QR-faktorisering

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Inom linjär algebra är QR-faktorisering en matrisfaktorisering av en (reell) matris i en ortogonal matris och en triangulär matris.

Definition[redigera | redigera wikitext]

En QR-faktorisering av en reell kvadratisk matris A kan uttryckas:

 A = QR

För en ortogonal matris Q och en uppåt triangulär matris R . Om A istället är komplex är Q en unitär matris.

Detta kan generaliseras till att A är en matris av format m \times n där m \geq n , då Q är en ortogonal (unitär) matris med format m \times n och R är en uppåt triangulär matris med format n \times n .

Beräkning[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera sätt att beräkna QR-faktoriseringen av en matris. Det vanligaste sättet är genom Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess.

Genom Gram-Schmidt[redigera | redigera wikitext]

Om matrisen A har kolonnvektorerna \mathbf{u_1}, \mathbf{u_2}, ... \mathbf{u_n} som är linjärt oberoende, kan man genom Gram-Schmidts ortogonaliseringsprocess bestämma vektorer \mathbf{v_1}, \mathbf{v_2}, ... \mathbf{v_n} som är ortogonala. De gamla \mathbf{u} -vektorerna kan nu skrivas som linjärkombinationer av de nya \mathbf{v} -vektorerna:

 \mathbf{u_1} = r_{11}\mathbf{v_1}
 \mathbf{u_2} = r_{12}\mathbf{v_1} + r_{22}\mathbf{v_2}
 ...
 \mathbf{u_n} = r_{1n}\mathbf{v_1} + ... + r_{nn}\mathbf{v_n}

Om vi nu placerar våra r -värden i en matris, R , och de ortogonala vektorerna i en annan matris, Q , kan vi uttrycka den gamla matrisen A som produkten av dessa:

 A = QR = 
\begin{pmatrix}
& & & \\
\mathbf{v_1} & \mathbf{v_2} & \ldots & \mathbf{v_n} \\
& & & 
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
r_{11} & r_{12} & \ldots & r_{1n} \\
0   & r_{22} & \ldots & r_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0   & 0   & \ldots & r_{nn}
\end{pmatrix}

 \mathbf{v} -vektorerna är ortogonala är Q ortogonal (unitär om vektorerna är komplexa).

För att få r-värdena kan man lösa dem ur ortogonaliseringsprocessen man gör, eller så använder man sig av faktumet att:

 R = IR = Q^HQR = Q^HA \,

Så att R kan beräknas genom en enkel matrismultiplikation ( Q^H står för det hermiteska konjugatet till Q , som i det reella fallet är samma sak som transponat).

Med Householderreflektioner[redigera | redigera wikitext]

En Householdertransformation är en linjär avbildning som reflekterar en vektor i ett hyperplan. Detta kan användas till att QR-faktorisera en matris. Denna metod är numeriskt stabilare än Gram-Schmidt-metoden och har en tidskomplexitet O(n^3) .

För beräkningen tas speciella Householdertransformationer fram. Man utgår från en vektor \mathbf{x} och tar ett tal a så att \|\mathbf{x}\| = |a| . Om QR-faktoriseringen görs med flyttalsberäkningar och vektorn är reell bör a väljas med motsatt tecken från första elementet i vektorn \mathbf{x} , om vektorn är komplex bör a väljas genom:

 a = -\|x\|e^{i \arg x_1}.

Sedan konstrueras Householdertransformationen Q på följande sätt (\mathbf{e}_1 är vektorn (1,0,...,0)^T):

\mathbf{u} = \mathbf{x} - a\mathbf{e}_1
\mathbf{v} = \frac{\mathbf{u}}{\| \mathbf{u} \|}
Q = I - 2\mathbf{vv}^H.

För att QR-faktorisera m×n-matrisen A, konstruerar man en Householdertransformation Q1 enligt ovan från första kolonnen i A. Man får då

 Q_1 A = 
\begin{pmatrix}
a_1 & c_{12} & \ldots & c_{1m} \\
0 \\
\vdots & & A' \\
0
\end{pmatrix}

Man kan sedan konstruera en ny Householdertransformation Q_2' från första kolonnen i A' ( A' fås genom att plocka bort första kolonnen och första raden i Q_1 A ). Eftersom man vill verka på matrisen Q_1 A och inte A' så tar man matrisen Q_2' och fyller ut den. För ett generellt steg i QR-faktoriseringen får man matrisen:

 Q_k = 
\begin{pmatrix}
I_{k-1} & 0 \\
0 & Q_k'
\end{pmatrix}

Vid multiplikation med Q2 fås alltså en matris Q_2 Q_1 A som är lika stor som A. Ur denna matris läser man ut A'' som är två steg mindre än A, tar den första kolonnen och konstruerar Q_3' varur man konstruerar Q3 enligt ovan.

Sedan upprepas detta k = \min(m-1, n) steg, då man fått

 R = Q_kQ_{k-1} ... Q_1 A

där R är uppåt triangulär och

 Q = Q_1Q_{2}...Q_k

är en unitär matris (eftersom Householdertransformationer är unitära). Alltså är A = QR en QR-faktorisering av A.

Tillämpningar[redigera | redigera wikitext]

Minsta kvadrat-lösningar[redigera | redigera wikitext]

Om man ska hitta minsta kvadrat-lösningen till ett ekvationssystem givet av ekvationen A\mathbf{x} = \mathbf{b} förenklas detta om A är QR-faktoriserad. Lösningen ges i vanliga fall av

 A^HA\mathbf{x} = A^H\mathbf{b}

Om A = QR ger vänsterledet

 A^HA\mathbf{x} = (QR)^HQR\mathbf{x} = R^HQ^HQR\mathbf{x} = R^HR\mathbf{x}

och högerledet

 A^H\mathbf{b} = (QR)^H\mathbf{b} = R^HQ^H\mathbf{b}

så att ekvationen blir

 R^HR\mathbf{x} = R^HQ^H\mathbf{b} \Rightarrow R\mathbf{x} = Q^H\mathbf{b}

som är ett väldigt lättlöst ekvationsysstem eftersom R är triangulär.

Determinanter, egenvärden och singulärvärden[redigera | redigera wikitext]

Om A är en kvadratisk matris av storlek n som är QR-faktoriserad, A=QR, då det ur räknelagarna för determinanten att

\det A = \det Q \det R.\,

Eftersom Q är unitär är |\det Q| = 1 , vilket ger:

|\det A|=|\det R| = \left| \prod_{i}^n r_{ii} \right|

där r_{ii} är värdena i R:s diagonal. Då man även vet att determinanten av A är produkten av A:s egenvärden följer det att

\left| \prod_{i=1}^n \lambda_i \right| = \left| \prod_{i=1}^n r_{ii} \right|

där \lambda_i är A:s egenvärden.

Man kan generalisera resonemanget ovan till att gälla matriser A som inte är kvadratiska, då man från egenskaper hos singulärvärdesfaktoriseringen får att:

\prod_{i} \sigma_i = \left| \prod_{i} r_{ii} \right|

där \sigma_i är A:s singulärvärden.

Se även[redigera | redigera wikitext]