Ziprasidon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ziprasidon
Strukturformel
Övriga namnGeodon
Zeldox
Kemisk formelC21H21ClN4OS
Molmassa412,936 g/mol
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ziprasidon, C21H21ClN4OS, är ett atypiskt antipsykotikum. Ziprasidon används för att behandla psykoser vid psykiska sjukdomar såsom schizofreni.[1] Det används också för att behandla maniska tillstånd vid bipolär sjukdom.[1] Men även tillfälligt vid icke diagnosticerade psykotiska tillstånd samt vid svårt bipolärt syndrom (som stämningsstabiliserande). Antidepressiva egenskaper hos läkemedlet har upptäckts men är främst accepterad schizofrenimedicin officiellt.

Ziprasidon introducerades i Sverige år 1998 av Pfizer.[2][3] Läkemedel med ziprasidon som den aktiva substansen marknadsförs i Sverige och övriga Europa under namnet Zeldox, och i andra delar av världen som Geodon, vilka är de mest accepterade handelsnamnen. Patentet upphörde i Sverige våren 2013, så det finns generiska läkemedel med ziprasidon.

Ziprasidon är receptbelagt.

Biverkningar innefattar viktförändringar och sömnighet, viktminskning har ansetts vanligt från CATIE-studien 2005.[1] Det finns risk för förlängt QT-intervall, dock har det visat sig sakna klinisk betydelse för flera.[4][5]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Förberedelser inför medicinen och forskning påbörjades i början av 1980-talet. Man ville ha ett medel med potent 5-HT2C-receptor blockad och med mindre benägenhet för ge metabola biverkningar som följd av denna 5-HT-receptor blockad samt samtidigt bibehållen effektivitet. År 1986 var man säker på hur man går till väga och kemisten Johan Adam Lowe hade utvecklat fram substansen och hade kemiskt sett efterliknat neuroleptikumet Risperidon. Efter att substansen befarades cancerframkallande tillsatte Harry Howard en kloratom som stabiliserade denna molekyl vid centralforskning campus i Groton, Connecticut.[6] [7][6]

Ziprasidon är en strukturell analog av Risperidon.[8] Ziprasidon liknar kemiskt sett Risperidon (Risperdal).[9] Ziprasidon var tänkt som ett alternativ till Klozapin.[10] År 1997 stod det klart att substansen ska marknadsföras under namnet Zeldox.[7]

Patent utfärdades till Pfizer år 1989.[11] Klinisk prövning fas I började 1995.[12] Mellan 23 maj 1995 och 16 juli 1995 utfördes en första studie med Ziprasidoninjektioner. Sedan 19 mars 1997 utfördes första studien med kapslar, styrkor 20, 40, 60 och 80 milligram. Korta tester med kapslar i olika perioder varade fram till 11 februari 1998.[12]

Sverige var först i världen 1998 med att godkänna Zeldoxkapslar.[2] I mitten av augusti 2000 kom i Sverige[13][14] injektionsberedning igång på sjukhus.[15][14] Sverige var det första EU-land som till dess fullt ut accepterat Zeldox för båda beredningsformerna, kapslar och injektion.[16]

Det marknadsfördes i första land Sverige sedan 14 september 2000.[17] I februari och april år 2001 upplyste läkemedelsverket om Zeldox i sina informationsblad.[15]

Ziprasidon blev det första atypiska neuroleptika tillgängligt som en intramuskulär injektion.[18]

FDA för USA:s del hade utfärdat år 1998 ett icke godkännande-brev där det återfinns citat som att medicinen hör till dem med Qt-förlängning och det demonstreras inte av tillräcklig nytta av Zeldox över redan marknadsförda läkemedel.[19] FDA krävde att man måste undersöka ytterligare ifall Ziprasidon skulle bli aktuellt för USA:s del.[20] Som resultat blev det mer klinisk prövning, och studier avtog ungefär i mitten av år 2000. Man konstaterade att Ziprasidon inte hade lika "ogynnsam" profil som Sertindol med QT-förlängning.[20] FDA slog fast att ökningar i totalkolesterol och stora viktuppgångar av andra atypiska antipsykotika men den uppvisade datan från Ziprasidon på att det inte förekommer så mycket på Ziprasidon och den förbättrade lipidprofilen kunde inte förskjutas, det är troligt att det är så var slutsatsen för FDA.[21]

FDA granskade och undersökte all data rörande kring medicinen noggrant hösten 2000, kliniska prövningar hade hållit på sedan våren 1995. I kliniska prövningar hade det förekommit att patienter fått 200-240 milligram per dag,[22][23] men efter det bestämde man sig för att maximal daglig dos får vara 160 milligram.[22]

Den 5 februari 2001 godkände USA (FDA) läkemedlet.[24] Sedan mars år 2001 så började det marknadsföras i USA.[17] Sedan mars 2001 fram till augusti 2001 hade 100 000 utskrivningar av Zeldox i USA skett.[25]

Den 25 februari 2002 var den godkänd i 31 länder runtom i världen[24] och den 4 mars 2002 hakade Danmark på.[26] Den 1 november 2005 var Zeldox godkänt i 11 av EU:s medlemsstater.[27]

Sedan 2005 blev Ziprasidon mer associerat med att behandla mani och som lösning för att åtgärda bekymret med viktuppgångar på de andra antipsykotiska läkemedlen (på grund av mindre metabol påverkan i form av förhöjda kolesterol- och insulinnivåer).[28] Godkännandet var baserat på 3 studier som inkluderat 853 patienter och man märkte att Ziprasidon hade snabb symtomlindring på området mani också.[28]

Till år 2009 fanns Ziprasidon i över 80 länder och försäljning omfattande 1 miljard US-dollar.[10]

En överblick för 2014 visade att Ziprasidon inte var en stor medicin i Sverige, Zyprexa hade växt sig störst.[29] Ziprasidon har en marknadsandel på 6% i USA.[30]

Användning[redigera | redigera wikitext]

Förpackning som innehåller generiskt Ziprasidon, 60 mg.

Schizofreni[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon används för att behandla patienter med akut agitation vid schizofreni.[1]

Mani[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon används också för att behandla mani som kan förekomma vid bipolär sjukdom.[1]

I slutet av år 2005 blev Ziprasidon godkänt i Sverige för behandling av mani vid t.ex. bipolär sjukdom. Det fanns andra läkemedel med god effekt på mani, men de hade ofta biverkningar som viktökning efter långtidsanvändning. Godkännandet för Ziprasidons del var baserat på 3 placebokontrollerade studier som inkluderat 853 personer.[28]

Antidepressiv effekt[redigera | redigera wikitext]

Antidepressiv effekt har upptäckts i samband med läkemedlet.[31]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en metaanalys från 2013 jämfördes 15 antipsykotiska mediciner avseende effektivitet vid behandling av schizofrena symtom, där ziprasidon visade mild-standard effektivitet. Ziprasidon var 15% mer effektiv än lurasidon och iloperidon, ungefär lika effektivt som klorpromazin, sertindol och asenapin, och 9-13% mindre effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol.[32]

Zeldox kan vara jämbördig med Trilafon i effektivitet.[33] I en studie på 52 veckor hade cirka 6% av användarna i ziprasidon-grupp återfallit i mani.[34] I en annan studie på 12 veckor var ziprasidon ungefär likvärdigt med amisulprid och effektivare än haloperidol gällande att reducera negativa symptom av schizofreni.[31] Till patienter med rätt gott tillstånd väntas Ziprasidon längre innan effektverkan, risk för utknockning är dessutom större bland friskare patienter generellt sätt.

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon har en kemisk struktur lik risperidon.[8][9] I likhet med risperidon har ziprasidon höga antagonistiska effekter på vissa av serotoninreceptorerna och vissa av dopaminreceptorerna. Blockad av 5-HT2C anses minska extrapyramidala bieffekter (EPS) i fallet med Ziprasidon. Aktivering av 5-HT1A-receptorn minskar också risken för extrapyramidala bieffekter (EPS).

Ziprasidon har låg benägenhet att ge viktökning trots sin potenta affinitet till 5-HT2C-receptorer vilka är associerade med viktökning, Olanzapin anses ge viktökning genom 5-HT2C-receptorer. Ziprasidon finner effektivitet genom blockad av dopaminreceptorn D2 och 5-HT2C, var dess främsta syfte under utvecklingen av substansen.

Ziprasidon är en potent noradrenalinåterupptagshämmare.

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon har en genomsnittlig halveringstid på 6 timmar och dess orala biotillgänglighet är cirka 60 %, men som förstärks vid intag av mat med medicinen.[35][31]

Halveringstiden är 4-5 timmar vid 5-20 milligram två gånger dagligen (10-40 mg), 8,8 timmar vid 40 milligram två gånger dagligen (80 mg) och 10 timmar vid 60 milligram två gånger dagligen (120 mg).[36]

Ziprasidon kan tas med längre mellanrum eftersom den kan verka även på lägre koncentrationer delvis på grund av mycket potent blockad av dopaminreceptorn D2.

Jämviktskoncentration nås under slutet av andra dagen förutsatt att man doserat 2 gånger dagligen ihop med föda.[35][23]

Intag av föda i samband med ziprasidon ökar dess upptag. En måltid på 500 kcal medförde ökat upptag av ziprasidon.[31][35]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Enligt FASS är kända biverkningar:[1]

Ziprasidons låga antagonism av histamin H1-receptorer (histaminerg receptor) förutspår i allmänhet små mängder av sedering; låg affinitet för alfa1-adrenoreceptorer tyder på att ziprasidon är mindre benägen att framkalla ortostatisk hypotension och sedering; ingen signifikant affinitet för muskarina kolinerga receptorer förutspår en låg benägenhet för antikolinerga biverkningar såsom muntorrhet, dimsyn, grundlag tagande, takykardi och kognitiv dysfunktion. Atypiska antipsykotika förmedlar viktökning, men Ziprasidon är ett så metaboliskt vänligt läkemedel.[31]

Läkemedel som blockerar 5-HT2C-receptorn är associerade med viktökning, som Olanzapin blivit.[37][38] Ziprasidon omnämns för att vara den som blockerar 5-HT2C-receptorn[20] väldigt kraftigt[23] men som förvånansvärt ändå inte överrepresenterade viktökning. Särskilt Ziprasidon utpekades av forskare år 2011 att det är något förvånande.[39] Det har framförts att blockering av 5-HT1D-receptorn och samtidigt noradrenalin och serotonin återupptags hämmande lär bidra till medlets frånvaro med viktuppgång samt medlets anxiolytika och antidepressiva egenskaper.

Ziprasidon är partiell agonist vid 5-HT1B-receptorn, vilket betyder att den aktiverar receptorn men bara ger ett partiellt fysiologiskt svar.[40] Att aktivera 5-HT1B brukar göra att aptiten minskar.[41] Det är inte vanligt bland antipsykotiska läkemedel att aktivera 5-HT1B-receptorn[40], ziprasidon är ensam om det bland antipsykotiska läkemedel som vanligen blockerar 5-HT1B-receptorn.[40]

Viktökning[redigera | redigera wikitext]

Vid klinisk prövning under fas III för schizofreni de första 6 veckorna förekom rätt låg viktuppgång (omkring 10%). För deltagare som fick placebo rapporterade 4% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[42]

Jämfört med iloperidon (Fanapt) sågs något mer viktökning med iloperidon, men ziprasidon och iloperidon är jämförbara för effekter på triglycerider och kolesterol.[43]

I CATIE-studien gav ziprasidon lägst viktuppgång bland läkemedlen.[44][45]

Viktminskning[redigera | redigera wikitext]

Enligt boken "Metabolic Effects of Psychotropic Drugs" där resultat tas upp från en studie som genomförts var det fler än 7% av deltagarna som gick ner i vikt av ziprasidon och fortsatte sedan går ner, de tappade 2,4-2,9 kg per månad.[46]

I CATIE-studien från 2005 rapporterade 42% av deltagarna med ziprasidon en minskning av kroppsvikten med 7% eller mera.[47]

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av ziprasidon förekommer. Ziprasidon har en SNRI-aktivitet. Ziprasidon har även fått behandla mani i syfte att förhindra depressioner. Mani är kopplat till att senare kunna mynna ut i depression (dock är ziprasidon främst ett atypiskt antipsykotikum).

Ziprasidon är godkänt för att användas vid mani i samband med bipolärt syndrom. Att använda det på lång sikt för att förhindra en depression är egentligen endast tillåtet till personer med mani i samband med ett bipolärt syndrom och ej till enbart deprimerade.

Nyligen blev Pfizer föremål i domstol för blivit misstänkt för att driva off label-förskrivning av Zeldox. De som anklagat hade misslyckats få fram hårda bevis för detta i tingsrätten och handlingar kunde tas ner från bordet. Det handlade om anklagelser om mutor och off label-förskrivning för fler områden, bland annat till barn. Läkemedelsbolaget Pfizer säger att det finns strikt policy för att motverka främjandet att Geodon skulle falla offer för en off label-förskrivning och att det vidtas åtgärder avsedda att förhindra säljrepresentanter att tjäna incitament-ersättning för försäljning av läkemedlet inom off label-förskrivning.[48]

I USA har ziprasidon en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter.[49]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

FDA (U.S. Food and Drug Administration) blev besvikna på Pfizer och den otillräckliga övervakningen av företaget. Det var i samband med att Pfizer skulle få godkänt av FDA för att behandla tonåringar (13-17 år) som har bipolärt syndrom med medlet.[50]

FDA antydde det senare i likhet med ett "brott". FDA hade sänt ut granskare efter att någon rapporterat och flera kliniska forskare hade gett stora överdoser, antagligen bland annat på de personer som inte blev bättre av medicinen. En del personer hade inte fullföljt studierna på grund av överdoserna eftersom det förekom svår trötthet och fysiska kroppsrörelser. Medlets säkerhet bland tonåringar kunde inte fastställas. Det misslyckades att få det godkänt av FDA på grund av orimligt höga doser.[50]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f] ”Zeldox® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19980610000011. 
 2. ^ [a b] http://www.thepharmaletter.com/article/first-approval-for-pfizer-s-zeldox
 3. ^ Doherty, Annette M. (2001). ”Annual Reports in Medicinal Chemistry”. Annual Reports in Medicinal Chemistry. Academic Press. https://books.google.se/books?id=LArIvFsBE3IC&pg=PA312&lpg=PA312&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 4. ^ Wenzel-Seifert, Katharina; Wittmann, Markus; Haen, Ekkehard (1 oktober 2011). ”QTc Prolongation by Psychotropic Drugs and the Risk of Torsade de Pointes”. Deutsches Ärzteblatt International 108 (41): sid. 687–693. doi:10.3238/arztebl.2011.0687. PMID 22114630. PMC: PMC3221427. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3221427/. 
 5. ^ ”Antipsykotisk behandling – principer”. www.internetmedicin.se. http://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=218. 
 6. ^ [a b] Ayano, Getinet. ”Second Generation Antipsychotics: Pharmacodynamics, Therapeutic Effects Indications and Associated Metabolic Side Effects: Review of Articles”. Journal of Schizophrenia Research. http://austinpublishinggroup.com/schizophrenia/fulltext/schizophrenia-v3-id1027.php. 
 7. ^ [a b] Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA641&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 8. ^ [a b] Farah, Andrew (2005). ”Atypicality of Atypical Antipsychotics”. Primary Care Companion to The Journal of Clinical Psychiatry 7 (6): sid. 268–274. PMID 16498489. PMC: PMC1324958. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1324958/. 
 9. ^ [a b] Lemke, Thomas L.; Williams, David A. (24 januari 2012). ”Foye's Principles of Medicinal Chemistry”. Foye's Principles of Medicinal Chemistry. Lippincott Williams & Wilkins. https://books.google.se/books?id=Sd6ot9ul-bUC&pg=PA465&lpg=PA465&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 10. ^ [a b] Morphy, J. Richard; Harris, C. John (2012). ”Designing Multi-target Drugs”. Designing Multi-target Drugs. Royal Society of Chemistry. https://books.google.se/books?id=T1QcjxnP6noC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 11. ^ Li, Jie Jack; Johnson, Douglas S.; Sliskovic, Drago R.; Roth, Bruce D. (27 december 2004). ”Contemporary Drug Synthesis”. Contemporary Drug Synthesis. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=fsKKI82uqK8C&pg=PA101&lpg=PA101&dq#v=onepage&q&f=false. 
 12. ^ [a b] http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2002/20-919_geodon_biopharmr.pdf
 13. ^ Letter, The Pharma. ”Pfizer gains Swedish OK for intramuscular Zeldox - Pharmaceutical indu”. www.thepharmaletter.com. http://www.thepharmaletter.com/article/pfizer-gains-swedish-ok-for-intramuscular-zeldox. 
 14. ^ [a b] ”Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'”. Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'. http://www.icis.com/resources/news/2000/09/05/120098/sweden-approves-pfizer-s-antipsychotic-drug-zeldox-/. 
 15. ^ [a b] https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2001-2.pdf
 16. ^ ”Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'”. Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'. https://www.icis.com/resources/news/2000/09/05/120098/sweden-approves-pfizer-s-antipsychotic-drug-zeldox-/. 
 17. ^ [a b] https://isctm.org/public_access/Autumn2017/Presentation/930-J-Geier.pdf
 18. ^ Sheehan, Valerie (1 oktober 2003). ”Ziprasidone mesylate (Geodon for injection): the first injectable atypical antipsychotic medication”. Proceedings (Baylor University. Medical Center) 16 (4): sid. 497–501. PMID 16278769. PMC: PMC1214571. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1214571/. 
 19. ^ Strom, Brian L.; Kimmel, Stephen E.; Hennessy, Sean (5 mars 2012). ”Pharmacoepidemiology”. Pharmacoepidemiology. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=fS7ygS9dnb8C&pg=PA88&lpg=PA88&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 20. ^ [a b c] http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 21. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1b.pdf
 22. ^ [a b] ”Ziprasidone (Geodon)”. www.btpnews.com. Arkiverad från originalet den 2016-12-21. https://web.archive.org/web/20161221040032/http://www.btpnews.com/article/2001/06/01/Ziprasidone-Geodon. 
 23. ^ [a b c] https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 24. ^ [a b] Inc, Pfizer. ”Pfizer to Launch Zeldox in 9 European Union Countries Beginning Next Month”. www.prnewswire.com. http://www.prnewswire.com/news-releases/pfizer-to-launch-zeldox-in-9-european-union-countries-beginning-next-month-76154202.html. 
 25. ^ ”Psycho-Babble Medication Thread 73765”. www.dr-bob.org. http://www.dr-bob.org/cgi-bin/pb/mget.pl?post=/babble/20010804/msgs/73844.html. 
 26. ^ https://web.archive.org/web/20160808111017/http://www.irf.dk/en/reviews/zeldox_ziprasidone.htm
 27. ^ writer, By Aaron Smith, CNN/Money staff. ”Pfizer's antipsychotic Geodon approved in Europe - Nov. 1, 2005”. money.cnn.com. http://money.cnn.com/2005/11/01/news/fortune500/geodon/. 
 28. ^ [a b c] ”Zeldox ger effektiv dämpning av maniska symtom vid bipolär sjukdom”. News Powered by Cision. http://news.cision.com/se/pfizer/r/zeldox-ger-effektiv-dampning-av-maniska-symtom-vid-bipolar-sjukdom,c177350. 
 29. ^ ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Bli friskare, bli Viskare!. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 30. ^ MD, Peter R. Breggin (17 december 2007). ”Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition”. Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition. Springer Publishing Company. https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false. 
 31. ^ [a b c d e] http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf
 32. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 33. ^ ”Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE”. Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE. 20 september 2005. http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/. 
 34. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2013). ”Essentials of Clinical Psychopharmacology”. Essentials of Clinical Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=26MyfLffpkgC&pg=PA341&lpg=PA341&dq#v=onepage&q&f=false. 
 35. ^ [a b c] Gardner, David M; Murphy, Andrea L; Kutcher, Stan; Beaulieu, Serge; Carandang, Carlo; Labelle, Alain; Lalonde, Pierre; Malla, Ashok; et al. (24 januari 2013). ”Evidence review and clinical guidance for the use of ziprasidone in Canada”. Annals of General Psychiatry 12: sid. 1. doi:10.1186/1744-859X-12-1. PMID 23347694. PMC: PMC3564821. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564821/. 
 36. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080511190009/http://www.psychsearch.net/off_label/geodond.pdf. Läst 12 november 2016. 
 37. ^ Stahl SM, Mignon L, Meyer JM (26 maj 2009). ”Which comes first: atypical antipsychotic treatment or cardiometabolic risk?”. Acta Psychiatr Scand "119" (3): ss. 171–9. doi:10.1111/j.1600-0447.2008.01334.x. PMID 19178394. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0447.2008.01334.x. 
 38. ^ https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf
 39. ^ Panariello, Fabio; Luca, Vincenzo De; Bartolomeis, Andrea de (2011). ”Weight Gain, Schizophrenia and Antipsychotics: New Findings from Animal Model and Pharmacogenomic Studies”. Schizophrenia Research and Treatment 2011: sid. 1–16. doi:10.1155/2011/459284. https://www.hindawi.com/journals/schizort/2011/459284/. 
 40. ^ [a b c] Seifert, Roland; Wieland, Thomas (12 maj 2006). ”G Protein-Coupled Receptors as Drug Targets: Analysis of Activation and Constitutive Activity”. G Protein-Coupled Receptors as Drug Targets: Analysis of Activation and Constitutive Activity. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=xogTUkmT7Q8C&pg=PA227&lpg=PA227&dq#v=onepage&q&f=false. 
 41. ^ Shiromani, Priyattam; Horvath, Tamas; Redline, Susan; Cauter, Eve Van (1 juni 2012). ”Sleep Loss and Obesity: Intersecting Epidemics”. Sleep Loss and Obesity: Intersecting Epidemics. Springer Science & Business Media. https://books.google.se/books?id=eobDZ1d_dvAC&pg=PA39&lpg=PA39&dq#v=onepage&q&f=false. 
 42. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 september 2015. https://web.archive.org/web/20150911053231/http://digitalcommons.ohsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=fdadrug. Läst 25 oktober 2016. 
 43. ^ ”Iloperidone for schizophrenia”. www.mdedge.com. http://www.mdedge.com/currentpsychiatry/article/63694/schizophrenia-other-psychotic-disorders/iloperidone-schizophrenia/page/0/2. 
 44. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA658&lpg=PA658&dq=ziprasidone+weight+gain+6+%25&source=bl&ots=UubYwn78It&sig=HDm8IgTsF6dZ44HPxG8ObMgPqGk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwij8dyUpqLOAhVLhSwKHYLeDw0Q6AEIOTAC#v=onepage&q=ziprasidone+weight+gain+6+%25&f=false. 
 45. ^ Thakore, Jogin H.; Leonard, B. E. (1 januari 2009). ”Metabolic Effects of Psychotropic Drugs”. Metabolic Effects of Psychotropic Drugs. Karger Medical and Scientific Publishers. https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=ziprasidone+weight+loss&source=bl&ots=RT4XzUMUlk&sig=-32WvbwTZjajrl8TnHXV-dNPlPk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi25Lbh96HOAhWiK5oKHZuFDR84FBDoAQg_MAU#v=onepage&q=ziprasidone+weight+loss&f=false. 
 46. ^ Thakore, Jogin H.; Leonard, B. E. (1 januari 2009). ”Metabolic Effects of Psychotropic Drugs”. Metabolic Effects of Psychotropic Drugs. Karger Medical and Scientific Publishers. https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 47. ^ Mattei, Chiara; Rapagnani, Maria Paola; Stahl, Stephen M. (15 februari 2011). ”Ziprasidone Hydrocloride: What Role in the Management of Schizophrenia?”. Journal of Central Nervous System Disease 3: sid. 1–16. doi:10.4137/JCNSD.S4138. PMID 23861634. PMC: PMC3663608. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663608/. 
 48. ^ ”Pfizer Slams Appeal In Off-Label FCA Case In 1st Circ. - Law360”. www.law360.com. http://www.law360.com/articles/860912/pfizer-slams-appeal-in-off-label-fca-case-in-1st-circ. 
 49. ^ http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=584#page=1
 50. ^ [a b] Dooren, Jennifer Corbett (21 april 2010). ”FDA Warns Pfizer About Pediatric Trials of Geodon”. FDA Warns Pfizer About Pediatric Trials of Geodon. http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704448304575196264170067920. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]