Socialkonstruktivism

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Socialkonstruktivism är ett samhällsvetenskapligt perspektiv, vilket betraktar samhället som i någon mån kontinuerligt socialt konstruerat av människor i samspel med varandra.[1] Människan konstruerar alltså i varje fall delar av sin förståelse av världen utifrån sina tidigare erfarenheter och sociala sammanhang. Denna förståelse använder hon sedan för att tolka sin omgivning.[2] Enligt perspektivet konstrueras exempelvis innebörden av genus, grupptillhörighet genom rasifiering, med mera. Människors begreppsvärld ses ofta som grundläggande för dessa processer av mer lingvistiskt inspirerade socialkonstruktivister.[3] Det gör att innebörden av könsroller, genus och maskulinitet kan förändras över tid.[4] Socialkonstruktivism ges ibland felaktigt betydelsen av att det handlar om någonting som inte existerar i en fysisk eller materiell bemärkelse. I själva verket tar socialkonstruktivism inte någon särskild ställning i vad som existerar eller ej, dvs. i ontologiska frågor. Socialkonstruktivism är framför allt ett kunskapsteoretiskt eller epistemologiskt perspektiv där man menar att kunskap skapas i samspel med andra människor snarare än upptäcks på ett objektivt sätt.[5]

Socialkonstruktivism och socialkonstruktionism[redigera | redigera wikitext]

Socialkonstruktivism[redigera | redigera wikitext]

Innebär ett perspektiv på samhälle som helhet och delar av det som konstruerats av människor i samspel med varandra. Socialkonstruktivism brukar i vissa fall kontrasteras till ett naturalistiskt eller biologiskt synsätt. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv hävdas till exempel att man och kvinna visserligen existerar som biologiska kön, men att genusuttryck är socialt skapade kategorier - det är därav inte givet av naturen hur kvinnor och män är eller bör agera.

Det socialkonstruktivistiska perspektivet har en lång tradition inom samhällsvetenskap, bland andra filosofi och sociologi. Marx menade exempelvis att "Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan existerande."[6]

Att vi skapar vår historia utifrån de förutsättningar som våra föregångare konstruerat är ett exempel på detta.

Socialkonstruktivism har i grunden en positivistisk epistemologi, som eftersträvar objektiva sanningar bortom individers subjektiva upplevelser av verkligheten. Individens upplevelser, tankar och vilja artikuleras i språklig kommunikation, och språket ses sålunda som en giltig representation av människors mentala värld.

Socialkonstruktivismen växte i inflytande i och med publiceringen av Peter L. Berger och Thomas Luckmann (1966) The Social Construction of Reality. A Treatise in the Sociology of Knowledge. I den boken lanserades begreppet social konstruktion som sedan fått en bred spridning. Idén om sociala konstruktioner är i mångt och mycket en reaktion på Descartes upplysningsfilosofi. Man hävdade att individuella och sociala fenomen borde studeras genom det subjektiva medvetandet hos individer, inte bara genom observerbart beteende. Detta har dock utvecklats längs med två huvudlinjer som inom sig rymmer stora variationer.

Socialkonstruktionism[redigera | redigera wikitext]

I relation till detta är den andra huvudlinjen, socialkonstruktionismen, baserad i en hermeneutisk tradition där man anser att en föredömlig väg till kunskap kan ta vägen via enskildas subjektiva sinnesförninmmelser, vilka inte ses som förvrängda, utan snarare som enskilda men giltiga tolkningar av den empiriska verkligheten. Människan och verkligheten är två sidor av samma mynt, och mentala processer och handlingar är därför resultatet av sociala interaktioner mellan människor. För detta perspektiv lär vi oss mer om verkligheten genom att undersöka hur människor skapar och förstår den, respektive och sitt agerande i den. I de här processerna ses språket också som tolkat, förhandlat och omformulerat.

I linje med detta kan en socialkonstruktivist hävda att det är en tydlig skillnad mellan socialkonstruktivism och socialkonstruktionism, medan en socialkonstruktionist kan hävda att det inte finns någon definitiv gräns mellan dem då begreppens betydelse ges av sitt sammanhang.[källa behövs]

Svag och stark socialkonstruktivism[redigera | redigera wikitext]

Olika författare har egna uppfattningar om vad som utmärker en "social konstruktion", men icke desto mindre kan vi med Gross och Levitt sammanföra flertalet uppfattningar i två läger: "stark" och "svag" socialkonstruktivism.

Svag social konstruktivism[redigera | redigera wikitext]

Lingvisten Steven Pinker skriver i Ett oskrivet blad att: "vissa kategorier är verkligen sociala konstruktioner: de finns endast för att folk utan invändningar beter sig som om de fanns. Exempel omfattar pengar, medborgarskap, hedersutmärkelser och Förenta staternas statschefsämbete." Enligt Hacking hävdas liknande idéer om poängräkning i sportsammanhang.

Både Hacking och Pinker är överens om att den typ av ting som avses här kan beskrivas som delar av vad John Searle kallar "social verklighet". Dessa ting är ontologiskt subjektiva men påståenden om dem är epistemologiskt objektiva. Enklast kan sägas att de kräver människors handlande för att kunna finnas, men har en verkan som är allmänt vedertagen. Om dessa ting ska benämnas "sociala konstruktioner" eller inte, är omdiskuterat. Hacking argumenterar för att de inte ska omtalas på det sättet. Det är vidare oklart om författare till analyser av "sociala konstruktioner" någonsin använder frasen i den mening som Pinker lägger i den.

Stark social konstruktivism[redigera | redigera wikitext]

Gross och Levitt använder begreppet social konstruktion i ett angrepp på naturvetenskapens sannings- och kunskapsanspråk, enligt resonemanget: A) Naturvetenskapen har tillkommit i en viss samhällssituation, B) Naturvetenskapen är inte allmängiltig för att den tillkommit i en viss samhällssituation, utan naturvetenskapens resultat är sociala konstruktioner, C) Naturvetenskapens anspråk på att dess resultat är allmängiltiga är cirkulära och därför ogiltiga för att de hänvisar till de sätt naturvetenskapen arbetar på, som är samhällsbestämda. Essensen av resonemanget är att ljusets hastighet och temperaturen på solens yta är sociala konstruktioner, det ska inte enligt Gross och Levitt vara något mer speciellt med ljusets hastighet än att det är en rådande idé inom naturvetenskapen, att det dels finns något ljus och att detta har en viss hastighet. Kritiken mot den starka sociala konstruktivismen betraktar den som en form av solipsism.

Billy Ehn om konstruktivism ur ett etnologiskt perspektiv[redigera | redigera wikitext]

Enligt etnologen Billy Ehn är konstruktivism något som skapas och omskapas beroende på sammanhanget (som alltid är relativt). I boken Kultur och erfarenhet tar Ehn begreppet etnicitet som ett exempel på en identitets förändring. Medan begreppet essentialism framställer etnicitet som någonting bestående som man mer eller mindre föds med eller föds i (ett slags färdig produkt) är det enligt konstruktivismen något som skapas och omskapas i socialt liv, någonting som byggs och konstrueras beroende på möten och omständigheter. Enligt etnologen Billy Ehn i boken Kultur och erfarenheter nämns begreppet konstruktivism i motsats till det essentialistiska perspektivet.[7]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

  • Peter L. Berger and Thomas Luckmann: The Social Construction of Reality. New York: Doubleday, 1966.
  • Ian Hacking (1999). Social konstruktion av vad?. På svenska: Thales, 2000.
  • Ian Hacking (1997). John Searle's building blocks. History of the Human Sciences.
  • Steven Pinker (2002). The Blank Slate: The Modern Denial of Human nature. Viking Penguin.
  • John Cantwell (2001). Sociala konstruktioner skärskådade. Recension av Hackings Social konstruktion av vad? i tidskriften Folkvett, nr 4/2001.
  • Vivien Burr (2003). Social Constructionism.
  • Paul Boghossian (2006) Fear of Knowledge: Against Relativism and Constructivism. Oxford University Press.

Referenser[redigera | redigera wikitext]