Sveriges statsminister

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Sveriges statsminister
Lilla riksvapnet - Riksarkivet Sverige.png
Stefan Löfven edited and cropped.jpg
Nuvarande
Stefan Löfven
sedan 3 oktober 2014
Regeringschef
Myndighetschef för Regeringskansliet
Titel 1876–1974 Hans Excellens
(Ännu i internationella sammanhang)
Residens Sagerska huset
Harpsund
Säte Rosenbad
Utses av 1876–1974: Konungen
(pro forma sedan 1910-talet)
1975–idag: Talmannen
(riksdagens vägnar)
Underställd Sveriges riksdag
Mandatperiod Ingen begränsning
Förste innehavare Louis De Geer d.ä.
Inrättat 20 mars 1876
Ställföreträdare Vice statsministern
Lön 156 000 SEK/månad[1]
1 juli 2014 – 31 juni 2015
Webbplats www.regeringen.se

Sveriges statsminister är Konungariket Sveriges regeringschef. Statsministern leder regeringen, vars statsråd utses av statsministern, samt är myndighetschef för regeringskansliet. Statsministern väljs av riksdagen, sedan 1975 på talmannens förslag och det är talmannen som utfärdar förordnandet på riksdagens vägnar.

Ämbetet som Sveriges statsminister inrättades den 20 mars 1876,[2] då det tidigare ämbetet justitiestatsminister delades upp i statsminister och justitieminister. Samtidigt ersattes utrikesstatsministern av utrikesministern.

Sedan 1995 har Sveriges statsminister haft sitt officiella residens i Sagerska huset som ligger i centrala Stockholm. Ämbetsinnehavaren har även tillgång till herrgården Harpsund i Södermanland, vilken fungerar som rekreationsbostad sedan den donerades för detta ändamål till riksdagen 1953.

Historia[redigera | redigera wikitext]

1809 infördes i Sverige genom den nya regeringsformen titlarna justitiestatsminister och utrikesstatsminister, som ersatte den tidigare kanslipresidenten. Dessa var de främsta ledamöterna av statsrådet (regeringen) men hade inte ställning av regeringschef, vilket istället tillföll kungen. Utrikesstatsministern blev den högste ämbetsmannen inom Kunglig Majestäts kansli samtidigt som den informella positionen som den ledande ministern kunde flyta mellan olika statsråd, om nu en sådan position återfanns, men i och med Louis De Geers tillträde som justitiestatsminister 1858 började just denna post anses vara statsrådets främsta.

§5 Statsrådet skall bestå af tio ledamöter, bland hvilka Konungen utnämne en att vara Statsminister och Statsrådets främste ledamot. Desse ega att alla i Statsrådet förekommande ärenden öfvervara. Ej må fader och son eller bröder på en gång vara ledamöter af Statsrådet.
§34 Statsministern och Ministern för utrikes ärendena innehafve rikets högsta värdighet, och Statsråden den närmaste derintill. Ledamot af Statsrådet må icke tillika annat embete utöfva, ej heller några inkomster deraf uppbära. Justitieråd må ej tillika annat embete innehafva eller utöfva.
— §§5 & 34, 1809 års regeringsform i 1876 års lydelse[3]

Vid en reform av regeringsformen 1876 bestämdes det att det skulle finnas en statsminister, som skulle vara chef för statsrådet, medan ett annat statsråd blev chef för justitedepartementet (och därmed kom att kallas justitieminister). Utrikesstatsministern blev minister för utrikes ärendena, i dagligt tal utrikesminister. Sveriges förste statsminister blev just Louis De Geer, som fram till dess hade varit justitiestatsminister. Han tillträdde posten den 20 mars 1876.[4]

Under åren 1876 till 1974 var statsministerns officiella titel "Hans Excellens statsministern". Totalt fanns det tre personer med excellenstitel "excellenserna", som förutom statsministern var ministern för utrikes ärenden och riksmarskalken. Den siste statsministern som i Sverige brukade excellenstiteln var Olof Palme.

Konungen förordnar om nytt val i hela riket till riksdagen (nyval), om statsministern begär det. Efter nyval må förordnande om sådant val ej ånyo meddelas förrän fem månader förflutit från den nyvalda riksdagens första sammanträde. Har förordnande om nyval meddelats, må riksdagssession avbrytas. Beslut därom meddelas av Konungen på statsministerns begäran.
— §108, 1809 års regeringsform i 1969 års lydelse[3]

Ämbetsuppgifter[redigera | redigera wikitext]

Sveriges statsskick
Sveriges riksvapen
Denna artikel ingår i en artikelserie
Grundlagarna
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen
Lagstiftande makt
Riksdagen
Riksdagsordningen
Riksdagens talman
Riksdagens utskott
Riksbanken
Riksrevisionen
Ceremoniell makt
Statschefen
Verkställande makt
Regeringen
Statsministern
Statsråden
Regeringskansliet
Förvaltningsmyndigheterna
Dömande makt
Domstolsväsen
Högsta domstolen
Högsta förvaltningsdomstolen
Administrativ indelning
Län
Landsting
Kommuner
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Post- och Inrikes Tidningar
Svensk författningssamling
Sverige-portalen

Statsministern har till främsta uppgift att leda regeringen och att utse dess statsråd. Statsministern har befogenhet att ensam tillsätta och avskeda statsråd och behöver inte riksdagens stöd för detta. Riksdagen kan dock när som helst välja att avsätta ett enskilt statsråd eller statsministern. Avsätts statsministern tvingas även hela regeringen avgå. Statsministern har också till uppgift att regelbundet hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.

Enligt regeringsformen[redigera | redigera wikitext]

 • Statsministern ska hålla Statschefen underrättad om rikets angelägenheter, och statschefen ska konsultera statsministern innan utlandsresa.[6]
 • Regeringen består av statsministern och övriga statsråd. Statsministern tillsätter statsråden.[7] En nytillträdd statsminister ska så snart som möjligt tillkännage sina nya statsråd inför riksdagen.[8]
 • Ett statsråd (inklusive statsminister) måste vara svensk medborgare och får inte ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba dennes förtroende[9].
 • Ett statsråd ska entledigas vid begäran till statsministern. Statsministern har rätt att entlediga statsråd efter eget tycke.[10] Om statsministern dör eller entledigas så entledigas samtliga statsråd av talmannen.[11]
 • Statsministern kan bland statsråden utse en ställföreträdare som kan tillfälligt rycka in för statsministern vid förhinder.[12]
 • För att biträda statsministern, statsråden och beredningen av regeringsärenden finns Regeringskansliet.[13]
 • Regeringsärenden avgörs av regeringen vid regeringssammanträden.[14] Statsministern är sammankallande och ordförande vid regeringssammanträde och det krävs närvaro av minst 5 statsråd för beslutsförighet.[15]
 • Statsministern utser bland statsråden departementschefer.[16] Normalt är departementschefer föredragande vid regeringssammanträden för ärenden tillhörande sitt departement, men statsministern kan förordna att ärenden ska föredras av annat statsråd än departementschef.[17]
 • Författningar, propositioner och andra beslut ska för att äga giltighet skrivas under av statsministern eller annat statsråd "på regeringens vägnar".[18]
  • Genom förordning kan dock uppdras åt tjänsteman att skriva under handlingar "på regeringens vägnar".[19]
 • Statsministern ska när riket befinner sig i krig, om möjligt, informeras att Krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe.
  • Om Krigsdelegationens ledamöter hindras att mötas på grund av krigsförhållanden meddelas beslutet av regeringen.
  • Om riket befinner sig i krigsfara fattas beslut av statsministern i förening med sex av Utrikesnämndens ledamöter.[20]

Enligt riksdagsordningen[redigera | redigera wikitext]

 • Statsministern ska avge en regeringsförklaring vid riksmötets öppnade, om det inte finns särskilda skäl att avstå från detta.[21]
 • Statsministern bestämmer om annan än ledamot av Utrikesnämnden (inklusive suppleant, statsråd eller tjänsteman) får äga tillträde till nämndens möten som sker bakom lyckta dörrar.[22]

Arvode[redigera | redigera wikitext]

Arvodet för statsministern och övriga statsråd fastställs årligen av statsrådsarvodesnämnden, som är ett organ under riksdagen. Från och med 1 juli 2015 är statsministerns arvode 160 000 SEK per månad.[1]

Tidigare belopp[redigera | redigera wikitext]

Beloppen omräknade till ungefärligt penningvärde juli 2012 inom parentes.[23]

 • 2015: 160 000 SEK
 • 2014: 156 000 SEK
 • 2013: 152 000 SEK
 • 2012: 148 000 SEK (148 161 SEK)
 • 2011: 144 000 SEK (144 800 SEK)
 • 2010: 140 000 SEK (144 500 SEK)
 • 2009: 135 000 SEK (141 100 SEK)
 • 2008: 131 000 SEK (136 600 SEK)
 • 2007: 126 000 SEK (135 900 SEK)
 • 2006: 121 000 SEK (133 400 SEK)
 • 2005: 116 000 SEK (129 500 SEK)
 • 2004: 111 000 SEK (124 500 SEK)
 • 2003: 106 000 SEK (119 400 SEK)
 • 2002: 102 000 SEK (117 000 SEK)
 • 2001: 97 000 SEK (113 800 SEK)
 • 2000: 93 000 SEK (111 700 SEK)
 • 1999: 88 000 SEK (106 800 SEK)
 • 1998: 83 000 SEK (101 200 SEK)
 • 1997: 80 000 SEK (97 400 SEK)
 • 1996: 75 000 SEK (91 800 SEK)
 • 1995: 65 000 SEK (79 900 SEK)
 • 1994: 65 000 SEK (80 700 SEK)
 • 1984: 24 000 SEK (52 500 SEK)

Lista över Sveriges statsministrar[redigera | redigera wikitext]

För statsministerämbetena före 1876, se Justitiestatsminister och Utrikesstatsminister.

Porträtt Namn
(Född–Död)
Ämbetsperiod Politiskt parti Riksdagsval Regering Monark
Tillträdde Avgick Varaktighet
Louis De Geer 1818-1896 from Hildebrand Sveriges historia.jpg Louis De Geer d.ä.
(1818–1896)
20 mars 1876 19 april 1880 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 dagar Oberoende liberal 1878 De Geer d.ä. Oscar II of Sweden 1898.jpg
Oscar II
(1872–1907)
Arvid Posse.jpg Arvid Posse
(1820–1901)
19 april 1880 13 juni 1883 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar Lantmannapartiet 1881 Posse
Carl Johan Thyselius (Hildebrand Sveriges historia).jpg Carl Johan Thyselius
(1811–1891)
13 juni 1883 16 maj 1884 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 dagar Oberoende konservativ Thyselius
Oscar Robert Themptander (from Hildebrand, Sveriges historia).jpg Robert Themptander
(1844–1897)
16 maj 1884 6 februari 1888 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 dagar Oberoende liberal 1884
1887 (vår)
1887 (höst)
Themptander
Gillis Bildt.jpg Gillis Bildt
(1820–1894)
6 februari 1888 12 oktober 1889 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 dagar Oberoende konservativ G. Bildt
Gustaf Åkerhielm.jpg Gustaf Åkerhielm
(1833–1900)
12 oktober 1889 10 juli 1891 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 dagar Protektionistiska partiet 1890 Åkerhielm
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg Erik Gustaf Boström
(1842–1907)
10 juli 1891 12 september 1900 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 år och &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 dagar Lantmannapartiet 1893
1896
1899
Boström I
Fredrik von Otter.jpg Fredrik von Otter
(1833–1910)
12 september 1900 5 juli 1902 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 dagar Oberoende von Otter
E G Boström from Hildebrand Sveriges historia.jpg Erik Gustaf Boström
(1842–1907)
5 juli 1902 13 april 1905 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 dagar Lantmannapartiet 1902 Boström II
JohanRamstedt.JPG Johan Ramstedt
(1852–1935)
13 april 1905 2 augusti 1905 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar Oberoende Ramstedt
Christian Lundeberg.jpg Christian Lundeberg
(1842–1911)
2 augusti 1905 7 november 1905 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 dagar Protektionistiska partiet Lundeberg
AvF-LS
Karl Staaff.jpg Karl Staaff
(1860–1915)
7 november 1905 29 maj 1906 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 dagar Liberala samlingspartiet 1905 Staaff I
LS
Arvid Lindman.jpg Arvid Lindman
(1862–1936)
29 maj 1906 7 oktober 1911 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131 dagar Lantmanna- och borgarepartiet 1908 Lindman I
AvF
Gustaf V av Sverige.jpg
Gustaf V
(1907–1950)
Karl Staaff.jpg Karl Staaff
(1860–1915)
7 oktober 1911 17 februari 1914 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0133.&&&&&0133 dagar Liberala samlingspartiet 1911 Staaff II
LS
Hjalmar Hammarskjöld.jpg Hjalmar Hammarskjöld
(1862–1953)
17 februari 1914 30 mars 1917 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 dagar Oberoende konservativ Mar. 1914
Sep. 1914
Hammarskjöld
Swartz, Carl i VJ 47 1916.jpg Carl Swartz
(1858–1926)
30 mars 1917 19 oktober 1917 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 dagar Nationella partiet Swartz
N
Nils Eden.jpg Nils Edén
(1871–1945)
19 oktober 1917 10 mars 1920 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 dagar Liberala samlingspartiet 1917 Edén
LS-S
Hjalmar Branting.png Hjalmar Branting
(1860–1925)
10 mars 1920 27 oktober 1920 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0231.&&&&&0231 dagar Socialdemokraterna Branting I
S
Louis De Geer 1854-1935.jpg Louis De Geer d.y.
(1854–1935)
27 oktober 1920 23 februari 1921 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar Oberoende liberal 1920 De Geer d.y.
Oscar von Sydow.jpg Oscar von Sydow
(1873–1936)
23 februari 1921 13 oktober 1921 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 dagar Oberoende konservativ von Sydow
Hjalmar Branting.png Hjalmar Branting
(1860–1925)
13 oktober 1921 19 april 1923 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0188.&&&&&0188 dagar Socialdemokraterna 1921 Branting II
S
Ernst Trygger, prime minister of Sweden.jpg Ernst Trygger
(1857–1943)
19 april 1923 18 oktober 1924 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 dagar Nationella partiet Trygger
N
Hjalmar Branting.png Hjalmar Branting
(1860–1925)
18 oktober 1924 24 januari 1925 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098 dagar Socialdemokraterna 1924 Branting III
S
Rickard Sandler - Sveriges styresmän.jpg Rickard Sandler
(1884–1964)
24 januari 1925 7 juni 1926 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar Socialdemokraterna Sandler
S
Carl Gustaf Ekman.jpg Carl Gustaf Ekman
(1872–1945)
7 juni 1926 2 oktober 1928 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 dagar Frisinnade folkpartiet Ekman I
FF-L
Arvid Lindman.jpg Arvid Lindman
(1862–1936)
2 oktober 1928 7 juni 1930 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 dagar Lantmanna- och borgarepartiet 1928 Lindman II
AvF
Carl Gustaf Ekman.jpg Carl Gustaf Ekman
(1872–1945)
7 juni 1930 6 augusti 1932 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 dagar Frisinnade folkpartiet Ekman II
FF
Felix Hamrin - Sveriges styresmän.jpg Felix Hamrin
(1875–1937)
6 augusti 1932 24 september 1932 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 dagar Frisinnade folkpartiet Hamrin
FF
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg Per Albin Hansson
(1885–1946)
24 september 1932 19 juni 1936 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0269.&&&&&0269 dagar Socialdemokraterna 1932 Hansson I
S
Axel Pehrsson-Bramstorp.jpg Axel Pehrsson-Bramstorp
(1883–1954)
19 juni 1936 28 september 1936 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 dagar Bondeförbundet Pehrsson-Bramstorp
Bf
Per Albin Hansson - Sveriges styresmän.jpg Per Albin Hansson
(1885–1946)
28 september 1936 13 december 1939 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar Socialdemokraterna 1936 Hansson II
SBf
13 december 1939 31 juli 1945 1940
1944
Hansson III
SBfAvFFP
31 juli 1945 6 oktober 1946 Hansson IV
S
Tage Erlander 1952.jpg Tage Erlander
(1901–1985)
11 oktober 1946 1 oktober 1951 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar Socialdemokraterna 1948 Erlander I
S
Gustaf VI Adolf av Sverige som kronprins.jpg
Gustaf VI Adolf
(1950–1973)
1 oktober 1951 31 oktober 1957 1952
1956
Erlander II
SBf
31 oktober 1957 14 oktober 1969 1958
1960
1964
1968
Erlander III
S
Olof Palme.png Olof Palme
(1927–1986)
14 oktober 1969 8 oktober 1976 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 år och &&&&&&&&&&&&0360.&&&&&0360 dagar Socialdemokraterna 1970
1973
Palme I
S
Carl XVI Gustaf.jpg
Carl XVI Gustaf
(1973–)
Falldin.JPG Thorbjörn Fälldin
(1926–)
8 oktober 1976 18 oktober 1978 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar Centerpartiet 1976 Fälldin I
CMFP
Ola Ullsten.JPG Ola Ullsten
(1931–)
18 oktober 1978 12 oktober 1979 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 dagar Folkpartiet Ullsten
FP
Falldin.JPG Thorbjörn Fälldin
(1926–)
12 oktober 1979 22 maj 1981 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar Centerpartiet 1979 Fälldin II
CMFP
22 maj 1981 8 oktober 1982 Fälldin III
CFP
Olof Palme.png Olof Palme
(1927–1986)
8 oktober 1982 28 februari 1986[a] &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 dagar Socialdemokraterna 1982
1985
Palme II
S
Ingvar Carlsson.jpg Ingvar Carlsson
(1934–)
13 mars 1986[b] 27 februari 1990 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 dagar Socialdemokraterna 1988 Carlsson I
S
27 februari 1990 4 oktober 1991 Carlsson II
S
Carl Bildt 2001-05-15.jpg Carl Bildt
(1949–)
4 oktober 1991 7 oktober 1994 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar Moderaterna 1991 C. Bildt
MCFPKD
Ingvar Carlsson.jpg Ingvar Carlsson
(1934–)
7 oktober 1994 22 mars 1996 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar Socialdemokraterna 1994 Carlsson III
S
Göran Persson.jpg Göran Persson
(1949–)
22 mars 1996 6 oktober 2006 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar Socialdemokraterna 1998
2002
Persson
S
Fredrik-reinfeldt-alliance-cropped.jpg Fredrik Reinfeldt
(1965–)
6 oktober 2006 3 oktober 2014 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 dagar Moderaterna 2006
2010
Reinfeldt
MCFPKD
Stefan Löfven edited and cropped.jpg Stefan Löfven
(1957–)
3 oktober 2014 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0273.&&&&&0273 dagar Socialdemokraterna 2014 Löfven
SMP
 1. ^ Mördad i ämbetet
 2. ^ Efter Olof Palmes död fungerade Ingvar Carlsson som tillförordnad statsminister från 1 till 12 mars, då han formellt utsågs till statsminister av riksdagen.

Statistik[redigera | redigera wikitext]

Namn Födelse Ålder vid första tillträdet Ämbetstid Ålder vid senaste frånträdet Död Livslängd
De Geer, Louis 01Louis De Geer d.ä. 1818071818 juli 1818 21065&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0246.&&&&&0246 dagar 1491&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 dagar 22556&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 1896092424 september 1896 28558&&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Posse, ArvidArvid Posse 1820021515 februari 1820 21979&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 dagar 1150&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 23129&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118 dagar 1901042424 april 1901 29653&&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 år och &&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 dagar
Thyselius, Carl JohanCarl Johan Thyselius 181106088 juni 1811 26303&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 dagar 0338&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0338.&&&&&0338 dagar 26641&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 1891011111 januari 1891 29072&&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079 år och &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 dagar
Themptander, RobertRobert Themptander 1844021414 februari 1844 14702&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&&092.&&&&&092 dagar 1361&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&0266.&&&&&0266 dagar 16063&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 1897013030 januari 1897 19344&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0351.&&&&&0351 dagar
Bildt, GillisGillis Bildt 1820101616 oktober 1820 24584&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113 dagar 0614&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0248.&&&&&0248 dagar 25198&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 1894102424 oktober 1894 27036&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Åkerhielm, GustafGustaf Åkerhielm 1833062424 juni 1833 20564&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110 dagar 0636&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0271.&&&&&0271 dagar 21200&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 dagar 190004022 april 1900 24388&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0282.&&&&&0282 dagar
Boström, Erik GustafErik Gustaf Boström 1842021111 februari 1842 18046&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149 dagar 4364&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 år och &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 dagar 23071&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 dagar 1907022121 februari 1907 23750&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar
Otter, Fredrik vonFredrik von Otter 1833041111 april 1833 24625&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar 0661&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0296.&&&&&0296 dagar 25286&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 dagar 191003099 mars 1910 28090&&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar
Ramstedt, JohanJohan Ramstedt 185211077 november 1852 19149&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0157.&&&&&0157 dagar 0111&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar 19260&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0268.&&&&&0268 dagar 1935031515 mars 1935 30077&&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082 år och &&&&&&&&&&&&0128.&&&&&0128 dagar
Lundeberg, ChristianChristian Lundeberg 1842071414 juli 1842 23029&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 dagar 0097&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097 dagar 23126&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116 dagar 1911111010 november 1911 25320&&&&&&&&&&&&&069.&&&&&069 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar
Staaff, KarlKarl Staaff 1860012121 januari 1860 16726&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0290.&&&&&0290 dagar 1036&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0306.&&&&&0306 dagar 19750&&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 år och &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 dagar 191510044 oktober 1915 20344&&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 år och &&&&&&&&&&&&0256.&&&&&0256 dagar
Lindman, ArvidArvid Lindman 1862091919 september 1862 15957&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar 2570&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 24732&&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067 år och &&&&&&&&&&&&0261.&&&&&0261 dagar 193612099 december 1936 27109&&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar
Hammarskjöld, HjalmarHjalmar Hammarskjöld 186202044 februari 1862 19005&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 dagar 1137&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 dagar 19046&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 dagar 1953101212 oktober 1953 33487&&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091 år och &&&&&&&&&&&&0250.&&&&&0250 dagar
Swartz, CarlCarl Swartz 185806055 juni 1858 21482&&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 år och &&&&&&&&&&&&0298.&&&&&0298 dagar 0203&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0203.&&&&&0203 dagar 21685&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0136.&&&&&0136 dagar 192611066 november 1926 24990&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0154.&&&&&0154 dagar
Edén, NilsNils Edén 1871082525 augusti 1871 16856&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 dagar 0873&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 dagar 17729&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 1945061616 juni 1945 26958&&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073 år och &&&&&&&&&&&&0295.&&&&&0295 dagar
Branting, HjamlarHjalmar Branting 1860112323 november 1860 21656&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108 dagar 0882&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 år och &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152 dagar 23437&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 1925022424 februari 1925 23468&&&&&&&&&&&&&064.&&&&&064 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar
De Geer, Louis 02Louis De Geer d.y. 1854112727 november 1854 24075&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0335.&&&&&0335 dagar 0119&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0119.&&&&&0119 dagar 24194&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088 dagar 1935022525 februari 1935 29309&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090 dagar
Sydow, Oscar vonOscar von Sydow 1873071212 juli 1873 17392&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226 dagar 0232&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232 dagar 17624&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&&093.&&&&&093 dagar 1936081919 augusti 1936 23048&&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 år och &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 dagar
Trygger, ErnstErnst Trygger 1857102727 oktober 1857 23914&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174 dagar 0548&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182 dagar 24462&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0357.&&&&&0357 dagar 1943092323 september 1943 31376&&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085 år och &&&&&&&&&&&&0331.&&&&&0331 dagar
Sandler, RickardRickard Sandler 1884012929 januari 1884 14970&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 år och &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 dagar 0499&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar 15469&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0129.&&&&&0129 dagar 1964111212 november 1964 29507&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&0288.&&&&&0288 dagar
Ekman, Carl GustafCarl Gustaf Ekman 187210066 oktober 1872 19601&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&0244.&&&&&0244 dagar 1639&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 år och &&&&&&&&&&&&0178.&&&&&0178 dagar 21853&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 1945061515 juni 1945 26549&&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072 år och &&&&&&&&&&&&0252.&&&&&0252 dagar
Hamrin, FelixFelix Hamrin 1875011414 januari 1875 21023&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0205.&&&&&0205 dagar 0049&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 dagar 21072&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0254.&&&&&0254 dagar 1937112727 november 1937 22962&&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 år och &&&&&&&&&&&&0317.&&&&&0317 dagar
Hansson, Per AlbinPer Albin Hansson 1885102828 oktober 1885 17132&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 år och &&&&&&&&&&&&0332.&&&&&0332 dagar 5024&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 år och &&&&&&&&&&&&0276.&&&&&0276 dagar 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar 194610066 oktober 1946 22257&&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 år och &&&&&&&&&&&&0343.&&&&&0343 dagar
Pehrson-Bramstorp, AxelAxel Pehrson-Bramstorp 1883081919 augusti 1883 19297&&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 år och &&&&&&&&&&&&0305.&&&&&0305 dagar 0101&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0101.&&&&&0101 dagar 19398&&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 år och &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 dagar 1954021919 februari 1954 25751&&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 år och &&&&&&&&&&&&0184.&&&&&0184 dagar
Erlander, TageTage Erlander 1901061313 juni 1901 16556&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&0120.&&&&&0120 dagar 8404&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 24960&&&&&&&&&&&&&068.&&&&&068 år och &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 dagar 1985062121 juni 1985 30689&&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 år och &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 dagar
Palme, OlofOlof Palme 1927013030 januari 1927 15598&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257 dagar 3790&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0137.&&&&&0137 dagar 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar 1986022828 februari 1986 21579&&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059 år och &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 dagar
Fälldin, ThorbjörnThorbjörn Fälldin 1926042424 april 1926 18430&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar 1832&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 år och &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 dagar 20621&&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 år och &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167 dagar Lever ännu 32577&&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089 år och &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070 dagar (lever ännu)
Ullsten, OlaOla Ullsten 1931062323 juni 1931 17284&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&0117.&&&&&0117 dagar 0359&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0359.&&&&&0359 dagar 17643&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 år och &&&&&&&&&&&&0111.&&&&&0111 dagar Lever ännu 30691&&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 år och &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 dagar (lever ännu)
Carlsson, IngvarIngvar Carlsson 193411099 november 1934 18740&&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 år och &&&&&&&&&&&&0112.&&&&&0112 dagar 2575&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 dagar 22414&&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 år och &&&&&&&&&&&&0134.&&&&&0134 dagar Lever ännu 29456&&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080 år och &&&&&&&&&&&&0236.&&&&&0236 dagar (lever ännu)
Bildt, CarlCarl Bildt 1949071515 juli 1949 15421&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 år och &&&&&&&&&&&&&081.&&&&&081 dagar 1099&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 år och &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 dagar 16520&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 år och &&&&&&&&&&&&&084.&&&&&084 dagar Lever ännu 24094&&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065 år och &&&&&&&&&&&&0353.&&&&&0353 dagar (lever ännu)
Persson, GöranGöran Persson 1949012020 januari 1949 17228&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 år och &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062 dagar 3850&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 år och &&&&&&&&&&&&0198.&&&&&0198 dagar 21078&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0259.&&&&&0259 dagar Lever ännu 24270&&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066 år och &&&&&&&&&&&&0164.&&&&&0164 dagar (lever ännu)
Reinfeldt, FredrikFredrik Reinfeldt 196508044 augusti 1965 15038&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 år och &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063 dagar 2919&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 år och &&&&&&&&&&&&0362.&&&&&0362 dagar 17957&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&&060.&&&&&060 dagar Lever ännu 18230&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 år och &&&&&&&&&&&&0333.&&&&&0333 dagar (lever ännu)
Löfven, StefanStefan Löfven 1957072121 juli 1957 20893&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074 dagar 00273&&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 år och &&&&&&&&&&&&0273.&&&&&0273 dagar 21166&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 dagar Lever ännu 21166&&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057 år och &&&&&&&&&&&&0347.&&&&&0347 dagar (lever ännu)

Tidigare statsministrar som återkommit som annat statsråd[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer en lista över tidigare statsministrar som har tjänstgjort som statsråd under en annan statsminister.

 • Arvid Lindman, utrikesminister 1917 (statsminister 1906–1911, 1928–1930)
 • Ernst Trygger, utrikesminister 1928–1930 (statsminister 1923–1924)
 • Rickard Sandler, utrikesminister 1932–1936, 1936–1939 (statsminister 1925–1926)
 • Axel Pehrsson-Bramstorp, jordbruksminister 1936–1945 (statsminister juni–september 1936)
 • Ola Ullsten, utrikesminister 1979–1982 (statsminister 1978–1979)
 • Carl Bildt, utrikesminister 2006–2014 (statsminister 1991–1994)

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] ”Statsrådsarvoden och avgångsersättningar”. Regeringen.se. http://www.regeringen.se/sb/d/16796/a/206451. 
 2. ^ ”World Statesmen”. http://www.worldstatesmen.org/Sweden.html. Läst 25 juni 2011. 
 3. ^ [a b] Regeringsformen 1809 med ändringar 1809-1974, SNS, hämtad 2012-04-15.
 4. ^ de Geer, Louis (1906). ”Å nyo statsminister (1875-1876)”. Minnen. Stockholm: P. A. Norstedt & Söners Förlag. Sid. 187-202 
 5. ^ "Nikita Chrusjtjov charmar svenskarna". Sveriges Radio. Läst 2012-04-15.
 6. ^ RF 5 kap 3 §
 7. ^ RF 6 kap 1 §
 8. ^ RF 6 kap 6 §
 9. ^ RF 6 kap 2 §
 10. ^ RF 6 kap 8 §
 11. ^ RF 6 kap 9§
 12. ^ RF 6 kap 10 §
 13. ^ RF 7 kap 1 §
 14. ^ [a b] RF 7 kap 3 §
 15. ^ RF 7 kap 4§
 16. ^ RF 7 kap 7§
 17. ^ RF 7 kap 5 §
 18. ^ RF 7 kap 7 §
 19. ^ Ibid.
 20. ^ RF 15 kap 2 §
 21. ^ RO 1 kap 4 §
 22. ^ RO 8 kap 8 §
 23. ^ ”Prisomräknaren”. Statistiska centralbyrån. http://www.scb.se/Pages/PricesCrib.aspx?id=258649. Läst 25 oktober 2012. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]