Intelligent design

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Inom intelligent design används ett urverk ibland som liknelse för hur en komplex struktur förutsätter en intelligent skapare, se Urmakaranalogin.

Intelligent design (ibland förkortat ID) är uppfattningen att livet på jorden är alltför komplext för att ha kunnat uppstå och utvecklas uteslutande genom slumpmässiga variationer och naturligt urval som biologins evolutionsteori menar. Dess företrädare ger exempel på DNA, celler och biologiska organ som man menar är oreducerbart komplexa, dvs att det är orimligt osannolikt att de plötsligt ska kunna ha uppstått, och att mellanformer inte skulle ha varit gynnsamma, utan skulle ha missgynnats av evolutionen.[1][2] Detta skulle indikera inslag av avsiktlig intelligent design vid olika tillfällen under livets utveckling. Man framför tesen att ”det finns vissa fenomen inom universum och bland levande ting som bäst kan förklaras med hänvisning till en intelligent orsak, inte med hänvisning till oriktade naturliga processer som till exempel naturligt urval.”[3]

Det är också namnet på en rörelse av förespråkare för denna idé, som bland annat verkar för att ID ska få utrymme i skolornas biologiundervisning och där presenteras som ett möjligt alternativ eller komplement till evolutionsteorin.

Det vetenskapliga samfundet avfärdar intelligent design som pseudovetenskap med religiös grund, och menar att det är en ny variant av kreationism (det vill säga bokstavlig tro på en skapelseberättelse)[4][5][6][7] – många använder termen ”intelligent design-kreationism”. I synnerhet vänder man sig emot försök att ge intelligent design utrymme i skolornas naturvetenskapliga undervisning, som om det vore en fullvärdig vetenskaplig teori.[7][8][9][10][11] Bland motståndarna till intelligent design (och i ännu högre grad kreationism) finns även människor med en religiös tro. Inom katolska och lutherska kyrkor såväl som inom judendom är teistisk evolution i dag en utbredd uppfattning, som innebär att man anser att evolutionsteorin är fullt förenlig med tron på en gudomlig skapelse.

Översikt[redigera | redigera wikitext]

Michael Behe menar att många biologiska system uppvisar spår av design och använder råttfällan som jämförelse.

ID presenteras av dess förespråkare som ett alternativ till evolutionsteorin. Man hävdar att det finns naturliga system som inte kan förklaras genom naturliga krafter som verkar utan ändamål. ID-förespråkarna letar efter fysiska egenskaper hos levande organismer som visar tecken på konstruktion – dessa system kallas irreducibelt komplexa och kan enligt ID inte ha uppkommit genom evolution, och ger som exempel att ingen komplett naturalistisk förklaringsmodell finns till livets ursprung. ID uttalar sig inte om alla arter härstammar från en gemensam urorganism eller ej.[12] Bland de mer kända företrädarna accepterar Behe att arterna har ett gemensamt ursprung[13] men Dembski och Wells gör det inte.[14][15] Förespråkarna menar att ID är en vetenskaplig teori inom biologin med samma status som evolutionsteorin. De menar också att evolutionsteorin bygger på en naturalistisk eller positivistisk världsbild, som inte är neutral utan innehåller metafysiska antaganden.

Slutsatsen ID-förespråkarna drar är att det måste finnas en eller flera intelligenta konstruktörer som gett upphov till livets uppkomst, och sedan antingen designat alla levande varelser direkt, eller modifierat livets evolutionära utveckling vid ett antal tillfällen. ID undviker oftast att tala om konstruktörens (eller konstruktörernas) identitet utifrån någon religion, men för de flesta ID-anhängare är det den judisk-kristna guden som avses.[16]

De två viktigaste koncepten inom ID är Michael Behes irreducibel komplexitet och William Dembskis specificerad komplexitet.

Irreducibel komplexitet[redigera | redigera wikitext]

Helicobacter pylori med flageller. Michael Behe hävdar att flageller är irreducibelt komplexa och därför måste vara designade. Evolutionsbiologer har dock presenterat principer för hur flageller kan uppstå genom evolution.

Irreducibel komplexitet infördes av Michael Behe i boken Darwin’s Black Box från 1996.[17] Ett irreducibelt komplext system definieras som ett system som består av flera växelverkande delar som alla bidrar till den grundläggande funktionen, och där systemet slutar fungera om någon av delarna försvinner.[18] ID-anhängare menar dels att många biologiska system både på cellnivå och organnivå är irreducibelt komplexa, och dels att sådana system inte kan uppstå genom evolutionära mekanismer. Som ett exempel på ett sådant system har bakteriers flageller använts; evolutionsbiologer har dock senare visat hur det kunnat uppstå genom evolutionära principer.[19] Ett annat exempel på design som anförs av ID-förespråkarna är cellernas DNA som innehåller all information som behövs för att skapa den mekanism som behövs för att cellen ska kunna göra en kopia av sig själv. Detta är ett exempel på när det krävs att två fristående men ömsesidigt beroende funktioner måste uppstå samtidigt: både "kopieringsapparaten" (cellen) och dess ritningar (DNA) som den gör kopior av kan enligt ID-förespråkarna knappast ha uppstått spontant samtidigt.[1]

Specificerad komplexitet[redigera | redigera wikitext]

Begreppet specificerad komplexitet infördes av teologen och matematikern William Dembski i hans bok The Design Inference[20] (1998) och utvecklades i boken No Free Lunch[21] (2002). Dembski hävdar att specificerad komplexitet hos ett system, det vill säga när systemet är både specificerat och komplext, är ett bevis för att systemet är designat av en intelligent konstruktör. Dembski definierar ett specificerat mönster som något som tillåter en kort beskrivning, och ett komplext mönster som något som med liten sannolikhet skulle uppkomma slumpmässigt. Han menar vidare att det är omöjligt för specificerad komplexitet att uppstå i system som uppkommit genom icke-vägledda processer. Dembski ger följande exempel för att förklara begreppen: ”En enda bokstav från alfabetet är specificerad utan att vara komplex. En lång mening med slumpmässiga bokstäver är komplex utan att vara specificerad. En av Shakespeares sonetter är både komplex och specificerad.”[22]

Skillnad mot övrig kreationism[redigera | redigera wikitext]

Till skillnad från övrig kreationism åberopar intelligent design inte öppet ”uppenbarad kunskap” (till exempel att någon fått kunskap från änglar, gudar och helig skrift). Förespråkarna hävdar att det finns avsevärda skillnader mellan intelligent design och ungjords-/gammaljordskreationism i synen på kunskap. Intelligent design-rörelsen har dock sina historiska rötter i kreationismen.

Rörelsen och debatten[redigera | redigera wikitext]

Intelligent design-idéns centrala påstående att det måste finnas en icke specificerad ”intelligent konstruktör” bakom skapelsen är en tanke som ursprungligen presenterades redan 1802 av William Paley.

Ursprungslandet för intelligent design är USA, där det också blivit mycket omdebatterat. Debatten kretsar främst kring kravet att lära ut intelligent design som ett gångbart alternativ till den etablerade evolutionsteorin i skolorna under mottot ”lär ut kontroversen”. Biologer och vetenskapliga organisationer avvisar detta med hänvisning till att intelligent design är pseudovetenskap och att det inte finns någon vetenskaplig kontrovers, utan att kontroversen är konstruerad av ID-förespråkarna med syfte att förbigå gängse vetenskaplig granskning.[23]

Ursprung[redigera | redigera wikitext]

William Dembski är en ID-förespråkare

ID:s närmaste föregångare är den så kallade vetenskapliga kreationismen, en uppfattning som framställdes som en vetenskaplig teori. Anhängarna försökte och lyckades i vissa fall införa den i skolutbildningen.[24] USA:s högsta domstol beslutade 1987 att vetenskaplig kreationism är en religiös idé och inte vetenskap, och att det inte är förenligt med USA:s konstitution att kräva att kristen kreationism ska undervisas tillsammans med evolution i biologiundervisningen, eftersom detta skulle innebära att man förespråkar vissa religioner.[25] Detta gjorde att kreationisterna blev tvungna att tona ned det religiösa budskapet.

Begreppet intelligent design användes först 1989 i den kreationistiska boken Of Pandas and People av P. Davis och D.H. Kenyon, och fördes sedan fram av Phillip E. Johnson i samband med dennes bok Darwin on Trial från 1991. ID-rörelsen formulerar ofta sina argument med sekulära termer och undviker att nämna att den intelligenta konstruktören skulle vara Gud. Johnson uppmanar explicit ID-förespråkare att tona ned sina religiösa motiv för att undvika att ID ska identifieras som en kristen rörelse.[26]

Förespråkarna avvisar att ID är kreationism och menar istället att det är en vetenskaplig teori, medan man erkänner att kreationism är en religiöst grundad övertygelse om att ett antal icke-besläktade livsformer eller artgrupper skulle ha skapats bokstavligt så som beskrivs i Första Mosebok.[27] ID-förespråkarna menar även att rent materialistiska förklaringar till livets ursprung bygger på obevisbara religiösa (om än ateistiska dogmer) och därför inte kan betraktas som mer vetenskapliga bara för att man förutsätter att det inte finns en intelligent design av t ex DNA. I sina publikationer försöker ID-förespråkarna frikoppla sig från kreationism och undviker därför religiösa argument och eftersträvar att enbart använda vetenskapliga metoder. För att arbeta förutsättningslöst kallar man inte den ”intelligenta konstruktören” för Gud, utan det är en ospecificerad person. Man spekulerar i möjligheten att en intelligent livsform från en annan planet kan ha manipulerat livets utveckling på jorden vid vissa tillfällen under historien. Vissa av ID:s ursprungsmän och företrädare accepterar tanken på makroevolution och gemensamt ursprung, medan kreationister enbart accepterar mikroevolution. Emellertid är merparten av ID-förespråkarna kreationister, ofta gammaljordskreationister [28], och vissa läroböcker om intelligent design är omarbetade kreationistiska läroböcker[29]. Den stora gruppen ID-förespråkare som själva inte är forskare inom området har ibland svårt att undvika att använda religiösa och kreationistiska argument.

ID-förespråkarna[redigera | redigera wikitext]

De mest kända ID-förespråkarna i USA är juristen Phillip E. Johnson, biokemisten Michael Behe, matematikern William Dembski, teologen och biologen Jonathan Wells (Wells är doktor i biologi och teologi samt medlem i Moon-sekten, som finansierade hans teologistudier vid Yale. Han har idag en postdoktoral befattning i biologi vid University of California Berkely)[30]. En annan förespråkare för ID är filosofen Stephen C. Meyer som menar att informationen som finns lagrad i cellernas arvsmassa är för komplex för att ha uppstått med hjälp av slumpartade processer och/eller naturlagar. Meyers menar att cellernas DNA, likt programkod i datorer, kräver en intelligent designer och att detta är en bättre förklaring till livets uppkomst än de alternativa evolutionära förklaringar som bygger på naturligt urval i död materia.[1]

Rörelsen är i mångt och mycket ett resultat av den konservativa kristna tankesmedjan Discovery Institutes ansträngningar. ID-rörelsen har två huvudinriktningar: en kampanj för att ändra allmänhetens och medias åsikter och en kampanj direkt inriktad på politiker och skolstyrelser. Båda dessa bekostas delvis av Discovery Institute.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

ID är inte vetenskapligt[redigera | redigera wikitext]

Richard Dawkins är en känd kritiker av ID.

Det vetenskapliga samfundet avfärdar enhälligt ID som pseudovetenskap. Kritikerna hävdar att ID är ett försök att uttrycka religiösa dogmer i en vetenskaplig form, för att tvinga skolor och universitet att undervisa i kreationism. Kungliga Vetenskapsakademin och 66 andra vetenskapsakademier ser ID:s påståenden som icke vetenskapligt testbara och framhåller att evolutionsteorin styrks av flera olika vetenskaper.[31] Den amerikanska vetenskapsakademin (National Academy of Sciences), National Center for Science Education och American Association for the Advancement of Science har uttalat att intelligent design inte är vetenskap utan religiöst motiverad kreationism.

Medan den vetenskapliga teorin för evolution genom naturligt urval har stöd av observerbara och upprepningsbara fakta, som mutationer, genflöde, genetisk drift, adaption och artbildning genom naturligt urval, så är den ”intelligenta konstruktören” inom ID varken observerbar eller upprepningsbar. Kritiker hävdar att detta strider mot det vetenskapliga kravet på falsifierbarhet. ID-förespråkaren Michael Behe erkänner också att ”intelligent design kan inte bevisas genom experiment”.[32] Behe hävdar att ID är en vetenskaplig teori men har samtidigt under domstolsförhör medgivit att med hans definition av vetenskap skulle även astrologi klassas som vetenskap.[33]

Kritiker påpekar också att det bakom många av ID-rörelsens argument ligger en misstolkning av begreppet teori'; ID-anhängare brukar hävda att evolutionsteorin ”bara är en teori”. Användningen av ordet teori inom vetenskapen skiljer sig dock betydligt från den vardagliga betydelsen av ”hypotes” eller ”gissning”. En vetenskaplig teori är tvärtemot något mycket väletablerat, en förklaringsmodell som stöds av en stor mängd empiriska data.

Biologen Richard Dawkins har sagt att undervisa om intelligent design i skolan är som att lära ut att jorden är platt: ”Om man lär [barnen] att det finns två inriktningar inom vetenskapen, en som säger att jorden är rund och en som säger att jorden är platt, så missleder man [dem].”

ID-förespråkare hävdar att ID är en vetenskaplig teori eftersom man inte explicit hävdar någonting om den intelligente designerns/designernas identitet, speciellt säger man inte att designern/designernas har övernaturligt ursprung – det är bara en möjlig tolkning. Filosofen Elliott Sober har dock visat att om man tar den minimala ID-teorin med några extra antaganden som kausalitet (det vill säga att orsak kommer före verkan) och att universum inte är oändligt gammalt (vilket stöds av kosmologin) så implicerar detta logiskt att det nödvändigt existerar en övernaturlig designer.[34] Men det ger inte någon som helst förklaring av hur denna designer kommit till och därmed förklarar den hypotetiska formgivaren ingenting.

ID har inte publicerats i vetenskapliga tidskrifter med kollegial utvärdering[redigera | redigera wikitext]

De flesta förespråkare för ID är inte biologer, och de har heller aldrig publicerat några vetenskapliga artiklar med bevis för ID. Naturvetenskaplig forskning fungerar normalt så att nya vetenskapliga rön publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att komma på fråga för att publiceras måste artikeln först studeras ingående av en eller flera fackgranskare (engelska referees) som själva är forskare inom samma område. Dessa granskare försöker hitta fel i metoder och resonemang och avgör om artikeln håller tillräckligt hög vetenskaplig standard för att publiceras eller inte. Detta förfarande kallas kollegial utvärdering. Forskning som inte publicerats på detta sätt anses inte tillförlitlig. ID-förespråkare för ofta istället fram sina argument i böcker, debatter och tidningar istället för i akademiska facktidskrifter.

Trots omfattande privat finansiering har endast en av ID-förespråkarnas artiklar publicerats i etablerade forskningspublikationer. Den 4 augusti 2004 publicerade dock Stephen C. Meyer en artikel i tidskriften Proceedings of the Biological Society of Washington i vilken han hävdade sig ha stöd för intelligent design.[35] Artikeln kritiserades starkt för att vara vetenskapligt undermålig[36][37] och dess redaktör Richard Sternberg, kritiserades för att ha kringgått den normala granskningsprocessen[38]. Den 7 september 2004 gick förlaget som ger ut tidskriften i fråga ut och sade att ett misstag begåtts, på grund av att det var semestertider, och att artikeln inte håller den vetenskapliga standard som de normalt kräver och därför inte ska anses ha genomgått nödvändig granskning. Richard Sternberg tvingades därefter att lämna sin tjänst. ID-förespråkarna ser detta som bevis på en konspiration och på att den etablerade forskningen inte objektivt söker sanningen, medan ID-motståndarna ser det som bevis för att ID inte kan ge något konstruktivt bidrag till forskningen.

ID:s och kreationismens vs evolutionsteorins förklaringskraft[redigera | redigera wikitext]

ID-teorin omfattar inga testbara predikteringar och är därför inte falsifierbar. Intelligent design gör anspråk på att identifiera svagheter i evolutionsteorin, men dessa ifrågasättanden har inte vunnit acceptans inom det vetenskapliga samfundet, och har i vissa fall motbevisats.

Likheter på fosterstadiet är tecken på gemensamt ursprung - något som de ID-förespråkare som också är kreationister inte accepterar. Bilden baseras på en teckning från 1874 av Haeckel, där de tre vänstra kolumnerna anses vara förfalskade. Idag är hans Rekapitulationsteori förkastad, eftersom evolutionen kan påverka alla faser i embryonalutvecklingen samt både avlägsna och tillfoga nya stadier. Modern forskning visar dock att ryggradsdjurens embryon uppvisar viktiga grundläggande likheter och är i stort sett mer lika varandra än djuren är senare i embryonalutvecklingen. Dessutom finns likheter både i embryonas ytliga morfologi och i de underliggande utvecklingsmekanismerna, inte bara hos ryggradsdjur utan hos många andra djur- och växtgrupper.[39]

Det stora flertalet förespråkare för Intelligent Design som är kreationister och således förnekar gemensamt ursprung har inte framlagt en enda alternativ förklaring till de otaliga vetenskapliga observationer som stödjer makroevolution. Exempel på dessa är de släktskap fynden av fossil visar på, uppkomsten av rudimentära (tillbakabildade) organ (till exempel blindtarmen), varför vissa delar av djurkroppar verkar dåligt konstruerade (till exempel människans käke som är för liten för visdomständerna eller människans ryggmuskulatur som är för svag för att vara optimal för upprätt gång), eller hur vissa strukturer som finns hos andra utvecklingslinjer från en gemensam urform förekommer på vissa stadier av embryoutvecklingen och sedan försvinner (till exempel gälöppningar hos däggdjursembryon). Kreationism kan heller inte förklara varför det finns skadliga mutationer som till exempel cystisk fibros.

Särskild kritik av irreducibel komplexitet[redigera | redigera wikitext]

Kritiker av begreppet irreducibel komplexitet påpekar att argumentet om irreducibel komplexitet gör det felaktiga antagandet, att de nödvändiga delarna i ett system alltid har varit nödvändiga och att de därför inte kan ha satts samman efter varandra vid olika tidpunkter.[40][41] Kritikerna menar att någonting som från början bara ger en viss fördel senare kan bli en nödvändig del, som en följd av att andra komponenter ändras. Dessutom menar kritikerna att evolutionen ofta sker genom förändringar i tidigare existerande delar eller att delar tas bort från systemet snarare än att läggas till dem. Det kan jämföras med att betongkonstruktion kan vara beroende av alla ingående delar för att inte rasa. Det innebär inte att alla delarna måste sättas på plats samtidigt för att byggnaden inte ska rasa. En eller flera gjutformar kan stötta byggnaden till dess att alla delarna är på plats. På så sätt kan gjutformen stötta en ”irreducibelt komplex” byggnad till dess att byggnaden är färdig och sedan tas bort utan att byggnaden faller samman.[42][43]

ID-rörelsen har inte visat att något existerande system inte kan uppstå genom evolution. Uppkomsten av flageller kan till exempel förklaras genom evolutionära principer, och flageller är heller inte irreducibelt komplexa enligt ID-definitionen utan det finns en variation mellan olika bakterier hur komplexa deras flageller är.[44] Mekanismen för blodets koagulering är enligt evolutionsbiologin inte heller irreducibelt komplex och kan uppstå genom evolution.[45] Ögat är ett organ som ofta tas upp, även idag av ID förespråkare, trots att redan Charles Darwin visade på hur det (och andra "irreducibelt komplexa" organ) kunde uppstå stegvis i kapitel 6 i Om arternas uppkomst. I ögats fall, allt från ljuskänslig nervt till komplext öga, med fungerande "mellanformer" som existerar även idag. Om arternas uppkomst [9]. Det har också hävdats att ”system som består av flera växelverkande delar som alla bidrar till den grundläggande funktionen, och där systemet slutar fungera om någon av delarna försvinner” inte bara kan uppstå genom evolution utan att det är ett väntat resultat av evolution.[46]

I domstolsfallet Kitzmiller mot Dover, där ID togs upp, vittnade Behe, varvid han förnekade att det fanns vetenskapliga förklaringar till utvecklingen av vissa komplexa system, tills motståndarna fyllt hans bord med vetenskaplig litteratur om detta.

Kritik särskilt av specificerad komplexitet[redigera | redigera wikitext]

Dembskis argument har kritiserats av matematiker, biologer och andra.[47] Kritik som förekommit är att Dembski använder de i matematiken väldefinierade termerna ”komplexitet”, ”information” och ”osannolikhet[48][49] på ett felaktigt och inkonsistent sätt. Elsberry och Shallit säger ”Dembskis arbeten är fulla av inkonsistenser, tvetydigheter, felaktig användning av matematik, ovetenskaplighet och förvrängningar av andras resultat”.[50]

En annan kritik är att Dembskis utsaga att förekomsten av specificerad komplexitet kräver en intelligent designer är ett exempel på argumentum ad ignorantiam, det vill säga argumentationsfelet att frånvaron av bevis för något är ett bevis för motsatsen.

”Lär ut kontroversen!”[redigera | redigera wikitext]

I USA kritiseras evolutionsteorin av den konservativa kristna högern. Kristna påtryckargrupper försöker få in intelligent design i skolornas biologiundervisning under parollen ”Teach the controversy” (lär ut kontroversen) och kräver att lika mycket tid ska ägnas åt båda sidor av dispyten. Kritiker av denna idé påpekar att detta inte är rimligt, eftersom ID inte är någon vetenskaplig teori och att kontroversen inte existerar och är konstruerad av ID-förespråkarna.

USA:s president George W. Bush sade i en intervju den 1 augusti 2005 att han stöder tanken på att undervisa om intelligent design i skolan tillsammans med evolution. Hans vetenskapsrådgivare John Marburger försökte dock tona ned Bushs kommentarer och sade dagen efter att intelligent design inte är ett vetenskapligt koncept.

Kildokumentet[redigera | redigera wikitext]

Det så kallade Wedge Document (kildokumentet) är en intern promemoria från Discovery Institute som läckte ut 1999 och numera finns att beskåda på Internet.[51] Discovery Institute har senare bekräftat dokumentets äkthet. Det talar om ID-rörelsens strategi som en ”kil” som ska slås in i den ”materialistiska vetenskapens” trädstam med syftet att avsluta den materialistiska världsåskådningens dominans och ersätta den med en vetenskap som är kompatibel med kristendom och teistisk övertygelse.

Icons of evolution[redigera | redigera wikitext]

Icons of Evolution kritiserar vanligt förekommande indicier för evolution, bland annat Darwins finkar.

En populär bok som attackerar evolutionsteorin och argumenterar för intelligent design är Jonathan Wells Icons of Evolution (evolutionens ikoner), där Wells har valt ut tio ”ikoner” – fakta som stöder evolutionsteorin och som brukar användas i biologiundervisningen. Ett exempel på dessa ikoner är Darwins finkar. Han kritiserar därefter varje sådan ikon; kritiker av Wells bok har emellertid påpekat att dessa ”ikoner” inte är de experimentella fakta som utgör det huvudsakliga stödet för evolutionsteorin, utan är exempel som ofta används i undervisningen. Wells behandlar dem dock som om de vore viktiga bevis för evolution. Många kritiker har också i detalj visat felaktigheterna i Wells behandling av dessa ikoner. Se till exempel amerikanska National Center for Science Educations detaljerade kritik av Wells bok.[52]

Kyrkors inställning[redigera | redigera wikitext]

Romersk-katolska kyrkan har inte avvisat modern kosmologi eller evolutionen, men betonar ”Guds finger” i utvecklingen, det vill säga man kan se vissa paralleller till ID.[53] Svenska kyrkans officiella inställning liknar den katolska.[54] Därmed är det fullt förenligt att vara evolutions- och kosmologiforskare med att vara katolsk präst eller munk. Inom de stora protestantiska kyrkorna (lutherska, anglikanska grenar) är inställningen mycket varierande. Inom kalvinismen är ställningen mer otydlig och kanske mer för ID. Den vanligaste officiella attityden inom de stora kyrkorna är vetenskapligt ödmjuk och framhäver att människans kunskap är mycket begränsad och universum och liv är fortfarande ett stort mysterium – man ser vetenskap och tro som två olika pusselbitar som skall hjälpa människans förståelse av ett större sammanhang, utan att nödvändigtvis utesluta varandra. Inom flera svenska frikyrkor, till exempel Livets Ord och Pingströrelsen, finns ett utbrett stöd för ID och annan kreationism.[55]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige har det inte talats så mycket om intelligent design i den allmänna debatten, det har huvudsakligen skett inom vissa kristna kretsar som Livets Ord, men på våren 2006 anmäldes den kristna skolan Andreasgymnasiet i Stockholm till Skolverket då det framgick att skolan haft föreläsningar för eleverna om intelligent design. Skolverket godkände dock skolans program, då skolan även undervisar i evolutionsteorin och utgår från vanliga läromedel i naturkunskap och biologi.[56] Skolverket har i november 2006 förändrat sin inställning efter kritik från Kungliga Vetenskapsakademien och förtydligar att evolutionsteorin skall läras ut men man får ta upp religionernas syn på skapelsen.[57][58]

Det politiska stödet för intelligent design förefaller vara litet. Det enda riksdagsparti som möjligen rymmer företrädare är Kristdemokraterna. Deras dåvarande ledare Alf Svensson gjorde i en intervju i radioprogrammet P1 Morgon den 20 augusti 2002 uttalanden som kunde tolkas som stöd för kreationism och intelligent design,[59] men efter kritik mildrade han dessa uttalanden. De kristdemokratiska före detta riksdagsledamöterna Tuve Skånberg och Per Landgren har också författat motioner respektive böcker med kreationistiskt innehåll.[60][61][62] Kristdemokratiska Ungdomsförbundets tidigare ordförande Ella Bohlin är också uttalad kreationist.[63]

Satir[redigera | redigera wikitext]

I USA har också uppstått en motrörelse i satirisk form. Ett exempel är det det flygande spaghettimonstret: man använder samma argumentationsteknik som ID-förespråkarna men hävdar att allting skapades av ett flygande spaghettimonster. Grundaren Bobby Hendersson har i ett antal öppna brev till delstaten Kansas skolstyrelse krävt att eventuell undervisning i ID också skall behandla hans ID-liknande ”teori”. Hans webbplats blev på bara några månader ett nytt internetfenomen och har haft miljontals besökare.

Rättsfall[redigera | redigera wikitext]

Under 1900-talet förekom ett flertal rättegångar i USA huruvida det är lagligt att undervisa om kreationism eller om det är lagligt att undervisa om evolution i allmänna skolor. Dessa rättegångar har dock handlat om den äldre typen av kreationism som tolkar Bibeln mer bokstavligt.

Den 26 september 2005 startade dock rättegången Kitzmiller o.a. mot Dover Area School District. Ett antal föräldrar stämde skolstyrelsen i Dover i Pennsylvania. De hävdade att skolstyrelsen hade fattat beslut som stred mot USA:s konstitution, som förbjuder skolor och andra offentliga myndigheter att stödja någon viss religiös åskådning.

Skolstyrelsen i Dover hade bland annat ändrat kursplanen så att den innehåller texten: ”Eleverna ska göras medvetna om luckor/problem i Darwins teori och om andra evolutionsteorier inklusive, men inte begränsat till, intelligent design. Notera: om livets uppkomst undervisas inte.” Lärare i biologikursen i nionde klass skulle också vara tvungna att läsa upp en text som bland annat sade: ”Eftersom Darwins teori är en teori, håller den fortfarande på att testas allteftersom nya bevis upptäcks. Teorin är inte ett faktum.” De hade också uppmanat eleverna att läsa boken Of Pandas and People. Flera vittnen för de målsägande, till exempel filosofen Barbara Forrest och paleontologen Kevin Padian, vittnade om att besluten är religiöst motiverade och att ID inte är vetenskap. Michael Behe var ett av försvarets vittnen.

Skolstyrelsen representerades gratis av advokatfirman Thomas More Law Center, som specialiserat sig på rättsfall där religionens roll i samhället hotas. Advokatfirman hade innan rättegången letat efter lämpliga skoldistrikt för att iscensätta denna typ av rättegång och hittade en lämplig kandidat i Dover.[64] Man räknade med att om ett skoldistrikt krävde undervisning i ID i skolplanen så skulle de bli stämda, och erbjöd alltså skolstyrelsen sina tjänster gratis i förväg. Rättegången har dock förstås initierats av de målsägande föräldrarna som är emot undervisning i ID. Discovery Institute har också varit perifert inblandade men har distanserat sig från fallet mer och mer.

Rättegångens förhandlingar avslutades den 4 november 2005 och domen föll den 20 december 2005.[65] Rätten förbjöd som förväntat skoldistriktet att undervisa ID som ett alternativ till evolutionsteorin. Domaren skrev i sitt utlåtande att ”vår slutsats idag är att det inte är förenligt med konstitutionen att lära ut ID som ett alternativ till evolution i en offentlig skola” och vidare att ID är ”ett religiöst alternativ maskerad som en vetenskaplig teori”. Försvaret har inte överklagat, delvis för att det efter rättegången hållits val till skolstyrelsen i Dover och alla ID-förespråkarna förlorat sina platser i styrelsen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Intelligent design

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Signature in the cell, Stephen C Meyer, 2009, ISBN 978-0-06-147279-4
 2. ^ Guds dödgrävare. Har vetenskapen begravt Gud?, John Lennox, 2010, ISBN 978-91-86415-01-3
 3. ^ Questions about Intelligent Design: What is the theory of intelligent design? ”The theory of intelligent design holds that certain features of the universe and of living things are best explained by an intelligent cause, not an undirected process such as natural selection.”
 4. ^ Intelligent Design as creationism, The TalkOrigins Archive
 5. ^ Intelligent Design Is Creationism in a Cheap Tuxedo, Physics Today, Juni 2002
 6. ^ Barbara Forrest & Paul R. Gross: Creationism’s Trojan Horse: The Wedge of Intelligent Design, Oxford University Press 2004
 7. ^ [a b] Defending science education against intelligent design: a call to action Journal of Clinical Investigation 116:1134-1138 American Society for Clinical Investigation, 2006.
 8. ^ Se till exempel ett uttalande av Kungliga Vetenskapsakademien[död länk]
 9. ^ Bland annat dessa två uttalanden från California Academy of Sciences och från International Council for Science använder specifikt orden ”pseudovetenskap” för att beskriva intelligent design.
 10. ^ Se vidare:
 11. ^ National Science Teachers Association, en yrkesorganisation i USA med 55,000 naturvetenskapslärare och administratörer i ett pressmeddelande 2005: ”We stand with the nation’s leading scientific organizations and scientists, including Dr. John Marburger, the president's top science advisor, in stating that intelligent design is not science. … It is simply not fair to present pseudoscience to students in the science classroom.” National Science Teachers Association Disappointed About Intelligent Design Comments Made by President Bush National Science Teachers Association Press Release 3 augusti 2005
 12. ^ ”ID does not dispute common descent. Neither does ID confirm common descent. It just doesn’t speak to that subject.” (post 17)[1]
 13. ^ [2]
 14. ^ [3]
 15. ^ ”ID is not incompatible with universal common ancestry” (3.) http://www.evolutionnews.org/2007/11/pbs_airs_its_inherit_the_wind.html
 16. ^ Exempelvis säger Phillip Johnson följande: ”My colleagues and I speak of ’theistic realism’ – or sometimes, ’mere creation’ --as the defining concept of our movement. This means that we affirm that God is objectively real as Creator, and that the reality of God is tangibly recorded in evidence accessible to science, particularly in biology”. Från [4].
  Vidare skriver William Dembski följande i boken Intelligent Design: The bridge Between Science & Technology (1999): ”... any view of the sciences that leaves Christ out of the picture must be seen as fundamentally deficient” och ”... the conceptual soundness of a scientific theory cannot be maintained apart from Christ.”
 17. ^ M. Behe, Darwin’s Black Box (1996)
 18. ^ I Darwin’s Black Box definieras det som ”... a single system composed of several well-matched, interacting parts that contribute to the basic function, wherein the removal of any one of the parts causes the system to effectively stop functioning”.
 19. ^ Pallen MJ, Matzke NJ (2006). ”From The Origin of Species to the origin of bacterial flagella”. Nat. Rev. Microbiol. 4 (10): ss. 784–90. doi:10.1038/nrmicro1493. PMID 16953248. 
 20. ^ William A. Dembski (1998). The Design Inference: Eliminating Chance Through Small Probabilities. Cambridge University Press.
 21. ^ William A. Dembski (2002). No Free Lunch: Why Specified Complexity Cannot Be Purchased Without Intelligence. Roman & Littlefield.
 22. ^ William A. Dembski (1999). Intelligent Design, s. 47
 23. ^ Dom i fallet Kitzmiller versus Dover Area School District, 4: whether ID is science
 24. ^ Robert T. Pennock, Creationism and Intelligent Design, Annual Review of Genomics and Human Genetics. (Vol. 4: 143–163, Sept. 2003). (pdf-fil)
 25. ^ USA:s högsta domstol, beslut Edwards v. Aguillard 482 U.S. 578, *582-583, 107 S.Ct. 2573, 2577 (U.S.La.,1987)
 26. ^ ”Intelligent Design is an intellectual movement, and the Wedge strategy stops working when we are seen as just another way of packaging the Christian evangelical message. ... The evangelists do what they do very well, and I hope our work opens up for them some doors that have been closed.” Phillip Johnson. ”Keeping the Darwinists Honest”, intervju med Phillip Johnson i Citizen Magazine, april 1999.
 27. ^ Intelligent design is not creationism, Stephen C Meyer, The Telegraph, 2006-01-28
 28. ^ Forrest, Barbara (2007) UNDERSTANDING THE INTELLIGENT DESIGN CREATIONIST MOVEMENT: ITS TRUE NATURE AND GOALS Position Paper, Center for Inquiry [5]
 29. ^ Eugenie C. Scott* and Nicholas J. Matzke (2007) Biological design in science classrooms, Proc Nat Acad Sci 104:8669-8676[6]
 30. ^ Jonathan Wells AKA John Corrigan Wells, biografi från NNDB (sidan besökt 12 november 2007)
 31. ^ Uttalande av Kungliga Vetenskapsakademien
 32. ^ Claudia Wallis. Evolution Wars Time den 15 augusti 2005, sidan 32
 33. ^ Vittnesmål av Michael Behe i rättegången Kitzmiller et al. v. Dover Area School District
 34. ^ E. Sober, Intelligent Design Theory and the Supernatural — The ”God or Extra-terrestrials” reply (2006). Artikel publicerad i Faith and Philosophy.
 35. ^ Stephen C Meyer. The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories. Proceedings of the Biological Society of Washington. volume 117, no. 2, pp. 213-239. augusti 2004. Meyers artikel, se [7] och [8]
 36. ^ Se bland annat: Wesley R. Elsberry, 2004. ”Meyer’s Hopeless Monster”. Recension av Meyers artikel i The Panda’s Thumb
 37. ^ Weitzel, R (2005-08-28). ”Creationism's Holy Grail: The Intelligent Design of a Peer-Reviewed Paper”. Skeptic 11 (4): sid. 66–69. http://www.talkreason.org/articles/holy.cfm. Läst 2010-04-22. 
 38. ^ Statement from the Council of the Biological Society of Washington hämtat från the Wayback Machine (arkiverat 26 september 2007).
 39. ^ Douglas J. Futuyma, (2005), ”Evolutionsvetenskapen, kreationismen och samhället” Svensk översättning av kapitel 22 från Evolution
 40. ^ John H. McDonald’s ”reducibly complex mousetrap
 41. ^ David Ussery, ”A Biochemist’s Response to ’The Biochemical Challenge to Evolution’
 42. ^ http://plato.stanford.edu/entries/creationism/#ComIrr
 43. ^ Se Bridgham et al. för ett exempel som visar att gradvisa evolutionära mekanismer kan ge upphov till komplexa protein-proteininteraktionssystem från enklare prekursorer, Bridgham m.fl. Science, 2006, 312, 97–101
 44. ^ Se till exempel Mark J. Pallen och Nicholas J. Matzke, From The Origin of Species to the origin of bacterial flagella, Nature Reviews Microbiology, September 5, 2006; Ian Musgrave, Evolution of the Bacterial Flagella; och N. J. Matzke Evolution in (Brownian) space: a model for the origin of the bacterial flagellum. Se även talkorigins.org.
 45. ^ Index to Creationist Claims CB200.2 talkorigins.org
 46. ^ Chris Ho-Stuart, Irreducible Complexity as an Evolutionary Prediction http://www.talkorigins.org/origins/postmonth/sep06.html
 47. ^ Se till exempel:
 48. ^ Richard Wein, citerad ovan.
 49. ^ Wesley Elsberry och Jeffrey Shallit, citerade ovan.
 50. ^ Elsberry och Shallit, citerade ovan: ”Dembski’s work is riddled with inconsistencies, equivocation, flawed use of mathematics, poor scholarship, and misrepresentation of others’ results.”
 51. ^ http://www.antievolution.org/features/wedge.html
 52. ^ Alan D Gishlick, Icons of evolution? Why much of what Jonathan Wells writes about evolution is wrong
 53. ^ Catholic Answers: Adam, Eve, and Evolution
 54. ^ http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=61733
 55. ^ http://www.vof.se/folkvett/20081intelligent-design-i-sverige Kornhall, Per (2008) Intelligent Design i Sverige Folkvett 2008:1
 56. ^ Lärarnas Tidning, Klartecken till omstridd teori, 22 juni 2006
 57. ^ Skolverket: Darwins lära gäller. Sveriges Television.
 58. ^ Skolverket:Skolan och den vetenskapliga teorin om evolutionen, 2006-11-02, läst 2009-01-22
 59. ^ Artikel i Dagens Nyheter den 21 augusti 2002
 60. ^ Tuve Skånberg, motion ”Creationism”, 27 januari 1992.
 61. ^ Per Landgren, motion "Skolundervisning i ursprungsfrågor", 9 september 2005.
 62. ^ Per Landgren (red.) En bok om vetenskap, evolution, skapelse, gudstro (2002).
 63. ^ Svenska notiser i Folkvett nr 4/2005.
 64. ^ In Intelligent Design Case, a Cause in Search of a Lawsuit, New York Times, 4 november 2005
 65. ^ Länk till pdf-fil med domarens utlåtande.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

ID-förespråkare[redigera | redigera wikitext]

Kritik av ID[redigera | redigera wikitext]

Rättegången i Dover