Södra Sandsjömålet

Från Wikipedia
[søːʀa saŭŋɧø] Söra Saongsjö Södra Sandsjö på kartan över Sverige
[søːʀa saŭŋɧø] Söra Saongsjö Södra Sandsjö
[søːʀa saŭŋɧø sɔkːɛn] – Söra Saongsjö såcken – Södra Sandsjö socken i Konga härad, Värend, Småland.

Södra Sandsjömålet, traditionellt namn med IPA [søːʀa saŭŋɧømaːŭlɛt],[1] traditionellt namn med vanliga alfabetet Söra Saongsjömaolet, är det traditionella talspråket (den ”genuina dialekten”) i Södra Sandsjö socken i Konga härad i Värend i Småland. Södra Sandsjömålet är ett sydsvenskt mål som har vissa drag gemensamma med det konservativa sydvästsmåländska området, och andra drag gemensamma med det mindre konservativa nordöstra området.

Bland ålderdomliga språkdrag finns pluralisböjning av verb, fast av en i nordiska språk nästan unik typ, och bevarat fornsvensk /k/ i jak och tok (jag, tog). Målet tillhör det sydsvenska feminina ackusativismområdet.

Bland nyare språkdrag finns avsaknad av belägg för a‑genitiv och ökande likheter (men ej sammanfall) mellan maskulint och feminint genus.

Kort och långt i‑ljud visar ett sammanfall med gammalt e‑ljud till [oi] i en uppteckning.

Allmänt om genuina (traditionella) folkmål[redigera | redigera wikitext]

Äldre och nyare synsätt[redigera | redigera wikitext]

I traditionell dialektforskning har det äldsta dokumenterade talspråket ansetts vara genuint folkmål (genuin dialekt). Begreppet ”genuint folkmål” (”genuin dialekt”) problematiseras i nyare forskning, eftersom talspråket inom ett område (till exempel en socken) i alla tider varit statt i förändring, och eftersom ordet ”genuin” kan uppfattas som värderande.[2]

I ”klassisk dialektologi”[3] var den vägledande uppfattningen att forskningen kunde och skulle dokumentera lokalt enhetliga[a] ur fornsvenskan framvuxna[4][5] dialekter (folkmål, landsmål, sockenmål, bygdemål), som var så opåverkade som möjligt av det framväxande riksspråket. Fastän termen ”genuin dialekt” idag överges till förmån för ”traditionell dialekt” är moderna definitioner av ”traditionell dialekt” ungefär desamma, till exempel hos Adam Horn af Åminne: ”Med traditionella dialekter avser jag talspråkliga varieteter som har utvecklats från fornnordiskan i obruten tradition utan genomgripande inverkan från standard- eller skriftspråk.”[6]

Klassisk folkmålsforskning ansågs vara en räddningsaktion för att dokumentera de försvinnande ”genuina svenska dialekterna sådana de var innan folkomflyttningar och massmedia börjat likrikta dem”.[4][3] Ett landsomfattande insamlings‑ upptecknings‑ och senare även inspelningsarbete genomfördes under slutet av 1800‑talet och under större delen av 1900‑talet av förmodat ”äkta” dialekter, som antogs vara bäst bevarade hos äldre talare på landet.[3] En nutida beskrivning av en äldre lokal dialekt blir därför huvudsakligen en sammanställning av det insamlade materialet från den klassiska dialektologins epok. Enligt tidigare uppfattning kunde forskare ur ett fåtal äldre informanters språk rekonstruera en enhetlig äkta dialekt. Detta är nu ifrågasatt. Insamlade uppgifter skall tolkas som att vissa språkdrag är belagda på vissa orter vid en viss tidpunkt, snarare än att en stabil genuin dialekt har rekonstruerats.

Oftast inga tydliga språkgränser[redigera | redigera wikitext]

I större delen av Sverige finns inte väl avgränsade lokalspråk (sockenmål) i den meningen att ett stort antal språkdrag skulle finnas i en socken men inte i andra socknar; de flesta språkdrag är belagda i större områden.[7] Lokala mål finns huvudsakligen i den meningen att en viss uppsättning av språkdrag har belagts i en viss socken vid vissa tidpunkter, medan andra (närbelägna) socknar har en något annorlunda uppsättning belagda språkdrag.

Förhållande till andra mål[redigera | redigera wikitext]

Södra Sandsjömålet är ett sydsvenskt mål som har de flesta av sina språkdrag gemensamma med omgivande socknars och härads mål. Vilka språkdrag som är gemensamma med andra områden varierar från fall till fall. I flera fall ligger målet i östra utkanten av ett (syd)västligt språkdrags utbredningsområde, eller i västra utkanten av ett (nord)ostligt drags område.[8] Uttalet har betecknats som vacklande eftersom ”Södra Sandsjö ligger mellan två språkområden”.[9]

Södra Sandsjömålet har dock ett särdrag som belagts i ett fåtal socknar, men hittills inte i något grannmål: verbböjning med -en som allmän pluraländelse för första, andra och tredje person pluralis.[10]

Stora likheter i ordförråd och uttal fanns på 1900‑talet med västra grannmålet Tingsåsmålet i Konga härad och med södra grannmålet Backarydsmålet i Medelstads härad i Blekinge; infödda upptecknare har urskiljt ”Tingsås‑Sandsjö‑Backaryd‑dialekten”.[11] I väster uppges Urshultsmålet ha skiljt sig från Tingsås‑Sandsjö‑Backaryd‑dialekten genom uttalet, och i norr och väster anges Väckelsångsmålet respektive Älmebodamålet ha skilt sig bland annat genom ordförrådet.[11]

Källor till Södra Sandsjömålet[redigera | redigera wikitext]

Källorna till målet utgörs av uppteckningar och spridda uppgifter, eftersom ingen specialstudie som ger en helhetsbild av målet har publicerats.

På Södra Sandsjömålet har upptecknats en längre text med vetenskapligt transkriberat talspråk: Matts Magni Granströms uppteckning i form av redigerat muntligt berättande om äldre seder och bruk med J. J. Hagelberg som informant[12]. Vidare finns omnämnanden i akademiska forskares skrifter, och uppteckningar som nu (2023) finns hos Institutet för språk och folkminnen[13]. Uppteckningarna gjordes 1922–1934; omfångsrikast är J. A:son Wellhagens anteckningar från 1922. En samling ord från Tingsåsmålet, Södra Sandsjömålet och Backarydsmålet utgavs av lekmän 2011.[11]

Fonologi[redigera | redigera wikitext]

Målet är ”släpigt och sjungande”, varför diftonger uttalas tydligt även i obetonade ord.[9]

Uttal anges i denna artikel medelst Internationella fonetiska alfabetet (IPA) och medelst förenklad transkription som nyttjar det vanliga alfabetet. Eftersom Universal Coded Character Set och Unicode inte omfattar landsmålsalfabetet har uppteckningar överförts till IPA, om källan använder landsmålsalfabetet.

Ord på målet anförs först med IPA-transkription inom hakparentes, direkt följt, inom parentes, av en lättläst förenklad transkription och, när tydligheten så fordrar, av folkmålsordets betydelse på standardsvenska. Exempel:

[hoi̯mːa] (håimma, hemma).

Målets språkljudsbestånd anges i tabellform nedan som det framstår vid en genomgång av Matts Magni Granströms uppteckning[12] och av ISOF:s belägg[13], om inte annat anges.[b]

Konsonanter[redigera | redigera wikitext]

Målets konsonanter motsvarar de 18 standardsvenska fonemen; märk dock artikulationen av tj‑ljudet och av /r/.

artikulationssätt språkljud (fonem) fonetiska realiseringar och anmärkningar
nasaler m n ŋ
klusiler p b t d k g
frikativor f v s t͜s ɧ h t͜s motsvarar det standardsvenska /ɕ/‑fonemet.
approximanter j
tremulanter r Realiseras som [ʀ] eller vokaliserat som [ă] [ɔ̆] (belägg från 1915)[12] eller som [r] (1922)[14].
laterala approximanter l

w‑ljudet ej belagt[redigera | redigera wikitext]

Södra Sandsjö ligger vid utkanten av det sydvästsvenska område som har behållit det fornsvenska fonemet /w/[c] i de uddljudande konsonantkombinationerna som motsvarar standardsvenska hv‑ (fram till 1906[d]), tv‑, kv‑ och sv‑/skv‑. Dessa mål har /w‑/, /tɕw‑/ /kw‑/ och /ɧw‑/, eller utvecklingar därav, men i Södra Sandsjö har /v‑/, /tv‑/ /kv‑/ belagts, inte /w‑/, /tw‑/ /kw‑/, och /ɧ‑/ utan [w]‑komponent eller /sv‑/ har belagts.[12][13][15] Exempel på utvecklingar ur fornsvenska /sv‑/ upptecknade i Södra Sandsjö:

 • [ɧiːn] (sjin, svin)[1]
 • [sviːn] (svin)[16]

Beläggen i Södra Sandsjö har alltså /v/ eller avsaknad av v‑ljud/w‑ljud i ställningar där vissa andra sydsvenska mål har bevarat /w/.

Vokaler[redigera | redigera wikitext]

Målet förfaller ha vokaler som motsvarar standardsvenskans nio fonem och svenskans tionde vokal. Den fonetiska realiseringen av flera fonem skiljer sig från standardsvenska. Eftersom fonologisk analys ej publicerats, är det osäkert, vilka fonemen är. Uppgifter om sammanfall av fornsvenska /i/ med /e/ har satts inom parentes i tabellen.

Detaljer om vokalljuden i tabellen återfinns i textstyckena under tabellen.

långa vokalljud korta vokalljud standardsvenska
motsvarigheter
1 iː, ɪi̯ (oːi̯ ?) e, i, ẹi (oi̯ ?) ɪ
2 ɞːi̯, yː ø, ɞi̯ ʏ
3 oːi̯ oi̯ e/ɛ
3A Se nedan.
4 øː, œː, ɞː(r) ø, œ, ɞ(r) øː œ̞ː(r) œ, œ̞(r)
5 aːi̯, e̞ː ai̯ ɛ ɛː, æː(r) ɛ, æ(r)
6 ɑː, aː a, ɑ ɑː a
7 aːŭ ɔ
8 u u
9 ʉː ɵ ʉː ɵ
10 o ingen ingen

1. Kort fornsvenskt /i/ (och vissa långa /iː/) motsvaras av diftong [oi̯] eller [ɪi̯][redigera | redigera wikitext]

Långt /iː/[redigera | redigera wikitext]

I äldre Sandsjömål funnes enligt Matts Magni Granströms beskrivning en diftongisering av vissa långa i-ljud (och korta i-ljud, se nedan) , som enligt hans uppteckningar åstadkomme sammanfall med den diftong som i nordliga sydsvenska mål motsvarar fornsvenskt /eː/ (se nedan). Diftongen som motsvarar fornsvenskt /eː/ är i Värend ett [oi].[17] I Södra Sandsjö har alltså, att döma av Matts Magni Granströms val av ladsmålsalfabetstecken, funnits samma [oi]‑diftong hos många ord med gammalt i‑ljud.

Julius A:son Wellander upptecknade 1922 en diftong [ɪi̯] för fornsvenskt i‑ljud:

 • [frɪi̯veːkan] (freivekan, friveckan)[13]
 • [ɪi̯ŋː] (eing, in, betonat)[13]

Skillnaderna mellan uppteckningarna av i‑ljudet diskuteras nedan.

För gammalt långt i-ljud har upptecknats bland annat:

 • [fiːnare̞] (finare)[1] utan sammanfall med [oi]‑diftongen, men
 • [de̞ voːi̯se̞t] (dä våiset, det viset) med lång diftong som i uppteckningen icke skiljs från målets e‑ljuds‑motsvarighet[18].

Ett gammalt långt /iː/ i [voi̟] (vi, pronomen) har upptecknats som kortdiftongen [oi̟] i obetonad ställning, dock inte i [ni] (ni, pronomen).[18]

Ord från verbens första avljudsklass har i en uppteckning denna långdiftong:

 • [boːi̯ta] (båita, bita)[19]
 • [ɧoːi̯te̞hʉːs] (sjåitehus, skithus)[20]

I Matts Magni Granströms uppteckning från 1915 finns sammanfall mellan [bloi̯] (blåi, bli) och [bloi̯] (blåi, blev).[19] Detta sammanfall är inte belagt i uppteckningar från 1922.[13]

Kort /i/[redigera | redigera wikitext]

Matts Magni Granström upptecknade 1915 en kortdiftong motsvarande gammalt kort /i/ före bland annat /n/, /ŋ/, /b/, /k/, /f/, /l/ i ord som dessa:

 • [kvoi̟nfolken] (kvåinfålken, kvinnorna)[1]
 • [loːi̟nen] (låinen, linnen, förlängt /i/)[1], dock [lenːe̞bøksɔnɔ] (lenneböksånå, linnebyxorna)
 • [joi̟ŋːĕn] (gingen, gick)[9]
 • [ʀoi̟bːa] (ribba)[19]
 • [joi̟k] (jåik, gick, obetonat)[1]
 • [joi̟ftɔ] (jåiftå, gift)[9]
 • [voi̟l] (våil, vill, obetonat);[1]

Enligt Granströms beteckningssätt funnes alltså ett sammanfall med den kortdiftong som motsvarar gammalt kort e‑ljud, som finns i till exempel [hoi̯mːa] (håimma, hemma)[20]

Denna utveckling av kort /i/ har enligt samma uppteckning inte skett i följande fall: före /s/ har gammalt kort /i/ blivit /e/ i [pesːe̞blaːusɔ] (pesseblaoså, urinblåsor).[1] Dock har kort /i/ > /oi̯/ skett före /st/ i [soi̯sta] (såista, sista)[20] och [løːvkvoi̯sten] (Lövkvåisten, Lövkvisten, egennamn)[19].

Utdöende diftong för i‑ljud[redigera | redigera wikitext]

Utvecklingarna av kort och långt fornsvenskt i‑ljud till diftonger i målet, och tillbakagången till ett mera riksspråkslikt i‑ljud är inte tillfredsställande utredda.

Den av Matts Magni Granström upptecknade diftongen [oi̯] motsvarande riksspråkligt i‑ljud var enligt honom 1915 stadd i utdöende.[9] Sammanfallet mellan äldre /e/ och /i/ i hans uppteckningar är anmärkningsvärt. Eftersom dessa uppgifter enligt hans kommentar tillhör ett äldre stadium har de medtagits i denna översikt, men hans beteckningar för långa och korta diftonger motsvarande äldre i‑ljud har satts inom parentes i tabellen ovan.

2. Långt /yː/ diftongeras och kort /y/ motsvaras av /ö/ eller kortdiftong[redigera | redigera wikitext]

Långt /yː/ motsvaras av lång diftong /ɞːi̯/:

 • [stɞːi̯vɔ] (stöivå, styv)[1]
 • [sɞːi̯, sɞi̯tː] (söi, söitt, sy, sytt)[20]

I enstaka fall finns långt /yː/: [føɔ̆styːɔt] (föåstyåt, förstyret, arbetsledaren).[21]

Kort /y/ sänks till /ø/ eller motsvaras av kortdiftong:

 • [bøksɔ] (bökså, byxor)[1]
 • [stɞi̯kːe̞n] (stöicken, stycken, substantiv i pluralis)[1]

3. Utvecklingen av fornsvenskt /e/; antalet vokalfonem[redigera | redigera wikitext]

Svenska språkliga varieteter har ofta tio vokaler, inklusive svenskans tionde vokal, med långa och korta allofoner.[e] I nordliga sydsvenska mål motsvaras fornsvenskt /eː/ ofta av en diftong, i Södra Sandsjös fall /oi/.

I några sydsvenska mål[22] behålles i vissa ord ett långt /e/‑ljud vid sidan av den diftongiserade motsvarigheten till fornsvenskt långt /e/, vilket skulle utöka vokalfonemens antal till minst elva. För detta har inga belägg återfunnits i Södra Sandsjömålet. Tvärtom motsvaras riksspråkets långa /e/‑allofon, och korta /e/ utvecklade ur långa /eː/, regelbundet av /oi/, som långdiftong [oːi̯] och kortdiftong [oi̯]. Exempel på detta är:

 • [joːi̯tɧoiŋstølva] (jåitsjåinstölva, getskinsstövlar)[20] [be̞1ʀoi̯t bɔkːaɧɔi̯ŋː]
 • (beråit båckaskin, berett bockskin)[19]
 • [oi̯tː] (åitt, ett, betonat)[20]
 • [oi̯t] (åit, ett, obetonat);[20]
 • [hoi̯mːa] (håimma, hemma)[20]

Denna övergång till /oi/ sker också vid nytt (icke fornsvenskt) långt /eː/ som i [voːita][9] (våita, veta, fornsvenska vita med kort i), och lånordet [juːŏbʀɵkseloːi̯v] (joåbrukselåiv, jordbrukselev).

Även [doi̟n] (dåin, den), som vanligen antas ha haft kort /ɛ/‑ljud (ä‑ljud) snarare än kort /e/‑ljud, har anslutits till gruppen med /oi/‑diftong.[9] Målet förefaller i Matts Magni Granströms uppteckningar inte ha något långt e‑ljud, som uppkommit på andra sätt än diftongisering av fornsvenskt långt /e/. Detta sker i flera andra sydsvenska mål, som har ord som [seː] (sig) och [seː] (säga), men Södra Sandsjömålet har [sai̯] respektive [sɛː].[1] J. A:son Wellhagen har dock upptecknat [frɪi̯veːkan] (freivekan, friveckan).[13] Det är ej undersökt, huruvida skilda fonem /oi/ och /e/ finns.

4. Ö‑ljudet[redigera | redigera wikitext]

Ö‑ljudet är ungefär som i standardsvenska, med en öppnare allofon före /r/. Av icke utredda skäl har dock långt /ø/ nedtecknats som öppet ljud och kort /ø/ som slutet i några ord. Framför /r/ är /ö/ särskilt öppet, som i standardsvenska.

 • [høːja] (höja, höga)[20]
 • [ʀœːa] (röa, röda)[18]
 • [møsːa] (mössa)[19]
 • [hugde̞n voi sœnɔ] (hogden våi sönnå, högg vi sönder)[18]
 • [bɞːăja] (böaja, börja)[1]
 • [fɞːɔ̆ i vaːna] (föå i vana, förr i världen)[19]

5. Långt /ɛː/ (ä‑ljud) och kort /ɛ/ motsvaras av [ai][redigera | redigera wikitext]

Det långa /ɛː/ motsvaras ofta av /aːi̯/: [knaːina] (knaina, knäna)[18], .

Dock finns /e̞ː/ i [de̞ːka] (däka, flicka),[18] med vacklan: samma ord upptecknades även som [daːika][23]. Uppteckningens folkmålsalfabetstecken, som här återges med e̞ː, ligger mellan IPA [eː] och [ɛː].

Kort fornsvenskt /ɛ/ (ä‑ljud) motsvaras i målet oftast av /ai̯/:

 • [klai̯dːa] (klaidda, klädda)[9]
 • [tai̯kːe̞] (taicke, täcke)[1]

Diftongen finns inte i [be̞kːa] (bäcka, bäckar) eller [anːve̞nːas] (använnas, användas)[20]

6. A‐ljudet: öppet och slutet både som kort och långt[redigera | redigera wikitext]

Långt a‑ljud är i några ord öppet: [aːe̞n] (aen, annan)[18], [saːk] (sak)[1]. Oftast är ett öppet långt a‑ljud en realisering av kort ä‑ljud och ett följande vokaliserat /r/: [doi̯ fadaːven] (dåi fadaven, de fördärvar).

Kort a‑ljud kan vara slutet: [doi̯ hɑdːe̞nː] (dåi hadden, de hade)[9]

7. Det småländska au för å‑ljudet[redigera | redigera wikitext]

Standardspråkets å-ljud (fornsvenskans långa /a/) motsvaras av /au/ som lång och kort diftong:

 • [gaːŭ] (gau, gå)
 • [blaŭtː] (blautt, blått]

I flera ord har fornsvenskt kort a blivit kort å‑ljud och sedan / /aŭ/: [saŭŋɧø] (Saungsjö, Sandsjö).

8. O‑ljud som i standardspråket[redigera | redigera wikitext]

Målets o‑ljud motsvarar riksspråkets:

 • [stuː] (sto, stod)[1]
 • [buŋːe̞n] (bongen, bonden)[20]

9. U‑ljud som i standardspråket[redigera | redigera wikitext]

Målets U‑ljud motsvarar riksspråkets:

 • [hʉːs] (hus)[1]
 • [gɵbːe̞] (gubbe)[18]

10. Svenskans tionde vokal[redigera | redigera wikitext]

Eftersom standardspråkets å‑ljud motsvaras av /au/, kan tionde vokalen realiseras som /o/ (å‑ljud). Detta döljer tionde vokalfonemet, eftersom det allmänt kända värmländska och göteborgska ô i lôva, tjôta saknas. Tionde vokalens utdöende sker genom att ”å‑ljudet” (i målet uttalat au) uppgår i tionde vokalen i stället för tvärtom.

 • [hoːl] (hål)[1]
 • [golve̞t] (golvet)[1]

I vissa ord har kort allofon av tionde vokalen övergått till andra fonem:

 • kort ö‑ljud: [soi̯n tötːe̞n doi̯] (såin tötten dåi, sedan tyckte de – jämför fornsvenska þōttu)[23]
 • kort u‑ljud: [kɵmːe̞n] ([dåi] kummen, [de] kom)[23]

Morfologi[redigera | redigera wikitext]

Eftersom sammanfattande paradigm ej är tillgängliga, meddelas metadels enskilda observationer om morfologin.

Deklination[redigera | redigera wikitext]

Substantiv[redigera | redigera wikitext]

Ackusativism i feminina substantiv[redigera | redigera wikitext]

Målet tillhör det sydsvenska feminina ackusativismområdet, vilket betyder att grundformen av feminina ord, och feminina ords bestämningar, ofta återgår på den fornsvenska ackusativformen.

I Södra Sandsjömålet är beläggen för ackusativism i femininum begränsade jämfört med till exempel Lister härads folkmål. Belägg finns i tre ställningar:

 1. i obestämda artikeln: [han hɑdːe̞ oi̯na de̞ːka][18] (han hadde åina däka, han hade en flicka)
 2. i obstämda slutartikeln: [pau̯ doi̯n tiːe̞na][9] (pao dåin tiena, på den tiden); [t͜sɛːʀiŋe̞na huŋ løfte̞][18] (tsäringena hong löfte, käringen hon löpte)
 3. i svaga femininers utljudande vokal (fornsvenska ‑o motsvara av ‑e) men bara före bestämd slutartikel: [te t͜sɞːa̯ke̞na][9] (te tsörkena, till kyrkan); [me̞lan bøksɔnɔ o tʀɶːje̞na][19] (mellan böksånå å tröjena, mellan byxorna och tröjan) – jämför [doi̯ hɑdːe̟n lenːe̟tʀɶːja] (dåi hadden lennetröja, de hade linnetröja)

Andra bestämningar än obestämda artikeln har samma form som maskulinum: [daːu̯ vɑ dɛːa̯ oi̯na gamal t͜sɛːʀiŋ][24] (dao va däa åina gammal tsäring, då var där en gammal käring).

Delvist sammanfall av maskulinum och femininum[redigera | redigera wikitext]

Ehuru åtskillnaden upprätthölls mellan genera maskulinum och femininum i suffixens morfologi, var den både framförställd bestämd artikel och ofta pronomen för icke‑neutrala ord, och adjektiv hade den fornsvenska maskulin nominativändelsen ‑er även vid feminina substantiv som tröja:

[tʀœje̞na vɑ sau̯ kɑa̯tːɔ saŭ o na doi̯ bɞːi̯de̞n sai̯ ɧoːi̯n de̞ oi̯ŋ te ɧuːa̯te̞na me̞lan bøksɔnɔ o tʀœje̞na fe̞ doi̯n vɑ sau̯ kɑa̯tːɔ sa]

Tröjan var så korter så, och när de böjden sig, så sken det in till skjortan mellan byxorna och tröjan, för den var så korter så. (Dialektformer har behållits i standardsvenska översättningen för tydlighet.)

Ej a‑genitiv[redigera | redigera wikitext]

År 1915 använde en informant inte a‑genitiv: [kalːɛ i juŋsgɔs søstɔ] (Kalle i Jonsgårds syster).[25] Ej heller i Gunlög Josefssons senare (publicerad 2009) undersökning av a‑genitiv finns belägg från Södra Sandsjö, dock i den angränsande Älmeboda socken öster om Sandsjö.[26]

Neutral pluralisändelse[redigera | redigera wikitext]

Pluralisändelsen -n är belagd på av neutrala substantiv med utljudandee: [stɞi̯kːe̞n] (stöicken, stycken)[1]

Pronomina[redigera | redigera wikitext]

Belagda former av personliga pronomina finns i tabellen nedan. Formerna anges med IPA utan hakparentes, och förenklad transkription inom parentes.

singularis pluralis
första person nominativ jɑk, jɑkː (jak) jɑ, jɑː (ja) voi̟ (vi)
första person ackusativ ɵs (uss)
andra person nominativ dʉ (du) ni (ni)
andra person ackusativ dai̯ (dai)
tredje person nominativ maskulinum (h)an (han)
femininum huŋ (hon)
[realgenus] doi̯n (dåin)
neutrum de̞ (dä)
doi̯ (dåi), di (di)
tredje person ackusativ maskulinum han (han), hoːme̞n (håmen)
femininum na (na), he̞nːe̞ (henne)
[realgenus] doi̯n (dåin)
neutrum de̞ (dä)
doi̯ (dåi)

Arkaiskt jak[redigera | redigera wikitext]

Södra Sandsjömålet har arkaismen jak som pronomen i första person pluralis. Att en form så lik det fornsvenska jak återfinns i folkmål i ett bälte över sydvästra Sverige antages i den senaste publicerade litteraturen vara en arkaism (ett bevarande) snarare än en restitution (ett återskapande).[27][28] Två tredjedelar av Matts Magni Granströms belägg på jag är [jɑk], en tredjedel [jɑ]. Han ger kommentaren att ”[e]n del säger [jɑk tuk], men andra säga [jɑ tuːk]”.[29]

De närmast belägna socknarna med belägg på jak (och mek för ”mig”) finns i västra och Norra Småland vid 1800‑talets slut.[27] Södra Sandsjö framstår som ett reliktområde, med de tydliga beläggen på [jɑk] (jag) på 1900‑talet.

Konjugation[redigera | redigera wikitext]

Verbpluralis[redigera | redigera wikitext]

Verben har med Adam Horn af Åminnes terminologi ”generaliserad ''e''‑böjning”, vilket innebär att verben har numerusböjning, men ej personböjning.[10] Medan singularis motsvarar riksspråkets former, har plurals ändelsen -en.[10] Generaliserad e‑böjning finns i Norden endast i Södra Sandsjömålet och i Bergmålet i Norrvidinge i Småland och i Hällarydsmålet i Blekinge.[10]

 • Be’en dom att di kommen in å äten. (Berg, upptecknat 1965) ”Be dem att de kommer in och äter.”[10]
 • Di vöiten ingen hut. (Hällaryd, upptecknat 1952) ”De vet ingen hut.”[10]
 • [doi̯ joi̯ŋe̞n te tsɞːa̯ke̞na] (Södra Sandsjö 1915) ”De gingo till kyrkan.”[30][f]

De tre målen ligger vid den förmodade östgränsen för indikativ pluralböjning, och detta geografiska mönster kan tyda på någon form av icke utforskad systematik i verbändelsernas utveckling.[10] (Den ”förmodade östgränsen” syftar läget under den klassiska folkmålsforskningens tid.)

Preteritum singularis [tuk] (tog)[redigera | redigera wikitext]

En arkaism som sammanhänger med bevarandet av /k/ i [jɑk] (jag) är dåtidsformen [tuk] ([hon] tog).[31][29][1][18] Dock finns inljudandek‑ ej i pluralis av verbet; det heter [voi̯ tuːe̞n], [tuːe̞n doi̯] (våi toen, toen dåi – vi tog, tog de), till skillnad från västgötska pluralisformen [tuːke] (toke, tog).[1][18][31]

Syntax[redigera | redigera wikitext]

Possessivt pronomen kunde vara efterställt vid släktskapsord:

[bʀuːo moi̯ŋ o jakː skʉlːe̞ hʉpːa i an] (”Bror min och jag skulle hoppa i den”[1])

men ej annars.

Ordbildning[redigera | redigera wikitext]

Sammansatta ord bildas ofta med den sydsvenska ålderdomliga[32] fogevokalen: [bɔkːaɧɔi̯ŋː] (båckasjåin, ”bockskin”)[19].

Ordförråd (urval)[redigera | redigera wikitext]

Ett mindre antal anmärkningsvärda ord meddelas här.

Folkmålsord eller fras Förenklad transkription Uppteckningsår Betydelse Anmärkning
[hɛːlat e̞la søːke̞nt][21] hälat ella sökent 1915 söndag eller vardag Originalöversättning ”heligt eller söckent”; jämför det standardsvenska ”i helg och söcken”. Originalammanhang: [(ɵm de̞ vɑ hɛːlat e̞la søːke̞nt] ”vare sig det var söndag eller vardag.”
[klepːarɛ][1] kleppare 1915 skälm, hyssmakare Upptecknat i det sammansatta ordet [pojkaklepːan] (påjkakleppan, pojklipparen)
[lɑːmun][18] lamon (slutet o) 1915 lagom
[stoːb][1] ståb 1915 underkjol, som en krinolin Samma rot som riksspråkets stubbe.[33]
[supːe̞dɞi̯ŋːe̞na][20] soppedöjngena (slutet o som i tom) 1915 ”sopedyngan”, avskrädeshögen Enligt informanten var den även husfolkets avträde och låg utanför köksdörren. Obestämd form finns ej i källan, så det är ovisst huruvida grundformen vore [supːe̞dɞi̯ŋːe̞] eller [supːe̞dɞi̯ŋːa]. Feminint genus.

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Socknen behandlas vanligen som den minsta geografiska enheten i dialektologisk litteratur; målet inom en socken antogs ha varit ganska enhetligt eftersom kyrkan var en samlingspunkt och socknar höll sig tämligen avskilda från varandra (Elias Wessén, Våra folkmål, sjunde upplagan. Lund 1966.).
 2. ^ Eftersom målets fonologi inte är utredd används snedstreck (som konventionellt utmärker fonematiskt transkription) inte genomgående i artikeln när ”ljud” diskuteras.
 3. ^ Att /w/ i detta område är ett fonem visas av bland annat det minimala paret /wa/ (pronominet vad, hvad) – /va/ (var, preteritum av vara).
 4. ^ Se artikeln Ord med uddljudande hv‐ i svenska språkliga varieteter
 5. ^ Att standardsvenska bara har nio vokaler beror på en förenkling, som inte blev allmänt spridd förrän på 1990‑talet.
 6. ^ Verbformerna är samma som i citerad litteratur, varav inkonsekvens i verbnumerus.

Källor[redigera | redigera wikitext]

 • Matts Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915.
 • Gösta Sjöstrand, Sven‑Eric Johansson, Bo Johansson, Hans Billman, Sture Svensson och Stig Olsson, Illavoan och basjäaliå. En brea dialketord använda i socknarna Tingsås, Södra Sandsjö och Backaryd. Tingsryd 2011. Södra Sandsjömålet i Libris.
 • Institutet för språk och folkminnen, De småländska dialektordsamlingarna vid Arkivcentum Syd, avdelningen Konga härad.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 6–7.
 2. ^ ”Om dialekter – Vad menas med en genuin dialekt”. Institutet för språk och folkminnen. https://www.isof.se/lar-dig-mer/kunskapsbanker/lar-dig-mer-om-svenska-dialekter/om-dialekter. Läst 16 oktober 2022. .
 3. ^ [a b c] Margareta Svahn och Jenny Nilsson, Dialektutjämning i Västsverige. Göteborg 2014. ISBN 978-91-86959-15-9
 4. ^ [a b] Bengt Pamp, Svenska dialekter. Lund 1978. ISBN 91-27-00344-2
 5. ^ Elias Wessén, Våra folkmål, sjunde upplagan. Lund 1966.
 6. ^ Adam Horn af Åminne: Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett diakront typologiskt perspektiv. Doktorsavhandling 2022, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk. Sidan 25.
 7. ^ Se inledande anmärkningar i Ivar Modéer: ”Östsmåländsk dialekt” i Ålems socken – Historia och beskrivning, 1949.
 8. ^ Sven Benson, Südschwedischer Sprachatlas. Lund 1965–1970, fyra delar.
 9. ^ [a b c d e f g h i j k] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidan 5.
 10. ^ [a b c d e f g] Adam Horn af Åminne: Från person till person: Avvecklingen av nordisk personkongruens ur ett diakront typologiskt perspektiv. Doktorsavhandling 2022, Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk. Sidorna 155–157.
 11. ^ [a b c] Gösta Sjöstrand, Sven‑Eric Johansson, Bo Johansson, Hans Billman, Sture Svensson och Stig Olsson, Illavoan och basjäaliå. En brea dialektord använda i socknarna Tingsås, Södra Sandsjö och Backaryd. Tingsryd 2011. Södra Sandsjömålet i Libris.
 12. ^ [a b c d] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 5–16.
 13. ^ [a b c d e f g] De småländska dialektordsamlingarna vid Institutet för språk och folkminnen, Arkivcentum Syd, avdelningen Konga härad.
 14. ^ Ingemar Ingers: ”Reliktområdet för främre r i Sydsverige” i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1977, 100:e årgången, häfte 302.Sidan 96.
 15. ^ Sven Benson, Südschwedischer Sprachatlas. Lund 1965–1970. Del 2 och del 4.
 16. ^ Sven Benson, Südschwedischer Sprachatlas. Lund 1965–1970. Del 4.
 17. ^ Gunlög Josefsson, ”Sydvästsvensk a‑genitiv – en levande relikt?” i Arkiv för nordisk filologi, årgång 124, sidorna 187–235, 2009. Sidorna 31–31.
 18. ^ [a b c d e f g h i j k l m] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 8 och 9.
 19. ^ [a b c d e f g h i] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 10 och 11.
 20. ^ [a b c d e f g h i j k l] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 12 och 13.
 21. ^ [a b] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 14–15.
 22. ^ Till exempel i Lister härads folkmål, som har minimala par som /reːv/ (preteritum av riva) – /rɶːiv/ (metrev). Julius Swenning, Folkmålet i Listers härad. Utgiven i Svenska landsmål och svenskt folkliv 1917–1936. Sidorna 77 och 321.
 23. ^ [a b c] Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidan 15.
 24. ^ Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidan 14.
 25. ^ Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 5–7.
 26. ^ Gunlög Josefsson, ”Sydvästsvensk a‑genitiv – en levande relikt?” i Arkiv för nordisk filologi, årgång 124, sidorna 187–235, 2009. Sidan 192.
 27. ^ [a b] Staffan Fridell, ”[https://journal.fi/folkmalsstudier/article/view/82069/41267 Sydvästsvenskt jak och mek: arkaism eller restitution?” i Folkmålsstudier volym 41, 2002, sidorna 113–121.
 28. ^ Carl‑Eric Lundblad och Gunlög Josefsson, Småländska – orden och grammatiken. Stockholm 2021. Sidorna 250–251. ISBN 978-91-88419-21-7.
 29. ^ [a b] Matts Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidan 9.
 30. ^ Magni Granström, ”Jo, på den tiden” i Svenska landsmål och svenskt folkliv, häfte 129. Stockholm 1915. Sidorna 4–5.
 31. ^ [a b] Johan Götlind, Västergötlands folkmål Del 2 Konsonanterna b—p. Uppsala 1944. Sidorna 43–44.
 32. ^ Carl‑Erik Lundblad och Gunlög Josefsson, Småländska: Orden och Grammatiken. Stockholm 2021. ISBN 978-91-88419-21-7. Sidan 223.
 33. ^ Svenska Akademiens ordbok: stubbe