Aripiprazol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel för Aripiprazol
Förpackning som innehåller generiskt Aripiprazol, 15 mg.

Aripiprazol (Abilify) är ett neuroleptikum. Det är ett atypiskt antipsykotikum som kallats för dopaminstabiliserare[1] eller "tredje generationens neuroleptika". Den bygger på teorier av svenske nobelpristagaren Arvid Carlsson.[2]

Den används huvudsakligen vid schizofreni och andra psykoser samt vid svår bipolär sjukdom.

Medicinen blev godkänd av amerikanska myndigheten FDA för behandling av akut mani, blandade episoder av bipolär sjukdom samt vid schizofreni hos ungdomar 13-17 år gamla.

Aripiprazol godkändes först i USA av FDA i slutet på 2002.[3]

Medlet utvecklades av läkemedelsföretaget Otsuka år 1988[4] i Japan och marknadsförs i Sverige av Bristol-Myers Squibb. Abilify kom till Sverige efter en bit in på 2004.[5] Det blev godkänt i Sverige den 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick det i läkemedelsförmånerna.[6]

Patentet upphörde i Sverige 14 april 2015 så generiska kopior finns.[7]

Aripiprazol är efter Risperdal den vanligaste neuroleptika bland personer i Sverige.[8]

Från april 2013 fram till mars 2014 så uppgick försäljningen av Abilify upp till 6 miljarder US-dollar.[9]

Det finns två senare mediciner som är nära besläktade och rätt lika Abilify, det är Kariprazin och Brexpiprazol (strukturell analog av Aripiprazol).[10]

Övergripande sammanfattning[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol skiljer sig från övriga SGA i såväl sin receptorfarmakologiska profil som till klinisk effekt.

Aripiprazol är en partiell dopaminreceptoragonist/-antagonist som saknar sedativ effekt då den inte binder särskilt väl till alfa-adrenerga, histaminerga eller kolinerga muskarinerga receptorer.

Preparatet har god effekt vid såväl positiva schizofrena symtom som vid akut mani och ger oftast inte viktökning, utan snarare viktminskning hos patienter som ökat mycket i vikt av andra antipsykotiska läkemedel. Aripiprazol har därför blivit ett populärt ”addon”-preparat. Det kan ge EPS, främst i form av akatisi.[11]

Accepterande och godkännande[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol utvecklades på eget initiativ av Otsuka år 1988 enligt Yukio Kobayashi (chef för Otsuka).[12] Och Aripiprazol hette till en början OPC-14597.[13]

Under år 1999 var aripiprazol inne på klinisk prövning fas III.[14] Vid Fas II och Fas III fanns ungefär 5000 deltagare.[15]

Otsuka hade rapporterat Abilify på en kongress om neuro farmakoterapi den 3 september 2000.[16] Den 15 november 2002, godkände FDA (USA) abilify först och på tablettstyrkorna: 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg och 30 mg.[17] Abilify kom sedan till Australien och ingick sedan 21 maj 2003.[18]

Abilify kom till Sverige under 2004[19], nationellt godkänd 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick Abilify i läkemedelsförmånerna.[20] Oralt sönderfallande tablett är godkänd sedan 7 juni 2006.[21] Den intramuskulära injektionsformen av Abilify är godkänd sedan 20 september 2006.[22]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol har linjär kinetik med en eliminationshalveringstid på cirka 75 timmar. Därför inträder steady state plasmakoncentrationer inom omkring 14 dagar. Cmax (maximal plasmakoncentration) uppnås på 3-5 timmar efter tablettintag. Den biologiska tillgängligheten av tabletter är omkring 90 %. Läkemedlet genomgår kraftig metabolism i levern (dehydrogenation, hydroxylation och N-dealkylation). Den aktiva huvudmetaboliten är dehydro-aripiprazol med en eliminationshalveringstid på omkring 94 timmar. Det ursprungliga läkemedlet utsöndras bara spårvis, och metaboliterna, vare sig aktiva eller inte, är utsöndrade via faeces och urin.

Metabolism[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol är metaboliserat av Cytokrom P450 isoenzymer 3A4 och 2 D6. I enlighet med detta kan aripiprazol interagera med mediciner som kan inhibera (till exempel paroxetin, fluoxetin) eller inducera (till exempel karbamazepin) dessa metabola enzymer och kan respektive öka eller minska plasmakoncentrationerna av aripiprazol.

Beredningsformer och tillförsel[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol återfanns till en början endast under namnet Abilify som 2mg, 5mg, 10mg, 15mg, 20mg och 30mg tabletter, som munsönderfallande tabletter på 10 och 15 mg, oral lösning 1 mg/ml samt som injektionsvätska 7,5 mg/ml för korttidsanvändning akut.

De konventionella tabletterna är märkta ”A-006” och ”2” (2 mg), ”A-007” och ”5” (5 mg), ”A-008” och ”10” (10 mg), ”A-009” och ”15” (15 mg), ”A-010” och ”20” (20 mg) samt ”A-011” och ”30” (30 mg). De munsönderfallande tabletterna är märkta ”A”, ”640” och ”10” (10 mg) samt ”A”, ”641” och ”15” (15 mg).

Sedan 2013 finns det även en depåinjektion vid namn Abilify Maintena med dosen 300mg eller 400mg som tas en gång i månaden efter stabilisering med oralt aripiprazol.

Farmakologisk verkan[redigera | redigera wikitext]

Verkningsmekanism för Abilify fungerar så att den binder till flera olika receptorer på ytan av nervcellerna i hjärnan. Detta påverkar de signaler som överförs mellan hjärncellernas så kallade signalsubstanser; kemiska ämnen som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra men som främst stimulerar aktivitet och normaliserar all dopaminaktivitet. [23]

Nobelpristagaren Arvid Carlsson uppger att genom att blockera receptorn för dopamin så kan Abilify därigenom dra ner på överaktiviteten i dopaminsystemet vid schizofreni. Omvänt kan det höja aktiviteten i systemet när dopaminhalten är så låg att dopaminreceptorerna får otillräcklig stimulans.[24]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, aripiprazol demonstrerade standard effektivitet. 9-12% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och quetiapin, och 14% mindre effektiv än paliperidon.[25]

Aripiprazol har 75 timmar som halveringstid[26], vilket är betydligt längre än de flesta andra atypiska neuroleptika. Dosering 1 gång per dag räcker.[27]

För personer med schizofreni var Aripiprazol inte riktigt lika bra eller effektiv som på en nivå för Olanzapin. Aripiprazol hade likvärdig effektivitet som med Risperdal. Aripiprazol var något bättre än Ziprasidon, dock förekom mer viktökning bland aripiprazolbehandlade.[28]

Doser som överskrider 10 milligram visade ingen signifikant förbättring hos flesta ungdomar som använde medlet.[29]

När det gäller risk för att förlora effekten av antipsykotika så skall Abilify ge mindre risk att förlora effekten pga sin dopaminstimulerande effekt. Abilify kan ha fördelen också att det är mindre risk att förlora effekten.

Abilify är en dopaminstabiliserare och vissa av dem kan möjligen förbättra ens sociala förmåga.[30]

Biverkningar och terapeutisk profil[redigera | redigera wikitext]

Biverkningar för aripiprazol inkluderar akatisi (hälften så vanligt som vid medicinering med Haldol, men dubbelt så vanligt som utan medicinering), andra extrapyramidala symptom (hälften så vanligt jämfört med Haldol). Aripiprazol saknar Haldols förebyggande effekt mot utbrott av mani.

Ett antal av användarna får svårare att tänka klart, klartänkande påverkas.[31] [32]

Huvudvärk, insomnia och mani rapporteras i samma utsträckning som för patienter som inte behandlas med något antipsykotikum. Jämfört med Haldol-behandling ger aripiprazol mindre risk för problem med muskelstelhet.[33]

Med Abilify var dyspepsi och illamående vanligare än bland användare som hade Ziprasidon.[34]

Vanliga biverkningar är:

 • Akatisi
 • huvudvärk
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • illamående
 • kräkningar
 • en obekväm känsla i magen
 • förstoppning
 • sömnsvårigheter
 • rastlöshet
 • täppt i näsan
 • sömnighet
 • skakningar
 • dimsyn.

Ovanliga biverkningar är:

 • Okontrollerbara ryckningar eller hoppande rörelser
 • darrningar och kramper.

Några kan känna yrsel, särskilt när de stiger upp från liggande eller sittande position eller kan uppleva hjärtklappning.

Enligt FASS (svenska läkemedelsuppslagsverket) är diabetes en vanlig biverkning (det kan drabba 1 av 10).[35] Man kan drabbas av för högt blodsocker.

Bristol-Myers Squibb skulle kolla upp diabetes-risk angående Abilify i samband med att den kom till Sverige juni 2004.[36]

Ökningar av blodsockervärden kan inträffa med Abilify. [37] [38] [39]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgång märks bland atypiska neuroleptika. Där man jämförde Aripiprazol med andra antipsykotika och vid jämförelsen med Zeldox anmärks det att viktuppgång förekom oftare med Abilify[40] ("Weight gain was significantly greater in people receiving aripiprazole"[41]).

Snittet på antal kilon i viktuppgång var signifikant större för Abilify än med Zeldox (4.3 kg för Abilify jämfört med 1.2 kg för Zeldox).[42][43]

Vid jämförelse med Kariprazin så uppges det att viktökning gällande 7% eller mer var vanligare med Aripiprazol.[44]

Det framförs att viktuppgång är vanligast hos yngre personer. Och bland yngre personer har det setts mer viktuppgång, i en 6 månaders studie för behandling av unga personer med schizofreni så rapporterade avrundat 33% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. [45]

I en 12 veckors studie vid jämförelse med Seroquel och Ziprasidon bland nyinsjuknade personer så rapporterade 45% av aripiprazol behandlade en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[46][47]

I en kort 4 veckors studie bland vuxna användare med Abilify för schizofreni så rapporterade 8.1% av deltagarna (69 av 852 personer) en ökad kroppsvikt om minst 7%.[48]

Vid långtidsbehandling (6 månader) för schizofreni med Abilify så rapporterade 14% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[49]

I en 12-veckors studie med vuxna användare med schizofreni med Abilify Maintena (intramuskulära injektionsformen) så rapporterade 17% av deltagarna att de går upp i vikt (totalt sett 167 deltagare) och 4% av deltagarna fick viktminskning.[50] I en annan grupp för schizofreni, 12 veckor, med Abilify Maintena så rapporterade 21.5% av deltagarna (31 av 144 personer) en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[51]

Men även vissa kan gå ner i vikt med Aripiprazol, särskilt överviktiga personer kan gå ner i vikt något. Aripiprazol har blivit associerat med att kunna ge viktminskning hos en del överviktiga personer. För personer som har Olanzapin eller Klozapin och som lägger till Aripiprazol som ”addon”-preparat så kan kroppsvikten minska med 3 kilo.

Med Aripiprazol och Ziprasidon så sker ADRA2A (alpha2A) och MTHFR gen polymorfismer och leder till viktminskning.[52]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 2. ^ http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/
 3. ^ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=021436&TABLE1=OB_Rx
 4. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 5. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 6. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 7. ^ http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/5888-abilify-patentet-gar-ut-20-april-i-usa
 8. ^ http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige
 9. ^ http://www.thedailybeast.com/mothers-little-anti-psychotic-is-worth-dollar69-billion-a-year
 10. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670520/
 11. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 12. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 13. ^ http://adisinsight.springer.com/drugs/800001612
 14. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 15. ^ http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html
 16. ^ http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16049859
 17. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 18. ^ http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/foi-disc-log-2012-13/$File/FOI%2030-1213%20Document%202%20-%20As%20released.pdf
 19. ^ http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/
 20. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 21. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 22. ^ https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html
 23. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002755/WC500156106.pdf
 24. ^ http://www.unt.se/nyheter/uppsala/hopp-om-ny-hjarnmedicin-302530.aspx
 25. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 26. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 27. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 28. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 29. ^ http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf
 30. ^ http://www.unt.se/nyheter/uppsala/hopp-om-ny-hjarnmedicin-302530.aspx
 31. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160820014212/http://www.mvbcn.org/shop/images/Abilify.pdf. Läst 20 augusti 2016. 
 32. ^ http://www.everydayhealth.com/drugs/abilify
 33. ^ http://www.abilify.se/se/vardpersonal/tolerabilitet-/-sakerhet/tolerabilitet--sakerhet---ny/
 34. ^ http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf
 35. ^ http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20040607006245
 36. ^ http://www.tlv.se/upload/beslut/bes_040609_abilify.pdf
 37. ^ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html
 38. ^ https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html
 39. ^ http://drug-data.com/drugs/A/abilify.html
 40. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 41. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/
 42. ^ https://www.researchgate.net/publication/264986041_Comparison_of_metabolic_effects_of_aripiprazole_quetiapine_and_ziprasidone_after_12_weeks_of_treatment_in_first_treated_episode_of_psychosis
 43. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25151200
 44. ^ https://books.google.se/books?id=v9wnDwAAQBAJ&pg=PA849&lpg=PA849#v=onepage&q&f=false
 45. ^ https://web.archive.org/web/20160722082657/https://www.abilifyhcp.com/schizophrenia/adolescent/safety.aspx
 46. ^ https://www.researchgate.net/publication/264986041_Comparison_of_metabolic_effects_of_aripiprazole_quetiapine_and_ziprasidone_after_12_weeks_of_treatment_in_first_treated_episode_of_psychosis
 47. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25151200
 48. ^ http://medlibrary.org/lib/rx/meds/aripiprazole-5/page/4/
 49. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15600384
 50. ^ https://www.abilifymaintenahcp.com/schizophrenia/safety
 51. ^ https://www.abilifymaintenahcp.com/schizophrenia/safety
 52. ^ https://www.researchgate.net/publication/259724511_Association_of_ADRA2A_and_MTHFR_gene_polymorphisms_with_weight_loss_following_antipsychotic_switching_to_aripiprazole_or_ziprasidone

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia