RFSL

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
RFSL
RFSL under Jiingijamborii
Förbunds­ordförande Frida Sandegård
Grundat 1950
Huvudkontor Stockholm
Typ av förbund Riksförbund
Närstående organisation(er) RFSL Ungdom, SFQ, ANSO
Europeiskt samarbetsorgan ILGA, ILGA-Europe
Webbplats www.rfsl.se

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (före 2007, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande) är en svensk politisk och ideell organisation för "homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT)". Förbundet bedriver en aktiv sexualpolitisk verksamhet samtidigt som förbundets avdelningar runt om i Sverige skapar sociala mötesplatser. Förbundet arbetar mot homofobi, bifobi och transfobi, som skapar ett sämre mående för HBTQ-personer.[1]

Den sexualpolitiska verksamheten har varit mycket framgångsrik och organisationen utsågs av tidningen Resumés jury till årets lobbyist år 2000, framförallt för framgången med att lobba för införandet av partnerskapslagen. Juryn, som inkluderade både näringslivsrepresentanter och personligheter som Helle Klein och Gudrun Schyman, motiverade utnämningen med att "sällan har så många fått känna av en så påtaglig förändring av samhällsklimatet, där så få haft ett så viktigt inflytande".[2]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

RFSL är en federation som består av 36 avdelningar [3]. I nästan alla län finns minst en RFSL-avdelning, från RFSL Malmö till RFSL Kiruna i Norrbotten. RFSL Stockholm är landets största avdelning med 1400 medlemmar. Totalt har RFSL Förbundet, alla avdelningsmedlemmar inräknat, drygt 6600 medlemmar.[4] En avdelning, RFSL Regnbågen, är inte geografiskt begränsad utan riktar sig främst till döva och hörselskadade hbt-personer. RFSL-avdelningarna har ofta ett varierat program, där medlemmarna kan gå på fester och kafékvällar, lyssna på föredrag, delta i studiecirklar, se på filmer, och göra utflykter. På flera orter finns speciella grupper för ungdomar och äldre och inom vissa avdelningar anordnas caféer särskilt för transpersoner.

RFSL:s högsta beslutande organ är dess kongress, som hålls vartannat år.[5] Löpande beslut tas av förbundsstyrelsen, under ledning av en en förbundsordförande och en vice förbundsordförande. Avdelningarna bedriver självständig verksamhet inom ramen för stadgarna, principprogram och andra kongressbeslut. Förbundet har ett förbundskansli med ungefär 30 anställda, som ansvarar för löpande verksamhet.[6]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Politisk verksamhet[redigera | redigera wikitext]

RFSL arbetar med mänskliga rättigheter, mot särskiljande lagstiftning, diskriminering och hatbrott riktade mot HBT-personer. Det arbetet sker genom opinionsbildning och politisk påverkan, främst på förbundsnivå men också i avdelningarna gentemot lokala beslutsfattare.

Den opinionsbildande delen av det politiska arbetet bedrivs främst via pressmeddelanden[7], debattartiklar[8][9][10], uttalanden i media[11] och informationsverksamhet och ibland via reklamkampanjer, då oftast i ideella samarbeten med olika företag eller reklambyråer.[12][13] På senare år har man också framgångsrikt bedrivit opinionsarbete genom att hjälpa enskilda att driva praxisskapande domstolsärenden i rättighetsfrågor.[14][15][16]

En del av det centrala politiska påverkansarbetet sker i form av informella och formella möten med beslutsfattare, bland annat genom att ingå i referensgrupper för departement[17] och myndigheter[18] och genom uppvaktningar av riksdagsutskott och ministrar.

RFSL är också formell remissinstans i en mängd frågor som rör hbtq-personer, i allt från folkhälsofrågor till familjepolitiska frågor eller biståndspolitik.[19] Bland de åsikter som uttalats i remissyttrande återfinns exempelvis åsikter om nationell cancerstrategi, där man anser att:
"vid genomförande av en nationell cancerstrategi bör samtliga sju diskrimineringsgrunder, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder, uppmärksammas som faktorer vilka påverkar individens förutsättningar och möjligheter att få en god vård."[20]

Vad gäller SOU 2011:8, om fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn anförde RFSL att förbundet ser positivt på utredningens förslag till lagändringar vad gäller
"att överträdelse av kontaktförbud och grov skadegörelse inkluderas i fridskränkningsbrotten. RFSL menar även att ärekränkningsbrotten och övergrepp i rättssak borde kunna ingå i fridskränkningsbrotten, något som utredningen övervägt men avvisat. Gällande brottet egenmäktighet med barn välkomnar RFSL utredningens förslag om att utvidga brottet till att även omfatta kvarhållande av barn av en av vårdnadshavarna."[21]

Ett ytterligare exempel på remissyttrande är ett yttrande på SOU 2012:26 - En ny brottsskadelag, där RFSL uttalar att:
"RFSL anser i förbindelse med utredningens förslag:
-att det finns en inkonsekvens i lagstiftningen när det gäller skydd för särskilt utsatta grupper, och att de diskrimineringsgrunder som återfinns i diskrimineringslagen inte återspeglas i rätten till brottsskadeersättning vid ärekränkning utifrån dessa aspekter,
-att betänkandet saknar en grundlig analys utifrån ett brottsofferperspektiv,
-att utredningen saknar referenser till välkänd kunskap angående omfattningen av hatbrott på internet, och
-att utredningen saknar verksamma förslag som avser möta behovet av att bekämpa brott på internet."[22]

I ett av de äldre remissyttrandena, på 1977 års sexualbrottsutredning, förordade RFSL att någon bestämd åldersgräns för sexuellt umgänge inte borde finnas. I remissyttrande anförde RFSL bland annat att
”...det kunde ifrågasättas om det inte mer skadade än gagnade unga människor att inte få sexuella erfarenheter i takt med sin övriga personliga utveckling, att det var otillfredsställande att utredningen uttalat sig så negativt om sexuellt umgänge mellan barn och vuxna även i de fall initiativet kom från den yngre samt att de olika omständigheterna vid barns sexuella upplevelser inte granskats särskilt ingående och att barnpsykiatrisk eller barnpsykologisk expertis inte tillkallats.”. [23]
Remissyttrandet är idag mycket kontroversiellt, men var inte fullt lika uppseendeväckande när det angavs. Flera andra remissinstanser framförde liknande åsikter om att avskaffa åldersgränserna för sexuellt umgänge, exempelvis Socialstyrelsen, Skolöverstyrelsen, Sveriges läkarförbund och Fredrika-Bremer-Förbundet.[23] RFSL tar sedan många år tydligt avstånd från åsikten och uttalar bland annat i sitt principprogram:
"RFSL tar avstånd från alla former av sexuella övergrepp och ofrivilligt sexuellt våld. Våldtäkt och sexuella övergrepp mot barn som begås av vuxna är särskilt allvarliga. Sexuella handlingar som förorsakar någon människa ofrivillig skada eller lidande kan aldrig accepteras."[24] Man tar också i principprogrammet tydligt avstånd till barnpornografi:
"RFSL tar avstånd från pornografiska skildringar där människor medverkar under tvång eller på grund av beroendeställning, där barn förekommer eller där andra former av övergrepp begås."[24]

RFSL arbetar också aktivt med att utbilda både medlemmarna och andra HBT-personer i hur man tillvaratar sina demokratiska rättigheter och arbetar för förändring genom påverkansarbete. Det görs dels genom intern utbildning men man har också haft en "påverkansskola" under Pride 2005.[25]

Informationsverksamhet[redigera | redigera wikitext]

RFSL opinionsbildade arbete bedrivs också genom informationsverksamhet, som i många fall också fungerar som identitetsstärkande informationsverksamhet, framförallt när det gäller skolinformationsverksamheten och säkrare-sex-informationen. Förbundet erbjuder HBT-utbildningar till företag, kommuner och landsting.[26] Många av RFSL:s olika avdelningar bedriver skolinformationsverksamhet.[27][28][29]Då besöker man skolor för att informera om hur det är att leva som homosexuell, bisexuell eller transperson. RFSL arbetar också förebyggande med hivinformation och säkrare-sex-information både på förbundets hiv- och hälsokansli och i avdelningarna. Bland annat har man en hälsosajt på flera språk för HBT-personer.[30]Man bedriver aktiv, uppsökande informationsverksamhet och arbetar med större informationskampanjer, samt har en uppsökande kondomutdelarservice.

Stödverksamhet[redigera | redigera wikitext]

RFSL har viss stödverksamhet på förbundsnivå, genom den brottsofferjour man har.[31]Merparten av den sociala stödverksamheten bedrivs dock i avdelningarna, som oftast har telefonjoursverksamhet och i de större avdelningarna även rådgivning med anställda kuratorer.

Internationell verksamhet[redigera | redigera wikitext]

RFSL har ett växande internationellt engagemang, där man arbetar för att förbättra HBT-personers situation i länder som exempelvis Polen, Turkiet och Uganda samt länderna i Baltikum. Organisationen har konsultativ NGO-status i FN[32] och bedriver flera internationella projekt.[33][34][35][36]Man arbetar också genom sitt medlemskap i ILGA[37] och ILGA Europa, ger ut landrapporter om HBT-personers situation i andra länder.[38]och ger ut ett nyhetsblad med internationella nyheter om HBT-personers rättigheter och situation i världen.[39][40]RFSL har också gett ekonomiskt stöd till Pride-parader i Polen och Baltikum,[41] främst finansierat av organisationens medlemmar, och deltar sedan flera år vid flera av de europeiska prideparaderna, ofta tillsammans med svenska regeringsledamöter.

Förbundstidningen KomUt[redigera | redigera wikitext]

RFSL ger ut förbundstidningen KomUt. Chefredaktörer är Karin Lenke och Mathilda Piehl. Under många år var Greger Eman chefredaktör, men han avled hastigt 2003. Han efterträddes av Anna-Maria Sörberg, som var chefredaktör till 2006.

RFSL Ungdom[redigera | redigera wikitext]

År 2003 bildades ett rikstäckande ungdomsförbund, RFSL Ungdom, som är avsett att "ge ungdomar chans att arbeta för ungdomar på sina egna villkor". RFSL Ungdom hade bildats som en avdelning inom RFSL 1999, men blev en egen organisation 2003. År 2007 genomfördes förändringar i medlemssystemet, vilket innebär att personer som är 26 år eller yngre blir medlemmar i RFSL Ungdom, och dubbelansluts till RFSL kostnadsfritt. För personer över 26 blir man medlem i RFSL och dubbelansluts till RFSL Ungdom kostnadsfritt.

Attackerad organisation[redigera | redigera wikitext]

RFSL:s olika lokalavdelningar utsätts ofta för olika former av attacker, riktade mot lokaler och besökare. Bland senare års exempel kan nämnas att RFSL Nords lokal Polstjärnan upprepade gånger har vandaliserats och att brandbomber två gånger har kastats in i lokalerna[42] och att RFSL Kristianstad fått sina lokaler utsatta för skadegörelse flera gånger och fått sina möten störda av nazister som misshandlat besökare.[43][44] RFSL Sundsvall har fått sina fönster vandaliserade[45] liksom RFSL Falun[46] och RFSL Borås.[47] RFSL Malmö har fått materiel stulna och porten nedkladdad med ägg[48] och 2007 krossades två fönster och entrédörren hos RFSL Stockholm av gatstenar med påmålade symboler för Svenska Motståndsrörelsen, en nazistisk organisation.[49] Samma år bröt sig en ensam gärningsman in i RFSL Stockholms lokaler och försökte döda en kvinnlig anställd med en yxa. Gärningsmannen uppgav i förhör att orsaken till att han attackerade kvinnan var att "Det var en desperat handling för att få samhället att reagera." och hur han under tio års tid stört sig på att samhället i allt högre grad tagit ställning för homosexuella.[50][51]

Historik[redigera | redigera wikitext]

RFSL grundades på ett möte 21 oktober 1950 som en avdelning av danska Forbundet af 1948. Initiativet var Allan Hellmans, som varit den förste med att i svenska media öppet berätta om sin homosexualitet. År 1952 bildades RFSL som egen organisation och under detta namn.[52] Den uttalade målgruppen var homosexuella. Året därpå krävde RFSL äktenskap för homosexuella. Förbundet är med sin långa historia en av världens äldsta organisationer som arbetar för homo-, bisexuella och transpersoner (HBT) rättigheter i samhället.

I början av femtiotalet hade RFSL verksamhet i Stockholm men också en avdelning, Friends Club, i Göteborg. Några år senare, 1957, bildades formellt två avdelningar i Stockholm, Diana för kvinnor och Kretsen för män. Året därpå bildades numera avsomnade avdelningen Albatross, avsedd för medlemmar utanför Stockholm och Göteborg. I början av sjuttiotalet, 1971, hade en mängd avdelningar bildats och organisationen formaliserades något genom att dessa fick namn utifrån orten, istället för att som tidigare heta allt från Club Liberté i Borås till Clob Hobile i Gävle. En avdelning för ungdomar bildades 1999, ur föregångaren RFSL-U, ett tidigt ungdomsförbund, och av den avdelningen bildades 2003 RFSL Ungdom, ett fristående ungdomsförbund med nära samarbete med RFSL.

Under 1950- och 60-talen kännetecknades RFSL:s politik av en ”assimileringsstrategi”. Denna innebar att homo- och bisexuella skulle framställas som ”normala”, att de inte väsentligt skilde sig från heterosexuella. Men det fanns en skillnad mellan vad som officiellt visades upp och vad som internt tilläts. Förbundet tog avstånd från transvestiter och handlingar som inte ansågs respektabla, men internt fanns en större tolerans.[53]

RFSL:s första egna lokal kallades Timmy och låg på Timmermansgatan i Stockholm. Den invigdes 1964. Organisationens nuvarande lokaler, för både RFSL Förbundet och RFSL Stockholm, heter Huset och ligger på Sveavägen 59 i Stockholm. De invigdes 1988.

I början av sjuttiotalet blev RFSL mer politiskt verksamt, från att tidigare huvudsakligen haft verksamhet av social karaktär. Skolinformationsverksamheten startade 1970 och 1971 inkluderas formellt även bisexuella i organisationens målgrupp. När riksdagen 1973 uttalade att homosexuell samlevnad ”är en ur samhällets synpunkt fullt acceptabel samlevnadsform” hade RFSL hunnit få kring 1000 medlemmar. De första Frigörelsedagarna arrangerades 1977 av RFSL Stockholm. Dessa blev snabbt en manifestation för homokamp, kultur och nöje som lockade deltagare från hela landet och bytte under nittotalet namn till homofestivalen. Ur detta växte sedan Pridefestivalen, som arrangerades första gången 1998, då i form av Europride. I samband med att festivalen bytte namn övergick den också till att helt arrangeras av en fristående organisation, Stockholm Pride.

I slutet av sjuttiotalet, 1979, ockuperade ett antal medlemmar i RFSL och andra homoaktivister trappan i Socialstyrelsens lokaler, i en manifestation för att få bort sjukdomsklasificeringen av homosexualitet. Enstaka homosexuella sjukskrev sig också, för att demonstrera det absurda i sjukdomsklassificeringen, och en person fick också slutligen sjukpenning för den dagen.[54] Manifestationen ledde senare under året till att Socialstyrelsens nytillträdda chef, Barbro Westerholm, såg till att sjukdomsklassificeringen togs bort.

Inom RFSL bildades år 1980 avdelningen Benjamin, för transsexuella medlemmar. Avdelningens verksamhet minskade under åren och 1985 uträdde delar av de kvarvarande medlemmarna ur RFSL och bildade egen förening, Föreningen Benjamin, som i ombildad form fortfarande är verksam. Andra medlemmar stannade kvar och ingick i andra RFSL-avdelningar istället. Inkluderandet av transpersoner diskuterades inom organisationen från mitten på nittotalet och 2001 inkluderade man transpersoner i sin målgrupp.

AIDS och HIV gjorde sitt intåg i Sverige i början av åttiotalet och 1981 skedde det första dödsfallet i AIDS. RFSL arbetade tidigt med information och preventiva åtgärder, och gick ut med rekommendationer att homosexuella skulle avstå från att lämna blod redan innan Socialstyrelsen kom med liknande rekommendationer. 1986 startade RFSL-Rådgivningen i Stockholm och RFSL:s hivkansli påbörjade sin hiv-preventiva verksamhet.

1986 kom också resultatet av den stora parlamentariska "homosexutredningen" som hade pågått 1979 - 1984. Utredningen hade haft i uppdrag att undersöka ”eventuell kvarvarande diskriminering” i lagstiftningen. Man föreslog bland annat någon form av äktenskapslag, diskrimineringsskydd och skydd enligt hetslagen. Detta resulterade efter påverkansarbete från RFSL sedan i en partnerskapslag 1995, en första form av diskrimineringsskydd inom arbetslivet och instiftandet av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO år 1999 och förbud mot hets mot folkgrupp på grund av sexuell läggning 2003.

Under 2000-talet drevs flera viktiga lagreformer igenom. 2001 kom utredningen om Homosexuella och barn, där homosexuella par fick möjlighet att prövas som adoptivföräldrar något som tidigare varit förbjudet. Beslut i den frågan togs i riksdagen efter proposition från regeringen 2002. RFSL drev en hård kampanj för att förändringen skulle bli verklighet. Lagen kom att gälla från och med 2003.


I mars 2003 kom dåvarande regering med en proposition om en ändring i Sambolagstiftningen så att den gällde lika oavsett om en person är tillsammans med en kvinna eller man. Ett beslut som riksdagen tog samma vår och som sedan kom att gälla från och med 1 juli 2003.

2004 kom frågan om insemination i lesbiska relationer. Det var en fråga som RFSL hade drivit i många år och som fanns med i utredningen om barn i homosexuella familjer men som kom att utelämnas i propositionen om homosexuell med barn. Dåvarande regering lämnade proposition till riksdagen och lagen kom att gälla från 1 juli 2005.

2007 kom RFSL att av FN bli godkänd som frivilligorganisation och erhålla ECOSOC status. RFSL var en av de första HBT organisationer i världen som fick denna status i FN systemet.

Frågan om äktenskapet drevs slutligen igenom 2009. På samma sätt som i frågan om registrerat partnerskap kom frågan att drivas igenom genom ett så kallat utskottsintiativ.

Namnbyte[redigera | redigera wikitext]

RFSL – Riksförbundet för sexuellt likaberättigande bytte namn 2 juli 2007 till RFSL – Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter för att tydligare visa att de arbetar för alla hbt-personers rättigheter. RFSL motiverar namnbytet med att: "Namnbytet från Riksförbundet för sexuellt likaberättigande till RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter görs för att tydligare visa organisationens målsättning och dess medlemmar."[55] 2014 gjordes ett tillägg i utläsningen, till att förbundet heter RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Illegala droger[redigera | redigera wikitext]

RFSL har gett ut information om hur man använder illegala droger med titeln "Hur du överlever utelivet". Materialet har funnits på deras webbsida samt har även getts ut som en broschyr av hivkansliet. Broschyren togs fram på tidigt 2000-tal och hade ett skademinimerande perspektiv vilket skilde sig från det dåvarande paradigmet i svensk drogprevention och finansierades med hjälp av medel från Folkhälsoinstitutet. Broschyren har under flera år varit utsatt för hård kritik vid flera tillfällen men bedömdes av RFSL att den nådde sitt mål vilket var att få kontakt med personer som använde droger och ge adekvat information om vad det handlade om. Broschyren togs slutligen bort då det ansågs att den inte längre nådde målgruppen men levde kvar en period på nätet.

Per Johansson som är förbundsordförande för RNS, Riksförbundet narkotikafritt samhälle, ställer sig frågande till det faktum att sajten finansieras genom bidrag från Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Socialstyrelsen. – Yttrandefriheten ska aldrig inskränkas men skattebetalarna bör inte betala för den här typen av information, säger han. [56][57][58][59][60]

Förbundsordförande[redigera | redigera wikitext]

Förbundssekreterare[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Refererenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ RFSL: RFSL:s Principprogram. Läst: 1 augusti 2013.
 2. ^ Vem blir årets lobbyist? Resumé – information om tidigare pristagare i slutet av artikeln.
 3. ^ RFSL:s hemsida, Avdelningarna, läst 2014
 4. ^ Facebookinlägg, RFSL:s konto, läst 2014
 5. ^ Facebookinlägg, RFSL:s stadgar §6, läst 2014
 6. ^ RFSL:s hemsida, Förbundskansli, läst 2014
 7. ^ ”Pressmeddelanden”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=323. Läst 25 maj 2014. 
 8. ^ ”Ny smittlag, ny skamfläck”. Svenska Dagbladet. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ny-smittlag-ny-skamflack_139707.svd. Läst 25 maj 2014. 
 9. ^ ”Fortsatt många hatbrott med homofoba och transfoba motiv”. RFSL. http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/fortsatt-maanga-hatbrott-med-homofoba-och-transfoba-motiv-433650. Läst 25 maj 2014. 
 10. ^ ”Hägglund hot mot mänskliga rättigheter”. Sveriges Television. http://www.svt.se/opinion/hagglund-hot-mot-manskliga-rattigheter. Läst 25 maj 2014. 
 11. ^ ”RFSL kräver lagskydd för transpersoner”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=3882103. Läst 25 maj 2014. 
 12. ^ ”RFSL i ”garderobs”- kampanj”. Resumé. http://www.resume.se/nyheter/reklam/2014/04/25/rfsl-i-garderobs-kampanj/. Läst 25 maj 2014. 
 13. ^ ”RFSL Reklamfilm, Youtube”. Stockholms dramatiska högskola. https://www.youtube.com/watch?v=LzwfMtwbMCA. Läst 25 maj 2014. 
 14. ^ Kammarrätten i Stockholm (19 december 2012). ”Dom i mål nr 1968-12”. Diskrimineringsbyrån i Uppsalas hemsida. Diskrimineringsbyrån Uppsala. http://du2.pentagonvillan.se/images/stories/Kammarrttens_dom_-_121219.pdf. Läst 18 januari 2013. 
 15. ^ ”Dom i förvaltningsrätten: En transsexuell man får rätt att registreras som far till sitt barn”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=324&aid=12667. Läst 25 maj 2014. 
 16. ^ ”Förvaltningsrätten: fel av Socialstyrelsens Rättsliga råd att neka byte av juridiskt kön”. RFSL. http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/foervaltningsraetten-fel-av-socialstyrelsens-raettsliga-raad-att-neka-byte-av-juridiskt-koen-999655. Läst 25 maj 2014. 
 17. ^ ”Nytt i sexualpolitiken”. RFSL. http://www.rfsl.se/nyttisex-old/nyttisex8-99.html. Läst 25 maj 2014. 
 18. ^ ”Nu har du chansen, Göran Hägglund!”. RFSL. http://www.mynewsdesk.com/se/rfsl/pressreleases/nu-har-du-chansen-goeran-haegglund-432855. Läst 25 maj 2014. 
 19. ^ ”Remissyttranden”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4416. Läst 25 maj 2014. 
 20. ^ ”Remissvar:En nationell cancerstrategi för framtiden, SOU 2009:11, s 1”. RFSL. http://www.rfsl.se/public/ry_090612_cancerstrategi.pdf. Läst 25 maj 2014. 
 21. ^ ”Remissvar:Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn, SOU 2011:85”. RFSL. http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/ry_SOU2011-85.pdf. Läst 25 maj 2014. 
 22. ^ ”Remissyttrande En ny brottsskadelag - SOU 2012:26, SOU 2012:26”. RFSL. http://app.rfsl.se/apa/19/public_files/ry_SOU2012.26.pdf. Läst 25 maj 2014. 
 23. ^ [a b] SOU 1982:61 Våldtäkt och andra sexuella övergrepp, Betänkande avgivet av 1977 års sexualbrottskommitté. Statens offentliga utredningar. 1982. http://weburn.kb.se/metadata/245/SOU_7261245.htm. 
 24. ^ [a b] ”Principprogram”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=336. Läst 25 maj 2014. 
 25. ^ ”RFSL:s Prideprogram 2005”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=2670. Läst 28 juni 2008. 
 26. ^ ”Utbildning och föreläsning”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=3683. Läst 28 juni 2008. 
 27. ^ ”Skolinformation och utbildning”. RFSL Stockholm. http://www.rfsl.se/stockholm/?p=1294. Läst 28 juni 2008. 
 28. ^ ”Ett bättre HBT-Norrland”. RFSL Nord. http://www.rfsl.se/nord/?p=32824. Läst 28 juni 2008. 
 29. ^ ”HBT-information”. RFSL Linköping. http://www.rfsl.se/linkoping/?p=1789. Läst 28 juni 2008. 
 30. ^ ”Hälsa”. RFSL. http://www.rfsl.se/halsa/. Läst 28 juni 2008. 
 31. ^ ”RFSL:s Brottsofferjour”. RFSL. http://www.rfsl.se/brottsoffer/. Läst 28 juni 2008. 
 32. ^ ”Nytt i Sexualpolitiken”. RFSL. http://www.rfsl.se/public/Nyhetsbrev_7_2007.pdf. Läst 28 juni 2008. 
 33. ^ ”HBT-publikationer i Turkiet”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4335. Läst 28 juni 2008. 
 34. ^ ”Utbytesprogram med Uganda”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4000. Läst 28 juni 2008. 
 35. ^ ”Polen och Baltikum”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4001. Läst 28 juni 2008. 
 36. ^ ”LGBT and Human Rights - International Training Programme”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=3682. Läst 28 juni 2008. 
 37. ^ ”ILGAs Kvinnosekreteriat”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4002. Läst 28 juni 2008. 
 38. ^ ”Landrapporter”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=2517. Läst 28 juni 2008. 
 39. ^ ”HBT i världen-projektet”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=3999. Läst 28 juni 2008. 
 40. ^ ”Nyhetsbrevet HBT i världen”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=3893. Läst 28 juni 2008. 
 41. ^ ”Polen och Baltikum”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=4001. Läst 28 juni 2008. 
 42. ^ RFSL-lokal utsatt för skadegörelse”. QX. 5 oktober 2008. http://www.qx.se/samhalle/8172/rfsllokal-utsatt-for-skadegorelse. ]
 43. ^ Kristianstad – Rfsl-lokal utsatt för skadegörelse”. Sydnytt. 10 juli 2010. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/kristianstad-rfsl-lokal-utsatt-for-skadegorelse. ]
 44. ^ ”RFSL: ”Unga och invandrare svåra att nå””. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=101&artikel=4632423. Läst 1 juni 2014. 
 45. ^ Skadegörelse på RFSL:s lokal i Sundsvall”. Sundsvalls Tidning. 27 juli 2009. http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/skadegorelse-pa-rfsl-s-lokal-i-sundsvall. ]
 46. ^ Skadegörelse på RFSL:s lokal i Sundsvall”. Dalarnas Tidningar. 15 augusti 2007. http://www.dt.se/dalarna/falun/rfsl-lokal-utsatt-for-skadegorelse. ]
 47. ^ ”RFSL Borås utsatta för fönsterkrossning”. RFSL. http://www.rfsl.se/?p=3815&aid=6353. Läst 1 juni 2014. 
 48. ^ ”Polisen saknar kompetens””. Sydsvenskan. 11 januari 2013. http://www.sydsvenskan.se/malmo/polisen-saknar-kompetens/. ]
 49. ^ Attack mot RFSL-Stockholm”. Expo. 8 februari 2007. http://expo.se/2007/attack-mot-rfsl-stockholm_1861.html. ]
 50. ^ Angrep kvinlig anställd – Yxman åtalas för RFSL-attack”. SVT -Abc-Nytt. 13 juli 2007. http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/angrep-kvinlig-anstalld-yxman-atalas-for-rfsl-attack. ]
 51. ^ Attacken mot RFSL var ingen slump”. Expo. 18 februari 2007. http://expo.se/2007/attacken-mot-rfsl-var-ingen-slump_2011.html. ]
 52. ^ Bildandet av RfSL, av Göran Söderström, i Sympatiens hemlighetsfulla makt, Stockholmia förlag 1999
 53. ^ Andréaz Wasniowski, Den korrekta avvikelsen: Vetenskapsanvändning, noramalitetssträvan och exkluderande praktiker hos RFSL, 1950–1970 (Umeå: Förlaget Holzweg, 2007)
 54. ^ Ockupationen av Socialstyrelsen 1979 RFSL – Om ockupationen av Socialstyrelsens trappa.
 55. ^ Om RFSL information om namnbytet
 56. ^ Ecstasy - RFSL - EMASO - RFSL webbsida från 2005
 57. ^ Bättre se verkligheten - RFSL - Aktuellt - Nyhetsarkiv
 58. ^ RFSL ger knarktips på sexsajt , Accent (December, 2010)
 59. ^ RFSL kritiseras för drogtips , Dagens Nyheter (December, 2010)
 60. ^ Svenska tidningar debatterar droger , sid 7–9, Jessika Persson (Januari, 2005)

Källförteckning (Historikavsnittet)[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]