Sveriges statsminister

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sveriges statsminister
Coat of arms of Sweden.svg
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Nuvarande
Stefan Löfven
sedan 3 oktober 2014
Regeringschef
Myndighetschef för Regeringskansliet
Titel 1876–1974 Hans Excellens
(Ännu i internationella sammanhang)
1975- Herr Statsminister
Residens Sagerska huset
Harpsund
Säte Rosenbad
Utses av 1876–1974: Konungen
(pro forma sedan 1910-talet)
1975–idag: Talmannen
(å riksdagens vägnar)
Underställd Sveriges riksdag
Mandatperiod Ingen begränsning
Förste innehavare Louis De Geer d.ä.
Inrättat 20 mars 1876
Ställföreträdare Nuvarande Margot Wallström Se även Statsministerns ställföreträdare
Lön 164 000 SEK/månad[1]
från 21 juni 2016
Webbplats www.regeringen.se

Sveriges statsminister är Konungariket Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för regeringskansliet. Statsministern väljs av riksdagen, sedan 1975 på talmannens förslag, och det är talmannen som utfärdar förordnandet å riksdagens vägnar.

Ämbetet som Sveriges statsminister inrättades den 20 mars 1876,[2] då det tidigare ämbetet justitiestatsminister delades upp i statsminister och justitieminister. Samtidigt ersattes utrikesstatsministern av utrikesministern.

Sedan 1995 har Sveriges statsminister haft sitt officiella residens i Sagerska huset som ligger i centrala Stockholm. Ämbetsinnehavaren har även tillgång till herrgården Harpsund i Södermanland, vilken fungerar som rekreationsbostad sedan den donerades för detta ändamål till riksdagen 1953.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1809 infördes i Sverige genom den nya regeringsformen titlarna justitiestatsminister och utrikesstatsminister, som ersatte den tidigare kanslipresidenten. Dessa var de främsta ledamöterna av statsrådet (regeringen) men hade inte ställning av regeringschef, vilket istället tillföll kungen. Utrikesstatsministern blev den högste ämbetsmannen inom Kunglig Majestäts kansli samtidigt som den informella positionen som den ledande ministern kunde flyta mellan olika statsråd, om nu en sådan position återfanns, men i och med Louis De Geers tillträde som justitiestatsminister 1858 började just denna post anses vara statsrådets främsta.

§5 Statsrådet skall bestå af tio ledamöter, bland hvilka Konungen utnämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Desse ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.
§34 Statsministern och Ministern för utrikes ärendena innehafve rikets högsta värdighet, och Statsråden den närmaste derintill. Ledamot af Statsrådet må icke tillika annat embete utöfva, ej heller några inkomster deraf uppbära. Justitieråd må ej tillika annat embete innehafva eller utöfva.
– §§5 & 34, 1809 års regeringsform i 1876 års lydelse[3]

Vid en reform av regeringsformen 1876 bestämdes det att det skulle finnas en statsminister, som skulle vara chef för statsrådet, medan ett annat statsråd blev chef för justitiedepartementet (och därmed kom att kallas justitieminister). Utrikesstatsministern blev minister för utrikes ärendena, i dagligt tal utrikesminister. Sveriges förste statsminister blev just Louis De Geer, som fram till dess hade varit justitiestatsminister. Han tillträdde posten den 20 mars 1876.[4]

Under åren 1876 till 1974 var statsministerns officiella titel "Hans Excellens statsministern". Totalt fanns det tre personer med excellenstitel "excellenserna", som förutom statsministern var ministern för utrikes ärendena och riksmarskalken. Den siste statsministern som i Sverige brukade excellenstiteln var Olof Palme.

Konungen förordnar om nytt val i hela riket till riksdagen (nyval), om statsministern begär det. Efter nyval må förordnande om sådant val ej ånyo meddelas förrän fem månader förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Har förordnande om nyval meddelats, må riksdagssession avbrytas. Beslut därom meddelas av Konungen på statsministerns begäran.
– §108, 1809 års regeringsform i 1969 års lydelse[3]

Ämbetet[redigera | redigera wikitext]

Uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Ceremoniell makt
Konungen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Län
Landsting
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverigeportalen

Statsministern har till främsta uppgift att leda regeringen och att utse dess statsråd. Statsministern har befogenhet att ensam tillsätta och avskeda statsråd och behöver inte riksdagens stöd för detta. Riksdagen kan dock när som helst välja att avsätta ett enskilt statsråd eller statsministern. Avsätts statsministern tvingas även hela regeringen avgå. Statsministern har också till uppgift att regelbundet hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Enligt regeringsformen[redigera | redigera wikitext]

 • Statsministern ska hålla Statschefen underrättad om rikets angelägenheter, och statschefen ska konsultera statsministern innan utlandsresa.[6]
 • Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern tillsätter statsråden.[7] En nytillträdd statsminister ska så snart som möjligt tillkännage sina nya statsråd inför riksdagen.[8]
 • Ett statsråd (inklusive statsminister) måste vara svensk medborgare och får inte ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba dennes förtroende[9].
 • Ett statsråd ska entledigas vid begäran till statsministern. Statsministern har rätt att entlediga statsråd efter eget tycke.[10] Om statsministern dör eller entledigas så entledigas samtliga statsråd av talmannen.[11]
 • Statsministern kan bland statsråden utse en ställföreträdare som kan tillfälligt rycka in för statsministern vid förhinder.[12]
 • För att biträda statsministern, statsråden och beredningen av regeringsärenden finns Regeringskansliet.[13]
 • Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträden.[14] Statsministern är sammankallande och ordförande vid regeringssammanträde och det krävs närvaro av minst 5 statsråd för beslutsförighet.[15]
 • Statsministern utser bland statsråden departementschefer.[16] Normalt är departementschefer föredragande vid regeringssammanträden för ärenden tillhörande sitt departement, men statsministern kan förordna att ärenden ska föredras av annat statsråd än departementschef.[17]
 • Författningar, propositioner och andra beslut ska för att äga giltighet skrivas under av statsministern eller annat statsråd "på regeringens vägnar".[18]
  • Genom förordning kan dock uppdras åt tjänsteman att skriva under handlingar "på regeringens vägnar".[19]
 • Statsministern ska när riket befinner sig i krig, om möjligt, informeras att Krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe.
  • Om Krigsdelegationens ledamöter hindras att mötas på grund av krigsförhållanden meddelas beslutet av regeringen.
  • Om riket befinner sig i krigsfara fattas beslut av statsministern i förening med sex av Utrikesnämndens ledamöter.[20]

Enligt riksdagsordningen[redigera | redigera wikitext]

 • Statsministern ska avge en regeringsförklaring vid riksmötets öppnade, om det inte finns särskilda skäl att avstå från detta.[21]
 • Statsministern bestämmer om annan än ledamot av Utrikesnämnden (inklusive suppleant, statsråd eller tjänsteman) får äga tillträde till nämndens möten som sker bakom lyckta dörrar.[22]

Europeiska unionen[redigera | redigera wikitext]

I egenskap av regeringschef företräder statsministern Sverige i Europeiska rådet, Europeiska unionens regelbundna ”toppmöten” mellan unionens stats- eller regeringschefer.

Arvode[redigera | redigera wikitext]

Arvodet för statsministern och övriga statsråd fastställs årligen av statsrådsarvodesnämnden, som är ett organ under riksdagen. Från och med 1 juli 2017 är statsministerns arvode 168 000 SEK per månad.[23]

Tidigare belopp[redigera | redigera wikitext]

Beloppen omräknade till ungefärligt penningvärde september 2015 inom parentes.[24]

 • 2016: 164 000 SEK
 • 2015: 160 000 SEK (161 700 SEK)
 • 2014: 156 000 SEK (156 300 SEK)
 • 2013: 152 000 SEK (152 000 SEK)
 • 2012: 148 000 SEK (147 900 SEK)
 • 2011: 144 000 SEK (145 200 SEK)
 • 2010: 140 000 SEK (144 900 SEK)
 • 2009: 135 000 SEK (141 500 SEK)
 • 2008: 131 000 SEK (136 900 SEK)
 • 2007: 126 000 SEK (136 200 SEK)
 • 2006: 121 000 SEK (133 700 SEK)
 • 2005: 116 000 SEK (129 900 SEK)
 • 2004: 111 000 SEK (124 900 SEK)
 • 2003: 106 000 SEK (119 700 SEK)
 • 2002: 102 000 SEK (117 400 SEK)
 • 2001: 97 000 SEK (114 000 SEK)
 • 2000: 93 000 SEK (112 000 SEK)
 • 1999: 88 000 SEK (107 000 SEK)
 • 1998: 83 000 SEK (101 400 SEK)
 • 1997: 80 000 SEK (97 600 SEK)
 • 1996: 75 000 SEK (92 000 SEK)
 • 1995: 65 000 SEK (80 100 SEK)
 • 1994: 65 000 SEK (82 100 SEK)
 • 1984: 24 000 SEK (52 600 SEK)

Lista över Sveriges statsministrar[redigera | redigera wikitext]

För statsministerämbetena före 1876, se Justitiestatsminister och Utrikesstatsminister.
Statsminister Tillträdde Avgick Parti Regering Ref
Louis De Geer 1818-1896 from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Louis De Geer d.ä. 20 mars 1876 19 april 1880   Partilös De Geer d.ä. II [25]
Arvid Posse.jpg
Arvid Posse 19 april 1880 13 juni 1883   Lantmannapartiet Posse [26]
Carl Johan Thyselius (Hildebrand Sveriges historia).jpg
Carl Johan Thyselius 13 juni 1883 16 maj 1884   Partilös Thyselius [27]
Oscar Robert Themptander (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg
Robert Themptander 16 maj 1884 6 februari 1888   Partilös Themptander [28]
Painting of Gillis Bildt.jpg
Gillis Bildt 6 februari 1888 12 oktober 1889   Partilös G. Bildt [29]
Gustaf Åkerhielm.jpg
Gustaf Åkerhielm 12 oktober 1889 10 juli 1891   Protektionistiska partiet Åkerhielm [30]
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Erik Gustaf Boström 10 juli 1891 12 september 1900   Lantmannapartiet Boström I [31]
Fredrik von Otter.jpg
Fredrik von Otter 12 september 1900 5 juli 1902   Partilös von Otter [32]
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg
Erik Gustaf Boström 5 juli 1902 13 april 1905   Lantmannapartiet Boström II [31][32]
JohanRamstedt.JPG
Johan Ramstedt 13 april 1905 2 augusti 1905   Partilös Ramstedt [32]
Christian Lundeberg.jpg
Christian Lundeberg 2 augusti 1905 7 november 1905   Protektionistiska partiet Lundeberg [32]
Karl Staaff.jpg
Karl Staaff 7 november 1905 29 maj 1906   Liberala samlingspartiet Staaff I [32]
Arvid Lindman.jpg
Arvid Lindman 29 maj 1906 7 oktober 1911   Lantmanna- och borgarepartiet Lindman I [32]
Karl Staaff.jpg
Karl Staaff 7 oktober 1911 17 februari 1914   Liberala samlingspartiet Staaff II [32]
Hjalmar Hammarskjöld.jpg
Hjalmar Hammarskjöld 17 februari 1914 30 mars 1917   Partilös Hammarskjöld [32]
Swartz, Carl i VJ 47 1916.jpg
Carl Swartz 30 mars 1917 19 oktober 1917   Nationella partiet Swartz [32]
Nils Eden.jpg
Nils Edén 19 oktober 1917 10 mars 1920   Liberala samlingspartiet Edén [32]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting 10 mars 1920 27 oktober 1920   Socialdemokraterna Branting I [32]
Louis De Geer 1854-1935.jpg
Louis De Geer d.y. 27 oktober 1920 23 februari 1921   Partilös De Geer d.y. [32]
Oscar von Sydow, statsminister.jpg
Oscar von Sydow 23 februari 1921 13 oktober 1921   Partilös von Sydow [32]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting 13 oktober 1921 19 april 1923   Socialdemokraterna Branting II [32]
Ernst Trygger portraited by Ivar Kamke.jpg
Ernst Trygger 19 april 1923 18 oktober 1924   Nationella partiet Trygger [32]
Hjalmar Branting.png
Hjalmar Branting 18 oktober 1924 24 januari 1925   Socialdemokraterna Branting III [32]
Rickard Sandler - Sveriges styresmän.jpg
Rickard Sandler 24 januari 1925 7 juni 1926   Socialdemokraterna Sandler [32]
Carl Gustaf Ekman.jpg
Carl Gustaf Ekman 7 juni 1926 2 oktober 1928   Frisinnade folkpartiet Ekman I [32]
Arvid Lindman.jpg
Arvid Lindman 2 oktober 1928 7 juni 1930   Lantmanna- och borgarepartiet Lindman II [32]
Carl Gustaf Ekman.jpg
Carl Gustaf Ekman 7 juni 1930 6 augusti 1932   Frisinnade folkpartiet Ekman II [32]
Felix Hamrin - Sveriges styresmän.jpg
Felix Hamrin 6 augusti 1932 24 september 1932   Frisinnade folkpartiet Hamrin [32]
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg
Per Albin Hansson 24 september 1932 19 juni 1936   Socialdemokraterna Hansson I [32]
Axel Pehrsson-Bramstorp, Scanpix.jpg
Axel Pehrsson-Bramstorp 19 juni 1936 28 september 1936   Bondeförbundet Pehrsson-Bramstorp [32]
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg
Per Albin Hansson 28 september 1936 6 oktober 1946 †   Socialdemokraterna Hansson II,
Hansson III,
Hansson IV
[32]
Östen Undén - Sveriges styresmän.jpg
Östen Undén (tf.)[n 1] 6 oktober 1946 11 oktober 1946   Socialdemokraterna Hansson IV  
Tage Erlander 1952.jpg
Tage Erlander 11 oktober 1946 14 oktober 1969   Socialdemokraterna Erlander I,
Erlander II,
Erlander III
[32]
Olof Palme 1974 (cropped).jpg
Olof Palme 14 oktober 1969 8 oktober 1976   Socialdemokraterna Palme I [32]
Falldin.JPG
Thorbjörn Fälldin 8 oktober 1976 18 oktober 1978   Centerpartiet Fälldin I [32]
Ola Ullsten.JPG
Ola Ullsten 18 oktober 1978 12 oktober 1979   Folkpartiet Ullsten [32]
Falldin.JPG
Thorbjörn Fälldin 12 oktober 1979 8 oktober 1982   Centerpartiet Fälldin II,
Fälldin III
[32]
Olof Palme 1974 (cropped).jpg
Olof Palme 8 oktober 1982 28 februari 1986 †   Socialdemokraterna Palme II [32]
Ingvar Carlsson på Idrottsgalan 2013.jpg
Ingvar Carlsson 1 mars 1986[n 2] 4 oktober 1991   Socialdemokraterna Carlsson I,
Carlsson II
[32]
Carl Bildt 2001-05-15.jpg
Carl Bildt 4 oktober 1991 7 oktober 1994   Moderaterna C. Bildt [32]
Ingvar Carlsson på Idrottsgalan 2013.jpg
Ingvar Carlsson 7 oktober 1994 22 mars 1996   Socialdemokraterna Carlsson III [32]
Goran Persson, Sveriges statsminister, under nordiskt statsministermotet i Reykjavik 2005.jpg
Göran Persson 22 mars 1996 6 oktober 2006   Socialdemokraterna Persson [32]
Fredrik Reinfeldt 12 Sept 2014.jpg
Fredrik Reinfeldt 6 oktober 2006 3 oktober 2014   Moderaterna Reinfeldt [32]
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Stefan Löfven 3 oktober 2014 nuvarande   Socialdemokraterna Löfven [33]

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Namn Födelse Ålder vid första tillträdet Ämbetstid Ålder vid senaste frånträdet Död Livslängd
De Geer, Louis 01Louis De Geer d.ä. 1818071818 juli 1818 21065&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0246.&&&&&0246 dagar 1491&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 dagar 22556&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 1896092424 september 1896 28558&&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Posse, ArvidArvid Posse 1820021515 februari 1820 21979&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 dagar 1150&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 23129&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 dagar 1901042424 april 1901 29653&&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Thyselius, Carl JohanCarl Johan Thyselius 181106088 juni 1811 26303&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 dagar 0338&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 dagar 26641&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 1891011111 januari 1891 29072&&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 år och &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 dagar
Themptander, RobertRobert Themptander 1844021414 februari 1844 14702&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 dagar 1361&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 dagar 16063&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 1897013030 januari 1897 19344&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351 dagar
Bildt, GillisGillis Bildt 1820101616 oktober 1820 24584&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 dagar 0614&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 dagar 25198&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 1894102424 oktober 1894 27036&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Åkerhielm, GustafGustaf Åkerhielm 1833062424 juni 1833 20564&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 dagar 0636&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 dagar 21200&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 dagar 190004022 april 1900 24388&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 dagar
Boström, Erik GustafErik Gustaf Boström 1842021111 februari 1842 18046&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149 dagar 4364&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 år och &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 dagar 23071&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 dagar 1907022121 februari 1907 23750&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar
Otter, Fredrik vonFredrik von Otter 1833041111 april 1833 24625&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar 0661&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 dagar 25286&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 dagar 191003099 mars 1910 28090&&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar
Ramstedt, JohanJohan Ramstedt 185211077 november 1852 19149&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 dagar 0111&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar 19260&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 dagar 1935031515 mars 1935 30077&&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 år och &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 dagar
Lundeberg, ChristianChristian Lundeberg 1842071414 juli 1842 23029&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 dagar 0097&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 dagar 23126&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116 dagar 1911111010 november 1911 25320&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar
Staaff, KarlKarl Staaff 1860012121 januari 1860 16726&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 dagar 1036&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 dagar 19750&&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 år och &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 dagar 191510044 oktober 1915 20344&&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 år och &&&&&&&&&&&&0256.&&&&&0256 dagar
Lindman, ArvidArvid Lindman 1862091919 september 1862 15957&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar 2570&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 24732&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 dagar 193612099 december 1936 27109&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar
Hammarskjöld, HjalmarHjalmar Hammarskjöld 186202044 februari 1862 19005&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 1137&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 dagar 19046&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 dagar 1953101212 oktober 1953 33487&&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 år och &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 dagar
Swartz, CarlCarl Swartz 185806055 juni 1858 21482&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 dagar 0203&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 dagar 21685&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 dagar 192611066 november 1926 24990&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar
Edén, NilsNils Edén 1871082525 augusti 1871 16856&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 0873&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 dagar 17729&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 1945061616 juni 1945 26958&&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 år och &&&&&&&&&&&&0295.&&&&&0295 dagar
Branting, HjamlarHjalmar Branting 1860112323 november 1860 21656&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 dagar 0882&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 dagar 23437&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 1925022424 februari 1925 23468&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar
De Geer, Louis 02Louis De Geer d.y. 1854112727 november 1854 24075&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0335.&&&&&0335 dagar 0119&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar 24194&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 dagar 1935022525 februari 1935 29309&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 dagar
Sydow, Oscar vonOscar von Sydow 1873071212 juli 1873 17392&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226 dagar 0232&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 dagar 17624&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar 1936081919 augusti 1936 23048&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 dagar
Trygger, ErnstErnst Trygger 1857102727 oktober 1857 23914&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 dagar 0548&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 dagar 24462&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 1943092323 september 1943 31376&&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 år och &&&&&&&&&&&&0331.&&&&&0331 dagar
Sandler, RickardRickard Sandler 1884012929 januari 1884 14970&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 0499&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar 15469&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 dagar 1964111212 november 1964 29507&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288 dagar
Ekman, Carl GustafCarl Gustaf Ekman 187210066 oktober 1872 19601&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&0244.&&&&&0244 dagar 1639&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 dagar 21853&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 1945061515 juni 1945 26549&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar
Hamrin, FelixFelix Hamrin 1875011414 januari 1875 21023&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205 dagar 0049&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 dagar 21072&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 dagar 1937112727 november 1937 22962&&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 år och &&&&&&&&&&&&0317.&&&&&0317 dagar
Hansson, Per AlbinPer Albin Hansson 1885102828 oktober 1885 17132&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar 5024&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 194610066 oktober 1946 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar
Pehrson-Bramstorp, AxelAxel Pehrson-Bramstorp 1883081919 augusti 1883 19297&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 0101&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 dagar 19398&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 dagar 1954021919 februari 1954 25751&&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 år och &&&&&&&&&&&&0184.&&&&&0184 dagar
Erlander, TageTage Erlander 1901061313 juni 1901 16556&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 dagar 8404&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 24960&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 dagar 1985062121 juni 1985 30689&&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Palme, OlofOlof Palme 1927013030 januari 1927 15598&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 dagar 3790&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 dagar 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar 1986022828 februari 1986 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar
Fälldin, ThorbjörnThorbjörn Fälldin 1926042424 april 1926 18430&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar 1832&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 dagar 20621&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar 2016072323 juli 2016 32963&&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 år och &&&&&&&&&&&&0238.&&&&&0238 dagar
Ullsten, OlaOla Ullsten 1931062323 juni 1931 17284&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 dagar 0359&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 dagar 17643&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar Lever ännu 31590&&&&&&&&&&&&&086.&&&&&086 år och &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 dagar (lever ännu)
Carlsson, IngvarIngvar Carlsson 193411099 november 1934 18740&&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 år och &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 dagar 2575&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 dagar 22414&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar Lever ännu 30355&&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083 år och &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 dagar (lever ännu)
Bildt, CarlCarl Bildt 1949071515 juli 1949 15421&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar 1099&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 16520&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 dagar Lever ännu 24993&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0156.&&&&&0156 dagar (lever ännu)
Persson, GöranGöran Persson 1949012020 januari 1949 17228&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 3850&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 21078&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 dagar Lever ännu 25169&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar (lever ännu)
Reinfeldt, FredrikFredrik Reinfeldt 196508044 augusti 1965 15038&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 år och &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 dagar 2919&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 dagar 17957&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 dagar Lever ännu 19129&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 dagar (lever ännu)
Löfven, StefanStefan Löfven 1957072121 juli 1957 20893&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 dagar 01172&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 dagar Regerande statsminister Lever ännu 22065&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0150.&&&&&0150 dagar (lever ännu)

Tidigare statsministrar som återkommit som annat statsråd[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer en lista över tidigare statsministrar som har tjänstgjort som statsråd under en annan statsminister.

 • Arvid Lindman, utrikesminister 1917 (statsminister 1906–1911, 1928–1930)
 • Ernst Trygger, utrikesminister 1928–1930 (statsminister 1923–1924)
 • Rickard Sandler, utrikesminister 1932–1936, 1936–1939 (statsminister 1925–1926)
 • Axel Pehrsson-Bramstorp, jordbruksminister 1936–1945 (statsminister juni–september 1936)
 • Ola Ullsten, utrikesminister 1979–1982 (statsminister 1978–1979)
 • Carl Bildt, utrikesminister 2006–2014 (statsminister 1991–1994)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Efter Per-Albin Hanssons död fungerade Östen Undén som tillförordnad statsminister, i sin egenskap av regeringens andre excellens och minister för utrikes ärendena, fram till dess att Tage Erlander svurits in i ämbetet.
 2. ^ Efter Olof Palmes död fungerade Ingvar Carlsson som tillförordnad statsminister fr.o.m. den 1 mars 1986 t.o.m. den 12 mars 1986, då han formellt utsågs till statsminister av riksdagen.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Statsrådens arvoden höjs”. riksdagen.se. http://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2016/jun/21/statsradens-arvoden-hojs/. 
 2. ^ ”World Statesmen”. http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html. Läst 25 juni 2011. 
 3. ^ [a b] Regeringsformen 1809 med ändringar 1809-1974, SNS, hämtad 2012-04-15.
 4. ^ de Geer, Louis (1906). ”Å nyo statsminister (1875-1876)”. Minnen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. sid. 187-202 
 5. ^ "Nikita Chrusjtjov charmar svenskarna". Sveriges Radio. Läst 2012-04-15.
 6. ^ RF 5 kap 3 §
 7. ^ RF 6 kap 1 §
 8. ^ RF 6 kap 6 §
 9. ^ RF 6 kap 2 §
 10. ^ RF 6 kap 8 §
 11. ^ RF 6 kap 9§
 12. ^ RF 6 kap 10 §
 13. ^ RF 7 kap 1 §
 14. ^ [a b] RF 7 kap 3 §
 15. ^ RF 7 kap 4§
 16. ^ RF 7 kap 7§
 17. ^ RF 7 kap 5 §
 18. ^ RF 7 kap 7 §
 19. ^ Ibid.
 20. ^ RF 15 kap 2 §
 21. ^ RO 1 kap 4 §
 22. ^ RO 8 kap 8 §
 23. ^ ”Nya arvoden för statsråden”. Pressmeddelande. Stadsrådsarvodesnämnden. 15 juni 2017. http://www.riksdagen.se/sv/press/pressmeddelanden/2017/jun/15/nya-arvoden-for-statsraden/. Läst 6 december 2017. 
 24. ^ ”Prisomräknaren”. Arkiverad från originalet den 6 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151006160647/http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33777/Prisomraknaren--rakna-pa-inflationen/. Läst 14 oktober 2015. 
 25. ^ Thermænius, Edvard, ”Louis G De Geer”, Svenskt biografiskt lexikon, "10:e", Riksarkivet, s. 519 
 26. ^ Söderpalm, Sven Anders, ”Arvid R F Posse”, Svenskt biografiskt lexikon, "29:e", Riksarkivet, s. 459 
 27. ^ Linder, Nils, red. (1875-1899), ”Thyselius, Karl Johan”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 243-244 
 28. ^ Linder, Nils, red. (1875-1899), ”Themptander, Oscar Robert”, Nordisk familjebok, "16:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 145-147 
 29. ^ Hallendorff, O., ”D A Gillis Bildt”, Svenskt biografiskt lexikon, "4:e", Riksarkivet, s. 318 
 30. ^ Linder, Nils, red. (1875-1899), ”Åkerhielm, Johan Gustaf Nils Samuel”, Nordisk familjebok, "18:e" (1:a), Stockholm: Gernandts förlag, s. 391-392 
 31. ^ [a b] Boëthius, Simon, ”Erik Gustaf Boström”, Svenskt biografiskt lexikon, "5:e", Riksarkivet, s. 540 
 32. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai] Sveriges regeringar under 100 år, Regeringskansliet, arkiverad från ursprungsadressen den 7 januari 2015, https://web.archive.org/web/20150107175608/http://www.regeringen.se/sb/d/4393, läst 25 juli 2015 
 33. ^ Sverige har fått en ny regering, Sveriges riksdag, 2 oktober 2014, http://www.riksdagen.se/sv/Start/Aktuellt/Riksdagen-rostar-om-forslaget-till-statsminister/, läst 25 juli 2015 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]