Arktis

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Två definitioner av Arktis utbredning. Norr om isotermen för 10 graders medeltemperatur i juli (Röd heldragen linje) eller Norr om polcirkeln (Blå streckad linje).
Is på Beauforthavet på vintern
Arktisk fauna

Arktis är det stora havsområdet runt jordens norra pol samt omkringliggande landområden. Till skillnad från Antarktis klassas Arktis varken som en riktig kontinent eller världsdel. Någon naturlig avgränsning mot söder finns inte. Tidigare användes ofta den norra polcirkeln (latitud 66° 33ʹ) och enligt denna definition utgör Arktis omkring sex procent av jordens yta[1], men då hamnar även områden som inte har arktiskt klimat och naturförhållanden i Arktis (exempelvis norra Sverige) medan andra områden med arktiska förhållanden inte räknas (södra Grönland). En skiljelinje för arktiska förhållanden synes istället vara trädgränsen. Om låglandet i norr inte är skogbevuxet så har landskap och klimat egenskaper som betecknas som arktiska. Trädgränsen i norr sammanfaller i stort med en linje genom platser som har en medeltemperatur i juli på 10°C.[2] Under de senaste årtiondena, och särskilt under 1990-talet, har definitionen av Arktis vidgats, och givits en mer politisk innebörd, delvis oberoende av klimat och växtlighet. Enligt denna definition omfattar Arktis de norra delarna av Kanada, Norge, Sverige, Finland och Ryssland, samt hela Island, Grönland och Alaska. Även Norra ishavet, som till stora delar är täckt av packis och drivis, ingår i Arktis.[3]

Ordet Arktis härstammar från grekiska αρκτος, a'rktos, för björn, och namnet kan sägas betyda "landet under (stjärnbilden) Stora björnen".[4]

Här[förtydliga] bor cirka 4 miljoner människor[källa behövs], utspridda över flera kontinenter, och med kulturer som kan vara flera tusen år gamla. Ungefär en tiondel av regionens befolkning tillhör något av Arktis urfolk.[5] Bland ursprungsbefolkningar återfinns inuiter, aleuter och samer.

I Arktis finns ett myllrande växt- och djurliv. Till den arktiska faunan hör bland annat isbjörn och säl. Både samhällen och ekosystem i Arktis har anpassat sig till is, kyla och permafrost och behöver dem för att fortsätta fungera. Sälar, isbjörnar, arktisk torsk, sjöfåglar, kräftdjur och plankton är alla på olika sätt beroende av havsisen för att kunna bo, jaga och föda upp sina ungar.[6]

Det har funnits många teorier om hur det ser ut vid nordpolen. Amerikanen John Cleve Symmes d.y. trodde i början av 1800-talet att det fanns en öppning till jordens mitt där.[7] Andra trodde att isbältet var smalt och att det bakom detta var öppet vatten. Många expeditioner sökte efter vägen dit. Först vid 1880-talet förkastades denna hypotes.

För att skydda miljön och naturfolk etablerades 1996 Arktiska rådet.

Isminskning[redigera | redigera wikitext]

Minskningen av havsisen över Norra ishavet 2005 och 2007 jämfört med medelminnivå åren 1979-2000.
Trender i förändringen av ismassan på Grönland.

I modern tid har man observerat minskning av olika former av is i Arktis. Detta inkluderar havsisenNorra ishavet och inlandsisenGrönland. Forskare från De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) uppger att 2010 skedde den största avsmältningen av inlandsis på Grönland på 30 år [8]. 2010 täckte sommarisen ett 31 procent mindre område än genomsnittet för åren 1979-2000. Det innebär förlust av ett område som är mer än dubbelt så stort som Norge, Sverige och Danmark tillsammans [9].

Vad gäller havsisen, var utbredningen på Norra ishavet extremt liten sommaren 2007. Följande vinter var dock isutbredningen nära normal[10] men mängden tjock och flerårig is var mindre än föregående vinter.[11] Den 3 juni 2008 var ismängden på Norra ishavet fortfarande på väg mot ytterligare extremt låg sommarnivå enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC). Isen är tunnare än förra året vid samma tid och mängden minskar snabbare.[12]

När havsisen minskar eller drar sig tillbaka svälter isbjörnar, sälar och valrossar och deras ungar faller i vattnet och drunknar. Valrossungar riskerar också att trampas sönder av stora valrosshjordar som tvingats upp på land.[13][ej i angiven källa]

Datormodeller pekar på att havsisen kommer fortsätta att minska i framtiden, även om teorierna skiljer sig om när Norra ishavet kommer att bli isfritt under en sommarsäsong. En studie pekar på att det kan komma att ske före år 2015, medan en annan tror att det kan komma att ske mellan år 2040 och 2100.[14] När detta händer kommer det att bli den första gången på mer än 700 000 år.[15][ej i angiven källa] [16][ej i angiven källa] [17] Förutom global uppvärmning misstänker man att ovanliga vindförhållanden[18] eller förändringar av havsströmmar[19] kan vara en faktor i minskningen av isen på Norra ishavet.

Enligt FN:s klimatpanel, IPCC, är uppvärmningen av Arktis, om man studerar daglig maximal och minimal temperatur, lika stor som på andra ställen på jorden.[20]

Idag drabbas isen i Arktis av växthuseffekten som gör så att temperaturen höjs.

Minskningen av havsisen på Norra ishavet innebär att mindre solenergi reflekteras tillbaka till rymden (eftersom öppet, mörkt vatten absorberar solljus istället för att reflektera tillbaka den, som vit is gör) vilket påskyndar uppvärmningen och alltså även isminskningen.[21]. Detta kallas för albedoeffekt [22]. Det får effekter på permafrost vilket leder till utsläpp av metangas. Effekterna på faunan blir också stora.[23]

Om all is på Grönland skulle smälta skulle havsnivån stiga med sju meter.[21][24] Det finns modeller som pekar på en havsnivåhöjning med 5 centimeter på grund av ökad avsmältning under åren 2000-2100 från inlandsisen på Grönland.[25] Man tror också att temperaturen på Grönland år 2100 kommer att vara tillräckligt hög för att påbörja en total avsmältning av inlandsisen där under de följande 1000 åren.[26][27]

Havsförsurning[redigera | redigera wikitext]

Eftersom den pågående havsförsurningen är mest markant i kallt vatten, drabbas Arktis först och hårdast. Det får svåra konsekvenser för skalbyggande djur som exempelvis vissa typer av plankton. Minskar eller försvinner dessa djur hotas hela ekosystem.[28]

Föroreningar[redigera | redigera wikitext]

Arktis har under en längre tid haft höga halter av miljögifter som PCB, DDT och tungmetaller. Det mesta kommer från industriella källor långt från regionen. Det är nu så höga halter i den föda urbefolkningarna traditionellt äter, som fet fisk, säl och val, att det finns risk för människors hälsa.[29]

Anspråk[redigera | redigera wikitext]

Kampen om Nordpolen har intensifierats på senare tid. Ryssland har satt en flagga på Nordpolen och även börjat mäta havsbotten, och de har även startat två arktiska brigader. Danmark genomför mätningar av havsbotten med den svenska isbrytaren ”Oden” och har framfört skärpta territoriekrav. I maj 2011 blev Sverige ordförande i Arktiska rådet. Frankrikes polarambassadör och tillika tidigare premiärminister, Michel Rocard anser att rådet är det som bäst kan lösa konflikten om Arktis.[30] Sveriges utrikesminister Carl Bildt uppgav den 16 juli 2011 att han vill att det FN-organ, CLCS, som ska avgöra territoriekraven, behandlar Arktis med förtur. Detta eftersom CLCS i dag istället går igenom ansökningarna i den ordning som de kommer in till CLCS.[31]

Konflikt[redigera | redigera wikitext]

Konflikten om Arktis är delvis en symmetrisk konflikt, vilket menas att det är två stormakter som är i konflikt, USA och Ryssland. Men det är även delvis en asymmetrisk konflikt då icke statliga organisationer är inblandad i konflikten, i detta fall är den icke-statliga organisationen Greenpeace. Det som överväger att denna konflikt är en asymmetrisk konflikt är att det även finns små stater med. Dessa modeller kan hjälpa till att förstå innebörden av en konflikt och även hur man möjligtvis kan lösa den.

Oljeborrning[redigera | redigera wikitext]

Flera av världens stora oljebolag har meddelat att de planerar att kraftigt utvidga exploateringen av olja i Arktis. Med oljeborrning följer risk för oljeutsläpp, som till exempel vid olyckan i Mexikanska golfen 2010.

Arktis är mycket dåligt rustat för att hantera en oljeolycka. På grund av kylan och sammansättningen av bakterier i vattnet bryts olja ner långsamt i Arktis. Dessutom är många av de djur som lever i Arktis mycket sårbara för att få olja i päls, fjäderdräkt eller gälar. En oljefläckad isbjörn har inte längre förmågan att hålla värmen i den arktiska kylan och riskerar att dö av köld eller förgiftas när den slickar bort oljan från kroppen.[32] Ytterligare ett problem är att den bristande infrastrukturen gör det näst intill omöjligt att sanera ett större oljeutsläpp till exempel kring Grönland.[33][34]

Oljebolag som 2010 borrar efter olja eller har licenser för oljeprospektering/exploatering i olika delar av Arktis:

Nordamerika: Chevron, Shell, ConocoPhilips, BP, ExxonMobil, Iona Energy Company, Repsol E&P, Total, Murphy Exploration och Imperial Oil.[35] ,[36]

Ryssland: Rosneft, BP, Lukoil, Shell, Bashneft[37]

Grönland: Nunaoil, Dong Energy, Chevron, Husky Energy, Maersk, ExxonMobil, Shell, Statoil, GDF Suez, Esso, Capricorn, Petronas, PA Resources AB, BP, Cairn Energy [38]

Norge: Statoil, ENI, Lundin Norway, GDF Suez, Suncore Energy, Wintershall, ExxonMobil, ConocoPhilips, Chevron, BG Norge, Dana Petroleum, OMV, VNG[39]

Industriellt fiske[redigera | redigera wikitext]

När havsisen smälter undan allt mer på grund av klimatförändringar exponeras hav och havsbottnar som tidigare skyddats av isen. Detta möjliggör för det industriella fisket att gå längre norrut än förut, in i tidigare skyddade arktiska områden. Här finns känsliga livsmiljöer som kallvattenskoraller och svampfält, som riskerar att skadas allvarligt vid bottentrålning. På den amerikanska sidan av Norra Ishavet har USA förbjudit kommersiellt industrifiske norr om Berings sund sedan 2009 [40] . Även Kanada har nyligen tagit steg i samma riktning.[41] Men på den europeiska och ryska sidan finns ännu inget liknande initiativ för att skydda Norra Ishavet.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ http://geology.com/energy/arctic-oil-and-gas-potential/
 2. ^ Store norske leksikon, snl.no, artikeln "Arktis", ändrad 2009-03-26, CC-by-sa
 3. ^ Keskitalo, Carina (2009). Gunhild Rosqvist och Sverker Sörlin. red. Polarår. Ymer 
 4. ^ arctic: "late 14c., artik, from O.Fr. artique, from M.L. articus, from L. arcticus, from Gk. arktikos "of the north," lit. "of the (constellation) Bear," from arktos "bear," the Bear being a northerly constellation" http://dictionary.reference.com/etymology/arctic 2010-08-22
 5. ^ Kjellström, R. 2009. Polarliv.Carlsson Förlag ISBN 978-91-7331-269-1
 6. ^ Sale, Rickard 2008. The Arctic - the complete story. Francis Lincoln Limited, Storbritannien. ISBN 978-0-7112-2707-1.
 7. ^ ”Symzonia; Voyage of Discovery”. http://www.sacred-texts.com/earth/sym/index.htm. 
 8. ^ https://web.archive.org/web/20121215135506/http://promice.dk/xpdf/promice_nyhedsbrev_1.pdf.
 9. ^ https://web.archive.org/web/20110210224249/http://www.arctic.noaa.gov/reportcard/seaice.html.
 10. ^ ”Recent cold snap helping Arctic sea ice, scientists find”. CBC News. 15 februari 2008. http://www.cbc.ca/technology/story/2008/02/15/arctic-ice.html. Läst 15 februari 2008. 
 11. ^ Zabarenko, Deborah. "Thickest, oldest Arctic ice is melting: NASA data", Reuters (2008-03-18).
 12. ^ ”NSIDC "Arctic Sea Ice News and Analysis" June 3, 2008”. http://nsidc.org/arcticseaicenews/index.html. 
 13. ^ http://www.worldwildlife.org/who/media/press/2009/WWFPresitem13954.html.
 14. ^ Amos, Jonathan (12 december 2007). ”Arctic summers ice-free 'by 2013'”. BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7139797.stm. Läst 16 december 2007. : "Scientists in the US have presented....modelling studies indicat[ing] northern polar waters could be ice-free in summers within just 5-6 years....[O]ther teams have variously produced dates for an open summer ocean that, broadly speaking, go out from about 2040 to 2100."
 15. ^ ”The Science Behind the Shrinking Arctic Ice Cap”. Pew Center on Global Climate Change. 1 september 2007. http://www.pewclimate.org/impacts/icecap. Läst 17 juni 2008. 
 16. ^ Overpeck, Jonathan T. (2005). ”Arctic System on Trajectory to New, Seasonally Ice-Free State”. Eos, Transactions, American Geophysical Union 86 (34): sid. 309–316. http://atoc.colorado.edu/~dcn/reprints/Overpeck_etal_EOS2005.pdf. Läst 24 december 2007. 
 17. ^ Butt, F. A. (11 juli 2002). ”The Sensitivity of the North Atlantic Arctic Climate System to Isostatic Elevation Changes, Freshwater and Solar Forcings”. ""21"". Quaternary Science Reviews. ss. 1643–1660. OCLC 108566094. Arkiverad från originalet den 3 februari 2008. https://web.archive.org/web/20081203062719/http://www.nersc.no/~oddho/Thesis/chapter3.pdf. 
 18. ^ Black, Richard (14 september 2006). ”'Drastic' shrinkage in Arctic ice”. Science/Nature (BBC News). http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/5344208.stm. Läst 16 september 2007. 
 19. ^ ”Study: Circulation Shift May Be Melting Arctic Sea Ice”. Fox News. 24 november 2007. http://www.foxnews.com/story/0,2933,311753,00.html. Läst 27 november 2007. 
 20. ^ McCarthy, James J.; Intergovernmental Panel on Climate Change Working Group II. (2001). Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-80768-9. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg2/597.htm#16131. Läst 24 december 2007 
 21. ^ [a b] Black, Richard (18 maj 2007). ”Earth - melting in the heat?”. BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/4315968.stm. Läst 3 januari 2008. 
 22. ^ http://www.klimatordlista.se/albedoeffekt/
 23. ^ ”Permafrost Threatened by Rapid Retreat of Arctic Sea Ice, NCAR Study Finds”. University Corporation for Atmospheric Research. 10 juni 2008. http://www.ucar.edu/news/releases/2008/permafrost.jsp.. Läst 11 juni 2008. 
 24. ^ ”Climate Change 2001: The Scientific Basis” (Table 11.3). Intergovernmental Panel on Climate Change. 16 februari 2001. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/412.htm#tab113. Läst 24 december 2007. 
 25. ^ IPCC AR4 chapter 10 [1] Table 10.7
 26. ^ Gregory, Jonathan; Huybrechts, Philippe; Raper, Sarah. “Threatened loss of the Greenland ice sheet” Nature, 428, 616 (2004): “The Greenland ice-sheet would melt faster in a warmer climate and is likely to be eliminated — except for residual glaciers in the mountains — if the annual average temperature in Greenland increases by more than about 3 degrees centigrade. This would raise the global average sea-level by 7 metres over a period of 1000 years or more. We show here that concentrations of greenhouse gasses will probably have reached levels before the year 2100 that are sufficient to raise the temperature past this warming threshold.”
 27. ^ ”Regional Sea Level Change” (Figure 11.16). Intergovernmental Panel on Climate Change. http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/432.htm#fig1116. 
 28. ^ http://www.greenpeace.org/sweden/Global/sweden/klimat/dokument/2011/Arktisfaktablad.pdf
 29. ^ AMAP, 2009. Arctic Pollution 2009, http://www.amap.no/
 30. ^ http://www.dn.se/ekonomi/kampen-hardnar-om-arktis-rikedomar
 31. ^ http://www.dn.se/ekonomi/carl-bildt-fn-bor-prioritera-territoriet
 32. ^ Oritsland, N. et al. 1981. Effect of Crude oil on Polar bears. Environmental studies No. 24, Indian and Northern Affairs, Ottawa.
 33. ^ http://www.dn.se/ekonomi/kampen-hardnar-om-arktis-rikedomar.
 34. ^ http://www.wwf.se/press/pressrum/pressmeddelanden/1361755-frbjud-ny-oljeutvinning-i-arktis
 35. ^ http://alaska.boemre.gov/lease/hlease/HLEASE.HTM
 36. ^ http://maps.google.ca/maps/ms?hl=en&ie=UTF8&msa=0&msid=201853955366710314042.00048d69679a522c91133&t=h&z=7
 37. ^ http://en.rian.ru/business/20110225/162754766.html
 38. ^ http://www.bmp.gl/images/stories/minerals/list_of_licences/list_of_licences.pdf
 39. ^ http://www.regjeringen.no/pages/16284125/Tildelinger_kart_21R_eng.pdf
 40. ^ http://www.nytimes.com/gwire/2009/08/21/21greenwire-us-bans-commercial-fishing-in-warming-arctic-33236.html
 41. ^ http://www.worldfishingtoday.com/news/default.asp?nyId=6999

Övrigt[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]