Aripiprazol

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Strukturformel för Aripiprazol
Förpackning som innehåller generiskt Aripiprazol, 15 mg.

Aripiprazol (Abilify) är ett neuroleptikum. Det är ett atypiskt antipsykotikum som kallats för dopaminstabiliserare[1] eller "tredje generationens neuroleptikum". Den bygger på teorier av svenske nobelpristagaren Arvid Carlsson.[2]

Den används huvudsakligen vid schizofreni och andra psykoser samt vid svår bipolär sjukdom. Vanliga biverkningar är sömnsvårigheter och akatisi samt högt blodsocker.[3][4][4][5]

Medicinen blev godkänd av amerikanska myndigheten FDA för behandling av akut mani, blandade episoder av bipolär sjukdom samt vid schizofreni hos ungdomar 13-17 år gamla. Aripiprazol godkändes i USA av FDA i slutet av 2002.[6] Medlet utvecklades av läkemedelsföretaget Otsuka år 1988[7][8] i Japan och marknadsförs i Sverige av Bristol-Myers Squibb. Abilify kom till Sverige år 2004.[1] Det blev godkänt i Sverige den 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick det i läkemedelsförmånen.[9] Patentet upphörde i Sverige 14 april 2015 så generiska kopior finns.[10]

Aripiprazol är den fjärde vanligaste neuroleptikan bland personer i Sverige.[11] Från april 2013 fram till mars 2014 så uppgick försäljningen av Abilify upp till 6 miljarder US-dollar.[12] Aripiprazol har en marknadsandel på 17% i USA.[13]

Aripiprazol skiljer sig från övriga atypiska antipsykotika i såväl sin receptorfarmakologiska profil som till klinisk effekt. Aripiprazol är en partiell dopaminreceptoragonist som saknar sedativ effekt då den inte binder särskilt starkt till alfa-adrenerga receptorer, histaminreceptorer eller muskarinreceptorer.

Preparatet har god effekt vid såväl positiva schizofrena symtom som vid akut mani och ger oftast inte viktökning, utan snarare viktminskning hos patienter som ökat mycket i vikt av andra antipsykotiska läkemedel. Aripiprazol har därför blivit ett populärt ”addon”-preparat. Det kan ge extrapyramidala bieffekter, främst i form av akatisi.[14]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol utvecklades på eget initiativ av Otsuka år 1988 enligt Yukio Kobayashi (chef för Otsuka).[8][7] Aripiprazol hette till en början OPC-14597.[15][7]

Under år 1999 var aripiprazol inne på klinisk prövning fas III.[8] Vid Fas II och Fas III fanns ungefär 5000 deltagare.[8]

Otsuka hade rapporterat om Abilify på en kongress om neurologisk farmakoterapi den 3 september 2000.[16] Den 15 november 2002 godkände FDA (USA) Abilify.[17] Abilify registrerades i Australien den 21 maj 2003.[18]

Abilify kom till Sverige under 2004,[1] nationellt godkänd 8 juni 2004 och 2 dagar senare ingick Abilify i läkemedelsförmånerna.[9] Oralt sönderfallande tablett är godkänd sedan 7 juni 2006.[17] Den intramuskulära injektionsformen av Abilify är godkänd sedan 20 september 2006.[17]

Den 23 januari 2006 blev Abilify godkänd i Japan.[7] Fram till 25 januari 2006 var Abilify godkänd i mer än 40 länder över hela världen.[7]

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol är en arylpiperazin quinolinon som har fått en stor uppmärksamhet i kliniska och grundläggande vetenskapslitteraturer. Dock så är medlets effektivitet inte större än andra generationens antipsykotiska läkemedel eller första generationens, inte ens på negativa symtom av schizofreni. Dess receptorprofil avviker inte för mycket från andra generationens antipsykotiska trots allt. Som exempel, har Aripiprazol hög affinitet till alfa1, alfa2 och till histamin H1-receptorerna. Fastän, insats till dessa mål för antipsykotisk effekt är inte riktigt känd eller klarlagd. På ett plan finns likhet med Risperidon genom en avsaknad affinitet till kolinerga muskarinerga receptorer, vilket kan ge vissa fördelar angående vilken biverkningsprofil medlet får. Affiniteten till dopamin D2 och dopamin D3 är betydelsefull. Hur som helst så har det låg benägenhet för att orsaka extrapyramidala bieffekter (EPS) eller hyperprolaktinemi. Delvis så kan detta förklaras av dess funktionella profil som kan ha fördelar av egenskaper än de flesta andra andra generationens antipsykotika. Aripiprazol har en annorlunda mekanism vid dopaminet, som dopamin D2-receptorer, vilket även ses med dopamin D3 och dopamin D4. Aripiprazol har en signifikant affinitet till 5-HT1A, 5-HT2A, 5-HT2C och till 5-HT7-receptorer. Alla tros ha en viktig roll i patofysiologin och farmakoterapin för schizofreni. Aripiprazol aktiverar 5-HT2A och 5-HT2C-receptorerna. Aktiverings egenskaper på 5-HT2C kan kanske reducera dess potential för viktökning, eftersom 5-HT2C aktivering kan leda till mättnad. Aripiprazol har en god oral biotillgänglighet omfattande på 90 % och har en halveringstid på cirka 75 timmar. En aktiv metabolit av Aripiprazol, dehydroaripiprazol har en halveringstid på 90 timmar.[19]

Verkningsmekanismen för aripiprazol är att den binder till flera olika receptorer på ytan av nervcellerna i hjärnan. Detta påverkar de signaler som överförs mellan hjärncellernas så kallade signalsubstanser; kemiska ämnen som gör det möjligt för nervcellerna att kommunicera med varandra men som främst stimulerar aktivitet och normaliserar all dopaminaktivitet.[20]

Det finns två senare mediciner som är nära besläktade och rätt lika aripiprazol, det är kariprazin och brexpiprazol (strukturell analog av aripiprazol).[21]

Nobelpristagaren Arvid Carlsson uppger att genom att blockera receptorn för dopamin så kan aripiprazol därigenom dra ner på överaktiviteten i dopaminsystemet vid schizofreni. Omvänt kan det höja aktiviteten i systemet när dopaminhalten är så låg att dopaminreceptorerna får otillräcklig stimulans.[22]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol har linjär kinetik med en eliminationshalveringstid på 72 timmar.[23][24] Jämviktskoncentration inträder inom omkring 14 dagar. Maximal plasmakoncentration uppnås 3-5 timmar efter tablettintag. Biotillgängligheten vid tablettintag är omkring 90 %. Läkemedlet metaboliseras i levern (dehydrogenation, hydroxylation och N-dealkylation). Den aktiva huvudmetaboliten är dehydro-aripiprazol med en eliminationshalveringstid på omkring 94 timmar. Det ursprungliga läkemedlet utsöndras bara spårvis, och metaboliterna, vare sig aktiva eller inte, utsöndras via avföring och urin.

Metabolism[redigera | redigera wikitext]

Aripiprazol metaboliseras av cytokrom P450 isoenzymer 3A4 och 2D6. I enlighet med detta kan aripiprazol interagera med mediciner som kan inhibera (till exempel paroxetin, fluoxetin) eller inducera (till exempel karbamazepin) dessa metabola enzymer och kan därmed öka eller minska plasmakoncentrationerna av aripiprazol.

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en 2013 studie i en jämförelse av 15 antipsykotiska mediciner i effektivitet i behandling av schizofreniska symtomer, aripiprazol demonstrerade standard effektivitet. 9-12% mer effektiv än ziprasidon, klorpromazin, och asenapin, ungefär lika effektiv som haloperidol och quetiapin, och 14% mindre effektiv än paliperidon.[25]

Vid behandling med medlet höll sig 66% av deltagarna friska på Abilify och 34% av deltagarna återinsjuknade i psykossjukdom.[26]

Aripiprazol har 72 timmar som halveringstid[23][24], vilket är betydligt längre än de flesta andra atypiska neuroleptika. Dosering 1 gång per dag räcker.[27]

För personer med schizofreni var Aripiprazol inte riktigt lika bra eller effektiv som på en nivå för olanzapin.[28] Aripiprazol hade likvärdig effektivitet som med Risperdal.[28] Aripiprazol var något bättre än ziprasidon, dock förekom mer viktökning bland aripiprazolbehandlade.[28]

Doser som överskrider 10 milligram visade ingen signifikant förbättring hos flesta ungdomar som använde medlet.[27]

När det gäller risk för att förlora effekten av antipsykotika så skall aripiprazol ge mindre risk att förlora effekten pga sin dopaminstimulerande effekt. Aripiprazol kan ha fördelen också att det är mindre risk att förlora effekten.

Aripiprazol är en dopaminstabiliserare och vissa av dem kan möjligen förbättra ens sociala förmåga.[22]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Biverkningar för aripiprazol inkluderar akatisi (hälften så vanligt som vid medicinering med Haldol, men dubbelt så vanligt som utan medicinering), andra extrapyramidala symptom (hälften så vanligt jämfört med Haldol). Aripiprazol saknar Haldols förebyggande effekt mot utbrott av mani.

Ett antal av användarna får svårare att tänka klart.[29] [30]

Huvudvärk, insomnia och mani rapporteras i samma utsträckning som för patienter som inte behandlas med något antipsykotikum. Jämfört med Haldol-behandling ger aripiprazol mindre risk för problem med muskelstelhet.[31]

Med Abilify var dyspepsi och illamående vanligare än bland användare som hade Ziprasidon.[32]

Enligt FASS är vanliga biverkningar:[3]

Viktuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Viktuppgång märks bland atypiska neuroleptika. Där man jämförde Aripiprazol med andra antipsykotika och vid jämförelsen med Zeldox anmärks det att viktuppgång förekom oftare med aripiprazol.[28] ("Weight gain was significantly greater in people receiving aripiprazole"[28])

Snittet på antal kilon i viktuppgång var signifikant större för Abilify än med Zeldox (4.3 kg för Abilify jämfört med 1.2 kg för Zeldox).[33][34]

Vid jämförelse med Kariprazin så uppges det att ökning av kroppsvikten med 7% eller mer var vanligare med Aripiprazol.[35]

Det framförs att viktuppgång är vanligast hos yngre personer. Och bland yngre personer har det setts mer viktuppgång, i en 6 månaders studie för behandling av unga personer med schizofreni rapporterade 33% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer. [36]

I en 12 veckors studie vid jämförelse med Seroquel och Ziprasidon bland nyinsjuknade personer rapporterade 45% av aripiprazol behandlade en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[33][34]

I en kort 4 veckors studie bland vuxna användare med Abilify för schizofreni rapporterade 8.1% av deltagarna (69 av 852 personer) en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[37]

Vid långtidsbehandling (6 månader) för schizofreni med Abilify rapporterade 14% av deltagarna en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[38]

I en 12-veckors studie med vuxna användare med schizofreni med Abilify Maintena (depåinjektion) rapporterade 17% av deltagarna att de går upp i vikt (29 av 167 personer) och 4% av deltagarna fick viktminskning (7 av 167 personer).[39]

I en annan grupp för schizofreni, vuxna användare , 12 veckor, med Abilify Maintena rapporterade 21.5% av deltagarna (31 av 144 personer) en ökning av kroppsvikten med 7% eller mer.[39]

Men även vissa kan gå ner i vikt med aripiprazol, särskilt vissa överviktiga personer kan gå ner i vikt något. Aripiprazol har blivit associerat med att kunna ge viktminskning hos en del överviktiga personer. För personer som har olanzapin eller klozapin och som lägger till aripiprazol som ”addon”-preparat så kan kroppsvikten minska med 3 kilo.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] ”Läkemedel som stabiliserar dopamin godkänt mot schizofreni”. Läkemedel som stabiliserar dopamin godkänt mot schizofreni. http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2004/06/08/lakemedel-som-stabiliserar-dopamin-godkant-mot-schizofreni/. 
 2. ^ ”Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE”. Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE. 20 september 2005. http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/. 
 3. ^ [a b] ”Abilify - FASS Allmänhet”. Abilify - FASS Allmänhet. http://www.fass.se/LIF/product?nplId=20040607006245. 
 4. ^ [a b] ”Aripiprazole: MedlinePlus Drug Information”. Aripiprazole: MedlinePlus Drug Information. https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a603012.html. 
 5. ^ ”Abilify - Reported Adverse Drug Reactions - drug-data.com”. Abilify - Reported Adverse Drug Reactions - drug-data.com. http://drug-data.com/drugs/A/abilify.html. 
 6. ^ http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/ob/docs/obdetail.cfm?Appl_No=021436&TABLE1=OB_Rx
 7. ^ [a b c d e] ”Otsuka's Antipsychotic Abilify® Is Approved in Japan, January 23, 2006 - Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.”. Otsuka's Antipsychotic Abilify® Is Approved in Japan, January 23, 2006 - Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.. https://www.otsuka.co.jp/en/company/newsreleases/2006/20060125_1.html. 
 8. ^ [a b c d] Company, Bristol-Myers Squibb. ”Bristol-Myers Squibb and Otsuka Announce Commercialization Agreement For Aripiprazole”. Bristol-Myers Squibb and Otsuka Announce Commercialization Agreement For Aripiprazole. http://www.prnewswire.com/news-releases/bristol-myers-squibb-and-otsuka-announce-commercialization-agreement-for-aripiprazole-74479187.html. 
 9. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 18 augusti 2010. https://web.archive.org/web/20100818024101/http://www.tlv.se/Upload/Beslut/BES_040609_abilify.pdf. Läst 2 augusti 2016. 
 10. ^ ”Abilify patentet har gått ut i Sverige”. Abilify patentet har gått ut i Sverige. http://www.viska.se/index.php/nyheter1/334-lakemedel/5888-abilify-patentet-gar-ut-20-april-i-usa. 
 11. ^ ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Hur många får neuroleptika i Sverige?. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 12. ^ Michaelson, Jay (9 november 2014). ”Mother’s Little Anti-Psychotic Is Worth $6.9 Billion A Year”. Mother’s Little Anti-Psychotic Is Worth $6.9 Billion A Year. https://www.thedailybeast.com/articles/2014/11/09/mother-s-little-anti-psychotic-is-worth-6-9-billion-a-year. 
 13. ^ MD, Peter R. Breggin (17 december 2007). ”Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition”. Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition. Springer Publishing Company. https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false. 
 14. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 15. ^ ”Aripiprazole - Bristol-Myers Squibb/Otsuka Pharmaceutical - AdisInsight”. Aripiprazole - Bristol-Myers Squibb/Otsuka Pharmaceutical - AdisInsight. http://adisinsight.springer.com/drugs/800001612. 
 16. ^ Ray, D. E. (1 september 2000). ”CINP 2000 - Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum 22nd Congress”. IDrugs: the investigational drugs journal 3 (9): sid. 1023–1025. PMID 16049859. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16049859. 
 17. ^ [a b c] ”Generic Abilify Availability - Drugs.com”. Generic Abilify Availability - Drugs.com. https://www.drugs.com/availability/generic-abilify.html. 
 18. ^ http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/foi-disc-log-2012-13/$File/FOI%2030-1213%20Document%202%20-%20As%20released.pdf
 19. ^ Lemke, Thomas L.; Williams, David A. (24 januari 2012). ”Foye's Principles of Medicinal Chemistry”. Foye's Principles of Medicinal Chemistry. Lippincott Williams & Wilkins. https://books.google.se/books?id=Sd6ot9ul-bUC&pg=PA465&lpg=PA465. 
 20. ^ http://www.ema.europa.eu/docs/sv_SE/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002755/WC500156106.pdf
 21. ^ Richelson, Elliott (1 juli 2013). ”Multi-modality: a new approach for the treatment of major depressive disorder”. The International Journal of Neuropsychopharmacology 16 (6): sid. 1433–1442. doi:10.1017/S1461145712001605. PMID 23363735. PMC: PMC3670520. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3670520/. 
 22. ^ [a b] ”Hopp om ny hjärnmedicin”. Hopp om ny hjärnmedicin. 25 april 2008. http://www.unt.se/nyheter/uppsala/hopp-om-ny-hjarnmedicin-302530.aspx. 
 23. ^ [a b] Yatham, Lakshmi N.; Kusumakar, Vivek (14 februari 2011). ”Bipolar Disorder: A Clinician's Guide to Treatment Management”. Bipolar Disorder: A Clinician's Guide to Treatment Management. Taylor & Francis. https://books.google.se/books?id=_X0QlkEPR9AC&pg=PA500&lpg=PA500#v=onepage&q&f=false. 
 24. ^ [a b] Martin, Andres; Scahill, Lawrence; Kratochvil, Christopher (14 december 2010). ”Pediatric Psychopharmacology”. Pediatric Psychopharmacology. Oxford University Press, USA. https://books.google.se/books?id=JbERDAAAQBAJ&pg=PA315#v=onepage&q&f=false. 
 25. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 26. ^ Läkemedelsverket. ”Abilify (aripiprazol) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency”. Abilify (aripiprazol) - Läkemedelsverket / Swedish Medical Products Agency. https://lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso---sjukvard/Monografier-varderingar/Monografier-Humanlakemedel/Humanlakemedel-Arkiv/Abilify-aripiprazol/. 
 27. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 8 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161008154358/http://schizophrenia.elsevierresource.com/sites/schizophrenia.elsevierresource.com/files/stahl_atypical_antipsychotic_booklet-digital.pdf. Läst 13 mars 2017. 
 28. ^ [a b c d e] Khanna, Priya; Suo, Tao; Komossa, Katja; Ma, Huaixing; Rummel-Kluge, Christine; El-Sayeh, Hany George; Leucht, Stefan; Xia, Jun (2 januari 2014). ”Aripiprazole versus other atypical antipsychotics for schizophrenia”. The Cochrane Database of Systematic Reviews (1): sid. CD006569. doi:10.1002/14651858.CD006569.pub5. PMID 24385408. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0014023/. 
 29. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 augusti 2016. https://web.archive.org/web/20160820014212/http://www.mvbcn.org/shop/images/Abilify.pdf. Läst 20 augusti 2016. 
 30. ^ ”Abilify (Aripiprazole) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs”. Abilify (Aripiprazole) - Side Effects, Dosage, Interactions - Drugs. http://www.everydayhealth.com/drugs/abilify. 
 31. ^ ”- Abilify - Sverige”. - Abilify - Sverige. http://www.abilify.se/se/vardpersonal/tolerabilitet-/-sakerhet/tolerabilitet--sakerhet---ny/. 
 32. ^ http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf
 33. ^ [a b] Pérez-Iglesias, Rocio; Ortiz-Garcia de la Foz, Victor; Martínez García, Obdulia; Amado, Jose; Teresa Garcia-Unzueta, M; Ayesa-Arriola, Rosa; Suarez-Pinilla, Paula; Tabares-Seisdedos, Rafael; et al. (20 augusti 2014). ”Comparison of metabolic effects of aripiprazole, quetiapine and ziprasidone after 12 weeks of treatment in first treated episode of psychosis”. Schizophrenia research 159. doi:10.1016/j.schres.2014.07.045. https://www.researchgate.net/publication/264986041_Comparison_of_metabolic_effects_of_aripiprazole_quetiapine_and_ziprasidone_after_12_weeks_of_treatment_in_first_treated_episode_of_psychosis. 
 34. ^ [a b] Pérez-Iglesias, Rocio; Ortiz-Garcia de la Foz, Victor; Martínez García, Obdulia; Amado, Jose Antonio; Garcia-Unzueta, M. Teresa; Ayesa-Arriola, Rosa; Suarez-Pinilla, Paula; Tabares-Seisdedos, Rafael; et al. (1 oktober 2014). ”Comparison of metabolic effects of aripiprazole, quetiapine and ziprasidone after 12 weeks of treatment in first treated episode of psychosis”. Schizophrenia Research 159 (1): sid. 90–94. doi:10.1016/j.schres.2014.07.045. PMID 25151200. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25151200. 
 35. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (10 maj 2017). ”The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=v9wnDwAAQBAJ&pg=PA849&lpg=PA849#v=onepage&q&f=false. 
 36. ^ ”ABILIFY® (aripiprazole) - Schizophrenia in Adolescents - Safety”. ABILIFY® (aripiprazole) - Schizophrenia in Adolescents - Safety. 22 juli 2016. Arkiverad från originalet den 22 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160722082657/https://www.abilifyhcp.com/schizophrenia/adolescent/safety.aspx. 
 37. ^ ”Aripiprazole (Atlantic Biologicals Corps): FDA Package Insert, Page 4”. Aripiprazole (Atlantic Biologicals Corps): FDA Package Insert, Page 4. http://medlibrary.org/lib/rx/meds/aripiprazole-5/page/4/. 
 38. ^ McQuade, Robert D.; Stock, Elyse; Marcus, Ron; Jody, Darlene; Gharbia, Neveen A.; Vanveggel, Simon; Archibald, Don; Carson, William H. (31 mars 2018). ”A comparison of weight change during treatment with olanzapine or aripiprazole: results from a randomized, double-blind study”. The Journal of Clinical Psychiatry 65 Suppl 18: sid. 47–56. PMID 15600384. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15600384. 
 39. ^ [a b] ”Safety - ABILIFY MAINTENA® (aripiprazole)”. Safety - ABILIFY MAINTENA® (aripiprazole). https://www.abilifymaintenahcp.com/schizophrenia/safety. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från en annan språkversion av Wikipedia