Objektivism (Ayn Rand)

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För värdeobjektivism, se Värderealism.

Objektivism är den filosofi som rysk-amerikanska filosofen och författaren Ayn Rand myntade.

Sammanfattningsvis menar objektivismen att mänskliga varelser, genom att använda sina sinnen, kan göra sig medvetna om en objektiv verklighet, att förnuft är det väsentliga för att bearbeta perceptioner, samt att det moraliska syftet med var och ens liv bör vara att sträva efter att tillgodose sitt eget rationella egenintresse för att på så vis uppnå "lycka", och att det enda helt moraliskt godtagbara politiska systemet är fullkomlig laissez-faire-kapitalism, där man endast tillåter regeringen att - specifikt i syfte, samt med den praktiskt mätbara funktionen - ge varje enstaka medborgare ett ökat skydd mot mer godtyckliga former av våld genom att tillhandahålla domstol, polis och militär. Genom att individen lämnas fri från våld och åsiktsubventionering, kan den med grund i negativ frihet växa som människa genom att utveckla sin filosofi, välja sina ändamål, samt - i de fall då han eller hon beslutar detta vara praktiskt - samarbeta på frivillig basis.

Rand beskriver objektivismen som en filosofi "för att leva på jorden", med utgångspunkt i verkligheten och med sin egen långsiktiga "lycka" som mål. Ett huvudsakligt inslag i objektivismen är ett fokus på den mänskliga potentialen att leva som individ. Rand skrev:

Min filosofi går i grund och botten ut på att människan är ett heroiskt väsen, med den egna lyckan som det moraliska syftet med sitt liv, med produktiva bedrifter som sitt ädlaste göromål och förnuftet som sitt enda absoluta.[1]

Objektivismens namn härstammar från konceptet att äkta "kunskaper" och "värden" måste anses vara "objektiva"; därmed inte "intrinsikala", isolerade från verkligheten eller på godtyckliga grunder "subjektivt" accepterade, "skapade av [ens] känslor, begär, 'intuition', eller nycker". Istället är riktigt formade begrepp och värden objektiva i betydelsen att de möter de specifika (kognitiva och/eller biocentriska) behoven av en individuell mänsklig person. Riktiga begrepp och värden är, som Rand uttryckte det, "bestämda av verklighetens natur, men måste upptäckas av det mänskliga medvetandet". I och med detta förhåller sig Objektivismen öppen för nya kunskaper inom filosofi och forskning, samtidigt som den redan existerande filosofin kan anses vara ett slutet ("färdigställt") filosofiskt system.

Åsikten att objektivismen är ett slutet system försvaras idag främst av Leonard Peikoff, som är Ayn Rands arvtagare och grundaren av The Ayn Rand Institute. Grundaren av den konkurrerande organisationen The Atlas Society, David Kelly, företräder dock åsikten att objektivismen som så snarare är ett öppet system och att tolerans för oliktänkande är en viktig kognitiv egenskap.[2][3]

Objektivistiska principer[redigera | redigera wikitext]

Vid en boksignering blev Rand en gång tillfrågad att sammanfatta sin filosofi. Många använder denna 'förenklade' beskrivning, som den officiella sammanfattningen av objektivismens grunder.[4]

Metafysik: objektiv verklighet[redigera | redigera wikitext]

De grundläggande lärosatserna i den objektivistiska metafysiken är (1) tillvarons företräde, (2) identitetslagen (Aristoteles "A är A"), och (3) medvetandets axiom. Dessutom (4) kausalitetslagen som är en naturlig följd av identitetslagen. Tillvarons företräde gör gällande att verkligheten (universum, det som är) existerar oberoende av mänskligt medvetande. Identitetslagen gör gällande att det som existerar är kvalitativt bestämt, det vill säga, har en bestämd, begränsad natur. Medvetandets axiom är påståendet att man är medvetande. Kausalitetslagen gör gällande att saker handlar i enlighet med sin natur. Samtliga dessa påståenden är enligt objektivismen axiomatiska. Enligt objektivismen är beviset för ett påstående att det både (a) är själv-evident och (b) inte sammanhängande kan förnekas, eftersom alla argument mot påståendet skulle behöva anta att påståendet är sant.

Acceptansen av ovanstående premisser innebär enligt Ayn Rand ett avståndstagande ifrån alla former av vidskepelse & nycker som baseras på övernaturlig tro.

Kunskapsteori: förnuft[redigera | redigera wikitext]

Objektivismens kunskapsteori, likt objektivismens andra grenar, fanns alla tillgängliga i någon form sedan Och världen skälvde publicerades. Dock blev den i sin helhet förklarad i Rands Introduction to Objectivist Epistomology (1967). Rand såg kunskapsläran som central i hennes filosofi, en gång påpekandes, "Jag är inte i första hand en förespråkare av kapitalism, utan av egoism; och jag är inte i första hand en förespråkare för egoism, utan för förnuft. Om man erkänner förnuftets överlägsenhet och tillämpar det konsekvent, följer det övriga på detta".[källa behövs]

Enligt den objektivistiska kunskapsteorin kan en människa, genom användandet av sina sinnen och en process av tänkande, nå absolut kunskap om sin omgivning. Därmed tar Objektivismen avstånd från skepticism. Vidare hävdar den att inget som inte har nåtts med objektiva, förnuftiga metoder kan vara sann kunskap, och tar avstånd från tro eller "intuition" som en metod för att nå kunskap.

Rand menade också att all kunskap är induktiv, eller vilar på induktion. Således är även logiken som objektivismen grundar sig på induktiv, men kan inte vara ett logiskt argument mot någon denna.

Etisk egoism[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Etisk egoism

Den objektivistiska etiken är baserad på teorin att varje person är moraliskt skyldig att handla i egenintresse. Den säger också att det är moraliskt riktigt att vara självisk, och att ingen kan kräva av andra människor att de ska bortse från sitt egenintresse. Kritiker hävdar att etisk egoism tillåter skadandet av andra. Ayn Rand hävdade dock att det inte finns några värden - dvs nettovinster - som kan rättfärdiga att kuva andra genom våld och tvång, eftersom parasitism är ohållbar och därmed irrationell. Etisk egoism innebär alltså att leva sitt liv på ett sådant sätt att ens egen lycka och andra tillgångar i ens liv inte står i konflikt med andra personers intressen. Detta är, i andemening, den grundläggande regeln i kapitalismen, som Ayn Rand förespråkade. Ett citat från Och världen skälvde sammanfattar hur Rands syn på egoism också innebär en respekt för andra människors egenintresse:

"Jag svär – vid mitt liv och vid min kärlek till livet – att jag aldrig kommer att leva för någon annan människas skull, eller begära att någon annan människa skall leva för min skull."

Politik: individuella rättigheter och kapitalism[redigera | redigera wikitext]

Övergången från den objektivistiska etiken till den objektivistiska teorin om politik bygger på begreppet rättigheter. En "rättighet", enligt objektivismen, är en moralisk princip som både definierar och sanktionerar en varelses frihet att handla inom ett socialt eller samhälleligt sammanhang. Objektivismen anser att endast mänskliga individer har rättigheter; det finns, i den objektivistiska synen, inget sådant som "kollektiva rättigheter" som inte kan reduceras till en uppsättning individuella rättigheter, inte heller djurs rättigheter eller eventuella människors rättigheter. Dessa rättigheter kan endast inskränkas av den offentliga makten och endast för den som genom tvångsmakt förgripit sig på andras rättigheter. Objektivismen stödjer följaktligen rätten till abort och menar att livet, och därmed de mänskliga rättigheterna, börjar vid födseln. Ayn Rand menade att även rätten till liv kan begränsas för de som med berått mod förgripit sig på andras rätt till liv och betraktade därför dödsstraff som moraliskt acceptabelt, men medgav att det ligger en stor fara i att ge den offentliga makten rätt att avsluta liv med berått mod, och föredrog därför andra påföljder.

Vidare är objektivismen mycket specifik beträffande uppsättningen "individuella rättigheter" som finns; som sådan, är den objektivistiska listan på individuella rättigheter avsevärt olik de som antas av de flesta stater, till exempel.

Trots att objektivismen inte använder begreppet "naturrätt", är de rättigheter den erkänner baserade direkt på den natur mänskliga varelser har som beskrivna i objektivismens metafysik, kunskapslära och etik. Eftersom mänskliga varelser måste fatta beslut för att kunna överleva som mänskliga varelser, är det grundläggande kravet på en mänsklig varelse frihet att fatta, och handla efter, sitt eget oberoende, förnuftiga omdöme i enlighet med sitt egenintresse.

För att säkra dessa rättigheter till liv, frihet och egendom förespråkar objektivismen i praktiken en nattväktarstat. För att kunna finansiera denna utan beskattning föreslog Ayn Rand att individer och företag mot en liten avgift skulle kunna försäkra sina affärskontrakt så att staten skulle garantera deras genomförande. Som bieffekt skulle staten då även få nödvändiga resurser till att beskydda alla andras rätt till liv, frihet och egendom.

Alltså, sammanfattar objektivismen, är den grundläggande rättigheten för en mänsklig varelse rätten till liv. Med denna fras menar objektivismen att agera i förmån för ens eget liv - inte rätten att ha ens liv skyddat, eller att ha ens överlevnad garanterad, genom ofrivilliga ansträngningar från andra mänskliga varelser. Detta leder oss, enligt objektivismen, vidare till rätten till egendom, vilken alltid är antagen representera produkten av ens egna ansträngningar; enligt detta synsätt, kan en persons rätt till liv inte innefatta rätten att förfoga över en annan persons privata egendom, under några som helst omständigheter. Enligt objektivismen har man rätt att överföra sin egen egendom till vem helst man vill för vad helst för anledning man finner, men en sådan överföring är enbart etisk ifall den är utförd under sådana villkor att båda parter frivilligt medger en sådan transaktion, utan tvång och av båda parter med förväntningen att transaktionen gynnar dem.

Objektivismen förespråkar även guldmyntfot.

Konst: romantisk realism[redigera | redigera wikitext]

Ayn Rand definierade sina egna romaner som romantisk realism (en term som hon själv myntat). Hon betraktade romantiken som den främsta skolan inom litteraturen, eftersom den, enligt Rand, visade en värld "not as it is, but as it could and should be" - ett uttryck som hon hämtat ifrån Aristoteles. Romanticismen innebär dessutom implicit att människan har fri vilja, och inte från premissen att hon är en "lekboll för gudarna" eller blott och bart en "produkt av arv och/eller miljö", vilket stod i stark strid med den dåvarande naturalismen som litterär skola (Ayn Rand uttryckte dock ibland en viss uppskattning för enskilda naturalistiska författare, som till exempel Sinclair Lewis).

Hennes favoriter och föredömen som författare var Victor Hugo och (med vissa förbehåll) Fjodor Dostojevskij.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Ayn Rand mötte under sina verksamma år mycket högljudd kritik både från konservativa och progressiva politiker, samt inte minst från religiösa ledare. Det fanns gott om punkter att kritisera hennes filosofi på från meningsmotståndare både på vänster- och högerkanten. Ayn Rand ansåg själv att de olika grupperna när de tävlade om att kritisera henne, mest av allt visade allmänheten hur lika varandra de faktiskt var.

Anarkokapitalistisk kritik[redigera | redigera wikitext]

Anarkokapitalister hävdar att objektivismens etik och dess syn på rättigheter är oförenlig med en stat, även en nattväktarstat. Roy Childs skrev bland annat i ett brev till Ayn Rand att hon borde välja att stödja anarkokapitalismen istället för den minarkism som hon omfamnade. Vissa objektivister anser dock sig också vara anarkokapitalister, och ser det som en bättre ståndpunkt. Ayn Rand tog dock starkt avstånd ifrån både traditionella anarkister och anarko-kapitalisterna (hon kallade dem bland annat för "högerhippies") och underströk att anarkismen är en kollektivistisk lära. Rands stöd för offentligt våldsmonopol och ensamrätt till försvars-, polis- och domstolsväsen (så som det ser ut i de flesta moderna rättsstater), var lika grundligt som det totala motståndet mot statlig inblandning i näringslivet.

En anarkokapitalistisk inriktning som tar stöd i Objektivismen kallas populärt Anarko-objektivism (ibland "Anarkobjektivism"). Anhängare anser sig acceptera Objektivismens fundamentala principer, men tar avstånd från Ayn Rands vurmande för minarkismen. [5][6][7][8]

Ett utryck som vissa anarko-objectivister använder för sin icke-statliga och icke-kollectivistiska form av privat regering är "kooperativagorism", vilken bygger på den utomparlamentariska strategin med samma namn. Uttrycket lånar suffix från Samuel Edward Konkins ideologi agorismen, vilken förespråkade avståndstagande från den statligt kontrollerade ekonomin till fördel för migrerandet till svarta marknader. Kooperativagorister har dock inte någon sådan given preferens för den ena marknadsplatsen över den andra.

Personer som identifierar sig som objektivister[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "About the Author", efterord till Och världen skälvde
 2. ^ ”Is Ayn Rand’s philosophy a “closed system”? « Podcast « Peikoff”. www.peikoff.com. http://www.peikoff.com/2010/05/03/ayn-rands-philosophy-a-closed-system/. Läst 25 juli 2016. 
 3. ^ ”Fact and Value”. https://ari.aynrand.org/issues/culture-and-society/religion-and-morality/Fact-and-Value. Läst 25 juli 2016. 
 4. ^ Introducing Objectivism The Ayn Rand Institute
 5. ^ ”Anarcho-Objectivism: A Rational Love Story”. 4 april 2014. http://objectivistgirl.com/2014/04/anarcho-objectivism/. Läst 25 juli 2016. 
 6. ^ ”Anarcho objectivism | A beginners guide to AnarchObjectivism”. anarchobjectivist.wordpress.com. https://anarchobjectivist.wordpress.com/tag/anarcho-objectivism/. Läst 25 juli 2016. 
 7. ^ ”A beginners guide to AnarchObjectivism” (på en-US). A beginners guide to AnarchObjectivism. https://anarchobjectivist.wordpress.com/. Läst 25 juli 2016. 
 8. ^ ”AnarchObjectivism. Genus: Objectivism. Differentia: Anarchism. Radicals for Capitalism • /r/AnarchObjectivism”. reddit. https://www.reddit.com/r/AnarchObjectivism/. Läst 25 juli 2016. 
 9. ^ ”Why Is This Man Smiling?” (på en-US). 1 april 2007. http://www.fastcompany.com/59260/why-man-smiling. Läst 25 juli 2016. 
 10. ^ ”Ford Hall Forum - Wikipedia founder Jimmy Wales on Ayn Rand, art, and making money”. https://www.youtube.com/watch?v=qxxddBY-Vwo. Läst 25 juli 2016. 
 11. ^ Terror, Jude. ”Clueless Zack Snyder Baffled by Criticism, Considers Batman v. Superman a Watchmen Sequel” (på en-US). http://www.theouthousers.com/index.php/news/134849-clueless-zack-snyder-baffled-by-criticism-considers-batman-v-superman-a-watchmen-sequel.html. Läst 26 juli 2016. 
 12. ^ Kaufman, Scott Eric. ”Ayn Rand’s warped superheroes: Of course Zack Snyder’s vision of “greatness” owes everything to “The Fountainhead””. Salon. http://www.salon.com/2016/03/18/ayn_rands_warped_superheroes_of_course_zack_snyders_vision_of_greatness_owes_everything_to_the_fountainhead/. Läst 26 juli 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]