Wikipedia:Tabeller

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Manual Attack-page.svg

Tabeller är ett verktyg för att komplettera artiklar med information som inte lämpar sig att skrivas i löpande text. Denna artikel beskriver hur tabeller utformas, och även när de är lämpliga att använda.

När tabeller bör användas[redigera | redigera wikitext]

Tabeller kan med fördel användas i artiklar för att göra en stor mängd information mer lättöverskådlig. En tabell kan i många fall ställa upp information på ett sätt som gör den lättare att uppfatta än om den skulle skrivas i löpande text.

En generell regel är dock att man bör undvika att använda tabeller så länge de inte verkligen behövs. Detta eftersom tabeller ofta gör redigering svårare för ovana användare. En lista kan vara ett bättre alternativ till exempel om tabellen bara skulle innehålla en eller två kolumner, men har nackdelen att de inte kan göras möjliga för användaren att sortera.

Tabeller används även ibland för bildgallerier, när bilderna behöver kunna justeras exakt i storlek.

Wikikod[redigera | redigera wikitext]

Grunder[redigera | redigera wikitext]

För att skapa en tabell så behöver man först förstå grunden i hur en tabell är uppbyggd. Delarna i en tabell är:

  • Titel – En rubrik ovanför tabellen
  • Rader – De horisontella delarna i en tabell
  • Kolumner – De vertikala delarna i en tabell
  • Celler – Vad som blir där en rad och en kolumn möts
  • Rubrikceller – En speciell typ av celler som fungerar som rubriker för att förklara innehållet i en kolumn eller rad

Av dessa så är endast 3 av dem nödvändiga:

  • Rader
  • Kolumner
  • Celler

Den klurigaste biten med att skapa tabeller är att alla rader måste ha lika många kolumner. Detta kan man lösa genom att ge en cell attributen colspan med ett värde motsvarande antalet kolumner som den ska ta upp, men mer om det längre ner.

Användning[redigera | redigera wikitext]

För att starta en tabell med wikisyntax skriver man {| och för att avsluta den skriver man |}. Båda dessa måste skrivas på nya rader, annars så vet inte wikisyntaxtolken hur den ska tolka koden och det blir fel.

För att starta en ny rad i en tabell med wikisyntax använder man sig av |-. Detta behövs dock inte på den första raden då wikisyntaxtolken själv förstår att det ska vara en ny rad där. Även denna måste placeras på en ny rad.

För att skapa en cell eller kolumn skriver man | om man gör det på en ny rad. Om den istället skrivs på samma rad som en annan cell skriver man ||.

Att skapa rubrikceller liknar sättet som man skapar nya celler med, men i stället för | använder man sig av !. En rubrikcell som kommer efter en annan cell, på samma rad i koden, inleds med !!.

Ibland kan man vilja sätta en titel på sin tabell. Detta görs genom att man överst i tabellen, direkt efter {|, börjar en rad med |+ följt av det man vill ha som titel på sin tabell.

När man ger en tabell ett attribut med ett värde så skriver man dessa direkt efter och på samma rad som {|, dvs {| class="wikitable" style="float:right;" för att skapa en tabell som är formaterad efter standarden för Wikipediatabeller och som flyter åt höger, för mer information om style-attributen, se Cascading Style Sheets.

Klassen wikitable definierar ett standardutseende som används av de flesta tabeller på Wikipedia för att åstadkomma en enhetlig utformning. Klassen sortable gör att läsaren kan sortera tabellens innehåll efter valfri kolumn. Exempeltabellens stilattribut anger att all text ska vara kursiv och centrerad i tabellcellerna om inget annat anges. Genom att tabellens höger- och vänstermarginaler sätts till automatisk maximal bredd centreras tabellen på sidan.

En titelrubrik, som normalt visas centrerad över tabellen, kan anges. Detta görs med syntaxen |+ (lodrätt streck och plustecken).

Enkel tabell[redigera | redigera wikitext]

Nedan följer ett exempel på en tabell med grundläggande egenskaper. Exemplet visar båda de sätt på vilket man kan avdela celler. Vilket sätt som är lämpligast att använda väljer man själv.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Wikikod
{| class="wikitable"
|+Titel
|-
! Rubrik 1 !! Rubrik 2 !! Rubrik 3
|-
| Cell på rad 1 under rubrik 1
| Cell på rad 1 under rubrik 2
| Cell på rad 1 under rubrik 3
|-
| Cell på rad 2 under rubrik 1 || Cell på rad 2 under rubrik 2 || Cell på rad 2 under rubrik 3
|}
Resultat
Titel
Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3
Cell på rad 1 under rubrik 1 Cell på rad 1 under rubrik 2 Cell på rad 1 under rubrik 3
Cell på rad 2 under rubrik 1 Cell på rad 2 under rubrik 2 Cell på rad 2 under rubrik 3

Tabell med celler av varierande storlek[redigera | redigera wikitext]

Ibland kan det vara önskvärt att vissa celler i en tabell upptar flera rader eller kolumner. Detta kan på ett relativt enkelt sätt åstadkommas genom att skriva in parametrar på de berörda cellernas rader. Om man vill att en cell ska ta upp mer än en rad skriver man in rowspan= "x", där x är en siffra som anger det antal rader som cellen ska uppta. Vill man att en cell ska ta upp mer än en kolumn skriver man in colspan= "x" där x är en siffra som anger hur många kolumner cellen ska uppta. Efter dessa parametrar måste man avdela med ett | innan man skriver tabellens innehåll, samma tecken används även i rubrikceller.

När man använder dessa parametrar är det viktigt att tänka på att inte skriva något på raderna för de celler som ersätts av dem som har en annan storlek. Om man exempelvis använder en cell som tar upp två kolumner ska man alltså inte skriva något på raden för cellen till höger om denna. På samma sätt ska man om man använder en cell som tar upp två rader inte skriva något på raden för cellen under denna.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Wikikod
{| class="wikitable"
! Rubrik 1
! Rubrik 2
! Rubrik 3
|-
| colspan= "2" | Cell som tar upp två kolumner
| rowspan= "3" | Cell som tar upp tre rader
|-
| Cell på rad 2 under rubrik 1
| Cell på rad 2 under rubrik 2
|-
| Cell på rad 3 under rubrik 1
| Cell på rad 3 under rubrik 2
|}
Resultat
Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3
Cell som tar upp två kolumner Cell som tar upp tre rader
Cell på rad 2 under rubrik 1 Cell på rad 2 under rubrik 2
Cell på rad 3 under rubrik 1 Cell på rad 3 under rubrik 2

Tabeller innehållande celler med olika stilar[redigera | redigera wikitext]

För att anpassa tabeller efter vad man vill använda dem till kan man ge celler olika stilar. Exempel på sådant är var i cellen man vill att texten ska stå, cellens storlek, och speciell bakgrunds- eller textfärg i cellen.

För att ge en cell en stil skriver man på cellens rad style="x", där x är den stil man vill ge cellen. Flera stilegenskaper kan anges efter style=. Dessa skall då vara åtskilda av semikolon och stå inom samma citationstecken, alltså style="x1; x2; xn"

Om man ändrar bredden på en cell kommer hela kolumnen att få samma bredd, och ändrar man höjden på en cell kommer hela raden att den inställda höjden.

Färger kan skrivas in antingen som text, exempelvis "blue" eller som HTML-färger med nummertecken före, exempelvis "#0000FF".

På samma sätt som i föregående exempel måste man avdela med ett | innan man skriver tabellens innehåll.

Nedan följer ett exempel på en tabell som innehåller celler med olika stilar. Vissa av cellerna har flera stil-parametrar, och även varierande storlek, för att beskriva hur man kombinerar olika parametrar.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Wikikod
{| class="wikitable"
! Rubrik 1
! Rubrik 2
! Rubrik 3
|-
| style="color: purple" | Cell med lila textfärg
| style="background-color:yellow" | Cell med gul bakgrundsfärg
| style="color: purple; background-color: yellow" | Cell med lila text och gul bakgrund
|-
| style="text-align:center" | Centrerad text
| style="text-align:right" | Högerjusterad text
| rowspan= "2" style="text-align: center; vertical-align:bottom"| Centrerad i botten
|-
| colspan= "2" style="text-align: center; color:purple" | Centrerad lila text
|-
| colspan= "2" style="height:70px"| Ruta med inställd höjd 
| style="width:400px" | Ruta med inställd bredd
|}

Resultat
Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3
Cell med lila textfärg Cell med gul bakgrundsfärg Cell med lila text och gul bakgrund
Centrerad text Högerjusterad text Centrerad i botten
Centrerad lila text
Ruta med inställd höjd Ruta med inställd bredd

Sorterbar tabell[redigera | redigera wikitext]

Ibland kan det vara önskvärt att skapa en sorterbar tabell. Då blir det möjligt att sortera tabellen efter innehållet i de olika kolumnerna. Tills dess att man tryckt på knappen som sorterar, kommer tabellen dock att ha den ordning i vilken den är skriven. Sorteringen sker i numerisk eller alfabetisk ordning. För att sortering av tal med mer än tre siffror ska fungera ordentligt, samtidigt som talen visas med korrekt formatering (med blanksteg mellan grupper om tre siffror), bör talen (utan blanksteg) omslutas med {{nts}}. Det går även att göra så att vissa kolumner inte blir sorterbara, se exemplet nedan.

En sorterbar tabell skapas enkelt genom att man överst skriver class="sortable wikitable". Nedan följer ett exempel på hur man skapar en sorterbar mall och hur den sorterar.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Wikikod
{| class="sortable wikitable"
! Rubrik 1 !! Rubrik 2 !! Rubrik 3 !! Rubrik 4 !! class="unsortable" | Rubrik för icke sorterbar kolumn
|-
| 1
| 2
| 15
| Adam
| 1
|-
| 2
| 13
| 30
| Bertil
| 2
|-
| 3
| 1
| 45
|Ceasar
| 3
|}
Resultat
Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3 Rubrik 4 Rubrik för icke sorterbar kolumn
1 2 45 Adam 1
2 13 15 Bertil 2
3 1 30 Ceasar 3

Hopfällbar tabell[redigera | redigera wikitext]

En hopfällbar tabell kan skapas om man vill göra det möjligt att dölja en tabell som tar upp mycket plats. Denna skapas enkelt genom att man efter class skriver "wikitable mw-collapsible".

Vill man tvärtom att mallen ska vara dold till dess att man valt att visa den skriver man istället in "wikitable mw-collapsible mw-collapsed".

Nedan visas en tabell som är dold till dess att den visas.

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Wikikod
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="width:55%;"
! colspan=3 | Döljbar tabell
|-
! Rubrik 1 !! Rubrik 2 !! Rubrik 3
|-
| Cell på rad 1 under rubrik 1
| Cell på rad 1 under rubrik 2
| Cell på rad 1 under rubrik 3
|-
| Cell på rad 2 under rubrik 1 || Cell på rad 2 under rubrik 2 || Cell på rad 2 under rubrik 3
|}
Resultat
Döljbar tabell
Rubrik 1 Rubrik 2 Rubrik 3
Cell på rad 1 under rubrik 1 Cell på rad 1 under rubrik 2 Cell på rad 1 under rubrik 3
Cell på rad 2 under rubrik 1 Cell på rad 2 under rubrik 2 Cell på rad 2 under rubrik 3

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]