Hallandsgruppen

Hallandsgruppen
(HAG)
Vapen för Hallandsgruppen tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnHallandsgruppen
Datum2000–
LandSverige
FörsvarsgrenHemvärnet
TypMilitärregionsgrupp [a]
RollUtbildning, vidmakthållande och administration
Del avVästra militärregionen [b]
FöregångareHallands regemente
Ingående delarPlan- och personalavdelning, Utbildningsavdelning, Logistikavdelning
StorlekMilitärregionsgrupp
HögkvarterHalmstads garnison
FörläggningsortHalmstad
FärgerBlått och vitt          
Marsch"Friedrich-Wilhelm-marsch" (Winter) [c]
WebbplatsOfficiell webbsida
Befälhavare
MilitärregionsgruppchefConny Hansen
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/46-60

Hallandsgruppen (HAG) är en svensk militärregionsgrupp inom Hemvärnet som verkat i olika former sedan 2000. Förbandsledningen är förlagd i Halmstads garnison, Halmstad.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Som ett led i försvarsbeslutet 2000 avvecklades försvars- och militärområdena den 30 juni 2000 och från och med den 1 juli 2000 organiserades i dess ställe Militärdistrikt. Därmed avvecklades bland annat Hallands försvarsområde (Fo 31). De nya Militärdistrikten motsvarade geografiskt sett de gamla militärområdena. Den stora skillnaden var att militärdistrikten var den lägsta nivån där chefen var territoriellt ansvarig. Inom militärdistrikten organiserades militärdistriktsgrupper, i regel en för varje län. I Hallands län organiserades den 1 juli 2000 Hallandsgruppen, vilken underställdes Södra militärdistriktet (MD S).[2]

Den 2 juni 2005 presenterade regeringen sin proposition (2004/05:160) gällande en avveckling av militärdistriktsorganisationen. I propositionen hänvisades regeringen till att "I det framtida insatsförsvaret och den beslutade insatsorganisationen finns det inte längre krav på eller behov av regional eller territoriell ledning som motiverar en särskild ledningsorganisation". Därmed ansåg regeringen att militärdistriktsorganisationen kunde avvecklas, något som Försvarsmakten även i en framställan till regeringen den 7 mars 2005 föreslagit. I dess ställe skulle fyra ledningsgrupper för säkerhetstjänst och samverkan inrättas, där ledningsgrupperna lokaliserade till Boden, Stockholm, Göteborg och Malmö.[3] Den 16 november 2005 antog riksdagen regeringens proposition, därmed beslutades att militärdistriktsorganisationen skulle upplösas och avvecklas den 31 december 2005. Vilket innebar att militärdistriktsgrupperna omorganiserades till utbildningsgrupper och underställdes ett utbildningsförband. Detta medförde att Hallandsgruppen överfördes från Södra militärdistriktet (MD S) till att bli en enhet inom Luftvärnsregementet (Lv 6) från och med den 1 januari 2006.

Den 1 januari 2013 bildades fyra militärregioner, där Västra militärregionen underställdes chefen för Skaraborgs regemente, men löd under chefen insatsledningen i Högkvarteret avseende markterritoriell ledning i fred, kris och krig. Chefen för Hallandsgruppen var dock fortfarande underställd chefen Luftvärnsregementet gällande produktionsledning av hemvärnsförbanden samt insatsledning inom utbildningsgruppens geografiska område. Den 1 januari 2018 delades dock ledningen av Skaraborgs regemente och Västra militärregionen, det genom att en separat chefsbefattning för Västra militärregionen tillsattes. Vidare underställdes staben Västra militärregionen i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[4] I Försvarsmaktens budgetunderlag till regeringen för 2020 föreslogs att de fyra militärregionala staberna från 1 januari 2020 skulle inrättas som egna organisationsenheter. Cheferna för militärregionstaberna föreslogs i sin tur underställas rikshemvärnschefen avseende produktion av utbildningsgrupper och hemvärnsförband. Detta medförde att utbildningsgrupperna överfördes organisatoriskt från ett utbildningsförband till de fyra militärregionala staberna.[5] I regeringens proposition framhöll dock regeringen att den militära regionala indelningen kunde komma att justeras, det beroende på utfallet av utredningen "Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar" (dir. 2018:79).[6] För Hallandsgruppen innebar denna förändring att utbildningsgruppen överfördes från Luftvärnsregementet till att bli en enhet inom Västra militärregionen från och med den 1 januari 2020. Från 2023 benämns gruppen som en militärregionsgrupp, eller förkortat MR-grupp.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Chefen Hallandsgruppen är från den 1 januari 2020 direkt underställd chefen för Västra militärregionen. Hallandsgruppens uppgifter är att utbilda, organisera och administrera hemvärnsförbanden i Hallands län. Gruppen skall vidare stödja frivilliga försvarsorganisationer. Insatser i såväl fred som under kris och krig leds i allmänhet direkt av Västra militärregionen, men Hallandsgruppen kan ges ledningsuppgifter som till exempel att avdela en militär insatschef (MIC). Från och med 2010 ansvarar Hallandsgruppen, tillsammans med 13 övriga hemvärnsgrupper runt om i landet, för så kallad direktutbildning (GMU) till sina insatsförband.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Hallandsgruppen har slagit ihop sina två tidigare hemvärnsbataljoner och består sedan 1 januari 2012 av Hallandsbataljonen (45. hemvärnsbataljonen).

Hallandsbataljonen[redigera | redigera wikitext]

 • 45. hemvärnsbataljonsstaben och ledningsplutonen
 • 451. hemvärnsinsatskompaniet
 • 452. hemvärnsinsatskompaniet
 • 453. hemvärnsbevakningskompaniet
 • 454. hemvärnsinsatskompaniet
 • 455. hemvärnsflyggruppen (Flyggrupp Halland)
 • 456. Hemvärnsmusikkåren (Musikkår Halland)

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

Förbandsledningen är samlokaliserade i med övriga förband i Halmstads garnison.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

Hallandsgruppen är även från och med den 1 juli 2000 traditionsbevarare för Hallands regemente (I 16) och Hallandsbrigaden (IB 16). Från den 1 juli 2012 är Hallandsbataljonen traditionsbärare för Hallands regemente.[7]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

 • 2000–2007: Överstelöjtnant Tomas Andersson
 • 2007–2011: Överstelöjtnant Lars T Olsson
 • 2011–2015: Överstelöjtnant Lars Lindén [8]
 • 2016–2019: Överstelöjtnant Thomas Andersson [8]
 • 2019–2022: Överstelöjtnant Christer Mårtensson [d]
 • 2023–20xx: Överstelöjtnant Conny Hansen

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Hallandsgruppen 2000-07-01
Beteckningar
HAG 2000-07-01
Förläggningsorter
Halmstads garnison 2000-07-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 2000-2005 var gruppen organiserad som en militärdistriktsgrupp, åren 2006–2022 som en utbildningsgrupp och från 2023 som en militärregionsgrupp.
 2. ^ Åren 2000–2005 var gruppen underställd chefen för Södra militärdistriktet, åren 2006-2019 chefen för Luftvärnsregementet och sedan 2020 chefen för Västra militärregionen.
 3. ^ Förbandsmarschen fastställdes den 27 november 2002 i TFG 020006, ärvdes från Hallands regemente.[1]
 4. ^ Christer Mårtensson tillträdde som chef den 15 april 2019. Mårtensson kom närmast från FMTS där han var C J3.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 45
 2. ^ ”Regeringens proposition 1999/2000:30”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/det-nya-forsvaret_GN0330. Läst 3 mars 2018. 
 3. ^ ”Regeringens proposition 2004/05:160”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/avveckling-av-militardistriktsorganisationen_GS03160. Läst 26 februari 2018. 
 4. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 5. ^ ”Budgetunderlag 2020-underbilaga 1.1”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/dokumentfiler/budgetunderlag/budgetunderlag-2020/fm2018-15180.15-underbilaga-1.1-fm-bu-20.pdf. Läst 31 december 2019. 
 6. ^ ”Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/utgiftsomrade-6-forsvar-och-samhallets_H701F%C3%B6U1. Läst 31 december 2019. 
 7. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 29 december 2016. https://web.archive.org/web/20161229032641/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_bilaga_3_hemvarnsbataljoner_2012-07-01.pdf. Läst 3 mars 2018. 
 8. ^ [a b] ”Hallands regemente och Hallandsbrigadens kamratförening nr 69 2016”. i16.se. http://www.i16.se/dokument/tidningen/nr%2069/Slutkorr%20inlaga.pdf. Läst 3 mars 2018. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]