Hoppa till innehållet

Krig

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Ofred)
För en svensk-dansk dramafilm från 2017 i regi av Goran Kapetanovic, se Krig (film).
Wellington at Waterloo, av Robert Alexander Hillingford, ca 1890.
Gassed, målning av John Singer Sargent 1918.

Krig är användande av organiserat militärt våld mellan stater eller mellan folk i syfte att uppnå politiska mål. Medlen kan även vara ekonomiska, exempelvis blockad av fiendens handel, eller psykologiska.[1] Väpnade konflikter där antalet stridsrelaterade dödsfall uppgår till minst 1 000 under ett år betraktas som krig av Uppsala Conflict Data Program.[2] Krig som pågår mellan parter i samma land kallas ett inbördeskrig. Krigshandlingar till sjöss benämns örlog.

Enligt den demokratiska fredsteorin har två demokratier aldrig gått i krig mot varandra, men flera gånger genom proxykrig.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Andra världskriget: Atombomben fälls över Nagasaki.

Definitionen varierar av vad som kvalificerar vissa väpnade konflikter som krig, och vissa inte. Det har bland annat föreslagits att den väpnade konflikt där mer än 1 000 kombattanter under ett år dör i strid[a] ska anses som krig.[3] Något formellt krav på krigsförklaring för att krigstillstånd ska anses föreligga, finns dock inte.

Den tidigare praxis som fanns, att stater förklarade krig mot varandra, försvann i samband med tillkomsten av FN-stadgan när krig i princip blev förbjudet och där den som förklarade krig ansågs ha startat kriget.[4] Sedan 1945 har det inte utfärdats några officiella krigsförklaringar någonstans i världen trots att det har förekommit fler än 300 väpnade konflikter.[4]

Ofred är ett äldre svenskt ord för krigstillstånd i ett område. Stora ofreden och lilla ofreden är två tillfällen under 1700-talet då Finland, på den tiden en del av Sverige, besatts av fientliga ryska trupper.

Kombattanter[redigera | redigera wikitext]

"Allt detta och mer" av Francisco Goya, n° 22 i grafikserien "Krigets fasor" 1810.
"Samma sak på en annan plats" av Goya, n°23 i "Krigets fasor".

Ett krigstillstånd ansågs tidigare kunna uppstå endast mellan fullt fria, av varandra faktiskt oavhängiga, ingen gemensam högre myndighet underkastade stater. Kombattanter var då dessa stater och medlemmar i dessa staters väpnade styrkor. Begreppet har vidgats under senare delen av 1900-talet. Reguljära trupper stöds nästan alltid av medlemmar i gerillarörelser eller civilbefolkning som spontant gör motstånd mot ockupation genom subversiv verksamhet, exempelvis sabotage,[1] och dessa räknas i vissa fall som kombattanter. Befrielsekrigen mot kolonialmakterna har vanligen förts genom gerilla och subversion.[1] Det förekommer att gerillakrigföring har inslag av terrorism, det vill säga innefattar attacker som sker utan hänsyn till oskyldiga civilpersoner.[5]

Sällskap eller handelskompani i och för sig kan inte anses som krigförande part. Då det brittiska Ostindiska Kompaniet förde krig, kunde dess rätt därtill betraktas endast som en av Storbritanniens regering åt kompaniet delegerad rätt. Strid mellan politiska partier inom samma stat frambringar ett upprorstillstånd, varvid det parti, som inte innehar regeringsmakten, betraktas som upproriskt, men kan inte grundlägga ett egentligt krigstillstånd, så länge inte de mot varandra stridande parterna har tagit samt behåller under sin besittning och organiserade faktiska makthöghet skilda delar av statens geografiska område, i vilka fall vardera parten kan som krigförande göra anspråk på att behandlas efter krigets rätt.

Ett inbördeskrig är en tillräckligt stor väpnad konflikt som utkämpas av organiserade grupper inom samma land som strävar efter att ta makten i antingen en del av landet eller hela regionen. Det kan även vara ett försök att ändra regeringens politik.[6]

Folkrättslig reglering[redigera | redigera wikitext]

Då kriget från folkrättslig synpunkt är ett rättsmedel, har man att skilja de våldsamheter, som därvid begås, liksom de, vilka förekommer vid tvångs lagliga användning av statsmaktens organ, från våldsamheter som begås av enskilda och under namn av mord, dråp, misshandel, rån är straffbara. Detta rättsmedelsanvändning bör vara noga bestämd beträffande såväl de krigförande parterna, och det förfarande, som därvid bör iakttas.

FN-stadgan[redigera | redigera wikitext]

Amerikanska helikoptrar i södra Irak under Irakkriget.
Detta avsnitt är en sammanfattning av Förenta nationerna.

De krigförande parterna är i krigets utförande bundna av vissa allmänt antagna folkrättsliga regler. Efter det andra världskriget och stiftandet av Förenta nationerna (FN) är de även bundna av FN-stadgan och av de beslut som fattas av FN:s säkerhetsråd. I moderna krig tillmäts skyddet av civilbefolkningen stor vikt.

Folkrättsligt används begreppet rättfärdiga krig om krig som förs i självförsvar enligt artikel 51 i FN-stadgan eller (mer kontroversiellt) för att förverkliga ett folks rätt till självbestämmande.[1]

Nödvärn[redigera | redigera wikitext]

Kriget är det yttersta nödvärns- och självhjälpsmedlet för den internationella rättens bevarande och kan betraktas som ett folkrättsligt exekutivförfarande, men inte det enda. Andra rättsmedel är till exempel retorsion, repressalier, embargo och fredsblockad. Kriget framträder antingen som försvarskrig, till avvärjande av framställda anspråk, som ej kan godtas, eller anfallskrig, som avser att framtvinga sådana anspråks godkännande: faktiskt kan dock även försvarskriget inledas genom angrepp och förutsätter sålunda alls inte, att motparten redan gripit till vapen. I själva verket blir det därför i de flesta fall praktiskt omöjligt att åtminstone vid krigets utbrott avgöra, huruvida detta är att anse som ett anfallskrig eller ett försvarskrig. Rätten enligt internationell rätt att inleda ett krig begränsades betydligt genom FN:s tillblivelse (se detta avsnitt nedan).

Orsaker[redigera | redigera wikitext]

Andelen manliga dödsfall som orsakats av krig i åtta stamsamhällen samt i Europa och USA under 1900-talet. Andelen döda till följd av krigföring var många gånger högre i stamsamhällena. Av arkeologen Lawrence Keeley (1996).

Orsakerna till krig och väpnade konflikter studeras inom flera samhällsvetenskapliga ämnen, främst freds- och konfliktkunskap och statsvetenskap, men även inom arkeologi och etologi. Aggressivitet och strider mellan djur förekommer bland de flesta djurarter, dock förekommer krig endast bland människor.[1] Exempelvis slåss grupper av schimpanshannar mot varandra om territorier när resurser tryter. Välorganiserade krig associeras ofta till patriarkala hierarkier, och till ägande av mark, fastigheter och kapital, något som uppstod när jordbruk introducerades under Neolitiska revolutionen. På ett gravfält i Jebel Sahaba, i norra Sudan, har man emellertid hittat skelett med många skärsår och pilspetsar, vilket tyder på att något som åtminstone liknar krig fanns flera tusen år innan jordbruket var uppfunnet.[7] Vissa av dagens stamsamhällen saknar krig och har mycket få mord, exempelvis jägar-samlarkulturen Senoi(en) i Malaysia som saknar ord för krig,[1] eller Bushmän i Kalahariöknen. Andra är nästan ständigt i stamkrig. I vissa kulturer krävs krigshandlingar för att individen ska uppnå rituella eller sociala privilegier.[1]

Vilka typer av styrelseskick som olika stater har spelar stor roll, demokratiskt styrelseskick minskar kraftigt risken för krig. Vilken inställning staterna har till varandra har också stor vikt: länder som historiskt betraktat varandra som allierade eller närstående går mycket sällan i krig. Religiösa motsättningar och kulturella skillnader kan förorsaka eller förstärka krig, även om många religionskrig också har världsliga orsaker, medan gemensam religion och kultur kan minska konflikter. Etniska motsättningar är ytterligare en central orsak; inte minst vid inbördeskrig. Åtskilliga krig har startats av ekonomiska skäl; för att gynna en stat, en grupp, en makthavare eller ett företag. Även social status och prestige mellan ledare är en viktig faktor. Enligt den mest inflytelserika teorin om staters relationer befinner sig alla stater i utgångsläget i ett tillstånd av latent krig. Det beror på att förhållandena mellan staterna saknar regler och institutioner som klarar av att upprätthålla de regler som faktiskt finns. En stats grundläggande prioritering gäller alltid främst sin egen överlevnad och säkerhet. De viktigaste orsakerna till att antalet krig minskat över tid är att våldsutövning omgärdas och begränsas av fler och fler regler - även mellan stater - samt att vinsterna och fördelarna med krig har minskat medan kostnaderna kraftigt har ökat.

Teorier[redigera | redigera wikitext]

Avvägningsteori[redigera | redigera wikitext]

Krig inträffar när en grupp människor eller en organisation upplever att fördelarna som kan fås av krig är större än kostnaden. Detta kan inträffa av en rad skäl:

 1. För att skydda den nationella stoltheten genom att förhindra förlust av territorium
 2. För att skydda statens överlevnad genom att förhindra resursförluster eller självständighetsförklaringar
 3. För att bestraffa en "missdådare", särskilt när en stat är starkare än den andra och kan dela ut bestraffning med hög effektivitet

Neutralitet[redigera | redigera wikitext]

Vardera krigförande parten kan utgöras av en eller flera stater. I senare fallet kan de gemensamt uppträda som huvudparter, eller också kan den ena som bundsförvant, allierad, ha förbundit sig till en viss hjälp, ett visst understöd. I båda fallen kan den stat, mot vilken förbundet är riktat, betrakta inte bara huvudparten, utan även den biträdande parten som krigförande makt, mot vilken den gör krigets rätt gällande. De, vilka varken som huvudparter eller som allierade deltaga i kriget, är att betrakta som neutrala, mot vilka folkrätten inte tillåter någon tvångsåtgärds vidtagande, så länge de avhåller sig från varje försök att ge hjälp eller bereda understöd åt någon av de krigförande.

Interventioner[redigera | redigera wikitext]

De senaste tre åren före 2017 hade fler människor dött i väpnade konflikter än något annat år sedan det kalla krigets slut, med undantag för folkmordet i Rwanda 1994, och orsaken tros vara militära interventioner som medel för att uppnå fred och säkerhet.[8]

Andel döda per 100 000 i konflikter sedan år 1400.[9]

Historiska trender[redigera | redigera wikitext]

Andel döda per 100 000 av befolkningen och per år sedan 1946 i konflikter där minst en part varit en stat

Antropologer och historiker debatterar om huruvida 1900-talet var ovanligt fredligt eller ovanligt drabbat av krig jämfört med tidigare sekler. Arkeologisk forskning visar att över 40 procent av dödsfallen bland män hos förindustriella stammar på Nya Guinea och i Sydamerika beror på krigshandlingar. Det antyder att förekomsten av krig och våld minskar när samhället moderniseras, blir rikare och reglerar våldsutövning i allt högre grad.[10]

Bland decennierna efter andra världskriget var dödstalet i krig som högst på 1970-talet, enligt Human Security Center. Sedan dess har risken för en genomsnittsmänniska att dö i krig minskat med två tredjedelar.[11]

Krigets flödesschema[redigera | redigera wikitext]

Ett exempel på i vilken ordning olika saker inträffar i anslutning till ett modernt krig

Lista över krig efter döda[redigera | redigera wikitext]

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of wars by death toll.
Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of anthropogenic disasters by death toll.

Detta är en inkomplett lista över krig efter antal avlidna:[12]

Krig Årtal Antal döda
Andra världskriget 1939–1945 56 000 000 – 85 000 000
Mongoliska invasionerna 1300-talet 30 000 000 – 40 000 000
Manchuriska invasionen av Kina(en) 1616–1662 25 000 000
Spaniens erövring av Aztekernas rike
(inklusive Cocoliztli
– del av de epidemier som utplånade 80% av Amerikas urbefolkning)
1519–1632 24 300 000
Taipingupproret 1850–1864 20 000 000 – 100 000 000
Andra kinesisk-japanska kriget
(del av andra världskriget)
1937–1945 20 000 000 – 25 000 000
Första världskriget 1914–1918 16 000 000 – 30 000 000
An Lushan-upproret 755–763 13 000 000 – 36 000 000
Spaniens erövring av Inkariket
(inklusive döda i Europeiska sjukdomar
– del av de epidemier som utplånade 80% av Amerikas urbefolkning)
1533–1572 8 400 000
Timur Lenk-upproren(en) 1370–1405 8 000 000 – 20 000 000
Dungan-revolten(en) 1862–1877 8 000 000 – 12 000 000
Kinesiska inbördeskriget 1927–1949 8 000 000 – 12 000 000
Reconquista 711–1492 > 7 000 000
Ryska inbördeskriget 1917–1922 5 000 000 – 9 000 000
Mughal–Maratha-krigen(en)
(Bangladesh-Indien)
1658-1707 > 5 000 000
Moriska upproren(en) 534–548 > 5 000 000
Napoleonkrigen 1803–1815 3 500 000 – 7 000 000
Trettioåriga kriget 1618–1648 3 000 000 – 11 500 000
Gula turbanerna (del av De stridande staternas krig) 481 f.Kr. – 221 f.Kr. 3 000 000 – 7 000 000
Bangladeshs befrielsekrig 1971 3 000 000
Hundraårskriget 1337–1453 2 300 000 – 3 300 000
Andra Kongokriget 1998–2003 2 000 000 – 5 400 000
Hugenottkrigen 1562–1598 2 000 000 – 4 000 000
Koreakriget 1950–1953 1 500 000 – 4 500 000
Folkmordet i Kambodja 1975–1979 1 400 000 – 3 400 000
Vietnamkriget 1955–1975 1 300 000 – 4 200 000
Korstågen 1095–1291 1 000 000 – 3 000 000
Biafrakriget 1967–1970 1 000 000 – 3 000 000
Folkmorden i Rwanda och Burundi 1959–1997 970 000 – 2 350 000

Pågående konflikter år 2023-2024[redigera | redigera wikitext]

Det här avsnittet är helt eller delvis baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia, List of ongoing armed conflicts.
Länder med pågående krig och konflikter (kartan uppdateras regelbundet).
   Större krig, 10 000+ dödsfall i år eller i fjol
   Krig, 1 000–9,999 dödsfall i år eller i fjol
   Väpnade konflikter, 100–999 dödsfall i år eller i fjol
   Mindre väpnade konflikter och sammandrabbningar, färre än 100 dödsfall.
Antal döda i konflikter sedan 2014 i de 16 dödligaste länderna

Pågående större krig (10 000+ döda i strid per år)[redigera | redigera wikitext]

Följande lista visar pågående större krig (med 10 000 eller fler dödsfall under innevarande eller föregående år, enligt definition av Uppsala Conflict Data Program):[13][14][15][16]

Pågående krig (1 000 till 9 999 döda i strid per år)[redigera | redigera wikitext]

Följande lista visar ett urval av övriga pågående krig (med mellan 1 000 och 9 999 dödsfall under innevarande eller föregående år):

Pågående väpnade konflikter (100 till 999 döda i strid per år) i urval[redigera | redigera wikitext]

Se även pågående konflikter.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Listor
Relaterade ämnen

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, Krig, 1904–1926.

Kommentarer[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ "battle-related deaths"

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g] Bernhard Helander, Einar Lyth, Lennart B:son Uller: krig i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 5 mars 2020.
 2. ^ Allansson, Marie. ”Definitions - Department of Peace and Conflict Research - Uppsala University, Sweden” (på engelska). www.pcr.uu.se. Arkiverad från originalet den 2 april 2019. https://web.archive.org/web/20190402151126/http://pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/. Läst 5 mars 2020. 
 3. ^ Definitions Arkiverad 25 oktober 2010 hämtat från the Wayback Machine. (stycke "Intensity level") Uppsala Conflict Data Program vid Department of Conflict and Peace vid Uppsala universitet. Åtkomst 25 augusti 2015.
 4. ^ [a b] Hur startas ett krig?, Godmorgon, världen!, Sveriges radio, 12 september 2014. Läst den 14 september 2014.
 5. ^ terrorism i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 5 mars 2020.
 6. ^ James Fearon, "Iraq's Civil War" Arkiverad 17 mars 2007 hämtat från the Wayback Machine. i Foreign Affairs, Mars/April 2007.
 7. ^ Är människan en mördarapa?, SVT 2012-11-05.
 8. ^ Morgonekot kl 0800 (vid 11m15s), Sveriges Radio, den 2 januari 2017.
 9. ^ Roser, Max (2017-11-15). ”War and Peace”. Our World in Data. https://ourworldindata.org/war-and-peace/. Läst 15 november 2017. 
 10. ^ Steven Pinker, Ett oskrivet blad
 11. ^ Johan Norberg (2008), Världens välfärd (Globaliseringsrådet)
 12. ^ Clodfelter, Micheal (2017-04-24) (på engelska). Warfare and Armed Conflicts: A Statistical Encyclopedia of Casualty and Other Figures, 1492-2015, 4th ed.. McFarland. ISBN 978-1-4766-2585-0. https://books.google.se/books?id=kNzCDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Clodfelter,+M+(2017).+Warfare+and+Armed+Conflicts:+A+Statistical+Encyclopedia+of+Casualty+and+Other+Figures,+1492-2015,&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjIwr-T16frAhUtmYsKHTK_CzMQ6AEwAHoECAIQAg#v=onepage&q=Clodfelter,%20M%20(2017).%20Warfare%20and%20Armed%20Conflicts:%20A%20Statistical%20Encyclopedia%20of%20Casualty%20and%20Other%20Figures,%201492-2015,&f=false. Läst 19 augusti 2020 
 13. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 5 februari 2020. https://web.archive.org/web/20200205163257/https://ucdp.uu.se/exploratory. Läst 5 mars 2020. 
 14. ^ ”UCDP Candidate Events Dataset” (på engelska). ucdp.uu.se. https://ucdp.uu.se/downloads/index.html#candidate. Läst 8 februari 2022. 
 15. ^ ”ACLED Dashboard” (på engelska). ACLED. https://acleddata.com/dashboard/. Läst 8 februari 2022. 
 16. ^ ”CrisisWatch” (på engelska). Crisis Group. 15 juni 2020. https://www.crisisgroup.org/crisiswatch. 
 17. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 27 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200627004137/https://www.ucdp.uu.se/country/678. Läst 24 juni 2020. 
 18. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 23 maj 2020. https://web.archive.org/web/20200523192949/https://ucdp.uu.se/country/369. Läst 24 juni 2020. 
 19. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. https://www.ucdp.uu.se/country/70. 
 20. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 24 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210624195437/https://www.ucdp.uu.se/country/652. Läst 24 juni 2020. 
 21. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 24 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210624195651/https://www.ucdp.uu.se/country/520. Läst 24 juni 2020. 
 22. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 26 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200626141834/https://www.ucdp.uu.se/country/475. Läst 24 juni 2020. 
 23. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. Arkiverad från originalet den 31 oktober 2020. https://web.archive.org/web/20201031061018/https://www.ucdp.uu.se/country/388. Läst 28 oktober 2020. 
 24. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 24 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210624195735/https://www.ucdp.uu.se/country/432. Läst 24 juni 2020. 
 25. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 24 juni 2021. https://web.archive.org/web/20210624195651/https://www.ucdp.uu.se/country/520. Läst 24 juni 2020. 
 26. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 25 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200625031550/https://www.ucdp.uu.se/conflict/218. Läst 24 juni 2020. 
 27. ^ ”UCDP - Uppsala Conflict Data Program”. www.ucdp.uu.se. 15 juni 2020. Arkiverad från originalet den 25 juni 2020. https://web.archive.org/web/20200625052447/https://www.ucdp.uu.se/conflict/234. Läst 24 juni 2020. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]