Depression

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Depression (olika betydelser).
Depression
latin: depressio
Vincent van Gogh, som möjligen själv led av depression och som begick självmord, målade 1890 denna bild av en man som kan uppfattas symbolisera den hopplöshet som upplevs vid depression.
Klassifikation och externa resurser
ICD-10F32, F33
ICD-9296
OMIM608516
DiseasesDB3589
Medlineplus003213
eMedicinemed/532 
MeSHsvensk engelsk

Depression eller depressionssyndrom är en psykisk sjukdom som, med psykiatrisk terminologi, ingår i de affektiva störningarna. Depressionerna kan klassificeras i någon av flera undergrupper. Vid depression finns en förhöjd risk för självmord.

Vid en depression lider den drabbade av en sänkning av det allmänna stämningsläget i psyket och bär på en känsla av sorg, detta även utan att det kan finnas en utlösande faktor eller att den utlösande faktorn inte står i rimlig proportion till känslan. Detta skiljer depression från exempelvis sorg, anpassningsstörning, utbrändhet eller vanlig ledsenhet som är enkelt att ta sig ur själv. En depression kan emellertid utlösas av svåra händelser eller stress hos en person med latent depression.

Ofta känns livet meningslöst och personen ser begränsade möjligheter att ta sig ut ur mörkret. Fenomenet har berörts i litteraturen sedan flera tusen år, ofta under beteckningen melankoli.

Depression kan utlösas av psykiska faktorer, eller uppstå som ett symptom på en annan kroppslig sjukdom (organisk psykisk störning) eller biverkning av droger eller läkemedel (drogutlöst psykisk störning) som har psykiska effekter eller biverkningar. Genetiska faktorer kan bidra till ökad risk att drabbas. Vissa grupper är mer drabbade än andra, där äldre är särskilt utsatta. Utmattningsdepression är en annan form som accepteras som diagnos i Sverige.

Symtom[redigera | redigera wikitext]

Som diagnos eller psykisk störning räknas depression till affektiva störningar och innebär ett stämningsläge som depression om personen är sorgsen och nedstämd, har avtrubbad affekt, viljelös (förlorar intresset för saker personen brukar vara intresserad av, är orkeslös och trött utan fysisk åkomma), men flera andra symtom är vanliga som gråt, trötthet och genomgående besvikelse. Styrkan på nedstämdheten kan variera under dygnet; ofta är depressionen värst på morgonen och det är vanligt att personen vaknar tidigare än vanligt.[1] Ungefär 90% av personer med depression har någon form av sömnstörning,[2] och sömnstörningar är vanligare bland affektiva störningar än vid andra psykiska problem.[3]

Depressionssymtom är vanligt förekommande och behöver inte vara sjukdomsrelaterade.[4] Det finns samband i båda riktningarna mellan depressiva symtom och missbruk, socioekonomiska problem, personlighetsfaktorer och fysiskt handikapp.[4] Depressionssymtom förekommer vid nästan alla psykiska sjukdomar, liksom vid ett antal kroppsliga sjukdomar.[4] Depressionssymtom påverkar livskvalitet och funktionsförmåga.[4] Grupper av depressionssymtom bildar syndrom.[4]

Symptomen kan yttra sig i att personen gråter ofta, blir mer apatisk och psykomotoriskt hämmad. Dock kan depressionen också yttra sig mycket individuellt, att personen blir irriterad eller aggressiv, får psykomotorisk agitation, börjar dricka mer alkohol än annars, eller att neurotiska drag förstärks. Vanligt är att personer med depression förlorar aptiten, blir pessimistiska eller självmordsbenägna, får drag av självskadebeteende, får omotiverade skuldkänslor, lägre självkänsla eller minskat sexualintresse.[1] Dessutom förekommer kognitiva störningar (såsom koncentrations- och minnessvårigheter) samt kroppsliga symtom (såsom smärtor, trötthet och en känsla av att vara sjuk).[4] Kliniska diagnoser ställs med hjälp av sjukhistoria och psykiskt status, där förekomsten av symtomen vägs samman.[4] För att klassificeras som en depression måste tillståndet ha varat under minst ett par veckor.[1]

Anorexi, att få minskad aptit, är ett av depressionens kardinalsymtom. Dock förekommer undantagsvis ökad hunger (hyperfagi), detta vid så kallad atypisk depression.[5] Sådan atypisk depression kännetecknas vidare av ökat sömnbehov (hypersomni), reaktiv sinnesstämning, känslighet inför att bli avvisad, och tyngdkänslor i armar och ben.[6]

Människor som lider av depression har ofta andra fysiska och psykiska sjukdomar. Det finns en tämligen stor samsjuklighet mellan depression och ångeststörningar samt somatoforma störningar,[7] med missbruk och personlighetsstörningar, samt med hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, och flera andra kroniska sjukdomar. Andelen personer som lider av depression stiger, och svårighetsgraden ökar, av fattigdom och sociala problem.[8]

Typer av depression[redigera | redigera wikitext]

Depressioner kan klassificeras efter svårighetsgrad, orsak, och efter varaktighet.

Grader av depression[redigera | redigera wikitext]

En teckning som beskriver ett deprimerat ansiktsuttryck.

Det finns olika grader av depression:

 • Mild depression, med eller utan somatiska syndrom (viktförändring, psykomotorisk hämning, sömnstörning, minskad aptit).[1]
 • Egentlig depression, under vilket personen vanligen har svårt att genomföra de vardagliga aktiviteterna på grund av stämningsläget. Symtomen är allvarligare och fler än vid mild depression.[1]
 • psykotisk depression eller reaktiv depressiv psykos, en svår och ihållande depression som med tiden uppvisar psykosens positiva symtom (hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar). Ibland övergår den psykomotoriska hämningen till stupor.[1]

Funktionella och symtomatiska depressioner[redigera | redigera wikitext]

Huvudartiklar: Organiska psykiska störningar och drogutlösta psykiska störningar

Den funktionella depressionen har psykiska orsaker. Depressioner i olika svårighetsgrad kan också vara symtomatiska, det vill säga uppkomma till följd av kroppsliga sjukdomar som påverkar hjärnan eller centrala nervsystemet, eller till följd av droger. Många endokrina sjukdomar kan ge symptom på depression, till exempel hypotyreos och Cushings syndrom. Män med testosteronbrist kan få depression.[9] För kvinnor kan östrogenet ha betydelse för utvecklingen av depression.[10]

Tillstånd av depression kan också uppkomma av fysiologiska förändringar. Depressioner som uppkommer i anslutning till förlossning kallas postpartumdepression. Det kan ingå i symtombilden vid PMS.

Former[redigera | redigera wikitext]

Depressioner kan vara bipolära eller unipolära, det vill säga varvas med mani eller uppträda utan förhöjt stämningsläge. Bipolära depressioner är ett stämningsläge vid bipolär sjukdom, och kan då uppkomma med eller utan psykos. Unipolära depressioner kan vara episodiska (uppträda en gång) eller recidiverande (vara återkommande, till exempel årstidsbundet). Såväl de episodiska som de recidiverande depressionerna kan vara reaktiva, det vill säga utlösta av något utifrån kommande, eller endogena, kommande inifrån. Icke-reaktiva depressioner är oftast de svårare fallen. Svårare depressionstillstånd är bl.a. depression med vanföreställningar och eventuellt andra psykotiska symtom. Om en depression utlöses av en mycket omvälvande händelse, används diagnosen anpassningsstörning. Kroniska förstämningssyndrom är som regel av lättare slag än depressioner. Dit hör dystymier och cyklotymier.[1]

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Varför depressioner uppkommer är inte klarlagt. En vanlig förklaring är psykologisk där man betonar betydelsen av påfrestningar. Några sådana påfrestningar kan vara svåra livsomständigheter, stress, förlossning, pubertet, ensamhet, en kroppslig sjukdom eller biverkningar av medicinering. En studie på ungdomar i Västmanland visade att utsatthet för mobbning var en viktig faktor för framtida depressiva symptom[11]. Individer kan vara särskilt känsliga för påfrestningar enligt den så kallade stress - sårbarhetsmodellen [12]. En alternativ hypotes är modellen för differentiell mottaglighets som innebär att olika individer är olika mottagliga, både för negativ och positiv påverkan[13]. En annan typ av förklaring utgår från biologiska avvikelser hos den deprimerade personen. En tredje grupp av förklaringar ser depression som en form av adaptation.

Psykologiska hypoteser[redigera | redigera wikitext]

Kognitivt uppmärksamhetssyndrom[redigera | redigera wikitext]

I en metakognitiv förklaring av depression[14] förklaras depression som en konsekvens av ruminering, hotmonitorering eller coping-strategier som slår fel. Detta kallas det kognitiva uppmärksamhetssyndromet (eng. cognitive attention syndrome; CAS). Var och en av dessa tre bidrar till symtomen och en ökning av varandra och sig själva.

Ett exempel på hur ruminering kan leda till nedstämdhet är om någon funderar väldigt mycket på varför hen är deprimerad i syfte att hitta en lösning på depressionen. Detta kan prima facie verka som en bra strategi för att bli av med depressionen (att hitta orsaken för att kunna hitta en lösning). Vad detta istället leder till är att du påminner dig om anledningar till att vara nedstämd och när du tänker på dessa saker blir du nedstämd. "Tänk om jag aldrig kommer ur depressionen" är också ett exempel på en tanke som i sig kan leda till nedstämdhet.

Hotmonitorering för depression kan innebära att uppmärksamma förändringar i humör för att hålla koll på eventuella symtom. Den som söker hen finner och det gäller även symtom. När ett symtom uppmärksammas kan detta leda till ruminering ("jag kommer aldrig sluta vara deprimerad"), ytterligare hotmonitorering och coping-strategier som slår tillbaka.

En coping-strategi som slår fel kan vara att stanna hemma om en nedstämdhet nalkas. Att stanna hemma kan vara ett skönt sett att hantera nedstämdhet och kan i förlängningen leda till uteblivna positiva upplevelser. (Detta är i mångt och mycket det som beskrivs nedan under "inlärningspsykologisk förklaring" och som ligger till grund för beteendeaktivering som behandlingskomponent.) Ytterligare konsekvenser av att stanna inne är ökad möjlighet till ruminering och hotmonitorering.

Metakognitiv terapi är en behandling som bygger på att minska ruminering/oro, hotmonitorering och dåliga coping-strategier. En metaanalys kommer fram till att metakognitiv terapi ger kliniskt signifikanta förbättringar för en rad psykologiska problem, varibland depression och ångest. Dock är det totala antalet studerade patienter lågt och mer forskning behövs innan klara slutsatser om effekten av metakognitiv terapi kan dras.[15] En annan studie som jämför metakognitiv terapi med väntelista visar på en förbättring för både depressiva symtom (d = 2.51) och ångestsymtom (d = 1.92). Cirka 70-80% kunde klassas som återhämtade både postbehandling och vid halvårsuppföljningen, jämfört med väntelistan där cirka 5% blev bättre under perioden.[16]

Inlärningspsykologisk förklaring[redigera | redigera wikitext]

Enligt inlärningspsykologi finns förklaringen i samspelet mellan individ och miljö. En modell föreslår att livshändelser, till exempel trauma eller förlust, biologisk predisposition eller små dagliga problem och stressmoment, leder till att individen upplever att färre aktiviteter ger positiva konsekvenser (till exempel känslor av glädje eller kompetens), eller att det man gör inte ger lika stora positiva konsekvenser. Strategier som initialt används för att stävja negativa känslor ger en omedelbar lättnad och används därför i allt större utsträckning. Det är naturligt att en individ som upplever en minskad glädje i aktiviteter att dra sig undan. Enligt inlärningsteori fungerar dessa strategier dock inte på lång sikt, utan försätter individen i en djupare depression. Denna modell ligger till grund för behandling med beteendeaktivering, en form av kognitiv beteendeterapi, KBT. Dock saknas det definitivt stöd för den inlärningsteoretiska modellen som förklaring för depression.[17]

Deprimerade patienter berättar ofta att de inte finner några rimliga alternativ att handla efter - alla vägar förefaller enbart negativa. Detta kan leda till en känsla av att intet kan göras - det leder till en inlärd hjälplöshet. Ofta är några av patientens tolkningar inte helt rimliga, vilket är en utgångspunkt för kognitiv terapi.

Psykoanalytisk förklaring[redigera | redigera wikitext]

En psykoanalytisk hypotes är att det föreligger någon form av psykisk konflikt, kanske delvis omedveten. Kring depressionen ser man i den psykoanalytiska kliniken ofta en situation där depressionen har sin början i en sorg som inte kunnat läkas ut, ofta på grund av att patienten hyser också negativa tankar mot den sörjda. Längtan och kärlek står sida vid sida med ilska på ett för individen psykiskt "icke tolererat" vis. När processen fortskrider söker patienten undfly konflikten via identifikation med den sörjde, så blir följden att den saknade inte sörjs och den ilskan fortsatt riktas mot den sörjde fast nu i den sörjandes gestalt.[18]

Rent konkret är de psykologiska faktorerna information som hjärnan tar emot från yttervärlden. Inne i hjärnan sker informationsförmedlingen från nervcell till nervcell med hjälp av signalsubstanser. Dessa aktiverar receptorer som påverkar nervcellens elektriska laddning genom jonkanaler för Na+, K+, Ca++ eller Cl-. Ju högre spänningsskillnad desto lättare skickas en nervimpuls. Receptorerna kan också aktivera G-proteiner som påverkar vilka gener cellen använder. Generna kan exempelvis koda för jonkanaler, receptorer, eller styra syntesen av signalsubstanser.

Ett mellanting mellan psykologisk och biologisk hypotes går ut på att hjärnan skyddas av depressionen genom att en skadligt hög aktivitet i hjärnan kraftigt dämpas genom depressionen. Detta är intressant om man skulle kunna förebygga det svåra lidande som en depression innebär, genom att undvika ångest, stress och annan överaktivitet.[källa behövs]

Biologiska hypoteser[redigera | redigera wikitext]

En populär hypotes är att hjärnans signalsubstanser är ur system. Man kan hos deprimerade patienter mäta upp förändringar i förhållandet mellan olika signalsubstanser. Man kan också notera påtagliga psykiska förändringar när man utifrån tillför signalsubstanser eller påverkar dem indirekt. Signalsubstanserna (som också är hormoner) överför impulser mellan nervcellerna. De viktigaste signalsubstanserna i det här sammanhanget är serotonin, dopamin och noradrenalin. De förmedlar impulser som är inblandade i den hjärnaktivitet som tar sig uttryck i känslolivet, tankeverksamheten, sömnen, aptiten och sexualiteten. Problemet är att det inte finns någon enda beskrivning av hur ett sådant system skulle tänkas fungera.[vem?] Det hindrar inte att mediciner riktade mot nervernas signalsubstanser har effekt. Medicinens effekt påvisar inte närvaron av ett system, än mindre beskriver det ett sådant.

Vidare finns studier som tyder på ett samband med förhöjda nivåer kynurenin relativt tryptofan, med en minskad benägenhet att bilda kynurensyra, detta till skillnad från schizofreni som har förhöjda nivåer kynurensyra.[19] Detta skulle kunna styrka serotoninhypotesen, eftersom tryptofan bildar både serotonin och niacin och kynurenin bildas vid niacinsyntesen. Det finns flera studier som tyder på att det finns samband mellan depression och inflammation, vilket har lett till antagandet att depression skulle kunna uppstå till följd av dåligt reglerat immunsystem. Sambandet är tydligare för män, vilka oftare har inflammationsmarkörer (främst adipocytokiner) än kvinnor.[20] En mera sentida hypotes är att det finns samband med brist på vitamin D.[21] Det finns också ett kemiskt samband mellan brist på vitamin D, inflammation, och bistande serotoninaktivitet, samt ett kausalt samband mellan D-vitaminbrist och självmord.[22][23]

En teori ligger i att majoriteten av depressiva patienter har störningar i det hormonella system som styr kroppens svar på stress (HPA-axeln/stressaxeln). Forskning har visat att individer med depression ofta har höga halter av kortisol och andra stresshormoner i blodet, såsom kortikotropinfrisättande hormon och vasopressin. Kvinnor som är deprimerade har sänkta östrogenvärden och förhöjda androgenvärden, medan manliga patienter har sänkta testosteronvärden.[24]

Tidigare antogs att depression hade ett samband med högt blodtryck, men senare forskning har visat att det tvärt om korrelerar med lågt blodtryck.[25][26] Korrelationen handlar framför allt om förmågan att erfara positiva känslor.[27]

Flera vetenskapliga studier [28][29][30][31][32][33] har hittat statistiska samband mellan depression och vissa jordbruksprodukter och bekämpningsmedel.

Depression som adaptation[redigera | redigera wikitext]

Depression är delvis ärftlig[34]. Samtidigt är depression påfallande vanlig. Från ett evolutionärt perspektiv är detta paradoxalt eftersom det medför tydliga nackdelar med att vara nedstämd och inaktiv. En möjlig förklaring är att tendenser till depression också medför fördelar. Om en individ har en inriktning på livet som inte längre är meningsfull, då är det lämpligt att stanna upp och lämna tid för omorientering. Så är exempelvis fallet när en partner avlider. Alternativet, att fortsätta livet som vanligt är mindre ändamålsenligt. Flera författare framhåller därför att ärftliga anlag till depression finns kvar i befolkningen eftersom de ökar våra livschanser [35][36]

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Depression är en av de stora folksjukdomarna och drabbar människor i alla åldrar. Vid ett givet tillfälle är 4 procent av alla vuxna män och 7 procent av alla vuxna kvinnor drabbade av kliniskt betydelsefull depression [37]. Minst 25 procent av alla kvinnor och 15 procent av alla män kommer någon gång i livet att få en behandlingskrävande depression. Dock kan siffrorna variera mellan olika undersökningar beroende på hur man avgränsar det som man kallar depression.[38] Utskrivningen av psykofarmaka mot depression, ökar mest bland barn och ungdomar.[39]

Prevention[redigera | redigera wikitext]

Levnadsvillkor[redigera | redigera wikitext]

Åtgärder som förbättrar utsatta gruppers livssituation kan sannolikt förebygga förekomsten av depression i befolkningen. För detta talar den tydligt ökade förekomsten av depression som påvisas i socialt utsatta grupper[40] och den ökade förekomsten av depression i höginkomstländer med stora inkomstskillnader[41]. Experimentella undersökningar av frågan har dock inte redovisats.

Tidiga uppväxtförhållanden[redigera | redigera wikitext]

Stora påfrestningar under uppväxten förefaller öka risken för depression i vuxen ålder[42]. Därför har det intresse att klargöra om stöd till föräldrar under barnets uppväxt reducerar förekomst av depression i vuxen ålder. En finsk[43] och en australisk[44] studie tyder på detta. Föräldrastöd, som utformats efter kognitiva och beteendepsykologiska principer, förefaller även enligt vissa studier kunna reducera förekomst av depression under uppväxten[45].

Insatser i skolan[redigera | redigera wikitext]

Flera insatser avsedda för barn i skolan har utvecklats baserade på kognitiva och beteendepsykologiska principer. Effekterna har studerats i kontrollerade försök. En systematisk översikt tyder på att insatserna reducerar förekomsten av depression efter ett år och, enligt två studier, även efter 3 år[46]. Baserat på liknande teoretiska principer har program utvecklats för att träna barn i förmågan att hantera känslor, sk. emotionellt lärande. En systematisk översikt behandlar 213 sådana försök, främst genomförda i USA men även genomförda i Europa[47]. Översikten tyder på att dessa insatser minskar förekomsten av depressiva symptom. Studierna har dock inte utförts så att de klargör om förekomsten av klinisk depression reduceras.

Ökad fysisk aktivitet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Motion på recept

Ett begränsat antal studier av hög kvalité visar att ökad fysisk aktivitet bland ungdomar förefaller att minska förekomsten av depression[48]. Fysisk aktivitet som genomförs i naturen förefaller ha bättre effekt än om aktiviteten genomförs inomhus[49].

Behandling[redigera | redigera wikitext]

Antidepressiva läkemedel[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Antidepressiva läkemedel

Depression kan behandlas med antidepressiva läkemedel. De vanligaste formerna av läkemedel är selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI) och tricykliska (TCA) preparat.

Vid allvarligare fall av depressioner ökar suicidrisken vid insättande av läkemedel, särskilt hos patienter som varit mycket hämmade av sin depression. Hämningar släpper innan läkemedlet gett någon effekt på depressionen som vanligast tar cirka två veckor[50].

I Sverige är inte läkemedelsbehandling till barn och ungdomar godkänt av Läkemedelsverket. Eftersom riskerna med obehandlad depression är så stora skrivs trots detta läkemedel ut. Det saknas fullgod forskning på hur barn och ungdomar reagerar på medicinering, kortsiktigt och långsiktigt. Dokumenterade biverkningar av antidepressiva läkemedel (SSRI) vid djurförsök innefattar försämrad längdtillväxt och störningar i den sexuella utvecklingen, och bland de yngre som föreskrivits antidepressiva läkemedel finns en ökad förekomst av självmordsbeteenden och självdestruktivitet. Läkemedel skrivs därför endast ut om depressionen är medelsvår och andra behandlingar inte gett någon förbättring av tillståndet, då riskerna vägs mot fördelarna.[51]

Många äldre personer med depression blir inte tillräckligt hjälpta av antidepressiva läkemedel. För dem som ändå förbättrats av sådana läkemedel kan ett återinsjuknande förebyggas, vid fortsatt behandling i upp till ett år. En annan typ av läkemedel, duloxetin, har något bättre effekt än placebo hos äldre personer, men kan ge besvärande biverkningar.[52] Vissa andra behandlingar har effekt hos äldre. För personer över 65 år som samtidigt är svårt sjuka, så kallade sköra äldre, är depressionsbehandling otillräckligt studerat. Mer kunskap behövs om hur sådan behandling ska anpassas till dessa individers behov.[52] Läkemedelsbehandling för omvärderas enligt individuella behov hos äldre.[52]

Psykoterapi[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera olika psykoterapiformer som har visat god effekt vid depression. De tre vanligaste i Sverige är interpersonell psykoterapi (IPT), kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk psykoterapi (PDT). Alla tre metoderna har stort stöd i forskning där patienter slumpmässigt fördelas till psykoterapi eller någon slags kontrollbetingelse, så kallade randomiserade kontrollerade studier (RCT). I en nätverksmetaanalys baserad på alla RCT studier av psykoterapi vid depression från och med 1966 till och med den första januari 2020 visades att psykoterapi hade rimligt god effekt vid depression och att det inte fanns några säkra skillnader i effekt mellan olika psykoterapiformer. KBT, IPT och PDT är med andra ord lika bra vid depression.[53]

Vad gäller jämförelser mellan antidepressiva läkemedel och psykoterapi så är det generella fyndet att psykoterapi är lika bra som läkemedel på kort sikt. När man istället tittar på effekten på lite längre sikt som något år efter insatt behandling är psykoterapi bättre. De som får psykoterapi som första behandlingsinsats har drygt 50 % större chans att vara symtomfria efter ett år jämfört med de som behandlats med antidepressiva läkemedel. Detta gäller för KBT, IPT och PDT.[54]

Kognitiv beteendeterapi[redigera | redigera wikitext]

Det är vanligt att erbjuda psykoterapi, där kognitiv beteendeterapi (KBT) är den form av terapi där det finns mest omfattande vetenskapligt stöd för att insatsen har effekt[55]. Dock har KBT inte bäst resultat enligt ett metaanalys som visar att metakognitiv terapi ger bättre resultat än KBT.[56], faller under paraplybegreppet KBT. Metakognitiv terapi har visats få goda resultat i en metaanalys.[15]

Det finns flera varianter av KBT. En sådan metod är beteendeaktivering som fokuserar mindre på tankar och mer på beteende.

Metakognitiv terapi[redigera | redigera wikitext]

En annan variant är metakognitiv terapi[14] som, trots att metoderna är teoretiskt motstridiga konventionell KBT[56], faller under paraplybegreppet KBT. Metakognitiv terapi har visats få goda resultat i en metaanalys.[15]

Mindfulnessbaserad KBT[redigera | redigera wikitext]

Mindfulnessbaserad KBT är också ett alternativ som förefaller ha god effekt vid återfall av depression[57]. KBT kan med god effekt erbjudas via internet som internetterapi. Det finns studier som visar på att behandling med psykoterapi, utifrån sju olika terapiformer, vid måttlig depression ej påvisar någon egentlig skillnad avseende effektstyrka mellan de olika behandlingsmetoderna. [58]

En forskningsstudie från 2012 visar att psykodynamisk korttidsterapi vid mild till måttlig depression ger goda resultat. [59]

Övrig behandling[redigera | redigera wikitext]

 • ECT (Electrokonvulsiv therapi) används oftast vid svårare fall (ofta s.k. terapiresistent) av depression. Effekten av ECT är mycket kraftfull och omedelbar, men är ämnad som akutbehandling då den inte är långsiktig. Kortsiktiga biverkningar i form av minnesproblem blir mindre uttalade om elektroderna placeras endast på ena sidan av huvudet.[60][61] Detta görs i regel i Sverige enligt riktlinjer.[62] Depression i sig ger dock försämrat minne och det är möjligt att ECT på längre sikt kan förbättra minnet, men det saknas vetenskapliga studier.[62]
 • Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) kan användas som alternativ till ECT vid depressionsbehandling då ECT inte är önskvärt. rTMS lindrar i vissa fall symptomen av depressionen, men effekten är något sämre än ECT.[63]
 • Djup transkraniell magnetstimulering (dTMS) är en vidareutveckling som är tänkt att kunna ge bättre effekt än rTMS. Evidensläget år 2015 var otillräckligt för att bedöma om effekten av dTMS med H-spole var bättre.[63] Inga allvarliga komplikationer eller biverkningar hade då rapporterats efter behandlingstillfällen med dTMS med H-spole.[63]
 • Kroppslig aktivitet rekommenderas ofta som del av behandlingen av depression. Effekt har säkerställts i 13 kontrollerade försök.[64]
 • Hos personer över 65 år kan psykologisk behandling i form av problemlösningsterapi minska depressionssymtom, men tillgången till sådan behandling är begränsad.[52]
 • Transkraniell elektrisk stimulation (tDCS), en mildare form av strömstimulering av hjärnan, har visats ha en effekt vid mild och medelsvår depression. Behandlingen görs upprepade gånger och patienten behöver inte vara sövd under sessionen.
 • Johannesört har viss effekt som behandling mot mild eller medelsvår depression.[65][66] Den anses dock inte vara effektiv alls för behandling mot djupare depressioner.[66]
 • Ketamin som engångsinjektion kan vara effektiv som behandling vid medelsvår och svår depression, men det vetenskapliga underlaget är begränsat.[67]I Sverige erbjuds det huvudsakligen till dem med terapiresistens eller självmordsbeägenhet, som alternativ till ECT.[67] Det saknas evidens för antidepressiva effekter av ketamin på lång sikt.[67] Över 100 kliniska pågående studier var registrerade år 2017 för att undersöka effekten av ketamin vid depression, bipolär sjukdom, och en rad andra sjukdomar.[67]
 • En systematisk översikt och metaanalys som publicerades 2019, av 27 randomiserade och placebokontrollerade kliniska studier med totalt 1890 män, fann att medicinsk behandling med testosteron förknippades med "en signifikant minskning av depressiva symtom, särskilt hos deltagare som fick högre doser".[68]

Särskilda grupper[redigera | redigera wikitext]

Utmattningssyndrom och arbetsmiljöns roll[redigera | redigera wikitext]

Utmattningssyndrom accepterades år 2005 i Sverige som diagnos (ICD-10-koden F43.8) av Socialstyrelsen.[4]

I en systematisk litteraturöversikt från 2014 fann SBU att ett antal arbetsmiljöfaktorer kunde påverka risken att utveckla depression samt associerad utmattningsdepression:[4]

 • Personer som upplever en arbetssituation med små möjligheter att påverka, i kombination med alltför höga krav, utvecklar mer depressionssymtom.[4]
 • Personer som upplever bristande medmänskligt stöd i arbetsmiljön utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. De som upplever mobbning eller konflikter i sitt arbete utvecklar mer depressionssymtom än andra, men det går inte att avgöra om det finns något motsvarande samband för symtom på utmattningssyndrom.[4]
 • Personer som upplever att de har pressande arbete eller en arbetssituation där belöningen upplevs som liten i förhållande till ansträngningen utvecklar mer symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. Detta gäller även för dem som upplever osäkerhet i anställningen, t. ex. oro för att arbetsplatsen ska läggas ner.[4]
 • I vissa arbetsmiljöer har människor mindre besvär. Personer som upplever goda möjligheter till kontroll i det egna arbetet och de som upplever att de behandlas rättvist utvecklar mindre symtom på depression och utmattningssyndrom än andra.[4]
 • Kvinnor och män med likartade arbetsvillkor utvecklar i lika hög grad depressionssymtom respektive symtom på utmattningssyndrom.[4]

Äldre[redigera | redigera wikitext]

Depression är en vanlig och allvarlig sjukdom som förekommer i högre grad bland befolkningen som är 65 år och äldre.[52][69] Dessutom ökar risken för depression ju äldre och skörare individen är.[52] Depression är en av de viktigaste faktorerna som negativt påverkar livskvalitén hos vuxna såväl som äldre.[52] Både symptom och behandling av äldre skiljer sig från den övriga vuxna befolkningen.[52]

Som vid många andra sjukdomar är det vanligt att äldre med depression inte uppvisar den klassiska bilden.[52] Därtill försvåras diagnossättning av att äldre samtidigt ofta har flera läkemedel och andra samtida sjukdomar.[52] Behandlingen skiljer sig i att studier av SSRI-preparat har visat sämre och ofta otillräcklig effekt hos äldre, samtidigt som andra preparat med tydligare effekt har biverkningar som kan vara särskilt svåra att hantera hos äldre.[52] Duloxetin är ett SNRI-preparat med effekt på återkommande depression hos äldre, men har biverkningar som yrsel, muntorrhet, diarré och förstoppning.[52]

Äldre med depression erbjuds mycket sällan någon form av psykologisk behandling, och evidensläget kring vilka behandlingar som fungerar är ofullständigt.[52] Problemlösningsterapi var 2015 den enda terapi med bevisad effekt, vilken kan jämföras med en enklare form av kognitiv beteendeterapi (KBT).[52] Elektrokonvulsiv behandling (ECT eller elchocksbehandling) behandling har använts på äldre och är effektivt mot depressiva symptom, om något mindre än den hos den övriga vuxna befolkningen.[52]

Risken av depressionsbehandling hos äldre kontra nyttan är i dagsläget inte helt klar.[52] I väntan på mer kunskap om hur depressionsbehandling på bästa sätt ska utformas för äldre är det särskilt viktigt att följa upp behandlingsresultatet noggrant, och att ompröva behandlingen om den inte hjälper.[52]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g] The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorders, Clinical descriptions and diagnostic guidelines
 2. ^ Tsuno, Norifumi, Alain Besset, and Karen Ritchie. "Sleep and depression." Journal of Clinical Psychiatry (2005).
 3. ^ Benca, Ruth M., et al. "Sleep and psychiatric disorders: a meta-analysis." Archives of General Psychiatry 49.8 (1992): 651.
 4. ^ [a b c d e f g h i j k l m n] ”Arbetsmiljöns betydelse för symtom på depression och utmattningssyndrom”. www.sbu.se. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/arbetsmiljons-betydelse-for-symtom-pa-depression-och-utmattningssyndrom/. Läst 14 november 2017. 
 5. ^ Kasckow, J. W., D. Baker, and T. D. Geracioti Jr. "Corticotropin-releasing hormone in depression and post-traumatic stress disorder." Peptides 22.5 (2001): 845-851.
 6. ^ Nierenberg, Andrew A., et al. "Course and treatment of atypical depression." Journal of Clinical Psychiatry (1998).
 7. ^ A troubled youth: Relations with somatization, depression and anxiety in adulthood Piet JM Portegijs, Felici MH Jeuken, Frans G van der Horst, Herro F Kraan and J Andre Knottnerus, Family Practice Oxford Journals Vol 13, No. 1
 8. ^ Sammanfattning av SBU:s rapport om: Behandling av depressionssjukdomar 2004, s.9
 9. ^ http://www.webmd.com/depression/news/20030103/testosterone-may-help-depressed-men
 10. ^ http://www.webmd.com/women/guide/estrogen-and-womens-emotions
 11. ^ Kanders, Sofia H.; Nilsson, Kent W.; Åslund, Cecilia (2021-04-17). ”Body mass index and bullying victimization as antecedents for depressive symptoms in a Swedish youth cohort” (på engelska). Journal of Public Health. doi:10.1007/s10389-020-01460-3. ISSN 1613-2238. https://doi.org/10.1007/s10389-020-01460-3. Läst 27 april 2021. 
 12. ^ Colodro-Conde, L.; Couvy-Duchesne, B.; Zhu, G.; Coventry, W. L.; Byrne, E. M.; Gordon, S. (2018-07). ”A direct test of the diathesis-stress model for depression”. Molecular Psychiatry 23 (7): sid. 1590–1596. doi:10.1038/mp.2017.130. ISSN 1476-5578. PMID 28696435. PMC: 5764823. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28696435. Läst 27 april 2021. 
 13. ^ Belsky, Jay; Pluess, Michael (2009-11). ”Beyond diathesis stress: differential susceptibility to environmental influences”. Psychological Bulletin 135 (6): sid. 885–908. doi:10.1037/a0017376. ISSN 1939-1455. PMID 19883141. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19883141. Läst 27 april 2021. 
 14. ^ [a b] Adrian., Wells, (2011, ©2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression (Pbk. ed). Guilford Press. ISBN 9781609184964. OCLC 699763619. https://www.worldcat.org/oclc/699763619 
 15. ^ [a b c] Normann, Nicoline; van Emmerik, Arnold A. P.; Morina, Nexhmedin (2014-05-01). ”The Efficacy of Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression: A Meta-Analytic Review” (på engelska). Depression and Anxiety 31 (5): sid. 402–411. doi:10.1002/da.22273. ISSN 1520-6394. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/da.22273/abstract. Läst 14 februari 2018. 
 16. ^ Hagen, Roger; Hjemdal, Odin; Solem, Stian; Kennair, Leif Edward Ottesen; Nordahl, Hans M.; Fisher, Peter (2017). ”Metacognitive Therapy for Depression in Adults: A Waiting List Randomized Controlled Trial with Six Months Follow-Up”. Frontiers in Psychology 8: sid. 31. doi:10.3389/fpsyg.2017.00031. ISSN 1664-1078. PMID 28174547. PMC: PMC5258745. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28174547. Läst 14 februari 2018. 
 17. ^ https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.cpr.2010.03.008
 18. ^ Freud, Sigmund: Sorg och melankoli (1917). i Samlade skrifter, band 9. 2003: Natur och Kultur
 19. ^ Dantzer, Robert, et al. "Inflammation-associated depression: from serotonin to kynurenine." Psychoneuroendocrinology 36.3 (2011): 426-436
 20. ^ Vogelzangs, Nicole, et al. "Association of depressive disorders, depression characteristics and antidepressant medication with inflammation." Translational psychiatry 2.2 (2012): e79.
 21. ^ Bertone‐Johnson, Elizabeth R. "Vitamin D and the occurrence of depression: causal association or circumstantial evidence?." Nutrition reviews 67.8 (2009): 481-492.
 22. ^ Umhau, John C., et al. "Low vitamin D status and suicide: a case-control study of active duty military service members." PloS one 8.1 (2013): e51543.
 23. ^ Grudet, Cécile, et al. "Suicidal patients are deficient in vitamin D, associated with a pro-inflammatory status in the blood." Psychoneuroendocrinology (2014).
 24. ^ Swaab, Dick F.; Bao, Ai-Min; Lucassen, Paul J. (May 2005). ”The stress system in the human brain in depression and neurodegeneration”. Ageing Research Reviews 4 (2): sid. 141–194. doi:10.1016/j.arr.2005.03.003. ISSN 1568-1637. PMID 15996533. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15996533. ”Abstract: Furthermore, a close interaction between the HPA-axis and the hypothalamic-pituitary-gonadal (HPG)-axis exists. Organizing effects during fetal life as well as activating effects of sex hormones on the HPA-axis have been reported. Such mechanisms may be a basis for the higher prevalence of mood disorders in women as compared to men. In addition, the stress system is affected by changing levels of sex hormones, as found, e.g., in the premenstrual period, ante- and postpartum, during the transition phase to the menopause and during the use of oral contraceptives. In depressed women, plasma levels of estrogen are usually lower and plasma levels of androgens are increased, while testosterone levels are decreased in depressed men.”. 
 25. ^ E Barrett-Connor, L A Palinkas, Low blood pressure and depression in older men: a population based study, BMJ1994;308:446
 26. ^ Hildrum B et al, Effect of anxiety and depression on blood pressure: 11-year longitudinal population study, Br J Psychiatry. 2008 Aug;193(2):108-13
 27. ^ Jorm AF, Association of hypotension with positive and negative affect and depressive symptoms in the elderly, Br J Psychiatry. 2001 Jun;178:553-5
 28. ^ Psychiatric disorders among Egyptian pesticide applicators and formulators.By Amr MM, Halim ZS, Moussa SS. In Environ Res. 1997;73(1-2):193-9.PMID 9311547
 29. ^ Depression and pesticide exposures among private pesticide applicators enrolled in the Agricultural Health Study. By Beseler CL, Stallones L, Hoppin JA, Alavanja MC, Blair A, Keefe T, Kamel F. In: Environ Health Perspect. 2008 Dec; 116(12):1713-9.PMID 19079725
 30. ^ A cohort study of pesticide poisoning and depression in Colorado farm residents. By Beseler CL, Stallones L. In Ann Epidemiol. 2008 Oct; 18(10):768-74. PMID 18693039
 31. ^ Mood disorders hospitalizations, suicide attempts, and suicide mortality among agricultural workers and residents in an area with intensive use of pesticides in Brazil. By Meyer A, Koifman S, Koifman RJ, Moreira JC, de Rezende Chrisman J, Abreu-Villaca Y. In J Toxicol Environ Health A. 2010; 73(13-14):866-77. PMID 20563920
 32. ^ Suicide and potential occupational exposure to pesticides, Colorado 1990-1999 , By Stallones L. In J Agromedicine. 2006; 11(3-4):107-12. PMID 19274902
 33. ^ Increased risk of suicide with exposure to pesticides in an intensive agricultural area. A 12-year retrospective study. Di Parrón T, Hernández AF, Villanueva E. In Forensic Sci Int. 1996 May 17; 79(1):53-63. PMID 8635774
 34. ^ Levinson, D. F. (2006). ”The genetics of depression: a review”. Biological psychiatry 60 (2): sid. 84-92. 
 35. ^ Nesse, RM (2009). Explaining depression: neuroscience is not enough, evolution is essential. I: Understanding depression: A translational approach (Parlate et al red). Oxford University Press. sid. 17-35 
 36. ^ Keller MC, Nessem RM (2005). ”Is low mood an adaptation? Evidence for subtypes with symptoms that match precipitants”. J Affect Disord 86 (1): sid. 27-35. 
 37. ^ Lehtinen, V. Joukamaa, M. (1994). ”Epidemiology of depression: prevalence, risk factors and treatment situation”. Acta Psychiatrica Scandinavica 89 (s377): sid. 7-10. 
 38. ^ Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2010 Arkiverad 19 november 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 39. ^ https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/allt-fler-far-antidepressiva-lakemedel/
 40. ^ Andersen, I. Thielen, K. Nygaard, E. Diderichsen, F. (2009). ”Social inequality in the prevalence of depressive disorders”. J Epidemiol Community Health 63 (7): sid. 575-81. 
 41. ^ Cifuentes, Manuel Sembajwe, Grace Tak, SangWoo Gore, Rebecca Kriebel, David Punnett, Laura (2008). ”The association of major depressive episodes with income inequality and the human development index”. Social Science & Medicine 67: sid. 529-539. doi:4. 
 42. ^ Maughan, B. McCarthy, G. (1997). ”Childhood adversities and psychosocial disorders”. Br Med Bull 53 (1): sid. 156-69. 
 43. ^ Aronen, E. T. Arajarvi, T. (2000). ”Effects of early intervention on psychiatric symptoms of young adults in low-risk and high-risk families”. Am J Orthopsychiatry 70 (2): sid. 223-32. 
 44. ^ Cullen, K. J. Cullen, A. M. (1996). ”Long-term follow-up of the Busselton six-year controlled trial of prevention of children's behavior disorders”. J Pediatr 129 (1): sid. 136-9. 
 45. ^ Furlong, M. McGilloway, S. Bywater, T. Hutchings, J. Smith, S. M. Donnelly, M. (2012). ”Behavioural and cognitive-behavioural group-based parenting programmes for early-onset conduct problems in children aged 3 to 12 years”. Cochrane Database Syst Rev 2: sid. CD008225. 
 46. ^ Merry, S. Hetrick, S. Cox, GR Brudevold-Iversen, T Bir, J. McDowell, H. (2011). ”Psychological and/or educational interventions for the prevention of depression in children and adolescents”. Cochrane Database Syst Rev 12: sid. CD003380. 
 47. ^ Durlak, J. A. Weissberg, R. P. Dymnicki, A. B. Taylor, R. D. Schellinger, K. B. (2011). ”The impact of enhancing students' social and emotional learning: a meta-analysis of school-based universal interventions”. Child Dev 82 (1): sid. 405-32. 
 48. ^ Biddle, S. J. Asare, M. (2011). ”Physical activity and mental health in children and adolescents: a review of reviews”. Br J Sports Med 45 (11): sid. 886-95. 
 49. ^ Thompson Coon, J. Boddy, K. Stein, K. Whear, R. Barton, J. Depledge, M. H. (2011). ”Does participating in physical activity in outdoor natural environments have a greater effect on physical and mental wellbeing than physical activity indoors? A systematic review”. Environ Sci Technol 45 (5): sid. 1761-72. 
 50. ^ Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
 51. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 februari 2011. https://web.archive.org/web/20110217085116/http://www.lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/depressionbarn.pdf. Läst 19 mars 2013. 
 52. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q] SBU. Behandling av depression hos äldre. En systematisk litteraturöversikt (SBU-rapport nr 233). Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Stockholm. 2015. ISBN 978-91-85413-76-8. http://www.sbu.se/233. Läst 30 oktober 2015 
 53. ^ Cuijpers, Pim; Quero, Soledad; Noma, Hisashi; Ciharova, Marketa; Miguel, Clara; Karyotaki, Eirini (2021-05-18). ”Psychotherapies for depression: a network meta‐analysis covering efficacy, acceptability and long‐term outcomes of all main treatment types”. World Psychiatry 20 (2): sid. 283–293. doi:10.1002/wps.20860. ISSN 1723-8617. http://dx.doi.org/10.1002/wps.20860. Läst 24 september 2021. 
 54. ^ Furukawa, Toshi A.; Shinohara, Kiyomi; Sahker, Ethan; Karyotaki, Eirini; Miguel, Clara; Ciharova, Marketa (2021-09-09). ”Initial treatment choices to achieve sustained response in major depression: a systematic review and network meta‐analysis”. World Psychiatry 20 (3): sid. 387–396. doi:10.1002/wps.20906. ISSN 1723-8617. http://dx.doi.org/10.1002/wps.20906. Läst 24 september 2021. 
 55. ^ SBU (2004). Behandling av depressionssjukdomar. SBU. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Behandling-av-depressionssjukdomar/ 
 56. ^ [a b] Treating depression : MCT, CBT and third wave therapies. ISBN 9780470759042. OCLC 908838932. https://www.worldcat.org/oclc/908838932 
 57. ^ Chiesa, A. Serretti, A. (2011). ”Mindfulness based cognitive therapy for psychiatric disorders: a systematic review and meta-analysis”. Psychiatry research 3 (3): sid. 441-453. 
 58. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19045960
 59. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rosso%2C+G.%2C+Martini%2C+B.%2C+%26+Maina%2C+G.+(2012).+Brief+dynamic+therapy+and+depression+severity
 60. ^ ”Betydelsen av elektrodplaceringen vid elektrokonvulsiv behandling (ECT)”. www.sbu.se. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. http://www.sbu.se/2018_02. Läst 15 mars 2018. 
 61. ^ Kolshus E, et al. (2017). ”Bitemporal v. high-dose right unilateral electroconvulsive therapy for depression: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.”. Psychological Medicine 47: sid. 518-530. 
 62. ^ [a b] ”ECT, Kliniska riktlinjer från Svenska psykiatriska föreningen 2014”. sid. 33-40. http://www.svenskpsykiatri.se/wp-content/uploads/2017/02/SPF-kliniska-riktlinjer-om-ECT.pdf. Läst 12 mars 2018. 
 63. ^ [a b c] ”Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole”. www.sbu.se. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/effekter-av-djup-transkraniell-magnetstimulering-med-h-spole/. Läst 2 juni 2017. 
 64. ^ Krogh, J. Nordentoft, M. Sterne, J. A. C. Lawlor, D. A. (2011). ”The effect of exercise in clinically depressed adults: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”. The Journal of clinical psychiatry 72 (4): sid. 529-538. 
 65. ^ Linde, K. Berner, M. M. Kriston, L. (2008). ”St John's wort for major depression (Review)”. Cochrane Database Syst Rev 4. 
 66. ^ [a b] ”St. John's wort” (på engelska). University of Maryland Medical Center. http://umm.edu/health/medical/altmed/herb/st-johns-wort. Läst 23 mars 2017. 
 67. ^ [a b c d] ”Ketamin vid svårbehandlad depression”. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/ketamin-vid-svarbehandlad-depression/. Läst 26 juni 2017. 
 68. ^ Walther, Andreas; Breidenstein, Jonas; Miller, Robert (januari 2019). ”Association of Testosterone Treatment With Alleviation of Depressive Symptoms in Men: A Systematic Review and Meta-analysis”. JAMA Psychiatry 76 (1): sid. 31–40. doi:10.1001/jamapsychiatry.2018.2734. PMID 30427999. 
 69. ^ ”Behandling av depression hos äldre”. www.sbu.se. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); Swedish Agency for Health Technology Assessment and Assessment of Social Services. http://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/behandling-av-depression-hos-aldre-/. Läst 16 juni 2016. 

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Läkartidningen har 2013 publicerat en översikt tidigare och aktuell behandling

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]