Schengensamarbetet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
En typisk skylt vid en inre eller yttre gräns i Schengenområdet.

Schengensamarbetet är ett fördjupat gränskontrollsamarbete inom Europeiska unionen vars huvudsyfte är att underlätta fri rörlighet av varor, tjänster och personer genom att tillåta fritt passerande av de inre gränserna mellan medlemsstaterna inom Schengenområdet, utan gränskontroller. Samarbetet innefattar även kompensatoriska åtgärder i form av förstärkta gränskontroller vid de yttre gränserna för att förhindra obehöriga gränspassager och ett fördjupat polissamarbete och straffrättsligt samarbete för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet till följd av de avskaffade inre gränskontrollerna. Schengenregelverket fastställer också gemensamma villkor för tredjelandsmedborgares rörelsefrihet inom Schengenområdet och en gemensam viseringspolitik för utfärdande av visum.

De medlemsstater som har avskaffat sina gränskontroller vid de inre gränserna är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike. Även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz ingår i Schengenområdet genom särskilda associeringsavtal. Därutöver har de europeiska mikrostaterna Monaco, San Marino och Vatikanstaten samt Färöarna och Grönland öppna gränser gentemot Schengenområdet.

Avskaffandet av gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet hindrar inte medlemsstaterna från att kräva att alla personer innehar eller bär på sig identitetshandlingar som styrker deras rätt att uppehålla sig på medlemsstaternas territorium. Det hindrar inte heller säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser så länge samma kontroller genomförs vid inrikesresor.

Historia[redigera | redigera wikitext]

En minnesplats i Schengen, Luxemburg, över undertecknandet av Schengenavtalet.

De första initiativen till att avskaffa de inre gränskontrollerna inom Europeiska gemenskaperna togs vid Europeiska rådets sammanträde i Paris den 9–10 december 1974, då gemenskapernas stats- eller regeringschefer enades om att utreda möjligheterna till att inrätta en passunion. Vid denna tidpunkt ingick redan sex av medlemsstaterna i olika regionala passunioner; Belgien, Luxemburg och Nederländerna i Benelux-passunionen, Irland och Storbritannien i den gemensamma resezonen och Danmark i den nordiska passunionen med övriga nordiska stater. Mot bakgrund av Europeiska rådets slutsatser presenterade Europeiska gemenskapernas kommission en rapport om inrättandet av en passunion 1975.[1] Rapporten föreslog dels inrättandet av ett gemensamt europeiskt pass, dels avskaffandet av de inre gränskontrollerna. Medan en enhetlig utformning av pass utarbetades genom en serie av resolutioner från Europeiska rådet under 1980-talet, blockerades förslaget om att avskaffa de inre gränskontrollerna av Danmark och Storbritannien.

Istället antog rådet en icke-bindande resolution den 7 juni 1984 om att enbart lätta på gränskontrollerna.[2] Mot bakgrund av detta presenterade kommissionen ett nytt förslag till ett bindande direktiv för att förenkla gränspassage mellan medlemsstaterna,[3][4] men inte heller detta förslag kunde erhålla det enhälliga stöd som krävdes från medlemsstaterna för att det skulle kunna antas. Samtidigt var framför allt Frankrike och Västtyskland drivande i att ändå lätta på sina inbördes gränskontroller, och valde därför att istället genomföra detta genom ett separat bilateralt avtal som undertecknades den 13 juli 1984.

Schengenavtalet[redigera | redigera wikitext]

Vid ett möte den 12 december 1984 enades Benelux-staterna tillsammans med Frankrike och Västtyskland att påbörja förhandlingar om att helt avskaffa sina inbördes gränskontroller mot bakgrund av det fransk-tyska avtalet.[5] Den 14 juni 1985 undertecknade företrädare för Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland Schengenavtalet på fartyget Princess Marie-Astrid på floden Mosel i närheten av staden Schengen i Luxemburg, väldigt nära trelandspunkten mellan Luxemburg (Benelux), Frankrike och Västtyskland. Avtalet innebar bland annat att medlemsstaternas viseringspolitik började harmoniseras och att deras inre gränskontroller förenklades, samtidigt som vägen mot ett totalt avskaffande av de inre gränskontrollerna stakades ut.

Schengenkonventionen och avskaffandet av de inre gränskontrollerna[redigera | redigera wikitext]

Schengenavtalet följdes den 19 juni 1990 av Schengenkonventionen. Genom konventionen fastställdes bestämmelser om bland annat avskaffandet av de inre gränskontrollerna, förstärkandet av de yttre gränskontrollerna och inrättandet av Verkställande kommittén. Genom ett beslut i Verkställande kommittén blev konventionen fullt tillämplig i Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Tyskland samt Portugal och Spanien, som hade anslutit sig till samarbetet under 1990-talet, den 26 mars 1995 och de inre gränskontrollerna mellan dessa stater avskaffades slutligen. Även Grekland, Italien och Österrike samt de fem nordiska staterna undertecknade Schengenregelverket under 1990-talet och deras inre gränskontroller mot andra Schengenstater upphörde mellan 1997 och 2001. Island och Norge blev de första staterna att associeras till Schengensamarbetet, utan att vara en del av Europeiska unionen.

Införlivandet inom Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

Mot bakgrund av de tidigare misslyckade försöken med att avskaffa de inre gränskontrollerna inom Europeiska gemenskaperna väckte Europaparlamentet 1993 en passivitetstalan mot kommissionen vid Europeiska unionens domstol. Parlamentet menade att kommissionen hade brutit mot sina förpliktelser enligt unionens fördrag om att skapa en inre marknad med fri rörlighet för personer senast den 1 januari 1993 genom att inte presentera något lagförslag om avskaffandet av kontrollerna av personer vid de inre gränserna. Kommissionen presenterade följaktligen ett nytt förslag till direktiv om avskaffandet av de inre gränskontrollerna,[6] vilket ledde till att domstolen avskrev parlamentets passivitetstalan.[7] Dock antogs inte heller denna gång kommissionens förslag på grund av motstånd från Danmark och Storbritannien.

Istället blev det först genom Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, som Schengenregelverket införlivades inom Europeiska unionens ramar som ett fördjupat samarbete.[8] Irland och Storbritannien fick således möjlighet att fortsätta att stå utanför, men med möjlighet att delta i specifika delar, däribland det fördjupade polissamarbetet. Samtidigt ersattes Verkställande kommittén med Europeiska unionens råd som Schengensamarbetets beslutande institution och Schengensekretariatet integrerades med generalsekretariatet vid Europeiska unionens råd.

Genom införlivandet blev Schengenregelverket en integrerad del av unionsrätten som måste godtas fullt ut av nya medlemsstater. Avskaffandet av de inre gränskontrollerna sker dock först efter att Europeiska unionens råd har konstaterat att vissa tekniska kriterier är uppfyllda, till exempel att det finns tillräcklig infrastruktur för gränsövervakning. Under 2000-talet avskaffades de inre gränskontrollerna för Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern. Genom särskilda associeringsavtal anslöt sig även Liechtenstein och Schweiz. Bulgarien, Cypern, Kroatien och Rumänien, som alla är medlemmar i Europeiska unionen, deltar i Schengensamarbetet, men har ännu inte fått sina inre gränskontroller upphävda.

Flyktingkrisen och coronaviruspandemin[redigera | redigera wikitext]

Schengensamarbetet utsattes för stora påfrestningar i samband med flyktingkrisen 2015. Det stora antalet asylsökande, som tog sig in i Schengenområdet via Grekland, ledde till att flera medlemsstater införde tillfälliga gränskontroller vid sina inre gränser; Tyskland, Österrike och Slovenien i mitten av september 2015, Ungern, Sverige, Frankrike och Norge i oktober och november 2015 och Danmark i januari 2016. I maj 2016 antog Europeiska unionens råd ett beslut om att tillåta Danmark, Norge, Sverige, Tyskland och Österrike att förlänga sina tillfälliga gränskontroller i ytterligare ett halvår utöver den period av åtta månader som Schengenkodexen tillät under normala förhållanden.[9] Denna period förlängdes ytterligare tre månader först i november 2016 och sedan ännu en gång i februari 2017.[10][11] I maj 2017 förlängdes de inre gränskontrollerna ytterligare sex månader för en sista gång.[12] Samtidigt rekommenderade Europeiska kommissionen alla medlemsstater inom Schengenområdet att inom sex månader stärka det gränsöverskridande polissamarbetet samt poliskontrollerna vid framför allt stora transportleder, inbegripet vid gränsområden, för att säkerställa allmän ordning och inre säkerhet.[13] I oktober 2017 utfärdade kommissionen en ny rekommendation om de tillfälliga gränskontrollerna och meddelade att medlemsstaterna inte längre kunde använda flyktingkrisen som skäl för förlängda gränskontroller.[14] De berörda medlemsstaterna gick då över till att motivera sina tillfälliga gränskontroller med ett allmänt terrorhot.

Till följd av flyktingkrisen samt terrordåden i Paris i november 2015 och terrordåden i Bryssel 2016 genomfördes flera ändringar av Schengensamarbetet. Under 2016 inleddes en utvärdering av Greklands fullgörande av Schengenregelverket av Europeiska kommissionen,[15][16][17] som kom fram till att 50 åtgärder behövde vidtas av Grekland.[18][19] I mitten av 2016 godkände Europaparlamentet och Europeiska unionens råd, på förslag av kommissionen, inrättandet av den europeiska gräns- och kustbevakningen, en gemensam gräns- och kustbevakning som kan sättas in som stöd när en medlemsstat inte klarar av att upprätthålla gränskontrollerna vid de yttre gränserna. För att försvåra för terrorister att ta sig in i Schengenområdet skärptes samtidigt kontrollen av unionsmedborgare vid de yttre gränserna.[20][21][22][23] De skärpta gränskontrollerna ledde omgående till timslånga köer mellan Kroatien och Slovenien, vars myndigheter följaktligen blev tvungna att åberopa ett undantag om lättade kontroller med hänsyn till trafiksituationen.[24] I slutet av 2017 antogs nya bestämmelser om ett in- och utresesystem, ett datasystem för att hantera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare. Kommissionen föreslog den 27 september 2017 även ett nytt förfarande för att tillåta medlemsstaterna att införa tillfälliga gränskontroller under en längre period vid terrorhot, ett förslag som dock blockerades av Europaparlamentet.[25] Den 23 september 2020 föreslog kommissionen även ett nytt screeningförfarande för alla personer som försöker passera de yttre gränserna utan att uppfylla inresevillkoren, inklusive asylsökande.[26]

Till följd av coronaviruspandemin 2019–2021 införde de flesta Schengenstater tillfälliga gränskontroller i mars 2020, i vissa fall även med inskränkningar i rätten till fri rörlighet för personer, till exempel genom inreseförbud eller karantänskrav. Personer tilläts dock återvända till den medlemsstat där de var medborgare, bosatta eller arbetandes i, dock i vissa fall med karantänskrav efter inresan. Även den fria rörligheten för varor upprätthölls genom att varuleveranser fortfarande tilläts över alla inre gränser. Den 16 mars 2020 föreslog kommissionen von der Leyen att Schengenområdet och övriga Europeiska unionen skulle införa ett tillfälligt inreseförbud från omvärlden,[27] något som Europeiska rådet ställde sig bakom dagen därpå. Förbudet genomfördes därefter på nationell nivå av alla medlemsstater, utom Irland som valde att inte delta i beslutet på grund av den gemensamma resezonen med Storbritannien. Förbudet gällde alla tredjelandsmedborgare, utom vissa undantagna grupper, till exempel familjemedlemmar till unionsmedborgare och varaktigt bosatta liksom diplomater och personal inom sjukvården.[28] Det ursprungliga inreseförbudet sträckte sig över en månads tid, men på grund av den fortsatta smittspridningen i Europa och omvärlden förlängdes det i flera omgångar fram till och med den 30 juni 2020.[29][30][31] I juli upphävdes reserestriktionerna gradvis för ett tiotal tredjeländer mot bakgrund av deras epidemiologiska situation, medan reserestriktionerna behölls för övriga tredjeländer.[32][33][34][35][36][37] I juli 2020 hade även flertalet av de medlemsstater som hade infört inre gränskontroller mot bakgrund av coronaviruspandemin upphävt dessa och återgått till öppna gränser inom Schengenområdet, dock i många fall fortfarande med särskilda krav på karantän och testning vid gränsöverskridande resor. I december 2020 infördes Sverige ett inreseförbud för personer från Danmark och Storbritannien med vissa undantag.[38][39] I början av 2021 kvarstod fortfarande inreseförbudet för tredjelandsmedborgare från de flesta stater utanför Europeiska unionen.[40]

Schengenregelverket[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Schengenregelverket

Schengensamarbetet grundar sig på Schengenregelverket, som innefattar bland annat Schengenavtalet, Schengenkonventionen, diverse beslut antagna av Verkställande kommittén och de rättsakter som antagits av Europeiska unionens institutioner sedan samarbetet införlivades inom unionens ramar. Införlivandet skedde genom ett särskilt protokoll som fogades till unionens grundfördrag genom Amsterdamfördraget och som innebar att Schengensamarbetet blev ett fördjupat samarbete inom unionen.

Schengensamarbetet utgör en del av området med frihet, säkerhet och rättvisa. Den rättsliga grunden i unionens fördrag varierar för olika delar av Schengenregelverket. De delar som berör gränskontroller grundar sig på artikel 77 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och kan ändras av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd på förslag av Europeiska kommissionen i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Vissa andra delar går in under till exempel den gemensamma invandringspolitiken, polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

Stora delar av Schengenkonventionen har ersatts av rättsakter, däribland Schengenkodexen. Schengenkodexen utgör en viktig del av Schengenregelverket eftersom den numera innehåller bestämmelserna om avskaffandet av de inre gränskontrollerna och förstärkandet av de yttre gränskontrollerna. Andra rättsakter rör den gemensamma viseringspolitiken, Schengens informationssystem och det fördjupade polissamarbetet och straffrättsliga samarbetet.

Schengenområdet[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Schengenområdet
  Schengenområdet och övriga områden utan inre gränskontroller
  Medlemsstater inom Europeiska unionen med inre gränskontroller

Schengenområdet utgörs av de 22 medlemsstater inom Europeiska unionen som genom Schengensamarbetet har avskaffat sina gränskontroller vid de inre gränserna. Dessa medlemsstater är Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.[41] Därutöver ingår även Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz genom särskilda associeringsavtal. Således bor det cirka 400 miljoner människor i Schengenområdet.[42] Inom Schengenområdet får de inre gränserna passeras överallt utan att någon in- eller utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet.

Schengenområdet har gradvis utvidgats sedan Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien och Tyskland avskaffade sina gränskontroller vid de inre gränserna den 26 mars 1995. Italien och Österrike anslöt sig under 1997 och följdes därefter av Grekland under 1999, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige under 2001, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern under 2007, Schweiz under 2008 och Liechtenstein under 2011.

Därutöver har de tre europeiska mikrostaterna Monaco, San Marino och Vatikanstaten öppna gränser gentemot Schengenområdet. De utfärdar inga egna visum, utan det är Schengenvisum som krävs för tredjelandsmedborgare. Andorra har däremot ingen öppen gräns gentemot Schengenområdet, utan bibehåller fullständiga gränskontroller vid gränserna mot Frankrike och Spanien. Dock krävs det inget visum utöver Schengenvisum för tredjelandsmedborgare.

Inom Europeiska unionen finns det fem medlemsstater som fortfarande har kvar fullständiga gränskontroller. Dessa är Bulgarien, Cypern, Irland, Kroatien och Rumänien. Bortsett från Irland har dessa medlemsstater förbundit sig att avskaffa sina gränskontroller vid de inre gränserna när de väl uppfyller vissa tekniska kriterier.

Inre gränser[redigera | redigera wikitext]

En inre gräns mellan Tyskland och Österrike, utan gränskontroller.
En inre gräns mellan Norge och Sverige, utan gränskontroller.

Schengenområdets inre gränser innefattar medlemsstaternas gemensamma landgränser, inklusive flod- och insjögränser, flygplatser för flyg inom Schengenområdet (”inrikesflyg”) samt kust-, flod- och insjöhamnar för reguljära inre färjeförbindelser.[43] De inre gränserna får passeras överallt utan att någon in- eller utresekontroll genomförs, oavsett personens nationalitet.[44] Till skillnad från de yttre gränserna behöver de inre gränserna alltså inte passeras vid särskilda gränsövergångsställen. Personer som passerar en inre gräns behöver inte heller uppvisa någon giltig resehandling. Trots detta behöver personer som rör sig inom Schengenområdet i regel alltid bära med sig sådana giltiga resehandlingar eftersom de kan krävas i andra sammanhang.

Avskaffandet av gränskontrollerna vid de inre gränserna hindrar inte andra typer av personkontroller, till exempel inre utlänningskontroller och poliskontroller som föranleds av brottsmisstanke. Även säkerhetskontroller av personer vid hamnar och flygplatser är tillåtna, men endast under förutsättning att motsvarande säkerhetskontroller också utförs vid inrikesresor.[45]

Genom Schengensamarbetet har medlemsstaterna förpliktat sig att undanröja alla trafikhinder vid de inre gränserna, framför allt alla hastighetsbegränsningar, som inte uteslutande grundar sig på trafiksäkerhetshänsyn. Samtidigt måste alla medlemsstater vara beredda att tillhandahålla de anordningar som krävs om gränskontrollerna vid de inre gränserna skulle tillfälligt återinföras.[46] Tillfälliga gränskontroller kan införas vid de inre gränserna om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en medlemsstat.[47]

Villkor för rörelsefrihet[redigera | redigera wikitext]

Trots att de inre gränskontrollerna har avskaffats inom Schengenområdet får en person endast röra sig mellan medlemsstaterna om den har rätt till detta enligt europeisk och nationell lagstiftning. För unionsmedborgare och deras familjemedlemmar gäller unionsrättens bestämmelser om fri rörlighet för personer, särskilt rörlighetsdirektivet, som inte är en del av Schengenregelverket, utan gäller inom hela Europeiska unionen. För tredjelandsmedborgare, som inte är familjemedlemmar till unionsmedborgare, fastställs villkoren för rörelsefrihet inom Schengenområdet genom Schengenkonventionen. Konventionen föreskriver som huvudregel att en tredjelandsmedborgare som lagligen uppehåller sig i en medlemsstat har rätt att uppehålla sig i en annan Schengenstat i upp till 90 dagar under en 180-dagarsperiod om han eller hon uppfyller inresevillkoren till Schengenområdet. En person som rör sig över de inre gränserna behöver i allmänhet inneha en giltig resehandling som styrker personens rätt att resa inom Schengenområdet.

Giltiga resehandlingar[redigera | redigera wikitext]

Schengensamarbetet påverkar inte vilka resehandlingar som är giltiga vid resa inom Schengenområdet. Detta fastställs istället i rörlighetsdirektivet, som inte enbart omfattar Schengenområdet utan även övriga delar av Europeiska unionen. Enligt rörlighetsdirektivet är pass och, för unionsmedborgare, nationellt identitetskort giltiga resehandlingar vid resa inom unionen. Identitetshandlingar som inte fastställer innehavarens medborgarskap, till exempel körkort, är i allmänhet inte giltiga som resehandlingar. Dock kan enskilda medlemsstater ha generösare nationell lagstiftning, till exempel gäller förmånligare regler för nordiska medborgare inom den nordiska passunionen.

Avskaffandet av gränskontrollerna vid de inre gränserna inom Schengenområdet hindrar inte medlemsstaterna från att kräva att alla personer innehar eller bär på sig identitetshandlingar som styrker deras rätt att uppehålla sig på medlemsstaternas territorium. Sådana bestämmelser finns i de flesta medlemsstater. Även om gränskontrollerna vid de inre gränserna är avskaffade krävs giltiga resehandlingar i andra sammanhang, till exempel vid flygresor, hotellvistelser och poliskontroller.

Anmälningsplikt[redigera | redigera wikitext]

Schengenregelverket hindrar inte medlemsstaterna från att, i enlighet med nationell lagstiftning, föreskriva att utlänningar ska anmäla sin närvaro till lokala, regionala eller nationella myndigheter i samband med inresa till en medlemsstat. För tredjelandsmedborgare ska anmälan ske antingen direkt i samband med inresan eller inom tre arbetsdagar räknat från inresedagen. Sådan anmälningsplikt omfattar även tredjelandsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat och reser till en annan medlemsstat inom Schengenområdet.[45][48][49] Enligt rörlighetsdirektivet kan liknande krav även ställas på unionsmedborgare och deras familjemedlemmar inom en ”rimlig och icke-diskriminerande tid” från ankomst, vilket i normalfallet anses vara 10 dagar.

För att hindra personer från att olagligen uppehålla sig inom Schengenområdet måste alla hotell, pensionat, campingplatser och liknande kontrollera sina utländska gästers identitetshandlingar och låta dem personligen fylla i ett registreringskort, som de behöriga myndigheterna kan få tillgång till vid behov. Makar och medföljande minderåriga samt medlemmar i gruppresor omfattas dock inte av dessa bestämmelser.[50] Genom nationell lagstiftning kan dock kraven vara mer långtgående och även gälla för de egna medborgarna och medlemmar i gruppresor.

Återvändande[redigera | redigera wikitext]

Schengensamarbetet innefattar även gemensamma bestämmelser om återvändande av tredjelandsmedborgare som olagligen uppehåller sig inom Schengenområdet. Återvändandedirektivet innehåller dessa bestämmelser.

Andra typer av kontroller än gränskontroller[redigera | redigera wikitext]

Även om Schengenregelverket förbjuder gränskontroller vid de inre gränserna mellan Schengenstaterna kan vissa andra kontroller förekomma, däribland inre utlänningskontroller, säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser samt tullkontroller.

Inre utlänningskontroller[redigera | redigera wikitext]

Inre utlänningskontroller är kontroller av utlänningar inne på en medlemsstats territorium. Sådana kontroller är enligt Schengenregelverket tillåtna, även i gränsområden, under förutsättning att de inte får samma verkan som in- eller utresekontroller.[45] Syftet med en inre utlänningskontroll är att kontrollera utlänningens rätt att uppehålla sig på medlemsstatens territorium. Bestämmelserna om inre utlänningskontroller fastställs genom nationell lagstiftning. I vissa medlemsstater utförs de på regelbunden basis, medan de i andra medlemsstater i regel kräver brottsmisstanke eller något annat starkt skäl.

Säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser[redigera | redigera wikitext]

Säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser är tillåtna om samma kontroller genomförs vid inrikesresor.

Säkerhetskontroller vid hamnar och flygplatser är tillåtna enligt Schengenregelverket förutsatt att samma kontroller genomförs vid inrikesresor.[45] Sådana kontroller omfattar dock vanligtvis ingen kontroll av passagerarens identitet. Säkerhetskontrollerna kan genomföras av behöriga nationella myndigheter, hamn- eller flygplatsansvariga eller transportörerna själva. Enligt unionens luftfartsskyddsbestämmelser måste alla passagerare inneha ett giltigt boardingkort och genomgå en säkerhetskontroll för att nå en flygplats behörighetsområde.[51]

Vid en flygresa kan flygbolagen genomföra identitetskontroller av sina passagerare i samband med incheckning och/eller ombordstigning, till exempel för att säkra kommersiella intressen.[52] Sådana kontroller var tidigare ett krav enligt unionens luftfartsskyddsbestämmelser,[53] men detta krav avskaffades den 29 april 2010.[51] Flygbolagen kan dock fortfarande vara ålagda att utföra sådana kontroller enligt nationell lagstiftning, men de får i så fall inte vara diskriminerande.[54] Pass och, för unionsmedborgare, nationellt identitetskort ska vid alla identitetskontroller anses vara giltiga resehandlingar, i enlighet med rörlighetsdirektivet. Flygbolagen kan dock godta andra identitetshandlingar om de vill. En passagerare som nekas ombordstigning av ett flygbolag på ogiltiga grunder har rätt till ekonomisk kompensation i enlighet med unionens regler för passagerarrättigheter.

Transportörerna får inte genom nationell lagstiftning hållas ansvariga för transporten av personer som inte uppfyller kraven för inresa eller uppehälle inom Schengenområdet. Transportörerna får inte heller kräva att tredjelandsmedborgare ska styrka lagligheten i sin vistelse genom uppvisande av uppehållstillstånd eller visum.[55]

Tullkontroller[redigera | redigera wikitext]

Tullkontroller finns vid bland annat Öresundsbron mellan Danmark och Sverige.

Schengensamarbetet hindrar inte de nationella myndigheterna från att genomföra tullkontroller vid de inre gränserna. Det innebär att kontroller som syftar till att hitta förbjudna eller begränsade varor, till exempel alkoholdrycker och narkotika, är tillåtna. De får dock inte innebära en personkontroll som utförs endast på grund av att personen har korsat en inre gräns. Medlemsstaterna har samtidigt förbundit sig att underlätta varors rörlighet över de inre gränserna och ska därför genomföra tullkontroller på ett sätt så att trafikflödena påverkas så lite som möjligt. Enligt unionens tullkodex får de nationella myndigheterna vidta alla tullkontroller som de anser nödvändiga.[56]

Det är framför allt Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz, som alla står utanför Europeiska unionen och dess tullunion, som genomför tullkontroller. Även Finland och Sverige har i viss utsträckning tullkontroller vid de inre gränserna. De nordiska staterna har en tradition av starka tullkontroller, inte minst för att kontrollera flödet av alkohol och narkotika. Till exempel förekommer det omfattande tullkontroller vid den svenska sidan av Öresundsbron mellan Danmark och Sverige. Kontrollen av alkohol har dock blivit mer överflödig för Sverige och Finland sedan det sjuåriga undantaget om begränsning av privatimport av alkohol för eget bruk försvann 2003.

Sedan 2016 krävs endast färdplan och landningstillstånd för privata flygplan inom Schengenområdet som inte har något att deklarera.

Tillfälliga inre gränskontroller[redigera | redigera wikitext]

  Medlemsstater utan inre gränskontroller
  Medlemsstater med pågående tillfälliga inre gränskontroller
Stickprovskontroller vid gränsen mellan Danmark och Tyskland i december 2008.
Tillfälliga inre gränskontroller mellan Slovakien och Österrike i mars 2020.

Även om huvudregeln enligt Schengenregelverket är att de inre gränserna ska vara fria från gränskontroller kan tillfälliga gränskontroller införas vid en inre gräns om det föreligger ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i en eller flera medlemsstater. Omfattningen och varaktigheten av sådana gränskontroller får dock aldrig överstiga vad som är absolut nödvändigt för att bemöta det allvarliga hotet.[47]

De vanligaste orsakerna till inre gränskontroller är politiska toppmöten eller andra stora tillställningar, till exempel demonstrationer, turneringar och utdelningen av Nobels fredspris,[55] som anses medföra en betydande säkerhetsrisk. De mest omfattande återinförandena av inre gränskontroller har dock skett i samband med flyktingkrisen 2015 och coronavirusutbrottet 2020–2021 i Europa.[57][58]

Vid införande av inre gränskontroller får delar av Schengenkodexens bestämmelser för de yttre gränserna tillämpas.[47] Inre gränser med tillfälliga gränskontroller är dock inte att betrakta som yttre gränser,[59] till exempel får vissa bestämmelser för de yttre gränserna, såsom stämpling av pass, inte tillämpas vid inre gränskontroller.[55]

Beroende på omständigheterna finns det två olika förfaranden för att återinföra de inre gränskontrollerna. Om införandet föranleds av en planerad händelse, till exempel ett politiskt toppmöte, får tillfälliga gränskontroller införas i högst 30 dagar eller så länge som det allvarliga hotet förväntas kvarstå (dock maximalt sex månader), om medlemsstaten har meddelat övriga medlemsstater och Europeiska kommissionen minst fyra veckor innan. De inre gränskontrollerna kan i detta fall förlängas med högst 30 dagar i taget i upp till totalt sex månader om det allvarliga hotet kvarstår.[47]

Om införandet istället föranleds av en exceptionell händelse, som kräver omedelbara åtgärder, till exempel en terroristattack, kan en medlemsstat införa inre gränskontroller i upp till tio dagar. I en sådan situation måste medlemsstaten informera övriga medlemsstater och kommissionen om de inre gränskontrollerna så snart som möjligt. I detta fall kan gränskontrollerna förlängas med högst 20 dagar i taget i upp till totalt två månader om det allvarliga hotet kvarstår.[47]

Vid exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för hela Schengenområdet kan Europeiska unionens råd, som en sista åtgärd, på förslag av kommissionen rekommendera en eller flera medlemsstater att införa inre gränskontroller i upp till sex månader. Denna period kan förlängas med sex månader i taget i upp till totalt två år.[47] Sådana rekommendationer antogs för första gången i samband med flyktingkrisen 2015, huvudsakligen motiverat av brister i gränsövervakningen av den yttre gränsen i Grekland.

Yttre gränser[redigera | redigera wikitext]

Den yttre gränsen mellan Ungern och Serbien, kraftigt förstärkt under 2015.

Schengenområdets yttre gränser innefattar medlemsstaternas samtliga landgränser, inklusive flod- och insjögränser, sjögränser samt flygplatser och kust-, flod- och insjöhamnar som inte utgör inre gränser.[43] En hamn eller en flygplats kan innefatta både inre och yttre gränser. Även Bulgariens, Cyperns, Kroatiens och Rumäniens gränser betraktas som yttre gränser och omfattas av Schengenregelverkets bestämmelser, trots att de ännu inte ingår i Schengenområdet. De yttre gränserna får endast passeras vid särskilda gränsövergångsställen och under de öppettider som myndigheterna har fastställt. Endast vid oförutsedda nödsituationer eller efter godkännande av de nationella myndigheterna får de yttre gränserna passeras utanför gränsövergångsställena.

Vid gränsövergångsställena genomgår alla personer in- eller utresekontroll, vilka syftar till att säkerställa att personer, deras transportmedel och föremål i deras besittning kan tillåtas att resa in i eller ut ur Schengenområdet.[60] Den som ankommer till Schengenområdet med egen båt eller flygplan, måste gå direkt till en hamn eller en flygplats som är ett godkänt gränsövergångsställe och anmäla sig där.[61]

Alla medlemsstater inom Schengenområdet har förbundit sig att upprätthålla gränsövervakning av sina yttre gränser med syfte att hindra personer från att olagligen passera de yttre gränserna utanför gränsövergångsställena. Vid delar av de yttre gränserna finns stängsel, taggtråd eller andra anordningar för att förhindra obehörig gränspassage.

Inresevillkor[redigera | redigera wikitext]

För att resa in i Schengenområdet måste personen i fråga uppfylla vissa inresevillkor. För unionsmedborgare och deras familjemedlemmar, som åtnjuter fri rörlighet för personer enligt rörlighetsdirektivet, behövs endast en giltig resehandling: ett giltigt pass eller, för unionsmedborgare, nationellt identitetskort. Familjemedlemmar som inte själva är unionsmedborgare kan dock behöva visum om de inte omfattas av visumfrihet och inte heller innehar ett uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem.

För tredjelandsmedborgare som inte omfattas av fri rörlighet måste följande villkor uppfyllas:[62]

 • De är innehavare av en giltig resehandling (pass) som utfärdats under de senaste tio åren och som gäller i ytterligare minst tre månader efter planerat utresedatum;
 • De innehar ett giltigt visum för kortare vistelse om de omfattas av visumkrav enligt den gemensamma viseringspolitiken, utom när de innehar ett giltigt visum för längre vistelse eller ett giltigt uppehållstillstånd;
 • De kan styrka syftet med och villkoren för den avsedda resan och de har tillräckliga medel för sitt uppehälle, inklusive för återresan;
 • De finns inte registrerade i Schengens informationssystem (SIS) med syfte att nekas inresa;
 • De anses inte utgöra en risk för någon av medlemsstaternas allmänna ordning, inre säkerhet, folkhälsa eller internationella förbindelser.

En gemensam förteckning över giltiga resehandlingar har upprättats genom Schengenregelverket.[63]

Viseringspolitik[redigera | redigera wikitext]

  Övriga delar av Europeiska unionen som ej omfattas av viseringspolitiken
  Stater vars medborgare åtnjuter visumfrihet vid kortare vistelse
  Stater vars medborgare behöver visum vid inresa
  Stater vars medborgare behöver visum vid inresa och flygplatstransitering

Tredjelandsmedborgare som inte åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten måste i regel alltid inneha visum vid kortare vistelse (maximalt 90 dagar under en 180-dagarsperiod) i Schengenområdet. Genom den gemensamma viseringspolitiken har Schengenområdet inrättat ett enhetligt visum för kortare vistelse och antagit gemensamma bestämmelser om utfärdandet av dessa handlingar.[64] Det enhetliga visumet gäller normalt för resa inom hela Schengenområdet, men kan begränsas till ett mindre område om särskilda skäl föreligger. Visumet ger tredjelandsmedborgare rätt att till exempel turista, besöka anhöriga och delta i konferenser eller affärsmöten, men däremot inte att arbeta eller studera.

En del staters medborgare (främst i Amerika och Europa) har undantagits från visumkraven av olika skäl, till exempel med hänsyn till risken för olaglig invandring och till unionens yttre förbindelser med de berörda tredjeländerna.[65] Även tredjelandsmedborgare med visum för längre vistelse eller uppehållstillstånd har i regel rätt att röra sig inom Schengenområdet utan visum för kortare vistelse.

Enligt Chicagokonventionen angående internationell civil luftfart behöver personer i regel inte visum för flygplatstransitering, det vill säga för transitering genom de internationella transitområdena på internationella flygplatser. Genom ett särskilt undantag från denna princip måste dock medborgare i Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopien, Ghana, Irak, Iran, Kongo-Kinshasa, Nigeria, Pakistan, Somalia och Sri Lanka inneha visum vid flygplatstransitering genom Schengenområdet.[66]

In- och utresekontroller[redigera | redigera wikitext]

In- och utresekontroller vid gränsen mellan Bulgarien och Turkiet.
Utresekontroller vid Kastrups flygplats.
Brittisk inresekontroll i en fransk färjehamn.

Alla personer, oavsett nationalitet, måste genomgå in- och utresekontroller vid de yttre gränserna. Detta sker vid särskilda gränsövergångsställen och syftar till att säkerställa att personer, deras transportmedel och föremål i deras besittning kan tillåtas att resa in i eller ut ur Schengenområdet.[60] In- och utresekontrollerna måste fullt ut respektera mänsklig värdighet. Gränskontrolltjänstemännen får till exempel inte diskriminera personer på grund av kön, ras eller etnisk tillhörighet, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.[67] Vid många gränsövergångsställen, framför allt vid flygplatser, finns det skilda köer för unionsmedborgare (inklusive alla Schengenmedborgare) och tredjelandsmedborgare med syfte att underlätta och påskynda passage för unionsmedborgare.[68] På vissa stora flygplatser finns det automatiska gränskontroller för unionsmedborgare, där en dator läser av ansiktet via en kamera och jämför med fotografiet i resehandlingen. Information om gränskontrollerna ska finnas tillgängliga på alla unionens officiella språk samt de officiella språken i de angränsande tredjeländerna.[69]

Både unionsmedborgare och tredjelandsmedborgare genomgår en noggrann in- och utresekontroll.[21][70] Detta innefattar en fullständig kontroll av personens identitet, framför allt att personens resehandling är giltig och äkta samt tillhör personen i fråga. Gränstjänstemännen ska som regel genomföra systematiska sökningar i nationella och europeiska databaser för att säkerställa att personen inte utgör ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen, inre säkerheten, folkhälsan eller medlemsstaternas internationella förbindelser. Undantag från dessa systematiska sökningar får göras med hänsyn till trafikflöden, men då främst för unionsmedborgare och på grundval av en riskbedömning.[21][71] Undantag får även göras vid de yttre gränserna mot de medlemsstater som ännu inte ingår i Schengenområdet, men som deltar i Schengensamarbetet, för att unionsmedborgare ska slippa att genomgå samma förfarande mer än en gång.[21]

För tredjelandsmedborgare som inte åtnjuter fri rörlighet genomförs även en kontroll av personens visum eller uppehållstillstånd, vilka in- och utresestämplar som finns i passet, vad syftet med vistelsen är, om personen har tillräckliga medel för sitt uppehälle samt om personen äventyrar den allmänna ordningen, inre säkerheten, folkhälsan eller medlemsstaternas internationella förbindelser genom en kontroll i nationella och europeiska databaser. Visum kontrolleras i regel alltid genom informationssystemet för viseringar (VIS).[69] Tredjelandsmedborgares resehandlingar stämplas systematiskt med in- och utresestämplar, förutom om tredjelandsmedborgaren innehar ett uppehållskort.

Särskilda bestämmelser gäller för till exempel statschefer och deras delegationer (som vid föranmälda besök aldrig får underkastas in- eller utresekontroller), flygplanspiloter och övriga civila besättningsmedlemmar, sjömän, innehavare av diplomatpass, gränsarbetare och minderåriga.[72]

System för in- och utresa[redigera | redigera wikitext]

I slutet av 2017 beslutade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd att inrätta ett in- och utresesystem, ett datasystem för att hantera in- och utreseuppgifter för tredjelandsmedborgare. Systemet, som kommer att bli operativt först under 2022, kommer att ersätta dagens in- och utresestämplar med ett elektroniskt system för tredjelandsmedborgare som inte åtnjuter fri rörlighet eller innehar uppehållstillstånd. Det innebär ökad kontroll av vilka tredjelandsmedborgare som olagligen befinner sig i Schengenområdet efter det sista tillåtna uppehållelsedatumet. In- och utresesystemet kommer också att innehålla information om tredjelandsmedborgare vars inresa till Schengenområdet har nekats av en medlemsstat.[73][74]

Ett system för reseuppgifter och resetillstånd (Etias) kommer även att inrättas för tredjelandsmedborgare som åtnjuter visumfrihet. Alla visumfria personer, som inte åtnjuter fri rörlighet enligt unionsrätten eller innehar uppehållstillstånd eller motsvarande, kommer att behöva registrera sig i Etias innan de reser in i Schengenområdet. Personer över 18 år kommer att behöva betala en ansökningsavgift på 5 euro. Ansökan kommer att ta cirka 10 minuter att fylla i och väntas behandlas inom ett par minuter. Systemet är tänkt att kunna identifiera personer som ägnar sig åt olaglig migration eller som utgör en säkerhetsrisk. Europaparlamentet och rådet godkände i juli 2018 Europeiska kommissionens förslag till att inrätta Etias. Systemet väntas vara genomfört operativt under 2021.[75]

I september 2020 föreslog kommissionen även inrättandet av ett nytt screeningförfarande, som alla som försöker passera de yttre gränserna utan att uppfylla inresevillkoren kommer att behöva genomgå, inklusive asylsökande. En del av det föreslagna förfarandet innebär att dessa personer kommer att kontrolleras mot diverse europeiska databaser.[26]

Lokal gränstrafik[redigera | redigera wikitext]

Gränser där regler om lokal gränstrafik tillämpas (i rött).

Schengenregelverket tillåter medlemsstaterna att sluta bilaterala avtal med angränsande tredjeländer om förenklade gränskontroller för lokal gränstrafik.[76] Sådana avtal kan tillåta personer bosatta inom 30 km från gränsen, på båda sidor av den, att få tillstånd att fritt passera gränsen valfritt antal gånger. Tillstånden ges av den mottagande staten och gäller minst 1 år och högst 5 år. Endast resor som sträcker sig högst 30 km från gränsen är tillåtna, utom i undantagsfall då de avtalsslutande staterna kan komma överens om att gränsområdet ska omfatta områden upp till 50 km från den yttre gränsen.[77] Tillstånden fungerar ungefär som visum för upprepade resor, även om de formellt inte räknas som visum.

Bilaterala avtal har slutits mellan Ukraina, å ena sidan, och Polen, Slovakien, Rumänien och Ungern, å andra sidan, mellan Ryssland, å ena sidan, och Lettland, Norge och Polen, å andra sidan, mellan Belarus och Lettland samt mellan Moldavien och Rumänien. Ett bilateralt avtal har även slutits mellan Bosnien och Hercegovina och Kroatien, men det har ännu inte trätt i kraft (även om bosniska medborgare numera har visumfrihet i Kroatien och tvärtom)[78] Dessutom finns det en möjlighet för närboende medborgare i Marocko och bosatta i Ceuta eller Melilla (Spanien) att få tillstånd att besöka varandras områden valfritt antal gånger under en period, baserat på ett äldre regelverk (i gengäld är det personkontroller för resor från Ceuta eller Melilla till övriga Schengenområdet, något som inte gäller övriga områden med lokal gränstrafik).[79]

Gränsövervakning[redigera | redigera wikitext]

Gränsövervakning av den yttre gränsen.

Alla medlemsstater inom Schengenområdet har förbundit sig att övervaka sina yttre gränser för att förhindra obehörig gränspassage utanför gränsövergångsställena. Framför allt sedan flyktingkrisen 2015 har delar av de yttre gränserna förstärkts med stängsel, taggtråd eller andra anordningar för detta ändamål.

Genom Europeiska gränsövervakningssystemet utbyter medlemsstaterna information med varandra om gränsövervakningen av de yttre gränserna. Systemet integrerades med den europeiska gräns- och kustbevakningen under 2019.[80]

Frontex[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Frontex

Gränsövervakningen är i huvudsak fortfarande en nationell befogenhet. Genom Frontex finns det dock ett operativt samarbete på europeisk nivå som möjliggör bland annat assistans i form av europeiska gränskontrolltjänstemän till de nationella myndigheterna. Frontex förstärktes under 2016 genom inrättandet av en europeisk gräns- och kustbevakning, med bland annat en personalstyrka på 1 500 personer som kan sättas in vid nödsituationer för att bistå en medlemsstats gränsövervakning.[81] I november 2019 stärktes Frontex befogenheter ytterligare och en plan för att ha 10 000 gränskontrolltjänstemän tillgängliga senast 2027 antogs.[80][82][83]

Obehörig gränspassage[redigera | redigera wikitext]

Människor som tar sig igenom den yttre gränsen olagligen.

Obehörig gränspassage innefattar dels gränspassage utanför gränsövergångsställena, dels gränspassage vid gränsövergångsställena utanför de öppettider som de nationella myndigheterna har fastställt.

Antalet obehöriga gränspassager ökade kraftigt från 2008 till 2011, i huvudsak till följd av den arabiska våren. Antalet ökade ytterligare under 2014 och 2015, vilket utlöste en flyktingkris. De illegala vägarna in i Schengenområdet har förändrats över tiden. Under 1990-talet var Kanarieöarna det främsta målet för afrikanska migranter. Under 2000- och 2010-talet har allt fler migranter tagit sig in över Medelhavet, antingen via Malta och Lampedusa eller mellan Turkiet och Grekland.[84]

Det stora antalet asylsökande som under 2015 tog sig till Schengenområdet via Grekland och Serbien ledde till att flera medlemsstater införde tillfälliga inre gränskontroller i enlighet med de bestämmelser som finns i Schengenregelverket. Samtidigt förstärkte flera medlemsstater, i synnerhet Ungern, sina yttre gränser, eftersom de asylsökande försökte ta sig in landvägen genom att tillfälligt lämna Schengenområdet och resa via Serbien istället för att flyga från Grekland.

Till följd av coronaviruspandemin minskade antalet obehöriga gränspassager kraftigt under 2020–2021.

Transportöransvar[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Transportöransvar

Schengensamarbetet omfattar ett transportöransvar som gäller inom hela Schengenområdet. Transportöransvaret innebär att transportörer (såsom buss-, flyg- och färjebolag) är skyldiga att säkerställa att deras egna passagerare, om de är tredjelandsmedborgare, vid inresa till Schengenområdet innehar de dokument som krävs för detta, till exempel giltigt pass och visum. Vidare kan transportörerna bli skyldiga att transportera tillbaka passagerare som nekas inresa. En transportör som inte fullgör sitt transportöransvar riskerar olika typer av sanktioner av de nationella myndigheterna. Gränstrafik är dock undantaget.

I enlighet med flyktingkonventionen påverkar bestämmelserna om transportöransvar inte medlemsstaternas skyldigheter att utreda asylsökandes ansökningar om asyl. Eftersom en transportör inte kan veta på förhand om en person kommer att beviljas asyl eller inte avstår dock transportörerna från att transportera personer som saknar giltiga resehandlingar, även om de eventuellt senare skulle kunna komma att betraktas som flyktingar enligt flyktingkonventionen. I praktiken försvårar detta asylsökandes möjligheter att på lagliga vägar ta sig till Schengenområdet för att söka asyl.[85]

Genom ett direktiv har Europeiska unionens råd fastställt minimi- och maximibelopp för de ekonomiska påföljder som följer om en transportör transporterar en passagerare utan giltiga resehandlingar. Minimibeloppet som ekonomisk påföljd får inte understiga 3 000 euro per person, medan maximibeloppet inte får understiga 5 000 euro. Utöver ekonomiska påföljder ger direktivet även medlemsstaterna rätt att vidta andra former av sanktioner, till exempel körförbud, beslagtagande och konfiskering av transportmedel eller tillfälligt upphävande eller återkallande av tillståndet att bedriva trafik.[86]

Fördjupat polissamarbete och straffrättsligt samarbete[redigera | redigera wikitext]

Gränsöverskridande övervakning och efterföljande[redigera | redigera wikitext]

I Öresundsregionen finns det genom ett bilateralt avtal ett fördjupat polissamarbete.

Genom Schengensamarbetet har polissamarbetet mellan medlemsstaterna fördjupats. Enligt Schengenkonventionen får polisen fortsätta övervakningen av en brottsmisstänkt över en inre gräns om personen misstänks ha begått ett brott som kan medföra utlämning eller överlämning. Den andra statens myndigheter måste informeras i förväg, förutom vid misstanke om vissa särskilda brott och om det på grund av ”synnerlig brådska” krävs fortsatt övervakning utan möjlighet till den andra statens medgivande. Den andra staten måste informeras om övervakningen på dess territorium innan operationen avslutas, och en begäran om godkännande måste lämnas över så snart som möjligt. Övervakningen måste avslutas på begäran av den andra staten eller inom fem timmar om ett godkännande inte har erhållits. Polisen i den första staten är skyldig att följa den andra statens lagar, och polismännen måste bära identifikationshandlingar som visar att de är poliser och har rätt att bära vapen. De har inte rätt att stoppa eller gripa de övervakade personerna, men den andra staten är skyldig att bistå utredningen efter operationen, inklusive under det juridiska förfarandet.[87]

Enligt Schengenkonventionen har polisen också rätt att korsa en inre gräns för att jaga en misstänkt, även om det inte är möjligt att meddela den andra statens polismyndighet i förväg om jagandet. Detta kan också ske om den andra statens myndigheter inte har möjlighet att tillräckligt snabbt nå platsen där den misstänkte befinner sig på. Varje Schengenstat har dock rätt att införa vissa tids- eller avståndsbegränsningar i möjligheten till gränsöverskridande efterföljande på sitt eget territorium, och bestämma huruvida de tillåter angränsande medlemsstater att gripa misstänkta personer på sitt territorium. Gränsöverskridande efterföljande är begränsade till landgränser. De förföljande polismännen måste antingen vara uniformerade eller ha fordon som är tydligt markerade. De får bära tjänstevapen, men dessa får endast användas vid nödvärn. Efter operationen måste den första staten meddela den andra staten om utgången.[88]

Medlemsstaterna kan även sluta bilaterala avtal om fördjupade polissamarbeten i gränsområden. Till exempel har Danmark och Sverige slutit ett avtal om polisiärt samarbete, som ger de nationella polismyndigheterna på båda sidor om Öresund möjlighet att utföra polisiärt arbete längs med hela Öresundsförbindelsen.[89]

Schengens informationssystem[redigera | redigera wikitext]

Genom Schengensamarbetet har ett informationssystem inrättats för efterlysta personer och föremål. De nationella myndigheterna ansvarar för registreringarna i informationssystemet. Systemet underlättar för myndigheterna att hitta personer och föremål som är efterlysta.

Utvärderings- och övervakningsmekanism[redigera | redigera wikitext]

Utvärdering av gränskontrollerna mellan Spanien och Gibraltar under 2013.

Som en integrerad del av unionsrätten ansvarar Europeiska kommissionen för att övervaka att Schengenregelverket genomförs och tillämpas korrekt av medlemsstaterna. Kommissionen kan inleda samma typ av överträdelseförfarande som för annan typ av unionsrätt, med möjlighet att ytterst väcka talan om fördragsbrott vid Europeiska unionens domstol mot medlemsstater som inte fullföljer sina åtaganden.

Därutöver finns det sedan 1998 en särskild utvärderings- och övervakningsmekanism för att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket.[90] Denna mekanism förstärktes 2013 genom en förordning av Europeiska unionens råd. De nationella myndigheterna och kommissionen ansvarar gemensamt för genomförandet av denna mekanism. Under varje femårsperiod utvärderas alla medlemsstater minst en gång i enlighet med ett flerårigt utvärderingsprogram. Varje år antar kommissionen även ett årligt utvärderingsprogram som preciserar hur utvärderingen ska gå till. Utvärderingen omfattar alla delar av tillämpningen av Schengenregelverket och kan bestå av dels frågeformulär som skickas till de nationella myndigheterna, dels föranmälda eller oanmälda besök av expertgrupper på plats vid de inre eller yttre gränserna. Medlemsstaterna utser nationella experter till att delta i dessa expertgrupper tillsammans med företrädare för kommissionen. De nationella experterna får inte delta i utvärderingar av den medlemsstat de själva är verksamma i.[91]

Mot bakgrund av sina utvärderingar utarbetar de nationella experterna och kommissionens företrädare utvärderingsrapporter. Dessa rapporter kan innehålla förslag till åtgärder, som de nationella myndigheterna föreslås vidta för att förbättra tillämpningen av Schengenregelverket. Utvärderingsrapporterna översänds därefter till Europeiska unionens råd, som efter att ha antagit rekommendationerna översänder dem till Europaparlamentet och de nationella parlamenten. Inom tre månader måste den berörda medlemsstaten lägga fram en handlingsplan till rådet och kommissionen. Om den berörda medlemsstaten har allvarligt underlåtit sig att fullfölja sina förpliktelser enligt Schengenregelverket måste denna dock lägga fram sin handlingsplan redan inom en månad. Medlemsstaterna måste regelbundet hålla kommissionen underrättad om genomförandet av de nationella handlingsplanerna till dess att dessa är helt genomförda.[91]

Vid allvarliga brister som kan utgöra ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen eller den inre säkerheten inom hela Schengenområdet kan Europeiska unionens råd rekommendera en eller flera medlemsstater att införa tillfälliga inre gränskontroller i upp till sex månader, vilka kan förlängas i förnybara perioder av sex månader i taget till totalt två år.[91]

I november 2020 avslutades det första fleråriga utvärderingsprogrammet. Mellan 2015 och 2019 hade över 200 utvärderingsbesök genomförts, både i Schengenområdet och i 27 olika tredjeländer. Kommissionen antog under samma period 198 utvärderingsrapporter och rådet fastställde mer än 4 500 rekommendationer till medlemsstaterna.[92] Mot bakgrund av sina slutsatser för den första femårsperioden beslutade kommissionen att se över mekanismen med syfte att göra den mer effektiv.[93]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Towards European citizenship” (på engelska). Europeiska kommissionen. 2 juli 1975. http://aei.pitt.edu/5571/1/5571.pdf. Läst 13 mars 2021. 
 2. ^ ”Resolution (84/C 159/01)”. EGT C 159, 19.6.1984, s. 1–2. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:41984X0619. 
 3. ^ ”Proposal for a Council Directive on the easing of controls and formalities applicable to nationals of the Member States when crossing intra-Community borders (85/C 47/06)”. EGT C 47, 19.2.1985, s. 5–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51984PC0749. 
 4. ^ ”Amendment to the proposal for a Council Directive on the easing of controls and formalities applicable to nationals of the Member States when crossing intra-Community borders (85/C 131/06)”. EGT C 131, 30.5.1985, s. 5–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:51985PC0224. 
 5. ^ ”Written question No 884/84 by Mrs Elise Boot (PPE — NL) to the Commission of the European Communities (85/C 71/15)”. EGT C 71, 18.3.1985, s. 9–10. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1985:071:FULL. 
 6. ^ ”Förslag till rådets direktiv om avskaffande av kontroll av personer vid de inre gränserna”. Europeiska kommissionen. 12 juli 1995. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:51995PC0347. Läst 13 mars 2021. 
 7. ^ ”Domstolens beslut av den 11 juli 1996 i mål C-445/93: Europaparlamentet mot Europeiska gemenskapernas kommission med stöd av Republiken Frankrike och Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland”. EGT C 336, 9.11.1996, s. 15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:C1996/336/28. 
 8. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:42”. Sveriges regering. 16 december 1997. https://filedn.com/ljdBas5OJsrLJOq6KhtBYC4/forarbeten/prop/1997-98/prop-1997-98-42.pdf. Läst 2 april 2021. 
 9. ^ ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/894 av den 12 maj 2016 om en rekommendation om tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 151, 8.6.2016, s. 8–11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0894. 
 10. ^ ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/1989 av den 11 november 2016 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 306, 15.11.2016, s. 13–15. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1989. 
 11. ^ ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/246 av den 7 februari 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för det övergripande funktionssättet för Schengenområdet”. EUT L 36, 11.2.2017, s. 59–61. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0246. 
 12. ^ ”Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/818 av den 11 maj 2017 om en rekommendation om förlängning av tillfälliga kontroller vid de inre gränserna under exceptionella omständigheter som utgör en risk för Schengenområdets övergripande funktionssätt”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 73–75. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D0818. 
 13. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/820 av den 12 maj 2017 om proportionella poliskontroller och polissamarbete i Schengenområdet”. EUT L 122, 13.5.2017, s. 79–83. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H0820. 
 14. ^ ”Kommissionens rekommendation (EU) 2017/1804 av den 3 oktober 2017 om genomförandet av bestämmelserna i kodexen om Schengengränserna avseende tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna i Schengenområdet”. EUT L 259, 7.10.2017, s. 25–27. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1804. 
 15. ^ ”Greece 'seriously neglected' border controls, says EU” (på engelska). EUobserver. 27 januari 2016. https://euobserver.com/justice/132023. Läst 14 juli 2019. 
 16. ^ ”Tension grows between Brussels and Athens over Schengen rules” (på engelska). EurActiv.com. 28 januari 2016. https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/tension-grows-between-brussels-and-athens-over-schengen-rules/. Läst 14 juli 2019. 
 17. ^ ”EU imposes border demands on Greece” (på engelska). EUobserver. 12 februari 2016. https://euobserver.com/migration/132251. Läst 14 juli 2019. 
 18. ^ ”Council sets ’50 steps’ Athens should take to stay in Schengen” (på engelska). EurActiv.com. 12 februari 2016. https://www.euractiv.com/section/justice-home-affairs/news/council-sets-50-steps-athens-should-take-to-stay-in-schengen/. Läst 14 juli 2019. 
 19. ^ ”Greece gets two-week deadline for border plan” (på engelska). EUobserver. 12 april 2016. https://euobserver.com/migration/133016. Läst 14 juli 2019. 
 20. ^ ”Super-Frontex approved, acclaimed and decried” (på engelska). EurActiv.com. 7 juli 2016. https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/super-frontex-approved-acclaimed-and-decried/. Läst 14 juli 2019. 
 21. ^ [a b c d] ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/458 av den 15 mars 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller stärkandet av kontroller mot relevanta databaser vid de yttre gränserna”. EUT L 74, 18.3.2017, s. 1–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0458. 
 22. ^ ”EU starts systematic checks at external borders today” (på engelska). EurActiv.com. 7 april 2017. https://www.euractiv.com/section/politics/news/eu-starts-systematic-checks-at-external-borders-today/. Läst 14 juli 2019. 
 23. ^ ”EU starts border checks on everyone” (på engelska). EUobserver. 7 april 2017. https://euobserver.com/justice/137530. Läst 14 juli 2019. 
 24. ^ ”Situation at border crossings improves-border directive suspended” (på engelska). The Slovenia Times. 9 april 2017. http://www.sloveniatimes.com/situation-at-border-crossings-improves-as-border-directive-suspended. Läst 14 juli 2019. 
 25. ^ ”Overview of the current legislative proposals under the Finnish Presidency” (på engelska). Europeiska unionens råd. 25 november 2019. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14522-2019-INIT/en/pdf. Läst 2 januari 2020. 
 26. ^ [a b] ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om införande av screening av tredjelandsmedborgare vid de yttre gränserna och om ändring av förordningarna (EG) nr 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 och (EU) 2019/817”. Europeiska kommissionen. 23 september 2020. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:0e922ce2-ff62-11ea-b31a-01aa75ed71a1.0018.02/DOC_1&format=PDF. Läst 2 januari 2021. 
 27. ^ ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet: Covid-19 Tillfälliga restriktioner för icke nödvändiga resor till EU”. Europeiska kommissionen. 16 mars 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0115. Läst 29 juli 2020. 
 28. ^ ”Von der Leyen calls for ban on travel to EU” (på engelska). Politico. 16 mars 2020. https://www.politico.eu/article/von-der-leyen-calls-for-ban-on-travel-to-eu/. Läst 3 april 2020. 
 29. ^ ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet om bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU”. Europeiska kommissionen. 8 april 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0148. Läst 29 juli 2020. 
 30. ^ ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet om den andra bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU”. Europeiska kommissionen. 8 maj 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0222. Läst 29 juli 2020. 
 31. ^ ”Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet och rådet om den tredje bedömningen av tillämpningen av de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU”. Europeiska kommissionen. 11 juni 2020. https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8459f49c-abf0-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF. Läst 29 juli 2020. 
 32. ^ ”Rådets rekommendation (EU) 2020/912 av den 30 juni 2020 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner”. EUT L 208 I, 1.7.2020, s. 1–7. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H0912. 
 33. ^ ”Rådets rekommendation (EU) 2020/1052 av den 16 juli 2020 om ändring av rådets rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner”. EUT L 230, 17.7.2020, s. 26–28. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1052. 
 34. ^ ”Rådets rekommendation (EU) 2020/1144 av den 30 juli 2020 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner”. EUT L 248, 31.7.2020, s. 26–28. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1144. 
 35. ^ ”Rådets rekommendation (EU) 2020/1186 av den 7 augusti 2020 om ändring av rådets rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner”. EUT L 261, 11.8.2020, s. 83–85. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1186. 
 36. ^ ”Resor till och från EU under pandemin”. Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/travel-and-transportation-during-coronavirus-pandemic/travel-and-eu-during-pandemic_sv. Läst 29 juli 2020. 
 37. ^ ”Serbia and Montenegro off EU's safe travel list” (på engelska). EUobserver. 15 juli 2020. https://euobserver.com/tickers/148953. Läst 29 juli 2020. 
 38. ^ ”Förordning om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige”. Svensk författningssamling. 21 december 2020. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1258.pdf. Läst 2 januari 2021. 
 39. ^ ”Förordning om ändring i förordningen (2020:1258) om tillfälligt inreseförbud vid resor från Danmark eller Förenade kungariket till Sverige”. Svensk författningssamling. 23 december 2020. https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-12/SFS2020-1305.pdf. Läst 2 januari 2021. 
 40. ^ ”Rådets rekommendation (EU) 2020/2169 av den 17 december 2020 om ändring av rekommendation (EU) 2020/912 om de tillfälliga restriktionerna för icke nödvändiga resor till EU och ett eventuellt avskaffande av dessa restriktioner”. EUT L 431, 21.12.2020, s. 75–77. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H2169. 
 41. ^ ”Europa utan gränser - Schengenområdet”. Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_sv.pdf. Läst 14 juli 2019. 
 42. ^ ”Schengen Area” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen_en. Läst 14 juli 2019. 
 43. ^ [a b] ”Artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 6–8. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 44. ^ ”Artikel 22 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 19. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 45. ^ [a b c d] ”Artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 46. ^ ”Artikel 24 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 20. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 47. ^ [a b c d e f] ”Kapitel II i avdelning III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 20–24. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 48. ^ ”Artikel 22 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 24. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 49. ^ ”Artikel 2.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 610/2013 av den 26 juni 2013 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna), Schengenavtalets tillämpningskonvention, rådets förordningar (EG) nr 1683/95 och (EG) nr 539/2001 och Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 767/2008 och (EG) nr 810/2009”. EUT L 182, 29.6.2013, s. 9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0610. 
 50. ^ ”Artikel 45 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 33. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 51. ^ [a b] ”Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002”. EUT L 97, 9.4.2008, s. 72–84. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0300. 
 52. ^ Ett kommersiellt intresse kan vara att säkerställa att personliga flygbiljetter innehas av rätt person.
 53. ^ ”Punkt 5.1 i bilagan till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2320/2002 av den 16 december 2002 om införande av gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten”. EGT L 355, 30.12.2002, s. 11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2320. 
 54. ^ ”Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002”. EUT L 97, 9.4.2008, s. 77. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0300. 
 55. ^ [a b c] ”Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av kapitel III (gränskontroll) i förordning (EG) nr 562/2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. KOM(2010) 554. EUR-Lex. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0554:FIN:SV:PDF. 
 56. ^ ”Artikel 46 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen”. EUT L 269, 10.10.2013, s. 26. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0952. 
 57. ^ ”Member States’ notifications of the temporary reintroduction of border control at internal borders pursuant to Article 25 et seq. of the Schengen Borders Code” (på engelska). Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control/docs/ms_notifications_-_reintroduction_of_border_control_en.pdf. Läst 14 juli 2019. 
 58. ^ ”Covid-19 bends the rules on internal border controls: Yet another crisis undermining the Schengen acquis?” (på engelska). Utrikespolitiska institutet. 29 april 2020. https://www.fiia.fi/julkaisu/covid-19-bends-the-rules-on-internal-border-controls. Läst 5 maj 2020. 
 59. ^ ”Punkt 61 i domstolens dom (stora avdelningen) den 19 mars 2019 i mål C-444/17, Préfet des Pyrénées-Orientales mot Arib m.fl., ECLI:EU:C:2019:220, s. 13”. Rättsfallssamling för Europeiska unionen. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0564. 
 60. ^ [a b] ”Artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 9. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 61. ^ ”Gränskontroll av fritidsbåtar i Finland”. Gränsbevakningsväsendet. https://www.raja.fi/anvisningar/rad_till_batfolket/granskontroll_av_fritidsbatar. Läst 14 juli 2019. 
 62. ^ ”Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 9–10. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 63. ^ ”Europaparlamentets och rådets beslut nr 1105/2011/EU av den 25 oktober 2011 om förteckningen över resehandlingar som möjliggör passage av de yttre gränserna och i vilka en visering kan införas samt om införandet av en mekanism för upprättande av denna förteckning”. EUT L 287, 4.11.2011, s. 9–12. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D1105. 
 64. ^ ”Visa policy” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy_en. Läst 14 juli 2019. 
 65. ^ ”Bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1806 av den 14 november 2018 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav”. EUT L 303, 28.11.2018, s. 54–56. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1806. 
 66. ^ ”Bilaga IV i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex)”. EUT L 243, 15.9.2009, s. 33. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R0810. 
 67. ^ ”Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 11. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 68. ^ ”Artikel 10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 14. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 69. ^ [a b] ”Artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 11–13. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 70. ^ ”Securing Europe's External Borders - Systematic Checks at External Borders” (på engelska). Europeiska kommissionen. http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/securing-eu-borders/fact-sheets/docs/systematic_checks_at_external_borders_en.pdf. Läst 21 januari 2016. 
 71. ^ ”Artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 13–14. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 72. ^ ”Artikel 20 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 18–19. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 73. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2226 av den 30 november 2017 om inrättande av ett in- och utresesystem för registrering av in- och utreseuppgifter och av uppgifter om nekad inresa för tredjelandsmedborgare som passerar medlemsstaternas yttre gränser, om fastställande av villkoren för åtkomst till in- och utresesystemet för brottsbekämpande ändamål och om ändring av konventionen om tillämpning av Schengenavtalet och förordningarna (EG) nr 767/2008 och (EU) nr 1077/2011”. EUT L 327, 9.12.2017, s. 20–82. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2226. 
 74. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2225 av den 30 november 2017 om ändring av förordning (EU) 2016/399 vad gäller användningen av in- och utresesystemet”. EUT L 327, 9.12.2017, s. 1–19. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2225. 
 75. ^ ”How will the ETIAS system work?” (på engelska). etiasvisa.com. https://www.etiasvisa.com/etias-news/how-will-the-etias-system-work. Läst 14 juli 2019. 
 76. ^ ”Artikel 40 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 av den 9 mars 2016 om en unionskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna)”. EUT L 77, 23.3.2016, s. 26. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0399. 
 77. ^ ”Konsoliderad version av Europaparlamentets och rådets förordning nr 1931/2006 av den 20 december 2006 om lokal gränstrafik vid medlemsstaternas yttre landgränser och om ändring av bestämmelserna i Schengenkonventionen”. EUT L 405, 30.12.2006 (konsoliderad version: 2006R1931, 19.01.2012, s. 1–13). EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1931-20120119. 
 78. ^ ”Member States notified the following bilateral agreements” (på engelska). Europeiska kommissionen. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/policies/borders-and-visas/schengen/docs/notifications_under_article_19_en.pdf. Läst 14 juli 2019. 
 79. ^ ”Avtal om Konungariket Spaniens anslutning till konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna, undertecknad i Schengen den 19 juni 1990, till vilken Italienska republiken anslutit sig genom avtal undertecknat i Paris den 27 november 1990”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 69–75. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 80. ^ [a b] ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1896 av den 13 november 2019 om den europeiska gräns- och kustbevakningen och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1052/2013 och (EU) 2016/1624”. EUT L 295, 14.11.2019, s. 1–131. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1896. 
 81. ^ ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG”. EUT L 251, 16.9.2016, s. 1–76. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1624. 
 82. ^ ”European Border and Coast Guard: Council adopts revised regulation” (på engelska). Europeiska unionens råd. 8 november 2019. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/11/08/european-border-and-coast-guard-council-adopts-revised-regulation/. Läst 31 december 2019. 
 83. ^ ”Tighter border control by Frontex goes into effect” (på engelska). EUobserver. 5 december 2019. https://euobserver.com/tickers/146824. Läst 31 december 2019. 
 84. ^ ”Annual Risk Analysis 2014” (på engelska). Frontex. 5 maj 2014. http://frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Annual_Risk_Analysis_2014.pdf. Läst 6 januari 2016. 
 85. ^ ”Artikel 26 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 25. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 86. ^ ”Rådets direktiv 2001/51/EG av den 28 juni 2001 om komplettering av bestämmelserna i artikel 26 i konventionen om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985”. EGT L 187, 10.7.2001, s. 45–46. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0051. 
 87. ^ ”Artikel 40 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 29–30. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 88. ^ ”Artikel 41 i konvention om tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985 mellan regeringarna i Beneluxstaterna, Förbundsrepubliken Tyskland och Franska republiken om gradvis avskaffande av kontroller vid de gemensamma gränserna”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 30–32. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 89. ^ ”Avtal med Danmark om polisiärt samarbete i Öresundsregionen”. Sveriges internationella överenskommelser SÖ 2000:15, 1999-10-06, s. 1–24. Sveriges utrikesdepartement. http://www.regeringen.se/contentassets/803802ef7c7543c4a3b8a2f39beb7dd9/avtal-med-danmark-om-polisiart-samarbete-i-oresundsregionen. 
 90. ^ ”Verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen (SCH/Com-ex (98) 26 slutlig)”. EGT L 239, 22.9.2000, s. 138–143. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42000X0922(01). 
 91. ^ [a b c] ”Rådets förordning (EU) nr 1053/2013 av den 7 oktober 2013 om inrättande av en utvärderings- och övervakningsmekanism för kontroll av tillämpningen av Schengenregelverket och om upphävande av verkställande kommitténs beslut av den 16 september 1998 om inrättande av Ständiga kommittén för genomförande av Schengenkonventionen”. EUT L 295, 6.11.2013, s. 27–37. EUR-Lex. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1053. 
 92. ^ ”Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om funktionssättet för utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket i enlighet med artikel 22 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 Första årliga utvärderingsprogrammet (2015–2019)”. Europeiska kommissionen. 25 november 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0779. Läst 12 april 2021. 
 93. ^ ”First Schengen Forum: Towards a stronger and more resilient Schengen area” (på engelska). Europeiska kommissionen. 30 november 2020. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_2232. Läst 13 mars 2021. 
Europeiska flaggan EU-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.