Europeiska revisionsrätten

Från Wikipedia
Europeiska flaggan Europeiska unionens institutioner
Europeiska revisionsrätten
Europeiska revisionsrätten
Europeiska revisionsrätten
Sammansättning En revisor från varje medlemsstat
Ordförande
Funktion Revidera unionens räkenskaper
Inrättad 18 oktober 1977
Rättslig form Institution
Rättslig grund Art. 13.1 FEU[1]
Säten
Kubikbyggnaden
Luxemburg, Luxemburg
Officiellt säte
Webbplats
eca.europa.eu

Europeiska revisionsrätten, formellt Europeiska unionens revisionsrätt,[2] är en institution inom Europeiska unionen med ansvar för att revidera unionens räkenskaper. Den består av en revisor från varje medlemsstat. Dess syfte är att bidra till att förbättra den ekonomiska förvaltningen av unionens medel och därmed se till att unionsmedborgarna får största möjliga nytta av skattemedlen.[3]

Revisionsrätten ansvarar för att oberoende revidera unionens räkenskaper genom att granska alla inkomster och utgifter, och bedöma huruvida unionens institutioner, organ och byråer har fullgjort sina uppgifter på ett korrekt sätt.[4][5] Resultaten från granskningarna sammanfattar revisionsrätten i sina årsrapporter, som överlämnas till övriga institutioner.[5] Rapporterna ligger till grund för Europaparlamentets årliga beviljande av ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen.[6] Parlamentet har vid två tillfällen, 1984 och 1998, nekat kommissionen ansvarsfrihet; i det senare fallet ledde det till kommissionen Santers avgång.[7]

Revisionsrätten leds av en ordförande, som sedan den 1 oktober 2022 är Tony Murphy.[8][9] Revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.[10]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Möjligheten att inrätta en europeisk revisionsrätt skapades genom andra budgetfördraget, som trädde i kraft den 1 juli 1977. Den 18 oktober 1977 inrättades Europeiska revisionsrätten och dess första sammanträde ägde rum en vecka senare. Vid denna tidpunkt var dock revisionsrätten fortfarande inte någon institution i formell mening, utan ett externt organ avsett för att revidera Europeiska gemenskapernas finanser. Den ersatte två separata revisionsorgan, ett som ansvarade för Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergigemenskapens finanser, och ett som ansvarade för Europeiska kol- och stålgemenskapens finanser. Revisionsrättens rättsliga status definierades först genom Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1993. Genom fördraget erhöll revisionsrätten status som den femte institutionen inom Europeiska unionen. Dess befogenheter att revidera unionens finanser var dock begränsade till den första pelaren, Europeiska gemenskaperna. Genom Amsterdamfördraget 1999 utökades dock mandatet till att innefatta hela unionens verksamhet.[11]

Sammansättning och funktionssätt[redigera | redigera wikitext]

Sätet är förlagt till Luxemburg.

Europeiska revisionsrätten är en av Europeiska unionens institutioner.[1] Dess sammansättning och funktionssätt regleras av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.[12] Revisionsrätten antar, efter godkännande av Europeiska unionens råd,[5] en arbetsordning, som fastställer ytterligare bestämmelser om dess funktionssätt.[13]

Europeiska revisionsrätten består av 27 revisorer, en från varje medlemsstat. Revisorerna utgör institutionens kollegium.[14][15] De utses för en period av sex år, som kan förnyas, av Europeiska unionens råd, efter samråd med Europaparlamentet.[14] Revisionsrätten är uppdelad i avdelningar. Den antar sina rapporter och yttranden med en majoritet av sina ledamöter, men kan överlåta ansvaret för specifika ärenden till en av sina avdelningar, bestående av endast en del av revisorerna.[5] Det är revisionsrätten själv som beslutar på initiativ av ordföranden hur avdelningarna ska se ut. Alla revisorer ingår dock i någon avdelning. En avdelning leds av en doyen eller doyenne.[16] Utöver att i vissa fall fatta egna beslut bereder också avdelningarna de ärenden som hela kollegiet fattar beslut om.[17][18] För att vara beslutsmässig måste minst två tredjedelar av revisorerna vara närvarande vid ett sammanträde.[19] Genom en sluten omröstning utser revisionsrätten en generalsekreterare, som utgör den högsta tjänstemannen inom institutionen och ansvarar för revisionsrättens sekretariat.[20]

Ordförande[redigera | redigera wikitext]

Revisionsrätten leds av sin ordförande, som väljs av revisorerna för en period av tre år med möjlighet till omval. Om valet av ordföranden sammanfaller med när nya revisorer tillträder, skjuts valet upp till direkt efter eller inom femton dagar från att de har tillträtt. Omröstningen är sluten och består av upp till tre valomgångar. I den första valomgången krävs att två tredjedelar av revisorerna röstar på en kandidat för att denna ska väljas till ordförande. Om ingen kandidat uppnår detta krav genomförs en andra valomgång, som endast kräver enkel majoritet. En tredje valomgång hålls ifall ingen kandidat erhåller egen majoritet. I den tredje och sista omröstningen väljs den kandidat som erhåller flest röster.[21]

Ordföranden ansvarar för att sammankalla revisionsrätten, fastställa förslag till dagordning,[22] och leda sammanträdena.[23] Han eller hon ansvarar också för att institutionens beslut verkställs och att de olika organisatoriska delarna av revisionsrätten fungerar gemensamt, utser företrädare för revisionsrätten vid tvistemål samt företräder revisionsrätten vid förbindelser med omvärlden.[24]

Revisorerna[redigera | redigera wikitext]

Kollegiet bestående av revisorerna utgör den centrala delen av Europeiska revisionsrätten. Revisorerna utses för en period av sex år, som kan förnyas, av Europeiska unionens råd, efter samråd med Europaparlamentet. De ska ”utses bland personer som i sina respektive stater hör till eller har hört till externa revisionsorgan eller som är kvalificerade för detta ämbete” och deras oberoende ska inte kunna ifrågasättas.[14] Ledamöterna rangordnas, efter ordföranden, i första hand efter hur lång tid de har innehaft sitt ämbete och i andra hand efter ålder.[25] Revisorerna får inte begära eller ta emot instruktioner från någon nationell regering eller något annat organ, och de åtnjuter samma immunitet och privilegier som domarna i EU-domstolen. Endast domstolen kan, på begäran av revisionsrätten, avsätta en revisor.[14][26] Om en revisor avgår självmant måste han eller hon vara kvar i tjänst till dess att en ersättare har utsetts. Ersättarens mandatperiod blir då endast den kvarstående tid som den avgående revisorn hade. Det är Europeiska unionens råd som fastställer löner och andra förmåner för revisionsrättens kollegium.[14]

Funktioner och befogenheter[redigera | redigera wikitext]

Årlig revision och granskning[redigera | redigera wikitext]

Revisionsrätten granskar hur skattemedlen används.

Revisionsrättens centrala funktion är att revidera unionens räkenskaper. Denna funktion innefattar att granska alla inkomster och utgifter, dels för institutionerna, dels för alla organ och byråer. Revisionsrätten avger därefter en förklaring om tillförlitligheten hos de räkenskaper som granskats till Europaparlamentet och rådet. Utöver detta granskar revisionsrätten om de finansiella transaktionerna har varit lagliga, korrekta och ändamålsenliga.[5] Om den upptäcker några oegentligheter kan revisionsrätten underrätta Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.[27] Granskningen innefattar inte bara unionens institutioner, organ och byråer, utan varje fysisk eller juridisk person som mottar medel från unionen. Granskningen i medlemsstaterna sker i samarbete med ansvariga nationella myndigheter och utförs vid behov på plats i lokalerna tillhörande den fysiska eller juridiska person som granskas.[5] Det åligger revisionsrätten att i synnerhet granska kommissionens verksamhet, även om ungefär 80 procent av unionens medel hanteras av nationella myndigheter.[27]

Revisionsrätten sammanfattar sina slutsatser varje år i en årsrapport, som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Denna rapport tillsammans med diverse särskilda rapporter ligger till grund för Europaparlamentets beslut om beviljande av ansvarsfrihet för kommissionen.[6] Om Europaparlamentet inte är tillfredsställt med vad som har framkommit i revisionsrättens rapporter, kan parlamentet neka ansvarsfrihet och utkräva förbättringar och reformer från kommissionen eller annat ansvarigt organ. I det mest långtgående fallet kan parlamentet tvinga kommissionen att avgå genom en misstroendeförklaring. Även om detta aldrig har inträffat, tvingade parlamentet i praktiken kommissionen Santer att avgå 1999 genom att neka kommissionen ansvarsfrihet.[7]

Förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet[redigera | redigera wikitext]

Sedan Maastrichtfördraget trädde i kraft den 1 november 1993 utfärdar revisionsrätten varje år en revisionsförklaring – förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet – som en del av sin årsrapport. Förklaringen innehåller en bedömning av räkenskapernas tillförlitlighet och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet.[5] Baserat på ett slumpmässigt urval av alla transaktioner och en granskning av systemen för finansiell övervakning och kontroll uppskattar revisionsrätten andelen betalningar som inte har genomförts i full enlighet med gällande regler.[28] Om felnivån överstiger revisionsrättens väsentlighetsgräns på 2 procent, vilket hittills alltid har varit fallet, anmärker revisionsrätten i sin revisionsförklaring att det finns ”väsentliga fel” i betalningarna och anger ett ”uttalande med avvikande mening” eller, om de väsentliga felen endast påverkar en begränsad del av budgeten, ett ”uttalande med reservation”.[29] De anmärkta felen innefattar allt ifrån misstag eller brister i dokumentation till rena bedrägerier av olika slag. Merparten av de felaktiga betalningarna sker av nationella myndigheter, och det är i första hand ersättningsbaserade kostnader som innehåller en hög andel fel. Den del av budgeten som administreras direkt av kommissionen brukar ha en felnivå på 0,5 procent eller mindre. Kommissionen och de nationella myndigheterna kan kräva tillbaka medel som utbetalats felaktigt.[30] Felnivån har minskat under 2010-talet, och revisionsrätten utfärdade ett uttalande med reservation, istället för ett uttalande om avvikande mening, för första gången i sin årsrapport för budgetåret 2016.[31][32]

Budgetår 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Uppskattad felnivå (%) >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 >5 2–5 3,7 3,9 4,5 4,5 4,4 3,8 3,1 2,4 2,6 2,7 2,7 3,0
  Uttalande utan reservation
  Uttalande med reservation
  Uttalande med avvikande mening

Funktioner relaterade till andra institutioner[redigera | redigera wikitext]

Revisionsrätten fyller utöver sin funktion med revidering och granskning även en viktig funktion när Europaparlamentet och rådet lagstiftar om gemensamma finansiella bestämmelser och bekämpning av bedrägeri.[33][34] Revisionsrätten fungerar då som en rådgivande institution till de lagstiftande institutionerna.

Revisionsrätten kan även väcka talan om ogiltigförklaring vid EU-domstolen mot någon av unionens övriga institutioner för att tillvarata sina rättigheter när den anser att en rättsakt har antagits i strid med unionens fördrag.[35]

Säte och administration[redigera | redigera wikitext]

Europeiska revisionsrätten har sitt säte i Luxemburg.[10] Utöver revisorerna i själva kollegiet ingår ungefär 800 revisorer, översättare och handläggare, organiserade i olika revisionsgrupper. Den med åren växande administrationen har kritiserats. Från att ha bestått av nio revisorer vid sitt bildande, har revisionsrätten utökats till att bestå av 27 revisorer eftersom principen om en revisor per medlemsstat har bibehållits trots flera utvidgningar av unionen. Möjligheten att nå konsensus inom kollegiet har följaktligen försämrats. Varken Europeiska konstitutionen eller Lissabonfördraget innehöll emellertid någon reduktion av revisionsrättens kollegium.

Språkanvändning[redigera | redigera wikitext]

I enlighet med revisionsrättens arbetsordning måste alla officiella handlingar som antas av institutionen offentliggöras på alla Europeiska unionens officiella språk. För att garantera autenticiteten måste varje språkversion av en handling undertecknas av revisionsrättens ordförande.[36]

Öppenhet och tillgång till handlingar[redigera | redigera wikitext]

I enlighet med fördraget om Europeiska unionen ska unionens institutioner, organ och byråer utföra sitt arbete så öppet som möjligt och dess handlingar ska vara tillgängliga för alla unionsmedborgare samt alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte inom unionen.[37] Denna princip bekräftas i revisionsrättens egen arbetsordning.[38] Alla revisionsrättens rapporter offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.[5] Dess sammanträden är däremot inte offentliga.[39] Tillgången till revisionsrättens handlingar regleras av ett beslut.[40][41]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Artikel 13.1 i fördraget om Europeiska unionen”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 22. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 2. ^ ”Europeiska unionens administrativa struktur: officiella benämningar och uppräkningsordning”. Interinstitutionella publikationshandboken. Europeiska unionens publikationsbyrå. http://publications.europa.eu/code/sv/sv-390500.htm#fn4-951. 
 3. ^ ”Välkommen”. Europeiska revisionsrätten. Arkiverad från originalet den 27 september 2022. https://web.archive.org/web/20220927205101/https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/Welcome.aspx. Läst 4 juli 2022. 
 4. ^ ”Artikel 285 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 169. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 5. ^ [a b c d e f g h] ”Artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 170–171. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 6. ^ [a b] ”Artikel 319.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 186. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 7. ^ [a b] ”Budgetary control : 1996 discharge raises issue of confidence in the Commission” (på engelska). Europaparlamentet. https://www.europarl.europa.eu/election/bilan/en/pf1901en.htm. Läst 4 juli 2022. 
 8. ^ ”Tony Murphy tillträder som Europeiska revisionsrättens ordförande”. Europeiska revisionsrätten. 1 oktober 2022. https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/NewsItem.aspx?nid=17178. Läst 1 oktober 2022. 
 9. ^ ”European Court of Auditors appoints Irish technocrat as new president” (på engelska). Politico. 20 september 2022. https://www.politico.eu/article/european-court-of-auditors-appoint-irish-technocrat-as-new-president/. Läst 1 oktober 2022. 
 10. ^ [a b] ”Protokoll 6 fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 265. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 11. ^ ”European Court of Auditors” (på engelska). CVCE. https://www.cvce.eu/obj/european_navigator-en-03726b57-8e08-4c93-af15-bf8721590763. Läst 4 juli 2022. 
 12. ^ ”Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 47–200. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 13. ^ ”Arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 1–6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 14. ^ [a b c d e] ”Artikel 286 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 169–170. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 15. ^ ”Artikel 1 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 16. ^ ”Artikel 10 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 17. ^ ”Artikel 11 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 3–4. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 18. ^ ”Artikel 25.1 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 5. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 19. ^ ”Artikel 21 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 5. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 20. ^ ”Artikel 13 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 4. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 21. ^ ”Artikel 7 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 22. ^ ”Artikel 18 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 5. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 23. ^ ”Artikel 20 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 5. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 24. ^ ”Artikel 9 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 25. ^ ”Artikel 5 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 3. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 26. ^ ”Artikel 4 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 27. ^ [a b] ”Europeiska revisionsrätten”. Europa (webbportal). https://european-union.europa.eu/institutions-law-budget/institutions-and-bodies/institutions-and-bodies-profiles/eca_sv. Läst 4 juli 2022. 
 28. ^ ”Vår metod”. Europeiska revisionsrätten. https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AuditMethodology.aspx. Läst 4 juli 2022. 
 29. ^ ”Revisorer: Fler fel i EU-budgeten”. Europaportalen. 10 november 2020. https://www.europaportalen.se/2020/11/revisorer-fler-fel-i-eu-budgeten. Läst 4 juli 2022. 
 30. ^ ”Rekordfå fel i EU:s budget”. Europaportalen. 4 oktober 2018. https://www.europaportalen.se/2018/10/rekordfa-fel-i-eus-budget. Läst 4 juli 2022. 
 31. ^ ”Årsrapporten för 2016: EU:s räkenskaper ger en sann och rättvisande bild, och andelen oriktiga utgifter har minskat ytterligare 2016”. Europeiska revisionsrätten. https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AR2016.aspx. Läst 4 juli 2022. 
 32. ^ ”Årsrapporten för 2017: EU ska inte lova något som inte kan uppfyllas”. Europeiska revisionsrätten. https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/AR2017.aspx. Läst 4 juli 2022. 
 33. ^ ”Artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 187–188. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 34. ^ ”Artikel 325.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 189. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 35. ^ ”Artikel 263 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 162–163. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 36. ^ ”Artikel 28 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 37. ^ ”Artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt”. EUT C 202, 7.6.2016, s. 54–55. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL. 
 38. ^ ”Artikel 35 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 6. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 39. ^ ”Artikel 22 i arbetsordning för Europeiska unionens revisionsrätt”. EUT L 103, 23.4.2010, s. 5. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010Q0423(01). 
 40. ^ ”Europeiska revisionsrättens beslut nr 12/2005 av den 10 mars 2005 om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar (2009/C 67/01)”. EUT C 67, 20.3.2009, s. 1–4. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005D0012(03). 
 41. ^ ”Europeiska revisionsrättens beslut nr 37-2023 om allmänhetens tillgång till revisionsrättens handlingar”. EUT L 234, 22.9.2023, s. 200–205. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023Q0922(01). 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.