Vårfrukyrkan, Skänninge

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårfrukyrkan
Kyrka
Vårfrukyrkan från söder.
Vårfrukyrkan från söder.
Land Sverige Sverige
Län Östergötlands län
Ort Skänninge
Stift Linköpings stift
Församling Skänninge församling
Koordinater 58°23′41.5″N 15°5′12.1″Ö / 58.394861°N 15.086694°Ö / 58.394861; 15.086694
Vårfrukyrkans västportal.
Vårfrukyrkans västportal.
Webbplats: Folkungabygdens pastorat

Vårfrukyrkan är en kyrkobyggnad i Skänninge och tillhör Skänninge församling i Linköpings stift. Den ligger åtta kilometer norr om Mjölby.

Kyrkobyggnaden[redigera | redigera wikitext]

Vårfrukyrkan i Skänninge är en treskeppig hallkyrka med ett något högre mittskepp. I öster ett rakslutet korparti av samma bredd som långhuset och i väster ett indraget torn. Kyrkan är murad av tegel i munkförbandkalkstenssockel, har spetsbågiga fönster och täcks av ett säteritak. Tornet kröns av en huv, som tillkom 1776 efter en eldsvåda. Strävpelare finns på samtliga sidor av kyrkan. Ingångar finns i väster och i söder i långhusets västra del. Den trappformade östgaveln pryds med blinderingar, bland annat i form av en ros och ett kors. Långväggarna avslutas upptill med en blinderingsfris. På västgaveln flankeras tornet av fönsterformade blinderingar.

Interiören har en mäktig resning. Mellan pelarna i de tre skeppen är arkadbågar slagna, vilka i likhet med valven är spetsbågiga. Murarna är sedan 1870-talet täckta av ett tjockt putslager. Altarbordet i öster täcks av ett vitt altarbrun och ovanför återfinns en triptyk liknande den i Linköpings domkyrka av Maarten van Heemskerck. Till höger i koret står en medeltida gotländsk dopfunt. Det finns även en nyare dopfunt från 1951. Predikstolen hänger vid en pelare till vänster i mittskeppet. Den nuvarande orgeln på västläktaren byggdes 1939 av den danska firman Marcussen & Søn.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Redan tidigare fanns den stora Allhelgonakyrkan i Skänninge, men när tyska hantverkare kom till staden i slutet av 1200-talet byggde de efter tyskt mönster en egen kyrka med stadskaraktär vid stadens torg, bara ett stenkast från den gamla. Den invigdes år 1306, helgad åt jungfru Maria och kallades därför Vårfrukyrkan. Svenskarna i Skänninge kallade den ”Garpekyrkan”. Garpe var under medeltiden nämligen en vanlig beteckning på tyskar.

Medeltida väggmålning.

Kyrkan fick ett vapenhus på södra sidan, och i norr sakristia, kapell samt ett vapenhus, senare förvandlat till förvaringsutrymme. I det inre har man hittat tidiga målningar, delvis direkt på teglet. Dessa kalkades över mot slutet av medeltiden och ersattes av andra målningar i svart, gult och rött.

Till följd av Vadstenas uppblomstring under 1400-talet började en tillbakagång för Skänninge. Ett par eldsvådor, en under 1440-talet och en år 1466, då också Vårfrukyrkan drabbades, bidrog till att påskynda nedgången. År 1543 drog Gustav Vasa in stadsprivilegierna och skrev till byggmästaren Joakim Bulgrin i Vadstena att han skulle bryta ned kyrkan i Skänninge, om han kunde ha något gagn därav vid slottsbygget. Antagligen syftade han på Allhelgonakyrkan, som tycks ha försvunnit vid denna tid. Under dessa kärva förhållanden fick skänningeborna svårt att vidmakthålla Vårfrukyrkan. När Johan III 1568 kommit till makten återfick Skänninge 1570 sina stadsprivilegier, varefter det började bli ljusare tider igen.

I kapellet på norrsidan lämnade man kvar en del målningar vid en vitlimning av väggarna år 1613. Sådana målningar fanns också i koret och under taket samt på sakristieväggen, innan kyrkan vitlimmades i juli 1740. År 1630 byggde Per Jönsson, organist, borgmästare och orgelbyggare i Skänninge ett 9-stämmigt orgelverk. Året efter skapade konstnären Johan Werner d.ä. en altarprydnad i form av en kopia av Maarten van Heemskercks altarskåpsmålning i Linköpings domkyrka. I samband därmed ändrades mittskeppets östfönster för att passa till den nya altarprydnaden. Omkring 1650 skaffades en predikstol. I slutet av 1600-talet täcktes tillbyggnaderna i norr av ett gemensamt pulpettak. Någon gång under början av 1700-talet revs vapenhuset utanför långhusets sydportal.

Den 4 mars 1718 uppstod en dramatisk brand i Skänninge. Elden började på en gård vid Nya Vadstenagatan och spred sig, i den kraftiga storm som rådde, snabbt till prästgården och därifrån till kyrkan. Den fick där fäste i tornet, där ett av de fyra hörntornen hade förstörts vid ett blixtnedslag år 1704 och inte hunnit repareras. Elden trängde lätt in i den stora tornspiran, som Elias Brenner ritat av år 1670 och som förmodligen tillkom omkring år 1600. Yttertaket brann också av. Inne i kyrkan förstördes 9 à 10 bänkrum innan man lyckades släcka. Det var med stor tvekan man vågade sig in i kyrkan, varför gudstjänsterna ägde rum på kyrkogården. Söndagen den 15 juni dristade man sig att fira gudstjänst i kyrkan, dock var långhusets mittskepp avspärrat. Följande dag föll de båda mittersta valven ned "med ett förfärligt dån och buller" och förstörde en stor del av bänkinredning och gravstenar, tre ljuskronor och andra inventarier. Dock klarade sig de västligaste och östligaste valven utan skador och därmed också den ljuskrona som hängde där, altartavlan och orgeln. För säkerhets skull rev man även de två återstående valven i mittskeppet och kyrkan stod där som en ruin.

Korets östliga fasad.

Under ledning av byggmästare Lars Höfvelin, Eksjö, startade man hösten 1718 återuppbyggnaden. Man började med att lägga på ett yttertak. Arbetet gick långsamt; först vid mitten av 1720-talet påbörjades uppförandet av en ny tornspira. Innan man kommit särskilt långt blåste emellertid spiran ned vid en häftig storm i oktober 1726. Nu hade man inte några medel kvar till reparation och ansökte om skattelättnader och om rätt att insamla medel i hela landet. Det sistnämnda beviljades av Kunglig Majestät. Tio år efter branden kom reparationsarbetena åter igång. Två olika förslag införskaffades, ett från murmästare Christian Haller, Karlstad, avseende nya tegelvalv och ett från slottsbyggmästare Gabriel Månsson, Linköping, avseende trävalv. Domkapitlet och landshövdingen fastslog, säkerligen till församlingens stora lättnad, att man skulle bygga trävalv. Kontrakt skrevs med Gabriel Månsson 1 oktober 1737 och arbetet började omedelbart. Redan följande år var reparationen inklusive ny tornhuv klar.

Carl Fredric Broocman skriver i mitten av 1700-talet: "Kyrkan är af tegelsten upbyggd til ansenlig högd och storlek, håller i längden 66 1/8 aln och i bredden 34 alnar. Wid wästra gafweln står ett wackert och prydeligit Torn, hwilket, så wäl, som hela Kyrkotaket, är täckt och öfwerdragit med jernplåtar. Inuti är Kyrkohwalfwet til större delen med bräder panelat, som theraf kommit at stenhwalfwet, för några år sedan, genom tornets olyckeliga fall, nederslogs och förstördes. Hwalfwet upbäres af 4 par stenpelare, som stå på ömsa sidor om stora gången, hwilken, tillika med twänne andra gångar, inneslutes af 4 bänkrader.

Altartaflan är en Copia af Linköpings Domkyrkos Altartafla, aftagen år 1631 af Johan Werner, och liknar henne tämmeligen nära. Prädikstolen är af Snickare-arbete och nog gammal. Orgelwerket, som består af 9 stämmor, har, för thetta, Borgmästaren i Skenninge, Per Jonsson, sjelf gjort och till Kyrkon förärat år 1630. [...]

Ibland Kyrkans Silfwer finnes en Påwisk Kalk, med thenna inscription på handtaget: Jesus S. Maria. Omkring foten: Calix iste pertinet ad Sanctum Par holomeum in Asleben. A. D. 1514.

I Tornet äro, utom Urwerket, trenne sköna Klockor, af hwilka then största finnes första gången wara guten år 1468. Sedan 1718 års brand, tå en del af henne försmältes, är hon twänne gånger omguten."

Vårfrukyrkan och rådhuset från norr år 1850.

Vid en ombyggnad 1776 fick tornet, genom byggmästare M. O. Beurling, sin nuvarande utformning. Senare revs alla tillbyggnader på kyrkans norrsida: sakristia, kapell och förrådsbyggnad.

Under 1860-talet planerade man för en omfattande omgestaltning. Arkitekt A C Pettersson mätte 1865 upp byggnaden och ett renoveringsförslag upprättades som skulle ha förvandlat kyrkan till nygotisk kyrka i enlighet med 1860-talets idealbild. Förslaget fastställdes av Kunglig Majestät. Lyckligtvis genomfördes detta projekt aldrig, förmodligen av ekonomiska skäl.

Vårfrukyrkan tecknad av Ferdinand Boberg 1919.

Åren 1874–1876 gjordes i stället en mindre omvälvande renovering. Mittskeppet fick nya tegelvalv i stället för det flacka tunnvalvet av trä och murytorna blev slätputsade. Altartavlan av Johan Werner d.y. byttes ut mot en kopia av Bertel Thorvaldsens Kristusbild och de fasta bänkkvarteren från 1700-talet slopades.

Under ledning av arkitekt Erik Fant restaurerades kyrkan år 1927. Avsikten var att försöka återställa interiören i det skick den hade under 1700-talet. Det innebar bland annat att Johan Werners målning återfick platsen som altartavla och att kyrkan åter fick fasta bänkar ritade av Erik Fant. Senare har även exteriören setts över och östgaveln grundligt konserverats.

Sedan år 1985 hänger det en relief föreställande Sankta Ingrid på kyrkans nedre södra pelare. I Sverige finns ingen medeltida bild bevarad av Sankta Ingrid, men i Florens Markuskyrka har en okänd mästare, troligen under 1600-talet, gjort freskomålningar av bemärkta män och kvinnor i dominikanorden. Under en av bilderna står det "B[eata] Ingride Svezzese [...]" Konstnären Berndt Dahlqvist i Skänninge har skurit ut en reliefkopia av Sankta Ingrid vid klostret i Skänninge.

Inventarier[redigera | redigera wikitext]

Vårfrukyrkans äldsta dopfunt.
Predikstolen, till vänster hänger ett av kyrkans många epitafier.

Orglar[redigera | redigera wikitext]

Kyrkoorgeln.

Det är ovisst när kyrkan fick sin första orgel; troligen skedde det redan under medeltiden. Det första kända verket fanns på en läktare i väster och byggdes, eller rättare sagt, började byggas om 1630 av borgmästaren, organisten och orgelbyggaren Per Jönsson (borgmästare), Skänninge. Orgeln skulle ha en manual och innehålla sju, eller kanske nio, orgelstämmor.

Kronologi:

 • 1649: I ett sockenstämmoprotokoll noteras att orgeln ännu ej är färdig, men att borgmästaren Per Jönsson lovat ha den klar "till Johannes tid" (midsommar), eller allra senast till Olovsdagen (i slutet på juli).
 • 1654: Orgeln är ännu ej klar och borgmästarens son Daniel Persson lovar att snarast färdigställa verket i enlighet med upprättat kontrakt mellan fadern och församlingen. Orgeln måste ha varit synnerligen originell, pipverket bestod nämligen delvis av lera. (Enligt en uppgift från 1700-talet var Per Jönsson även kakelugnsmakare).
 • 1770: Orgelverket säljs till Fivelstads kyrka i Östergötland.
 • 1769–72: Lars Wahlberg och Anders Wolander, Vimmerby, bygger en 21-stämmig, 1-manualig orgel med pedal utan pedalkoppel. Med hänsyn till det stora kyrkorummet byter Wahlberg ut manualens planerade grundstämma Principal 4' mot Principal 8' + Principal 16', diskant. Oliksvävig temperatur. Orgeln avsynas den 23–25 oktober 1772 av domkyrkoorganist Johan Miklin (domkyrkoorganist 1754–87) i Linköping, som ger instrumentet ett mycket gott betyg.

Disposition:

Manual C-c³ Pedal C-d¹
Principal 16', D Subbas 16'
Principal 8' Principal 8'
Gedackt 8' Violoncelle 8'
Qvintadena 8' Octava 4'
Octava 4' Qvinta 3' (eg. 2 2/3')
Gemshorn 4' Blockfleut 2'
Rorfleut 4' Bassun 16'
Korrtfleut 4' Trompette 8'
Superoctava 2' Trompette 4'
Gemshorn 2'
Scharf III chor.
Trompette 8'
Vox humana 8', D Tremulant

Disposition:

Huvudverk (II) C-g³ Ryggpositiv (I) C-g³ Bröstverk (III) C-g³ Pedal C-f¹ Koppel
Gedaktpommer 16’ Principal 8’ Gedakt 8’ (1772) Subbas 16’ Hv/P
Principal 8’ (1772/1876) Rörflöjt 8’ Spetsgamba 8’ Principal 8’ (1772) Rp/P
Spetsflöjt 8’ Oktava 4’ Principal 4’ Gedakt 8’ Rp/Hv
Oktava 4’ (1772) Gedaktflöjt 4’ (1772) Kvintadena 4’ Oktava 4’ (1772) Bv/Hv
Rörflöjt 4’ Gemshorn 2’ Hålflöjt 2’ Oktava 2' (1772)
Kvinta 2 2/3’ Sesquialtera II chor. 2 2/3’ + 1 3/5’ Nasat 1 1/3’ Mixtur VI chor. 2 fria komb.
Oktava 2’ Scharf IV chor. Cymbel II chor. Basun 16’ (1772) Tutti
Mixtur V-VII chor. Dulcian 16’ Regal 8’ Trumpet 8' (1772)
Trumpet 8' (1876) Krummhorn 8’ Tremulant Mixturst. till/från
Tremulant Crescendosvällare Tungst. till/från
 • 2006: Grundlig genomgång med renovering av förslitna delar och intonering av hela orgeln av Robert Gustavssons orgelbyggeri, Härnösand efter program utarbetat av R. Axel Unnerbäck. Fasaden har återfått den pärlgrå nyans, typisk för 1700-talet, man fått fram genom att skrapa bort alla senare färglager och som troligen är den ursprungliga färgen. Den 25 februari 2007 återinvigs orgeln med organisten Ulf Norberg, Göteborg, vid spelbordet.

Diskografi[redigera | redigera wikitext]

Inspelningar av musik framförd på kyrkans orglar.

Gravstenar[redigera | redigera wikitext]

Nr Person/Familj Begravningsår Skrift Övrig information
0 Margitta, dotter till riddaren Tord Bonde 1400 Tidigare i Sankt Martins kyrka
1 Laurentius Laurenti (-1651)
Anna Larsdotter (-1643)
1651 Laurentius Laurenti, Rect. Scholae. Anna Larsdotter i Vadstena född och i Scheninge med has thöd 1643, 12 aprilis. Stenen är skadad
2 Magnus Jönsson (-1687)
Maria Mikaelsdotter Hacke (-1687)
1687 Härunder ligger begrafven fordom Kongl. Maij:ts Trotjänare och Befallningsman öfver Göstrings, Lysings, Aska och Dals Härader med Vadsrtena och Skeninge städer, Salige hos Gud wälbetrodde Magnus Jönsson med sin kära hustru, Gudfrugtiga Matrona H Maria Michaelsdotter Hack, hvilken afsomnade i Herranom den 20 Februari 1687 och hans kära hustru afsomnade den 21 januari 1687.
Gud förläne dem och oss allom en frögdefull uppståndelse.
3 Hans P. Phalleny
Karin Nilsdotter
1695
4
5 Per Jönsson (borgmästare)
Elin Jönsdotter
6 Peder Ericksson Holm
Ingeborg Ionsdotter
1639
7 hustru G. Oluf Ionssons 1570 Stenen är skadad
8 Otto Christian von der Palen 1756 Skriften är utnött och oläslig
9 Daniel Dalinius
Claudius Livin
Magnus Livin
10 Johan Jespersson 1665
11 Nils Ackerman 1706
12 Anders Jönsson
Marit Tomesdoter
Jöns Larsson Rant
Brita Bengtsdotter
Lars Andersson
Margareta Alexandersdotter
1650
13 Hieronymus Bernego
Ingebor Axelsdotter
ca 1658
14 (Johan Christoferson Strålla) 1665
15 Ingen skrift
16 Bengt Larsson i Vistena
Ingeborg Pärsdotter
1678
17
18 Thomas Alexandersson Rumman
Karin Cläsdotter
1693
19 Hans Pedersson
Brita Arwidsdotter
1688
20 Michael Hacke
Maria Goldtschmit
3 barn
Rådman Peter Johansson
Rådman Kieling
1673
21 S P S
M I D
22 Olof Hansson Rudman
Sara Erichsdotter
Maria Palman
4 barn
1693
23 Nils Andersson
Karin Andersdotter
ca 1685 Her under hwilas i Herranom wälactad och wälförståndigh S. Nils Andersson, fordom borgare och invånare i Skienninge, hwilken i Christo afsomnade den - - - - Anno - - - - samt hans elskeliga K. hustru, ehreborna och dygderika matrona, H Karin Andersdotter, hwilken i Gudi afsomnade den 16 december. anno 1685.
24 1749
25 Ingen synlig text
26 Per Ingvalson
Karin Heminsdoter
Tidigare vid Sankt Martins kyrka
27 Anders Nordenadler
Maria Sandelia
28 Lars Andersson Thörne
Elin Torsdotter
1696
29 Peder Thomesson den äldre
Anna Hansdotter
ca 1709
30 Gertrud 1595
31 Johan Wetter
Maria Sandelia
32 Pehr Olofsson i Hageby
Christina Ericsdoter
33 Jon Ärlandsson
Karin Ericsdotter Nordanväder
1647
34 Lars Erikson
Sara Jonsdotter
1696 Här hwilar i Herranom wälaktad Lars Erikson i Wistena, fordom riksskattmäst., Hans Excell:t Herr Gust. Bondes befallningsman som i Herranom afsomnade A:o 1696 den 6 juli med sin k. hustro, fordom gudfruktiga mathrona Sara Jonsd:r som afsomnade A.o 1687 den 24 juni. Af Gudi med 7 barn, 2 söner och 5 döttrar wälsignade. 1 son och 3 döttrar är i barndomen döde. Gud deras själar frögde.
35 Oluf Håkansson 1665 Här under ligger begrafwe achtat och wälförståndige Oluf Håkanson, rådman här i Skenige, hwilken afsomnade de 6 juli A:o 1665 medh 2 hans k. hustrur och 9 barn, 6 söner och 3 döttrar. Hans hustru hederligh gudfruchtuge och dygdesamma salig hustru Maria Erichsdotter, som afsomnade den 17 juni 1635 sampt hans 2 hustru hederligh och dygdesamma matrona Brita Jönsdotter, hwilken afsomnade den 8 aug. åhr 1643. Gudh gifwe te alla en s uppståndelse.
36 Håkan Persson
Catharina Abelsdotter
1709 Garfwård öfer rusthållaren ? och wälfärståndige Håkan Persson uthi Stafgård, född den 10 october 1709 i Herranom saligen afsomnade 26 april 1769 sampt deras hustru, ärbara och dygdsamma Catharina Abelsdotter, född 2 apr. 1723 och gift med denne sal. k. make 6 juli 1742 med hwilken hon haft twänne söner, Petter F.D. 22 ---- 1743, död den 24 mai 1746, Petter kallad född d. 28 dec. 1746 död d. ----.
37 Nils Olufson
Catharina Elisabeth Liungman
Här under hvilar i Herranom fordom handelsmannen här i staden wälachtad Nils Olufson i Herranom afsomnade år 17-- medh sin k. hustru ehreborne och gudfruchtiga Catharina Elisabet Liungman hwilken afsomnade år 17--. Gud förläne dem en frögdefull uppståndelse.
38 Skriften helt utnött.
39 Hans Jörgen Helldinger
Sophia Wallrotsdotter Bubbe
Catharina Älf
Georg Älf
Beata Törner Johansdotter
1668 Här under liggia begrafne fordom ehreborne och wählbetrodde nu hoos Gudh sahlig Hans Jörgen Helldinger, Skenninge stads syndicus och organist sampt dess sal. k. hustro ehreborn och gudfruchtig H. Sophia Wallrotsditter Bubbe, hwilcken i Herranom afsomnade, mannen den 13 och hustrun den 17 februarii A:o 1668 och ligga här under uthi en kiista tilsammans begrafne. Gud förläne dem en grögdefull uppståndelse.

Här hwila ock framl. fru enkepastorskan Cath. Älf född Strand ifrå Marbäck som afle 1756, 75 år gml med sin k. son, rådmannen i Skeninge H. Georg Älf, född i Juttersdala 1707, död d. 29 juni 1784 i sitt 77 år ock dess fru, Beata Törner Joh:dotter, född i Linköping 1718. Död 1786. ||

40 Skriften utsliten.
41 Thomas Hakenson
Karin Arvedsdotter
1680 Här under hvilar i Herranom saligh Thomas Hakenson fordom gästgifvare sampt troman uthi 40 åhr, hvilken afsomnade den 15 januarij 1680 medh sin kära hustro H. Karin Arvedsdotter som afsomnade den 2 martius 1687 och hafva aflat tilsamman 6 sönder och en dotter. Gudh theres själar evinnerligen frögde.
42 Bengdt Bengdtson
Maria Börgesdotter
Bengdt Bengdtson
Elisabet Swänsdoter
1671 Här under ligger begrafwen wälacktade Bengdt Bengdtsoon, fordom borgare här i staden som afsomnade Anno 1671 och hans K. hustru, dygdesamma matrona Maria Börgesdotter som afledh Anno 1685 och aflat tillsamman en son och 2 döttrar.

Här står nedanstående samt theras K. son, konsterik M:r Bengdt Bengdtson afsomnade den - - - - Anno - - - - med sin kära, hustru, gudfructig och dygdesamma Elisabet Swänsdoter som afled den 25 junius Anno 1707 och aflat tilsaman 4 barn, 3 söner och 1 dotter. ||

43 Ingridsdotter
Gertrud
ligh sampt dygdesamma Matrona hustru Ingridsdotter, hwilken i Herranom afsomnade åhr - - - - den 17 julius, hwilka hafwa aflat tilsammans barn, 2 sönder och 1 dotter. Gudh theras ---- medh alla christtrogna ewinnerliga hugswale. Anno 1668 den 2 marti afsomnade Gertrud ---- Stenen skadad och övre delen saknas.
44 Skriften oläslig.
45 Lars Nordanväder
Anna Pedersdotter Holm
1664 I Herranom hvilar här under ärebrone erligh och manhaftigh Lars Nordanweder, fordom cornet under Östgöta cawalerit såsom leytnant och regementskvartermester under Uplands infanterit, hwilken är född här i Skieninge den 30 april 1604 och afsomthe i april åhr 1664 sampt hans kiära hustru ereborne erligh och dygdesam Anna Pedersdotter Holm, hwilken är född här i Skieninge then 1 april 1617 och trädde i äktenskap medh sin kiöre man 6 februari 1636 och afsomnade then 16 mars åhr 1647, och theras kiäre barn. Makarna Nordanväder är avbildade i relif på stenen.

Epitafier[redigera | redigera wikitext]

Nr Person/Familj Begravningsår Skrift Övrig information
1 Per Jönsson Anno 1624 hafwer Per Jönsson, borgmester här i Staden samt hans käre hustru låtit bekåsta denna taffla, Gudi till ähra, Kiörkian till beprydningh, Sig och sin käre Hustru till åminnelse.
2 Tomas Alexandersson Soli deo gloria
27 Psa. Herre wijsa migh tin wäg och leedh migh på then rätta stijgen för mina fiender skul.
Guds nampn till ähra, kyrkian till beprydning, hafwer fordom rådmannen wöälachtat Tomas Alexandersson, för sigh sin kiäre hustro och barn till een christerlig åminnelse detta Epitaphium bejkosta låtit här i Skäninge anno 1671 uti aprilis.
3 Olof Håkansson 1631 Thenna Tafla hafwer Olof Håkonsson bekostat, Gudh til ära, kyrkian til beprydning, sigh, sin käre hustru och barn til åminnelse. Anno 1631.
4 Måns Danielsson 1726 Gudh till ähra, kyrkan till prydnad och rådman här i staden, sahl Måns Danielsson till åminnelse hafwer sohnen, handelsman sahl. Daniel Månsson detta epitaphium genom des giorda testamente bekosta låtit, och uppsatts den 19 febr. Anno 1726.
5 Jonas Wahlberg Saknar text. Ofullbordat epifafium. Signerat N. Schenander.
6 Magnus Jönsson 1663 Den rättfärdigst och himmelske Guden till ähra, kyrkian till beprydnan, sigh och sin kiäre hustro till een åminnelse hafwer den välbetrodde man, Magnus Jönsson på denna tidh Kongl. Maijts och kronones befalningsman i Wadstena Lähn denna tafla bekåstat och förfärdigat låtit uthi octobri och nowembri månader. Anno 1663.
7 Johan Jespersson 1663 Så elskadhe Gudh werlden at han utgaf sin eenfödda son på thet at hwar ock en som troor på honom skal icke förgås uthan få ett ewigt lijff. Joh. 3.
Till Guds ähra och thetta Herrens Tempel till sirat hafwer fordom Rytmästare under Östergötlands Cavalleriet, den Ehreborne och den Manhaftigh Johan Jespersson till Hunnewadh thetta Monumentet bekostadt och låtit upstella åhr 1663.
8 Jöns Larsson Nyman 1696 Guds H namn till Ähra. Hans helgade chor till prydnad samt sina kära föräldrar, Rådman hr Jöns Larsson Nyman samt modern Matrona Margareta Lindeman Håkansdotter, wars lekanmen här nedan saligen hwila. Till åminnelse hafwer Kungl. Majestäts och krigscollegy bokhållare Lars Nyman denna tafla bekostat och uppsätta låtit Anno 1696 den 10 juli.
N. Schenander
Inv.et. Schulpt.
9 Daniel Pedersson 1680 Gudh till Ähra och detta Herrans hus till beprydning hafwer fordom borgmästaren salig Daniel Pederssons barn denna tafla låtit bekosta, sijne kiäre föräldrar till ett christeligt åminnelse ock förfärdiga låtit. Anno 1680.
10 Nils Ericsson War nu åter till frids min själ, ty Herren gör tig godt. Ps. 116 v 7.
N. Schenander Sculptör et invt.
Epifafiet är bekostat och upsatt av Ericssons on, Erik Sohlberg, inspektor vid Falu koppargruva.
11 Daniel Månsson 1732 Jag är wägen och sanningen och lifwet. Mat. 14:6
Gud till prijs och kiyrkians prydnad samt en sahlig minnes tydnad. Efter Daniel Månssons död har herr rådman Dahlström gifwit denna taffla kostad blifvit. Testamentet som hans böd. A:o 1732.

Runsten[redigera | redigera wikitext]

Norr om kyrkan står en runsten med inskrift: "Torun och bröderna. Tostes söner, reste (stenen) efter sin fader. Jag, Torkel, ristade denna sten efter Toste". När kyrkan byggdes användes stenen som tröskelsten i norra porten, tills den 1874 togs loss och ställdes upp utanför kyrkan.

Litteratur och källor[redigera | redigera wikitext]

 • Elias Brenner: Teckningar av kyrkor i Östergötland (1669-1673), återutgivna av Gunnar Rörby, Skänninge 1982
 • Carl Fredric Broocman: Beskrifning Öfwer the i Öster-Götland Befintelige Städer, Slott, Sokne-Kyrkor .... Tryckt i Norrköping hos Johan Edman år 1760 / G. Ekströms förlag 1993
 • Sveriges bebyggelse – Statistisk-topografisk beskrivning över Sveriges städer och landsbygd - Landsbygden del II, sid. 57-58, utgiven 1947
 • Åke Nisbeth: Vårfrukyrkan i Skänninge - Byggnadshistoria, ur Skänninge stads historia (red. Anders Lindahl), Stadsfullmäktige i Skänninge 1970, Östgötatryck, Linköping 1970
 • Vårfrukyrkan, kyrkobeskrivning, Skeninge boktryckeri, Skänninge 1989
 • Nationalencyklopedin, multimedia 2000 plus
 • Sten L. Carlsson (1973). Sveriges kyrkorglar. Lund: Håkan Ohlssons förlag. ISBN 91-7114-046-8 
 • Dag Edholm (1985). Orgelbyggare i Sverige 1600–1900 och deras verk. Stockholm: Proprius förlag. ISBN 91-7118-499-6 
 • Sten-Åke Carlsson & Tore Johansson: Inventarium över svenska orglar 1989:II, Linköpings stift, Förlag Svenska orglar, Tostared 1990, ISSN 1100-2700
 • Vårfrukyrkans gravstenar och epitafier berättar, Skeninge boktryckerie ab 1994.

Externa länkar och källor[redigera | redigera wikitext]