Femininitet

Från Wikipedia
Venus med spegel (omkring år 1650) av Diego Velázquez.

Femininitet (lat. femininum, av femina kvinna), är en uppsättning attribut, beteenden och roller som i allmänhet förknippas med kvinnor. Femininitet består av både socialt definierade, kulturellt traderade och konstitutionella faktorer. Detta gör att det skiljer sig från den enkla definitionen av biologiskt kvinnligt kön – kvinnor, män och transpersoner kan alla uppvisa och avsiktligt uttrycka feminina drag.

Begreppen maskulinitet och femininitet beskrivs ibland som två aspekter av könsroller, men medan könsroller förknippas med vardagligt liv och utgör ”socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige” och ”ideologiska föreställningar om hur förhållandena mellan könen bör vara”[1], har maskulinitet/femininitet en betydligt bredare innebörd.

Femininitet i forskning[redigera | redigera wikitext]

Fram till 1960-talet såg forskare könsroller (femininitet och maskulinitet) som önskvärda karaktärsdrag hos kvinnor respektive män. Men vid denna tid började feminister få gehör för att könsroller inte var givna av naturen, utan att de tillskrevs människor av kulturen. De menade att föreställningen att män skulle vara försörjare och kvinnor hemmafruar inte var en biologisk "naturlighet" utan en orättvis idé. En genomgående idé i genusforskningen har därefter varit att skilja på det biologiska könet (kön) och det socialt konstruerade könet (könsroll, genus).

I den mansforskning som etablerades på 1970-talet, ett kritiskt svar på tidens kvinnoforskning, kom begreppet maskulinitet att bli forskningens centrala studieobjekt. Parallellt med detta begrepp kom begreppet femininitet att allt mer uppmärksammas i forskningen. [2]

Forskare har försökt mäta femininitet och maskulinitet med olika slag av personlighets- och intressetester. Sådan forskning har kritiserats, problemet har varit att definiera de egenskaper som ansetts vara avgörande.

Femininitet är dessutom en dimension i Hofstedes kulturdimensionsteori.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

Övriga källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]