden i kommunen beslutar om lämpligt boende. Det kan vara familjehem hos släktingar eller nära anhöriga som sådan finns i Sverige, andra familjehem, eller ett tillfälligt boende för asylsökande barn.[37]

Socialtjänsten är skyldig att anordna beslutat boende, ansvara för barnets skydd och stöd i övrigt, samt att eftersöka barnets anhöriga.[38]

Det finns en del stödverksamhet för ensamkommande barn i Sverige. Bland annat Allmänna Arvsfonden ger bidrag till olika projekt för ensamkommande, både vad gäller stödverksamhet, metodutveckling och organisationsutveckling. Bland mottagarorganisationer återfinns exempelvis Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar,[39] High coast youth and sailing service[40] och Svensk Flyktignhjälp/Swera[41]

Barnens psykiska hälsa[redigera | redigera wikitext]

Allmänna arvsfonden bedömer att de ensamkommande som söker sig till Sverige ofta utgörs av den äldste sonen i syskonskaran. Ett problem för ensamkommande barn och unga är att det förekommer att de emigrerar till följd av familjens vilja. Således kan just denna grupp av barnen känna press att lyckas i det nya landet för att kunna hjälpa familjen som är kvar i hemlandet

Experter med erfarenhet av ensamma flyktingbarn har påpekat att det är en särskilt stor psykisk press för de barn och ungdomar som av vuxna blivit ålagda att lämna felaktiga uppgifter om sig själva. De blir fråntagna sin identitet och tvingas leva med och upprätthålla en lögn som de tror är avgörande för deras egen och ibland familjens framtid. De har därmed inte heller någon som de i förtroende kan vända sig till för att få hjälp och stöd med sin oro, förtvivlan och hemlängtan.[42]

Det är långt ifrån säkert att barnets egen önskan är att få stanna i landet. Barnets lojalitet mot den eller de personer som skickat henne eller honom till Sverige är emellertid ibland så stark att barnet fullföljer ansökan om uppehållstillstånd mot sin egen vilja.

I psykolog Marie Hessles avhandling "Ensamkommande men inte ensamma", där hon gjorde en 10-årsuppföljning av 100 ensamkommande barn som kom till Sverige 1996-97, fann hon att ganska få uppfyllde kriterierna för regelrätta psykiatriska diagnoser. De hade oftast problem med sömnstörningar och koncentrationssvårigheter, i överraskande få fall uppfyllde de kriterierna för PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och inget barn hade uppgivenhetssymtom. Cirka hälften av ungdomarna behövde stödsamtal från barn- och ungdomspsykiatrin. Vid uppföljningen 10 år senare hade nästan alla barn fått ett gott liv i Sverige, de var etablerade med arbete eller studier, hade ett socialt nätverk och hade ofta bildat familj.[43]

Barnets rättigheter[redigera | redigera wikitext]

Ett ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har rätt att, utöver boende och omvårdnad, få en god man utsedd.[38] Barnet har också rätt att få skolundervisning. Om barnet får uppehållstillstånd, skall en särskilt förordnad vårdnadshavare utses.

Återförvisning till Grekland enligt Dublinförordningen[redigera | redigera wikitext]

Migrationsverket beslutade i maj 2008 att ej utnyttja Dublinkonventionen för att utvisa ensamkommande barn till Grekland i de fall när Grekland är första asylland. Detta motiverades med att de ensamkommande i Grekland hålls i låsta förvar i upp till 3 veckor.[44] Rädda Barnen menade att beslutet var bra men att Sverige bör följa UNHCR:s rekommendationer fullt ut och inte återförvisa någon till Grekland.[45] UNCHR menar att Greklands hantering av asylsökande inte når upp till Europeisk och internationell standard och att asylsökande riskerar att inte få en rättssäker prövning av sina asylskäl. UNHCR rekommenderade därför i juli 2007 att inga asylsökande bör avisas till Grekland till dess läget förändras.[46]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum. UNHCR. sid. 7. http://www.refworld.org/docid/4113abc14.html. ”Ensamkommande barn är en person under 18 år, såvida inte den lag som är tillämplig på barnet stadgar en tidigare myndighetsålder, som är åtskild från båda sina föräldrar och som inte tas om hand av någon annan vuxen person som enligt lag eller sedvana har sådant ansvar” Noia 64 mimetypes pdf.png PDF
 2. ^ ”Asylum procedures” (html). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l33140. ”any person under 18 years of age entering the territory of an EU country without being accompanied by an adult.” 
 3. ^ [a b] ”Om ensamkommande barn och ungdomar”. Migrationsverket. http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Kommuner/Om-ensamkommande-barn-och-ungdomar.html. 
 4. ^ Källa till SVT: MP och S överens om ensamkommande”. SVT. 27 november 2017. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kalla-till-svt-mp-och-s-overens-om-ensamkommande. Läst 27 november 2017. 
 5. ^ [a b] ”Rekordmange asylbørn viser sig at være voksne”. Danmarks Radio. http://www.dr.dk/nyheder/indland/rekordmange-asylboern-viser-sig-vaere-voksne. Läst 30 december 2016. 
 6. ^ Eksperter sår tvivl om alderstest af flygtninge” (på da). www.b.dk. 11 januari 2004. https://www.b.dk/danmark/eksperter-saar-tvivl-om-alderstest-af-flygtninge. Läst 31 maj 2017. 
 7. ^ ”203 flygtningebørn var i virkeligheden voksne 22/06-15”. Arkiverad från originalet den 22 juni 2015. https://web.archive.org/web/20150622220745/http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/10542201. Läst 22 juni 2015. 
 8. ^ Rekordmange asylbørn viser sig at være voksne”. Jyllands-Posten. 6 december 2016. http://jyllands-posten.dk/indland/ECE9207333/rekordmange-asylboern-viser-sig-at-vaere-voksne/. Läst 30 december 2016. 
 9. ^ http://www.kunnskapssenteret.no/binary?id=1192
 10. ^ ”UDIs alderstest får strykkarakter” (på norska). Aftenposten. 19 oktober 2011. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/UDIs-alderstest-far-strykkarakter-6403502.html. 
 11. ^ ”UDI-tanntester: Asylsøkere lyver på alderen” (på norska). Verdens Gang. 30 april 2009. http://www.vg.no/nyheter/innenriks/asyl-debatten/udi-tanntester-asylsoekere-lyver-paa-alderen/a/552786/. 
 12. ^ Two-thirds of child refugees screened by officials found to be adults, Home Office figures show”. The Daily Telegraph. 18 oktober 2016. http://www.telegraph.co.uk/news/2016/10/18/two-thirds-of-child-refugees-entering-uk-found-to-be-adults-figu/. Läst 23 oktober 2016. 
 13. ^ Nyheter, SVT. ”Kraftigt ökade utgifter för ensamkommande barn” (på sv). SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kraftigt-okade-utgifter-for-ensamkommande-barn. Läst 4 juni 2017. 
 14. ^ [a b] Röntgentraumat - Fokus” (på sv-SE). Fokus. 23 februari 2017. https://www.fokus.se/2017/02/rontgentraumat/. Läst 4 juni 2017. 
 15. ^ Utlänninglagen, kap 4 § 1, st 1
 16. ^ Utlänninglagen, kap 4 § 1, st 2
 17. ^ Utlänninglagen, kap 5 § 6, p 1
 18. ^ Utlänninglagen, kap 5 § 6, p 2-3
 19. ^ Frågor och svar - Migrationpolitik, läst 18 oktober 2009
 20. ^ Vanliga frågor och svar – ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverket, läst 18 oktober 2009
 21. ^ Löfvens vinglande i flyktingfrågan fortsätter, Aftonbladet 2017-11-27
 22. ^ Centerpartiet säger ja till ensamkommande, Dagens industri 2018-02-13
 23. ^ Gymnasielagen godkänns - MP: »En enorm glädje« - Dagens Arena” (på sv-SE). Dagens Arena. 25 september 2018. http://www.dagensarena.se/innehall/gymnasielagen-godkanns-mp-en-enorm-gladje/. 
 24. ^ TT (25 september 2018). ”SKL om gymnasielagen: ”Hel del otydligheter” - DN.SE” (på sv-se). DN.SE. https://www.dn.se/nyheter/politik/skl-om-gymnasielagen-hel-del-otydligheter/. 
 25. ^ [a b c d e] ”Åldersbedömningar”. www.migrationsinfo.se. http://www.migrationsinfo.se/aldersbedomningar/. Läst 16 augusti 2018. 
 26. ^ ”Angående medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. - Svenska Barnläkarföreningen” (på sv-SE). www.barnlakarforeningen.se. http://www.barnlakarforeningen.se/2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/. Läst 16 augusti 2018. 
 27. ^ ”»Barnläkarföreningens instruktion uppmärksammar skelettmognad«” (på sv). www.lakartidningen.se. http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2014/07/Barnlakarforeningens-instruktion-uppmarksammar-skelettmognad/. Läst 16 augusti 2018. 
 28. ^ ”SvD granskar åldersbedömningarna” (på sv). SvD.se. https://www.svd.se/om/svd-granskar-aldersbedomningarna. Läst 16 augusti 2018. 
 29. ^ ”Regeringsuppdrag till Rättsmedicinalverket 160521”. https://www.rmv.se/wp-content/uploads/Regeringsuppdrag_till_R%C3%A4ttmedicinalverket_160521.pdf. Läst 16 augusti 2018. 
 30. ^ UNHCR - Save the children, The rights and needs of separated children, läst 26 juli 2008
 31. ^ http://www.migrationsverket.se/index.jsp?news/getArticleList.do?name=faq&ldid=19&nolist=true
 32. ^ Kommuner tvingas ta emot flyktingbarn, Dagens Nyheter, 2 maj 2013.
 33. ^ Migrationsverkets statistik om ensamkommande barn 2014-2015
 34. ^ [a b c] http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande-i-sverige/ensamkommande-barn/
 35. ^ UNHCR - Save the children, Who are 'separated children'?, läst 26 juli 2008
 36. ^ Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, Migrationsverket, läst 18 oktober 2009
 37. ^ Olika myndigheters ansvar, Migrationsverket, läst 20 juli 2014.
 38. ^ [a b] Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar, sid 2 Migrationsverket, läst 18 oktober 2009
 39. ^ Samverkan till stöd för ensamkommande barn, Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar 2005, läst 18 oktober 2009
 40. ^ Barn och migration - projektutvärdering 2007, sid 39, Allmänna Arvsfonden, läst 18 oktober 2009
 41. ^ Barn och migration - projektutvärdering 2007, sid 45, Allmänna Arvsfonden, läst 18 oktober 2009
 42. ^ De kommer sällan på eget initiativ, sidan 27
 43. ^ Hessle, Marie (2009), Ensamkommande men inte ensamma. Elanders. ISBN 978-91-7155-902-9
 44. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 juli 2008. https://web.archive.org/web/20080710071818/http://www.migrationsverket.se/news/getArticle.do?ldid=10. Läst 25 maj 2008. 
 45. ^ Rädda Barnen, läst 18 oktober 2009
 46. ^ UNHCR position on the return of asylum-seekers to Greece under the "Dublin regulation", UNHCR, läst 18 oktober 2009