Tullverket

Från Wikipedia
Tullverket
Tullverkets heraldiska vapen
UnderordnadSveriges regering
DepartementFinansdepartementet
Ansvarigt statsrådFinansministern
OrganisationstypTullmyndighet Statlig förvaltningsmyndighet
LedningEnrådighetsmyndighet
KommunStockholm
LänStockholm
Organisationsnr202100-0969
SyfteFörhindra det illegala, förenkla det legala
Inrättad1636
GeneraltulldirektörCharlotte Svensson, generaltulldirektör (2018)
ÖverdirektörJohan Norrman
Antal anställdacirka 2 500 (2023)
InstruktionSFS 2016:1332
Webbplatswww.tullverket.se

Tullverket, ofta kallad Tullen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att kontrollera in- och utförsel av varor över Sveriges gräns. Tullverket ska förhindra smuggling, [1] samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken.

Tullverket är en så kallad enrådighetsmyndighet och leds av en generaltulldirektör. Generaltulldirektören ansvarar inför regeringen för Tullverkets verksamhet. Generaltulldirektör utses av regeringen.

Myndigheten är från 1 oktober 2022 beredskapsmyndighet och ingår i beredskapssektorn ordning och säkerhet.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Tull har tagits upp i Sverige åtminstone sedan 1100-talet. Först med Axel Oxenstiernas reformer fick tullen en fastare form och 1636 fick Tullverket genom generaltullmästaren Mårten Augustinsson sin första chef. De viktigaste tullarna var Stora sjötullen för utrikeshandeln och den 1622 införda Lilla tullen som togs ut för att föra in varor i städerna, vilka hade monopol på handel. Det handlade främst om importtullar, men från 1500-talet infördes även exporttullar. Under perioderna 1726–1765, 1777–1782 och 1803–1813 var tulluppbörden utarrenderad till ett bolag, Generaltullarrendesocieteten med representanter från de svenska städerna hade att sköta tullväsendet.[3] En generaltulldirektion inrättades 1785, som efter avbrottet 1803–1813 då tulluppbörden åter var utarrenderad fortsatte sin verksamhet till 1824 Generaltullstyrelsen inrättades.[4]

Kustbevakningen tillhörde Tullverket under flera hundra år, men är en egen myndighet sedan 1988.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Tullverket ansvarar för Sveriges gränsskydd. Tullverket bevakar Sveriges gränser så att inte varor som bland annat narkotika, vapen, alkohol, tobak, växt- och djurarter med mera olagligt förs in eller ut ur landet. Bekämpning av narkotikasmuggling, vapensmuggling, storskalig alkohol- och tobakssmuggling samt ekonomisk och organiserad brottslighet är områden som prioriteras.

Tulltjänstemän har rätt att stoppa personer och bilar vid gränspassage och vid dess närområde samt på samtliga svenska vägar för tullkontroll, punktskattekontroll eller rattfyllerikontroll. Till skillnad från många andra EU-länder har tullen även rätt att göra kontroll vid EU-gräns. Det finns en viss skillnad i lagstödet mellan kontroller från EU-land och icke EU-land. Sedan 2008 får tulltjänstemän även utföra utandningsprov på förare för att kontrollera rattonykterhet.

Geografisk spridning[redigera | redigera wikitext]

Tullverkets geografiska indelning.

Tullverket har sedan 2021 ingått i en ny organisation har sedan dess förändrat den geografiska indelningen. Tullverket har infört fyra nya områden som utgör den nya geografiska indelningen. Dessa områden är väst, nord, syd och öst.

Område Huvudort Län
Område Väst Göteborg Västra Götalands, Hallands och Jönköpings län.
Område Nord Huvudort Saknas Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens, Dalarnas län, Värmlands län, Norrbottens län samt delar av Västra Götalands Län
Område Syd Malmö Skånes, Kronobergs, Blekinges och Kalmars län
Område Öst Stockholm Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands län

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Tullverket leds av en generaltulldirektör. Myndigheten har även en överdirektör som är generaltulldirektörens ställföreträdare. Sedan 2018 är Charlotte Svensson generalltulldirektör.

Tullverkets kärnverksamhet är organiserad i tio avdelningar. Tullverkets operativa avdelningar är underrättelseavdelningen, kontrollavdelningen, uppbördsavdelningen och tullkriminalavdelningen. Vid varje operativ avdelning finns enheter med ansvar för ett sakområde inom ett visst geografiskt område. De övriga avdelningarna inom Tullverket är ekonomiavdelningen, rättsavdelningen, HR-avdelningen, IT-avdelningen, administrationsavdelningen och kommunikationsavdelningen.

Kontrollavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Kontrollavdelningen ansvarar för att övervaka och kontrollera trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel följs samt att i samband med detta förebygga, upptäcka, hindra, utreda och beivra tullrelaterad brottslighet. Avdelningen ansvarar även för att utföra kontroller enligt punktskattelagen och enligt lagen om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleri.

Kontrollavdelningen består av fyra områden, varje område inom kontrollavdelningen har inom sitt geografiska område ansvar för gränsskyddsverksamhet och samverkan med andra myndigheter. [5]

Gränsskydd

Gränsskyddsgrupper är den delen av Tullverket som genomför gränskontroll och finns utplacerade över hela landet. Gränskyddsgrupper tillhör kontrollavdelningen. Tulltjänstemän som jobbar i yttre tjänst har bland annat befogenhet att visitera, gripa, beslagta, genomföra husrannsakan eller omhänderta föremål, fordon och personer om det gäller brott mot Smugglingslagen, Tullagen eller den så kallade Inre gränslagen. De får även utföra alkoholutandningsprov och utreda rattfylleri samt drograttfylleri. De bär vanligtvis expanderbar batong, oc-spray, multiverktyg, ficklampa, handskar, kommunikationsradio (Rakel), handfängsel samt skyddsväst. Gränsskyddsgrupperna har bland annat fiberoptik, röntgenutrustning och narkotikasökhundar som hjälpmedel. Gränsskyddsgrupperna arbetar mest uniformerade men ibland också civilklädda.

Områden
Område Huvudort Län
Kontrollenhet Väst Göteborg Västra Götalands, Hallands, Värmlands, Jönköpings och Värmlands län
Kontrollenhet Nord Gävle Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län
Kontrollenhet Syd Malmö Skånes, Kronobergs, Blekinges och Kalmars län
Kontrollenhet Öst Stockholm Stockholms, Uppsala, Västmanlands, Örebros, Östergötlands, Södermanlands, Gotlands län

Tullkriminalavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Tullkriminalen hanterar all förundersökningsverksamhet inom Tullverket. Hos tullkrim finns de tre verksamhetsområdena spaning, utredning grova brott samt utredning mängdbrott. Tullkrim har även en avdelning för it- och teknikcentrum som ansvarar för hemliga tvångsmedel, spaningsteknik och it-forensik. Även tullens laboratorieverksamhet är en del av tullkriminalavdelningen. Till tullkriminalen hör bland annat brottsutredare, analytiker och spanare. Spanarna är beväpnade. [6]

Område Huvudort
Tullkriminalenhet Väst Göteborg
Tullkriminalenhet Nord Umeå
Tullkriminalenhet Syd Malmö
Tullkriminalenhet Öst Stockholm

Underrättelseavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Tullverkets brottsbekämpning har en underrättelseavdelning som bland annat behandlar tips som inkommer via Narkotikatipset 90114, dit kan man ringa om man vill tipsa om smuggling. Det kan gälla både narkotika och andra varor, till exempel alkohol eller cigaretter.

Område Huvudort
Underrättelseenhet Väst Göteborg
Underrättelseenhet Nord Umeå
Underrättelseenhet Syd Malmö
Underrättelseenhet Öst Stockholm

Uppbördsavdelningen[redigera | redigera wikitext]

Uppbördsavdelningen ansvarar för att fastställa och ta ut tullar, moms och andra skatter och avgifter så att en riktig uppbörd kan säkerställas och för att kontrollen av bestämmelser om in- och utförselrestriktioner följs i det deklarationspliktiga, legala varuflödet.

Tullklareringsexpeditioner Tullklareringsexpeditioner finns på flera platser i landet och där utförs bland annat tullklarering.

Område Huvudort
Uppbördsenhet Väst Göteborg
Uppbördsenhet Nord Sundsvall
Uppbördsenhet Syd Malmö
Uppbördsenhet Öst Stockholm

Källa: [7]

Tulltjänstemanrollen[redigera | redigera wikitext]

Tjänstegrader[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Tullens grader i Sverige

Generaltulldirektören Överdirektören Avdelningschefer
vid Huvudkontoret
Nationella chefer,
Chef vid Tullskolan
Chef vid
Gränsskyddsavdelningen
och Tullkriminalavdelning
Biträdande chef vid
Gränsskyddsavdelningen
och Tullkriminalavdelning
Vakthavande befäl Gruppchef Ställföreträdande
Gruppchef
Tullinspektör,
mer än 5 års anställning
Tullinspektör Tullaspirant
under utbildning
 • Generaltulldirektören
 • Överdirektören, avdelningschef för BB (brottsbekämpning) och EH (effektiv handel), chef verksledningsstaben
 • Biträdande avdelningschefer för BB och EH, chef vid kompetenscenter, chef vid nationella enheten
 • Nationella chefer inom kärnverksamhet, säkerhetschef, beredskapschef, chef vid tullskolan, funktionsansvarig, biträdande kompetenscenterchef, chef vid operativ ledning
 • Chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning
 • Biträdande chef vid gränsskyddsavdelning och tullkriminalavdelning, sektionschef, tullspecialist, sakkunnig
 • Vakthavande befäl, hundsamordnare vid kompetenscenter
 • Gruppchef, projektledare
 • Ställföreträdande gruppchef
 • Tullinspektör, mer än 5 års anställning
 • Tullinspektör, mindre än 5 års anställning
 • Tullaspirant under utbildning vid Tullverket

För anställning som tullinspektör krävs avklarad grundutbildning på tullskolan och avklarad praktikdel (aspirant).

Användande av våld eller tvång[redigera | redigera wikitext]

Tulltjänstemän får enligt Tullagen 4 kap. 2§ använda sig av våld eller tvång för att kontrollera om resenärer resande från tredjeland har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner

Tulltjänstemän får enligt Polislagen 29§ använda sig av våld eller tvång för att genomföra en tjänsteåtgärd som nämns i Polislagen 10§ för att kontrollera om resenärer resande från annat EU-land har fullgjort sin anmälningsskyldighet av varor som omfattas av förbud eller restriktioner.

Våld mot person får endast användas om tulltjänstemannen möts av motstånd och det med hänsyn till ändamålet med åtgärden är försvarligt. [8]

Tjänstevapen[redigera | redigera wikitext]

Tulltjänstemän som arbetar inom brottsbekämpande verksamhet kan ha rätt att inneha och bära tjänstepistol. Tjänstevapnet kan i sådana fall bäras till såväl uniform som civila kläder.[9]

En tulltjänsteman som har tilldelats ett tjänstevapen får endast bära vapnet vid

 1. Målinriktad spaning mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa, dock inte på färjeterminal, flygplats eller annan liknande plats,
 2. tvångsingripande mot grov brottslighet som Tullverket har att bekämpa,
 3. övningsskjutning eller
 4. genomförande av skjutprov.

Tjänstevapen får endast användas för att förhindrare svårare våld mot tjänstemannen själv eller mot annan, eller för att undanröja ett hot som innebär trängande fara för sådant våld. Vapnet får inte användas som ett medel att genomföra en tjänsteåtgärd eller för att förhindra en gripen person från att fly.

Rattfyllerikontroll[redigera | redigera wikitext]

Sedan 1 juli 2008 har tulltjänstemän befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott efter beslut av riksdagen. Tullen utför utandningsprov vid varje tullkontroll av motordrivet fordon med förare när erforderlig teknisk utrustning finns på plats. Tullen använder sig av Dräger Alkoholmätare vid sina kontroller. Tullens befogenheter finns i Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott [10]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Utandningsprov Förundersökningar varav rattfylleri varav grovt rattfylleri varav drograttfylleri
2018 55 108 425 327 25 73
2017 59 310 440 347 27 66
2016 55 770 338 285 22 31
2015 59 961 330 269 25 36
2014 59 323 324 266 32 26
2013 47 290 303 254 23 26

Punktskattekontroll[redigera | redigera wikitext]

Tullverket har befogenhet att kontrollera fordon på väg, i postförsändelser och på lager för att leta efter punktskattepliktiga varor. Detta för att kontrollera att transporter med sådana varor sker enligt gällande regler. Förare av ett fordon är skyldig att stanna på en tulltjänstemans anmaning. De punktskattepliktiga varor som omfattas av denna kontroll är alkohol, tobak och energiprodukter.

Om en punktskattepliktig vara skulle påträffas och transporten inte sker enligt gällande regler har tulltjänstemannen rätt att omhänderta varorna för skatteutredning. [11]

Tullens befogenheter vid punktskattekontroll finns i svensk författningssamling lag 1998:506[12]

Tullskolan[redigera | redigera wikitext]

Tullverket rekryterar och utbildar personal till brottsbekämpningen eller effektiv handel efter behov. Kraven och rekryteringen är detsamma som polisens. Efter lyckad rekrytering anställs man hos Tullverket som tullaspirant och skickas till tullskolan för grundutbildning. Tullaspiranter får till skillnad från polisstudenter betalt under hela utbildningen.

Brottsbekämpning[redigera | redigera wikitext]

[13]

Grundutbildningen till brottsbekämpningen som är uppdelad i en teori- och praktikdel(aspirant) är cirka 14 månader. Utbildningen avslutas med 6 månader aspirant.

Grundutbildningen till brottsbekämpningen består till en viss del av följande ämnen:

Effektiv handel[redigera | redigera wikitext]

Grundutbildningen: [14]

Grundutbildningen inom effektiv handel är cirka 4-5 månader. Grundutbildningen består av följande ämnen:

Fordon och utrustning[redigera | redigera wikitext]

Fordon[redigera | redigera wikitext]

Tullens tjänstefordon, Volvo V90 Cross Country.

Svenska tullen använder många olika typer av fordon, bland annat:

Tullverkets utryckningsfordon är utrustade med larmanordning, dvs blåljus och sirener.

Specialfordon[redigera | redigera wikitext]

Utrustning[redigera | redigera wikitext]

Samtliga tulltjänsteman har ett utrustningsbälte runt midjan. På bältet bär tulltjänsteman sin expanderbar batong, handfängsel, kommunikationsradio (RAKEL), mobiltelefon, pepparspray, visitationsnål, multiverktyg, kil, nycklar och handskar. Tjänstemän på tullkriminalen bär även tjänstevapen, Glock 19.

Utöver det har tulltjänsteman en insatsväska där man har tilläggsutrustning som bland annat skyddsmask 90, spotthuva.

Sökhundar[redigera | redigera wikitext]

1967 började Tullverket med att använda sökhundar för att hitta narkotika, på senare år kan sökhundarna också användas till att leta efter narkotika, vapen och ammunition. Tullverket var en av de första myndigheterna i Sverige att börja använda narkotikasökhundar i sin verksamhet. Tullverket har strax utanför Stockholm sin egen hundskola där de utbildar både sina sökhundar och hundförare. En sökhund och en hundförare utgör tillsammans ett hundekipage. Hundekipagen tränas och utbildas speciellt för Tullverkets behov, det tar cirka 5 månader för tullen att utbilda en sökhund. När tullen har färdigutbildat ett hundekipage ska det certifieras, blir inte hundekipaget godkänd vid certifieringen får den genomgå extra utbildningsinsatser. Skulle inte hundekipaget bli godkänd efter extra utbildningsinsatser tas hunden ut ur tjänst permanent. Varje år gör hundekipaget ett så kallat tjänstbarhetsprov som de måste bli godkända på för att få fortsätta jobba. Tullverket har idag ett 50-tal sökhundar.

Hundförare[redigera | redigera wikitext]

Tulltjänstemän som är färdigutbildade kan bli hundförare. Hundföraren lever med sin hund även på fritiden och är därför fodervärd och ansvarig för hunden dygnet runt. När hunden pensioneras erbjuds föraren att få hunden som gåva. [16]

Beslagsstatistik[redigera | redigera wikitext]

Varje år redovisar Tullverket statistik över olika beslagtagna varor som till exempel narkotika, alkohol, tobak, dopningsmedel och skjutvapen.

Narkotika[redigera | redigera wikitext]

Mängd (2020) Antal beslag (2020) Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Cannabis/Marijuana 744,91 kg 1 031 356,25 kg 1 207 242,04 kg 1 040
Cannabisharts 3 139,16 kg 823 758,96 kg 915 684,31 kg 815
Amfetamin 216,24 kg 264 333,92 kg 417 197,14 kg 283
Metamfetamin 5,06 kg 32 0,56 kg 39 1,09 kg 37
Kokain 215,8 kg 172 43 kg 225 487,8 kg 257
Kat, färsk 342,62 kg 62 584,76 kg 65 307,04 kg 36
Kat, torkad 3 194,48 kg 273 4 574,54 kg 623 1 689,58 kg 272
Ecstasy (tabletter) 17 148 st 129 61 260 st 182 34 798 st 196
Ecstasy (pulver) 5,05 kg 75 27,54 kg 132 11,04 kg 121
LSD 7 253 st 147 11 811 st 131 2 293 st 121
Heroin 21,7 kg 108 59,52 kg 100 70,99 kg 97
Opium 10,33 kg 4 33,78 kg 7 5,71 kg 11
Fentanyl (kg) 0,01 kg 2 0,005 kg 7 0,1 kg 2
Fentanyl (st) 10 st 2 10 st 2 121 st 3
Fentanyl (liter) 0 0 0,4 l 2 0 l 0
Tramadol (kg) N/A N/A 0,00003 kg 1 0,004 2
Tramadol (tabletter

och kapslar)

382 287 st 539 973 230 st 510 495 715 st 543
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(flytande)

163,6 l 205 89,87 l 410 66,02 l 197
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(pulver)

146,21 kilo 729 279,81 kg 593 129,51 kg 340
Övrig narkotika och

narkotiska läkemedel

(tabletter och kapslar)

1 469 710 st 1 886 1 830 225 st 1 837 669 125 st 1 190

kg = kilogram

st = stycken

l = liter

Dopningsmedel[redigera | redigera wikitext]

Mängd (2020) Antal beslag (2020) Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Dopningsmedel (flytande) 20,6 l 221 25,75 l 269 37,83 l 241
Dopningsmedel (pulver) 8,51 kg 36 58,28 kg 127 54,29 kg 127
Dopningsmedel (tabletter,

vialer och kapslar)

82 583 st 468 84 349 st 311 155 533 st 252

Läkemedel[redigera | redigera wikitext]

Mängd (2020) Antal beslag (2020) Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Läkemedel (flytande) 18,63 l 72 248 l 99 30,72 l 135
Läkemedel (pulver) 94,63 kg 46 173 kg 159 132,4 kg 181
Läkemedel (tabletter och

kapslar)

134 125 st 447 300 310 st 257 173 768 st 268

Alkohol och tobak[redigera | redigera wikitext]

Mängd (2020) Antal beslag (2020) Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Sprit, över 22 volymprocent 73 697 l 532 46 758 liter 528 31 731,49 liter 383
Starkvin, över 15 men under

22 volymprocent, samt vin,

cider och alkoläsk, över 3,5

men under 15 volymprocent

29 444 l 289 31 745 liter 324 34 417,64 liter 276
Öl, över 3,5 volymprocent 214 187 l 393 214 772 liter 342 210 244,80 liter 292
Cigaretter, inklusive cigarrer och

cigariller

25 841 643 st 593 42 465 801 st 571 23 955 393 st 463
Röktobak inklusive vattenpipstobak

och råtobak samt Nikotinhaltiga

produkter

14 334 kg 396 8 900 kg 342 9 529,38 kg 238
Snus 149 kg 15 390 kg 12 377,21 kg 6

Skjutvapen och farliga föremål[redigera | redigera wikitext]

Mängd (2020) Antal beslag (2020) Mängd (2019) Antal beslag (2019) Mängd (2018) Antal beslag (2018)
Skjutvapen 142 st 56 58 st 49 41 st 34
Farliga föremål och

andra vapen

1 563 st 827 2 876 st 1 511 3 263 st 2 484
Explosiva varor 10 528 st 46 5 888 st 25 28 265 st 163
Ammunition 38 171 st 68 13 301 st 51 6 959 st 51

[17]

Tullverkets författningssamling[redigera | redigera wikitext]

Tullverkets författningssamling består av bindande föreskrifter[18].

Generaltulldirektörer[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Berggren, Jan (2005). Världskrig, kommunism och nazism i själva verket: aktörer, åsikter och aktioner inom statlig förvaltning under andra världskriget : exempel Tullverket. Stockholm: Carlsson. Libris 9752067. ISBN 91-7203-667-2 
 • Tullverket 1636-1986: en jubileumsbok. Stockholm: Generaltullstyr. 1986. Libris 7262647. ISBN 91-38-09358-8 (inb.) 
 • Tullverket - en myndighet i förändring.. Rapport / Riksdagens revisorer, 99-0371886-1 ; 1995/96:7. Stockholm: Riksdagens revisorer. 1996. Libris 2153980 

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Tullverkets beslag av kokain och amfetamin ökade stort 2022. TT, läst 22 februari 2023.”. https://via.tt.se/pressmeddelande/beslag-av-kokain-och-amfetamin-okade-stort-2022?publisherId=3235930&releaseId=3340769. 
 2. ^ 8b § förordningen (2016:1332) med instruktion för Tullverket och 18, 23 §§ bilaga 1-2 förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap
 3. ^ https://runeberg.org/nfbi/0476.html
 4. ^ [1]
 5. ^ Hedlund, Linda. ”Jobba på kontrollavdelningen”. www.tullverket.se. http://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbapakontrollavdelningen.4.4481397d16411b86465a4f.html. Läst 22 januari 2021. 
 6. ^ Jönsson, Linda. ”Jobba på tullkriminalavdelningen”. www.tullverket.se. http://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbapatullkriminalavdelningen.4.422c8052175b1d82769119e.html. Läst 22 januari 2021. 
 7. ^ Cedås, Linda. ”Organisation”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/verksamhetochorganisation/organisation.4.7df61c5915510cfe9e7ee5d.html. Läst 1 juli 2020. 
 8. ^ Riksdagsförvaltningen. ”Tullag (2016:253) Svensk författningssamling 2016:2016:253 t.o.m. SFS 2020:36 - Riksdagen”. www.riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/tullag-2016253_sfs-2016-253. Läst 7 juni 2020. 
 9. ^ ”Tullverkets föreskrifter och allmänna råd om tjänstepistol”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/webdav/files/Styrdokument/TFS/2001/2001013.htm. Läst 31 oktober 2020. 
 10. ^ Lindblad, Magnus. ”Rattfyllerikontroller – insatser för ökad vägtrafiknykterhet”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/rattfyllerikontrollerinsatserforokadvagtrafiknykterhet.4.7df61c5915510cfe9e7ffc7.html. Läst 1 juli 2020. 
 11. ^ Lindblad, Magnus. ”Punktskattekontroll”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/punktskattekontroll.4.7df61c5915510cfe9e7ffb6.html. Läst 1 juli 2020. 
 12. ^ Lag (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.
 13. ^ Alrup, Malin. ”Brottsbekämpnings grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainombrottsbekampning/brottsbekampningsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c93.html. Läst 6 juni 2020. 
 14. ^ Alrup, Malin. ”Effektiv handels grundutbildning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/jobbahososs/jobbainomeffektivhandel/effektivhandelsgrundutbildning.4.311bf4f016e69d6ea0d6c9e.html. Läst 6 juni 2020. 
 15. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets skannerutrustning”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketsskannerutrustning.4.7df61c5915510cfe9e7ffd5.html. Läst 6 juni 2020. 
 16. ^ Lindblad, Magnus. ”Tullverkets sökhundar”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/faktaomtullverketsverksamhet/tullverketssokhundar.4.7df61c5915510cfe9e7ffdf.html. Läst 2 juli 2020. 
 17. ^ Hedlund, Linda. ”Beslagsstatistik”. www.tullverket.se. https://www.tullverket.se/sv/omoss/press/beslagsstatistik.4.226de36015804b8cf353949.html. Läst 1 juli 2020. 
 18. ^ föreskrifter

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]