Ziprasidon

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ziprasidon
Strukturformel
Övriga namnGeodon
Zeldox
Zypsila
Kemisk formelC21H21ClN4OS
Molmassa412,936 g/mol
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Ziprasidon, tillhörande klassen atypiska antipsykotika är ett neuroleptikum introducerad år 2000 som efter ett flertal förlängda kliniska prövningar även fick distribution i USA där det har en marknadsandel på 6%. I Sverige blev medicinen mer ovanlig. Ziprasidon är ämnat schizofrena störningar och kan även användas som stämningsstabiliserande vid bipolär. Det fanns befarande för förlängt QT-intervall med Ziprasidon som även verkar vara mer markant med ökande doser. Ziprasidon är konstaterad säker – i terapeutiska doser upp till 160 milligram, efter omfattande kliniska läkemedelsprövningar.[1]

Intag av föda ihop med Ziprasidon ger ökad upptag av substansen. Vanligs biverkningar är kraftiga former av sedering såsom sömn under längre perioder eller omedelbar trötthet kort efter intag.

Ziprasidon har den kemiska formeln C21H21ClN4OS.

Läkemedel med ziprasidon som den aktiva substansen marknadsförs i Sverige och övriga Europa under namnet Zeldox, och i andra delar av världen som Geodon men även Zypsila. Patentet upphörde i Sverige våren 2013, så det finns generiska läkemedel med ziprasidon.

Ziprasidon är ett receptbelagt läkemedel.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Under sent 80-tal forskades ziprasidon fram på syntetisk väg av läkemedelsbolaget Pfizer. Ziprasidon skulle till receptorprofilen inneha kraftig blockad av serotoninreceptorn 5-HT2C. År 1987 började kemisten Johan Adam Lowe utveckla fram den kemiska substansen och var en del likt i sin kemi med Risperidon. Substansen befarades ganska snart cancerframkallande men Harry Howard löste problemet genom att tillföra en kloratom och stabiliserade denna molekyl vid centralforskning campus i Groton, Connecticut.[2] [3][2]

Ziprasidon är ett bensisotiazolderivat.[4] Ziprasidon har liknande kemi som med Risperidon (Risperdal).[5] Ziprasidon var tänkt som ett alternativ till Klozapin.[6] Under pågående år 1997 stod det klart att substansen ska marknadsföras under handelsnamnet Zeldox.[3]

Patent utfärdades till Pfizer år 1989.[7] Klinisk prövning fas I började år 1995.[8] Mellan 23 maj 1995 och 16 juli 1995 utfördes en första studie med Ziprasidoninjektioner. Sedan 19 mars 1997 utfördes första studien med kapslar, styrkor 20, 40, 60 och 80 milligram. Korta tester med kapslar i olika perioder varade fram till 11 februari 1998.[8]

Sverige var först i världen sommaren 1998 med att godkänna Zeldoxkapslar. I mitten av augusti 2000 kom i Sverige[9][10] injektionsberedning igång på sjukhus.[11][10] Sverige var det första EU-land som till dess fullt ut accepterat Zeldox för båda beredningsformerna, kapslar och injektion.[12]

Det marknadsfördes i första landet Sverige med startdatum 14 september 2000.[13] Lite senare, i februari och april år 2001 upplyste läkemedelsverket om Zeldox i sina informationsblad.[11]

Ziprasidon blev det första atypiska neuroleptika tillgängligt som en intramuskulär injektion.[14]

FDA för USA:s del hade utfärdat år 1998 ett icke godkännande-brev där det återfinns citat som att medicinen hör till dem med Qt-förlängning och att det demonstreras inte av tillräcklig nytta av Zeldox över redan marknadsförda tillgängliga läkemedel.[15] FDA krävde ytterligare kliniska prövningar för ifall Ziprasidon skulle bli aktuellt i USA.[16] Det blev mer klinisk prövning, och studierna avslutades senare av år 2000. Man kunde dock konstatera att Ziprasidon inte hade lika "ogynnsam" profil som Sertindol med QT-förlängning.[16] FDA slog fast att ökningar i totalkolesterol och kraftiga viktuppgångar hos användare av andra atypiska antipsykotika men den uppvisade datan från Ziprasidon på att det inte förekommer så mycket på Ziprasidon och den förbättrade lipidprofilen kunde inte förskjutas, det är troligt att det är så var slutsatsen för FDA.[17]

FDA granskade och undersökte all data kring medicinen noggrant hösten 2000, kliniska prövningar hade hållit på sedan våren 1995. I kliniska prövningar hade det förekommit att patienter fått doser 200-240 milligram per dag,[18][19] Men efter slog man fast att maximal daglig dos får vara 160 milligram med ziprasidon.[18]

Den 5 februari 2001 genomfördes godkände i USA (FDA) av läkemedlet.[20] Sedan mars år 2001 så kom försäljning igång i USA.[13] Sedan mars 2001 fram till augusti 2001 hade 100 000 utskrivningar av Zeldox i USA redan skett.[21]

Den 25 februari 2002 var den godkänd i 31 länder runtom i världen[20] och den 4 mars 2002 kom även godkännande i Danmark.[22] Den 1 november 2005 var Zeldox godkänt i 11 av EU:s medlemsstater.[23]

Sedan 2005 blev Ziprasidon mer associerat för att behandla mani och även som lösning för att förhindra viktuppgångar som ofta sker på de andra antipsykotiska läkemedlen (bland annat på grund av mindre metabol påverkan i form av förhöjda kolesterol- och insulinnivåer).[24] Godkännandet var baserat på 3 studier som inkluderat 853 patienter och man märkte att Ziprasidon hade snabb symtomlindring på området mani också.[24]

Till år 2009 fanns Ziprasidon i över 80 länder och försäljning omfattande 1 miljard US-dollar.[6]

En överblick för 2014 visade att Ziprasidon inte var en stor medicin i Sverige, Zyprexa var bland dem som hade växt sig störst, men även Quetiapin.[25] Ziprasidon har en marknadsandel på 6% i USA.[26]

Användning[redigera | redigera wikitext]

Förpackning som innehåller generiskt Ziprasidon, 60 mg.

Schizofreni[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon är ämnat schizofreni.[27]

Mani[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon används också för att behandla mani som kan förekomma vid bipolär sjukdom.[27]

Under sent år 2005 så blev Ziprasidon godkänt i Sverige för behandling av mani vid t.ex. bipolär sjukdom. Det fanns andra läkemedel med god effekt på mani, men de hade ofta biverkningar som viktökning efter långtidsanvändning. Godkännandet för Ziprasidons del var baserat på 3 placebokontrollerade studier som inkluderat 853 personer.[24]

Antidepressiv effekt[redigera | redigera wikitext]

Möjligt att Ziprasidon kan fungera vid depression genom att inneha Antidepressiv effekt upptäcktes.[28]

Effektivitet[redigera | redigera wikitext]

I en metaanalys från 2013 jämfördes 15 antipsykotiska mediciner avseende effektivitet vid behandling av schizofrena symtom, där ziprasidon visade mild-standard effektivitet. Ziprasidon var 15% mer effektiv än lurasidon och iloperidon, ungefär lika effektivt som klorpromazin, sertindol och asenapin, och 9-13% mindre effektiv än haloperidol, quetiapin, och aripiprazol.[29]

Zeldox kan vara ungefär jämbördig med Trilafon i flera effektiviteter.[30]

I en studie på 52 veckor vid behandling av mani skedde återfall i mani bland cirka 6 procent.[31] I en annan studie på 12 veckor så hade ziprasidon likvärdig effektivitet med amisulprid för behandling av negativa symtom var och effektivare än haloperidol gällande negativa symptom av schizofreni.[28] Till patienter med lite historik av psykoser kan effektverkan gå långsammare och risken för utknockning att falla direkt ner i sömn är dessutom större bland friskare patienter oftast.

Farmakologi[redigera | redigera wikitext]

Farmakodynamik[redigera | redigera wikitext]

Farmakologerna och forskarkemister som syntetiserade Ziprasidon sa inte alls invecklat kring dess farmakologi och vilka receptorer som ingår och dess aktivitet vid dem har varierat som kommer från olika bedömare. Men vad farmakologerna hos Pfizer kunde medge om dess farmakologi är att Ziprasidon är en 5-HT2A-receptor och dopamin D2-receptor antagonist[1] (D2-receptorantagonism kopplad med 5-HT2A-receptorantagonism).[1] De medgav vidare att Ziprasidon aktiverar 5-HT1A-receptorn och blockerar 5-HT1D-receptorn med båda hög affinitet. De säger att aktiviteten vid dessa 5-HT1-receptorer är associerade med antidepressiva och anxiolytisk aktivitet med Ziprasidon.[1] Ziprasidon ska hämma måttligt upptaget av serotonin och noradrenalin till hjärnans synaptosomer. Hämning av 5-HT och upptag av noradrenalin ska kunna associeras till antidepressiv effekt med Ziprasidon. Farmakologerna hos Pfizer medgav sedan slutligen att Ziprasidon blockerar 5-HT2C-receptorn, det ska inte vara stimulering på den receptorn, och detta beskrivs som en egenskap som potentiellt kan ge antipsykotisk aktivitet.[32][1] Det ska ha lägre affinitet till histamin H1-receptorn och alfa1-adrenoreceptorer. Och det finns inget till muskarin M1-receptorn. Det är allt vad farmakologerna som var med och syntetiserade Ziprasidon kunde avsloja.[1]

Ziprasidon har en kemisk struktur som liknar risperidon. Även i likhet med risperidon har ziprasidon höga antagonistiska effekter på vissa av serotoninreceptorerna och även av dopaminreceptorerna. Blockad av 5-HT2-receptorer har ansetts kunna minska extrapyramidala bieffekter (EPS). Aktivering av 5-HT1A-receptorn kan också minska extrapyramidala bieffekter (EPS) samt blockad av muskarina kolinerga receptorer. Med hur Ziprasidon gör så ligger det väldigt fokus runt 5-HT2-receptorerna[33] med väldigt stark antagonistisk verkan[34] och kan därför reducera extrapyramidala bieffekter (EPS). Ziprasidon aktiverar 5-HT1A-receptorn och det minskar då också EPS. Emellertid har Ziprasidons farmakologi inte studerats särskilt noga.

På lägre dos, 20 mg kapsel, är Ziprasidon kraftfull antagonist av 5-HT2C och brukar orsaka agitation samt aktivering hos användarna, orsaken är p.g.a låg dos.[35][36] På låg dos 20 mg är 5-HT2C blockad nästan det enda som görs – dock ockuperas även dopamin D2 med blockad men den är inte alltför kraftig blockad på 20 milligram kapsel.[37] Men om man går upp i dos kan agitationen och aktivering försvinna, och det sker mera konflikt med dopaminreceptorerna.

Med Ziprasidon kan viktökning förekomma mer sällan trots att det har sin potenta affinitet till 5-HT2C-receptorer som är associerade med viktökning, Olanzapin anses ge viktökning genom 5-HT2C-receptorer.

Det är via blockad av alfa1-adrenoreceptorer (Alfa1A och Alfa1B) som blodtrycksfall kan inträffa som följd. Ziprasidon blockerar potassium channel Rectifier och potassium channel hERG och kan vara förklaringen till viss förekomst av förlängt QT-intervall.

Ziprasidon är en återupptagshämmare av serotonin, dopamin och noradrenalin på ett sätt som påminner om Amitriptylin och Imipramin. Hämningen gör att signalsubstanserna finns kvar längre i synapsen och Ziprasidon ökar noradrenalin, serotonin och dopamin.

(Den dopamin aktiva transportören (DAT) reglerar dopaminerg överföring genom att avlägsna dopamin från det synaptiska klyftan. Det har gjorts tretton PET- eller SPECT-avbildningsstudier som har behandlat DAT-densitet vid schizofreni. Det finns en hög grad av heterogenitet mellan studierna med ett antal inkonsekventa fynd. Nya metaanalyser fann inga bevis för skillnad i striatal DAT-receptortäthet hos patienter med schizofreni, och detta fynd har replikerats i en efterföljande studie av nästan femtio antipsykotiska- naiva patienter. Detta väsentligen negativa resultat antyder att de dopaminerge avvikelser som observerats i schizofreni inte är sekundära till avvikelser i DAT, och inte heller på grund av skillnader i densiteten hos pre-synaptiska dopaminerge neuroner.)[38]

Ziprasidon minskar nåverna av kortisolet.[39]

Farmakokinetik[redigera | redigera wikitext]

Ziprasidon har en genomsnittlig halveringstid på cirka 6 timmar och dess orala biotillgänglighet är cirka 60%, men blir förstärkt vid intag av mat ihop med medicinen.[40][28]

Efter granskning så ser det ut som följande: halveringstiden är 4-5 timmar vid 5-20 milligram två gånger dagligen (10-40 mg), 8,8 timmar vid 40 milligram två gånger dagligen (80 mg) och 10 timmar vid 60 milligram två gånger dagligen (120 mg).[41]

Eftersom den maximala plasmakoncentrationen, Cmax, inte uppnås förrän 6–8 timmar efter oralt intag så kan Ziprasidon tas med längre mellanrum och en inledning på att få verkan kommer ändå 40 minuter efter ett intag.

Jämviktskoncentration nås under slutet av andra dagen förutsatt att man doserat 2 gånger dagligen ihop med föda.[40][19]

Intag av föda i samband med ziprasidon ökar dess upptag. En måltid på 500 kcal medförde ökat upptag av ziprasidon.[28][40]

Biverkningar[redigera | redigera wikitext]

Enligt FASS så finns dessa biverkningar:[27]

Andra biverkningar är[42]: stelhet, långsamma rörelser, tremor, muntorrhet, bröstsmärta, halsont, buksmärtor, ovanlig gång, kramper, talsvårigheter, domningar, koncentrationssvårigheter, törstig, överdriven sömnighet under dagtid, knockad till sömn, svårigheter i rörelsekontroll, sväljsvårigheter, svullen tunga, diarré, ökad aptit (risk för viktökning), agitation, ångest, mardrömmar, hjärtklappning, yrsel om reser sig hastigt från sittande ställning, andnöd, ljuskänslighet, kliande hudutslag. Även men mer ovanligt: apati (brist på känslor), depression, våldsamma utmattningsattacker eller panikattacker, käkeblock (oförmåga att öppna munnen), urininkontinens, smärta vid urinering eller svårigheter att urinera, minskade blodnivåer av kalcium, kliande ögon, torra ögon, öronsmärta, svettningar, syra i matstrupen, lös avföring, håravfall, svullnad i huden, hudirritation, minskad feber och mjäll.[42] Ziprasidon kan också orsaka blodproppar, men frekvensen av denna biverkning är okänd.[42]

Ziprasidons låga antagonism av histamin H1-receptorer (histaminerg receptor) förutspår i allmänhet små mängder av sedering; låg affinitet för alfa1-adrenoreceptorer tyder på att ziprasidon är mindre benägen att framkalla ortostatisk hypotension och sedering; ingen signifikant affinitet för muskarina kolinerga receptorer förutspår en låg benägenhet för antikolinerga biverkningar såsom muntorrhet, dimsyn, grundlag tagande, takykardi och kognitiv dysfunktion. Atypiska antipsykotika förmedlar viktökning, men Ziprasidon är ett så metaboliskt vänligt läkemedel.[28]

Läkemedel som blockerar 5-HT2C-receptorer är ofta förknippade med viktuppgång, som Olanzapin blivit.[43][44] Ziprasidon omnämns för att vara den som blockerar 5-HT2C-receptorn[16] väldigt kraftigt[19] men som förvånansvärt ändå inte överrepresenterade viktökning. Särskilt Ziprasidon utpekades av forskare år 2011 att det är ganska förvånande.[45] Det har framförts att blockering av 5-HT1D-receptorn och samtidigt noradrenalin och serotonin återupptags hämmande lär bidra till medlets frånvaro med viktuppgång samt medlets anxiolytika och antidepressiva egenskaper.

Ziprasidon är partiell agonist vid 5-HT1B-receptorn, vilket betyder att den aktiverar receptorn men bara ger ett partiellt fysiologiskt svar.[46] Att aktivera 5-HT1B brukar göra att aptiten minskar.[47] Det är inte vanligt bland antipsykotiska läkemedel att aktivera 5-HT1B-receptorn[46], ziprasidon är ensam om det bland antipsykotiska läkemedel som vanligen blockerar 5-HT1B-receptorn.[46]

Viktökning[redigera | redigera wikitext]

Vid klinisk prövning under fas III för schizofreni de första 6 veckorna förekom viktuppgång inte alltför ofta (omkring 10%). För deltagare som fick placebo rapporterade 4% av deltagarna en ökad kroppsvikt om minst 7%.[48]

Jämfört med iloperidon (Fanapt) sågs något mer viktökning med iloperidon, men ziprasidon och iloperidon är jämförbara för effekter på triglycerider och kolesterol.[49]

I CATIE-studien gav ziprasidon lägst viktuppgång bland läkemedlen.[50][51]

Viktminskning[redigera | redigera wikitext]

Enligt boken "Metabolic Effects of Psychotropic Drugs" där resultat tas upp från en studie som genomförts så förekommer viktminskning och det var fler än 7% av deltagarna som gick ner i vikt av ziprasidon och fortsatte sedan går ner, de tappade 2,4-2,9 kg varje månad.[52]

I CATIE-studien från 2005 rapporterade 42% av deltagarna med ziprasidon att de gick ner i vikt och fick en minskning av kroppsvikten med 7% eller mera.[53]

Icke-godkänd användning[redigera | redigera wikitext]

Icke-godkänd användning eller s.k. off label-förskrivning av ziprasidon förekommer. Ziprasidon har en SNRI-aktivitet. Ziprasidon har även fått behandla mani i syfte att förhindra depressioner. Mani är kopplat till att senare kunna mynna ut i depression (dock är ziprasidon främst ett atypiskt antipsykotikum).

Ziprasidon är godkänt för att användas vid mani i samband med bipolärt syndrom. Att använda det på lång sikt för att förhindra en depression är egentligen endast tillåtet till personer med mani i samband med ett bipolärt syndrom och ej till enbart deprimerade.

Nyligen blev Pfizer föremål i domstol för blivit misstänkt för att driva off label-förskrivning av Zeldox. De som anklagat hade misslyckats få fram hårda bevis för detta i tingsrätten och handlingar kunde tas ner från bordet. Det handlade om anklagelser om mutor och off label-förskrivning för fler områden, bland annat till barn. Läkemedelsbolaget Pfizer säger att det finns strikt policy för att motverka främjandet att Geodon skulle falla offer för en off label-förskrivning och att det vidtas åtgärder avsedda att förhindra säljrepresentanter att tjäna incitament-ersättning för försäljning av läkemedlet inom off label-förskrivning.[54]

I USA har ziprasidon en "black box-varning" för ökad risk för dödsfall hos äldre patienter.[55]

Kritik[redigera | redigera wikitext]

FDA (U.S. Food and Drug Administration) blev besvikna på Pfizer och den otillräckliga övervakningen av företaget. Det var i samband med att Pfizer skulle få godkänt av FDA för att behandla tonåringar (13-17 år) som har bipolärt syndrom med medlet.[56]

FDA antydde det senare i likhet med ett "brott". FDA hade sänt ut granskare efter att någon rapporterat och flera kliniska forskare hade gett stora överdoser, antagligen bland annat på de personer som inte blev bättre av medicinen. En del personer hade inte fullföljt studierna på grund av överdoserna eftersom det förekom svår trötthet och fysiska kroppsrörelser. Medlets säkerhet bland tonåringar kunde inte fastställas. Det misslyckades att få det godkänt av FDA på grund av orimligt höga doser.[56]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f] https://web.archive.org/web/20160917003357/https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 2. ^ [a b] Ayano, Getinet. ”Second Generation Antipsychotics: Pharmacodynamics, Therapeutic Effects Indications and Associated Metabolic Side Effects: Review of Articles”. Journal of Schizophrenia Research. http://austinpublishinggroup.com/schizophrenia/fulltext/schizophrenia-v3-id1027.php. 
 3. ^ [a b] Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA641&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false. 
 4. ^ ”Material Safety Data Sheet” (på engelska) (Noia 64 mimetypes pdf.png PDF). Pfizer. sid. 1. Arkiverad från originalet den 9 maj 2012. https://web.archive.org/web/20120509002506/http://www.pfizer.com/files/products/material_safety_data/400.pdf. Läst 16 augusti 2021. 
 5. ^ Lemke, Thomas L.; Williams, David A. (24 januari 2012). ”Foye's Principles of Medicinal Chemistry”. Foye's Principles of Medicinal Chemistry. Lippincott Williams & Wilkins. https://books.google.se/books?id=Sd6ot9ul-bUC&pg=PA465&lpg=PA465&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 6. ^ [a b] Morphy, J. Richard; Harris, C. John (2012). ”Designing Multi-target Drugs”. Designing Multi-target Drugs. Royal Society of Chemistry. https://books.google.se/books?id=T1QcjxnP6noC&pg=PA263&lpg=PA263&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 7. ^ Li, Jie Jack; Johnson, Douglas S.; Sliskovic, Drago R.; Roth, Bruce D. (27 december 2004). ”Contemporary Drug Synthesis”. Contemporary Drug Synthesis. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=fsKKI82uqK8C&pg=PA101&lpg=PA101&dq#v=onepage&q&f=false. 
 8. ^ [a b] http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2002/20-919_geodon_biopharmr.pdf
 9. ^ Letter, The Pharma. ”Pfizer gains Swedish OK for intramuscular Zeldox - Pharmaceutical indu”. www.thepharmaletter.com. http://www.thepharmaletter.com/article/pfizer-gains-swedish-ok-for-intramuscular-zeldox. 
 10. ^ [a b] ”Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'”. Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'. http://www.icis.com/resources/news/2000/09/05/120098/sweden-approves-pfizer-s-antipsychotic-drug-zeldox-/. 
 11. ^ [a b] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 10 juli 2016. https://web.archive.org/web/20160710121929/https://lakemedelsverket.se/upload/om-lakemedelsverket/publikationer/information-fran-lakemedelsverket/Info_fr_LV_2001-2.pdf. Läst 10 juli 2016. 
 12. ^ ”Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'”. Sweden approves Pfizer's antipsychotic drug 'Zeldox'. https://www.icis.com/resources/news/2000/09/05/120098/sweden-approves-pfizer-s-antipsychotic-drug-zeldox-/. 
 13. ^ [a b] https://isctm.org/public_access/Autumn2017/Presentation/930-J-Geier.pdf
 14. ^ Sheehan, Valerie (1 oktober 2003). ”Ziprasidone mesylate (Geodon for injection): the first injectable atypical antipsychotic medication”. Proceedings (Baylor University. Medical Center) 16 (4): sid. 497–501. PMID 16278769. PMC: PMC1214571. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1214571/. 
 15. ^ Strom, Brian L.; Kimmel, Stephen E.; Hennessy, Sean (5 mars 2012). ”Pharmacoepidemiology”. Pharmacoepidemiology. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=fS7ygS9dnb8C&pg=PA88&lpg=PA88&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 16. ^ [a b c] http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 17. ^ http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1b.pdf
 18. ^ [a b] ”Ziprasidone (Geodon)”. www.btpnews.com. Arkiverad från originalet den 2016-12-21. https://web.archive.org/web/20161221040032/http://www.btpnews.com/article/2001/06/01/Ziprasidone-Geodon. 
 19. ^ [a b c] https://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/00/backgrd/3619b1a.pdf
 20. ^ [a b] Inc, Pfizer. ”Pfizer to Launch Zeldox in 9 European Union Countries Beginning Next Month”. www.prnewswire.com. Arkiverad från originalet den 2017-09-18. https://web.archive.org/web/20170918155309/http://www.prnewswire.com/news-releases/pfizer-to-launch-zeldox-in-9-european-union-countries-beginning-next-month-76154202.html. Läst 19 november 2016. 
 21. ^ ”Psycho-Babble Medication Thread 73765”. www.dr-bob.org. http://www.dr-bob.org/cgi-bin/pb/mget.pl?post=/babble/20010804/msgs/73844.html. 
 22. ^ https://web.archive.org/web/20160808111017/http://www.irf.dk/en/reviews/zeldox_ziprasidone.htm
 23. ^ writer, By Aaron Smith, CNN/Money staff. ”Pfizer's antipsychotic Geodon approved in Europe - Nov. 1, 2005”. money.cnn.com. http://money.cnn.com/2005/11/01/news/fortune500/geodon/. 
 24. ^ [a b c] ”Zeldox ger effektiv dämpning av maniska symtom vid bipolär sjukdom”. News Powered by Cision. http://news.cision.com/se/pfizer/r/zeldox-ger-effektiv-dampning-av-maniska-symtom-vid-bipolar-sjukdom,c177350. 
 25. ^ ”Hur många får neuroleptika i Sverige?”. Bli friskare, bli Viskare!. http://www.viska.se/nya-lakemedel/lakemedel/6192-hur-manga-far-neuroleptika-i-sverige. 
 26. ^ MD, Peter R. Breggin (17 december 2007). ”Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition”. Brain-Disabling Treatments in Psychiatry: Drugs, Electroshock, and the Psychopharmaceutical Complex, Second Edition. Springer Publishing Company. https://books.google.se/books?id=hBd0V7Ex8PUC&pg=PA21&lpg=PA21#v=onepage&q&f=false. 
 27. ^ [a b c] ”Zeldox® - FASS Allmänhet”. www.fass.se. http://www.fass.se/LIF/product?userType=2&nplId=19980610000011. 
 28. ^ [a b c d e] ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 februari 2013. https://web.archive.org/web/20130220000739/http://www.la-press.com/redirect_file.php?fileId=3361&filename=2474-JCNSD-Ziprasidone-Hydrocloride:-What-Role-in-the-Management-of-Schizophrenia.pdf&fileType=pdf. Läst 14 mars 2017. 
 29. ^ Leucht, Stefan; Cipriani, Andrea; Spineli, Loukia; Mavridis, Dimitris; Örey, Deniz; Richter, Franziska; Samara, Myrto; Barbui, Corrado; et al. (2013). ”Comparative efficacy and tolerability of 15 antipsychotic drugs in schizophrenia: a multiple-treatments meta-analysis”. The Lancet 382 (9896): sid. 951–62. doi:10.1016/S0140-6736(13)60733-3. PMID 23810019. 
 30. ^ ”Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE”. Ny medicin inte bättre mot schizofreni - DN.SE. 20 september 2005. http://www.dn.se/arkiv/sverige/ny-medicin-inte-battre-mot-schizofreni/. 
 31. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2013). ”Essentials of Clinical Psychopharmacology”. Essentials of Clinical Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=26MyfLffpkgC&pg=PA341&lpg=PA341&dq#v=onepage&q&f=false. 
 32. ^ https://ww2.health.wa.gov.au/~/media/Files/Corporate/general%20documents/WATAG/WAPDC/Ziprasidone-unzipped.pdf
 33. ^ https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/08/jm070516u.pdf[död länk]
 34. ^ https://farmakologiforantipsykotiska.files.wordpress.com/2020/08/jm070516u.pdf[död länk]
 35. ^ https://www.medscape.org/viewarticle/484929
 36. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663608/
 37. ^ https://img.medscapestatic.com/slide/migrated/editorial/cmecircle/2004/3297/images/stahl/slide030.gif
 38. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4902122/
 39. ^ https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1884774/
 40. ^ [a b c] Gardner, David M; Murphy, Andrea L; Kutcher, Stan; Beaulieu, Serge; Carandang, Carlo; Labelle, Alain; Lalonde, Pierre; Malla, Ashok; et al. (24 januari 2013). ”Evidence review and clinical guidance for the use of ziprasidone in Canada”. Annals of General Psychiatry 12: sid. 1. doi:10.1186/1744-859X-12-1. PMID 23347694. PMC: PMC3564821. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3564821/. 
 41. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 maj 2008. https://web.archive.org/web/20080511190009/http://www.psychsearch.net/off_label/geodond.pdf. Läst 12 november 2016. 
 42. ^ [a b c] https://laakeinfo.fi/Medicine.aspx?m=13629&d=3099546&i=PFIZER_ZELDOX_ZELDOX+kapseli%252C+kova+20+mg%252C+40+mg%252C+60+mg%252C+80+mg
 43. ^ Stahl SM, Mignon L, Meyer JM (14 juni 2009). ”Which comes first: atypical antipsychotic treatment or cardiometabolic risk?”. Acta Psychiatr Scand "119" (3): ss. 171–9. doi:10.1111/j.1600-0447.2008.01334.x. PMID 19178394. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1600-0447.2008.01334.x. 
 44. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 4 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170104090519/https://lakemedelsverket.se/upload/halso-och-sjukvard/behandlingsrekommendationer/bakg_dok/L%C3%A4kemedelsbehandling%20vid%20schizofren_bakgrund.pdf. Läst 7 oktober 2017. 
 45. ^ Panariello, Fabio; Luca, Vincenzo De; Bartolomeis, Andrea de (2011). ”Weight Gain, Schizophrenia and Antipsychotics: New Findings from Animal Model and Pharmacogenomic Studies”. Schizophrenia Research and Treatment 2011: sid. 1–16. doi:10.1155/2011/459284. https://www.hindawi.com/journals/schizort/2011/459284/. 
 46. ^ [a b c] Seifert, Roland; Wieland, Thomas (12 maj 2006). ”G Protein-Coupled Receptors as Drug Targets: Analysis of Activation and Constitutive Activity”. G Protein-Coupled Receptors as Drug Targets: Analysis of Activation and Constitutive Activity. John Wiley & Sons. https://books.google.se/books?id=xogTUkmT7Q8C&pg=PA227&lpg=PA227&dq#v=onepage&q&f=false. 
 47. ^ Shiromani, Priyattam; Horvath, Tamas; Redline, Susan; Cauter, Eve Van (1 juni 2012). ”Sleep Loss and Obesity: Intersecting Epidemics”. Sleep Loss and Obesity: Intersecting Epidemics. Springer Science & Business Media. https://books.google.se/books?id=eobDZ1d_dvAC&pg=PA39&lpg=PA39&dq#v=onepage&q&f=false. 
 48. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 11 september 2015. https://web.archive.org/web/20150911053231/http://digitalcommons.ohsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1017&context=fdadrug. Läst 25 oktober 2016. 
 49. ^ ”Iloperidone for schizophrenia”. www.mdedge.com. http://www.mdedge.com/currentpsychiatry/article/63694/schizophrenia-other-psychotic-disorders/iloperidone-schizophrenia/page/0/2. 
 50. ^ Schatzberg, Alan F.; Nemeroff, Charles B. (2009). ”The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology”. The American Psychiatric Publishing Textbook of Psychopharmacology. American Psychiatric Pub. https://books.google.se/books?id=Xx7iNGdV25IC&pg=PA658&lpg=PA658&dq=ziprasidone+weight+gain+6+%25&source=bl&ots=UubYwn78It&sig=HDm8IgTsF6dZ44HPxG8ObMgPqGk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwij8dyUpqLOAhVLhSwKHYLeDw0Q6AEIOTAC#v=onepage&q=ziprasidone+weight+gain+6+%25&f=false. 
 51. ^ Thakore, Jogin H.; Leonard, B. E. (1 januari 2009). ”Metabolic Effects of Psychotropic Drugs”. Metabolic Effects of Psychotropic Drugs. Karger Medical and Scientific Publishers. https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=ziprasidone+weight+loss&source=bl&ots=RT4XzUMUlk&sig=-32WvbwTZjajrl8TnHXV-dNPlPk&hl=sv&sa=X&ved=0ahUKEwi25Lbh96HOAhWiK5oKHZuFDR84FBDoAQg_MAU#v=onepage&q=ziprasidone+weight+loss&f=false. 
 52. ^ Thakore, Jogin H.; Leonard, B. E. (1 januari 2009). ”Metabolic Effects of Psychotropic Drugs”. Metabolic Effects of Psychotropic Drugs. Karger Medical and Scientific Publishers. https://books.google.se/books?id=c9vTKB0MUCMC&pg=PA30&lpg=PA30&dq=#v=onepage&q&f=false. 
 53. ^ Mattei, Chiara; Rapagnani, Maria Paola; Stahl, Stephen M. (15 februari 2011). ”Ziprasidone Hydrocloride: What Role in the Management of Schizophrenia?”. Journal of Central Nervous System Disease 3: sid. 1–16. doi:10.4137/JCNSD.S4138. PMID 23861634. PMC: PMC3663608. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3663608/. 
 54. ^ ”Pfizer Slams Appeal In Off-Label FCA Case In 1st Circ. - Law360”. www.law360.com. http://www.law360.com/articles/860912/pfizer-slams-appeal-in-off-label-fca-case-in-1st-circ. 
 55. ^ http://labeling.pfizer.com/ShowLabeling.aspx?id=584#page=1
 56. ^ [a b] Dooren, Jennifer Corbett (21 april 2010). ”FDA Warns Pfizer About Pediatric Trials of Geodon”. FDA Warns Pfizer About Pediatric Trials of Geodon. http://www.wsj.com/articles/SB10001424052748704448304575196264170067920. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]