Västra militärregionen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Västra militärregionen
(MR V)
Södra militärdistriktsstaben vapen.svg
Vapensköld för Västra militärregionen tolkad efter dess blasonering.
Officiellt namnVästra militärregionen
Datum2013–
LandSverige
FörsvarsgrenFörsvarsmaktsgemensam
TypMilitärregion
RollOperativ, territoriell och taktisk verksamhet
StorlekStab
FöregångareSäkSam sekt Göteborg
Del avSkaraborgs regemente [a]
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortGöteborg, Skövde
Befälhavare
MilitärregionchefÖv. Peter Hederstedt
StabschefÖvlt. Agne Gustafsson
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg

Västra militärregionen (MR V) är en svensk militärregion inom Försvarsmakten som verkat sedan 2013. Förbandsledningen är förlagd i Skövde garnison i Skövde.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Västra militärregionen bildades den 1 januari 2013 som Militärregion Väst, som en av fyra militärregioner i Sverige och omfattar Hallands län, Värmlands län, Västra Götalands län och Örebro län.

I samband med försvarsbeslutet 2004 gav Riksdagen i uppdrag till Försvarsmakten att utreda den framtida militärdistriktsorganisationen. Den 16 november 2005 beslutade Riksdagen att organisationen skulle avvecklas senast den 31 december 2005. Genom detta beslut avvecklades en territoriell ledningsorganisation som funnits i Sverige i olika former sedan 1833. Ledningsorganisationen inom Försvarsmaktens centraliserades till Högkvarteret i Stockholm, trots att övriga delar av samhället vid denna tidpunkt i hög grad decentraliserades, det vill säga olika statliga verk och myndigheter flyttades ut från Stockholm.

I försvarsbeslutet 2009 antogs för Försvarsmaktens del, Insatsorganisation 2014 (IO 14). En organisation Försvarsmakten skulle utveckla och framarbeta fram till och med 2014. I utvecklingen ansåg företrädare från olika håll, både militära och civila, att det fanns behov av en regionalt närvarande och territoriellt ansvarig chef. Samverkande förband i Försvarsmakten ansåg att en territoriell chef behövdes, i likhet med samverkande myndigheter vilka ansåg att de var i behov av en tydlig samverkanspartner. 2010 tillsatte Försvarsmakten en arbetsgruppen, Regional ledning, som leddes av bland annat Ulf Nordlander. Ulf Nordlander är en tidigare försvarsområdesbefälhavare, som vid den tidpunkten fortfarande var i aktiv tjänst.

I samband med att militärdistriktsorganisationen avvecklades den 31 december 2005, upprättades fyra regionala Säkerhets- och Samverkanssektioner (SäkSam). Dessa fyra sektioner hade i uppgift är bland annat att regionalt samordna den militära säkerhetstjänsten, samt samverka med regionala myndigheter. Dessa fyra sektioner kom 2013 att uppgå i de nya Militärregionerna. I Östra militärregionen tillkom även Insatsledning Stockholm.

Militärregionernas organisation återspeglar mycket i hur de avvecklade försvarsområdena var organiserade. Det vill säga militärregionstaberna är knutna till ett regemente, där chefen för militärregionstaben är tillika regementschef, och kan liknas till vis del med de tidigare försvarsområdesbefälhavarna (Fobef). Militärregionerna har ingående insatsförband, på samma sätt som försvarsområdena hade sina lokalförsvarsförband. Skillnaden gentemot ett försvarsområde är att chefen för en militärregion är underställd chefen för Insatsledningen vid Högkvarteret. En försvarsområdesbefälhavare var underställd en militärområdesbefälhavare, som i sin tur var underställd Högkvarteret.

Från det att militärregionen bildades 2013 var chefen för Skaraborgs regemente (P 4) även chef för Militärregion Väst (MR V). Den 1 oktober 2018 delades dock ledningen av Skaraborgs regemente och Militärregion Väst, det genom att en separat chefsbefattning för Militärregion Väst tillsattes. Inriktningen inom Försvarsmakten är att från den 1 januari 2020 ska samtliga militärregioner bli självständiga förband, inom Försvarsmakten benämnd som organisationsenhet (OrgE), samt blir underordnade Rikshemvärnschefen. Därvid kommer de samtidigt att överta ledningen även i fredstid av utbildningsgrupperna med dess hemvärnsbataljoner. Respektive militärregion kommer därmed att tilldelas ett så kallat produktionsledningsansvar.[1] Från 2019 antogs namnet Västra militärregionen.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Militärregionerna har som uppgift att tillgodose behovet av samverkan med civila myndigheter, organisationer och företag för att tydliggöra Försvarsmaktens behov av stöd vid insatser. Chefen vid en militärregionen har till uppgift att leda hemvärnsförband inom regionen, men även leda tilldelade insatsförband för bevakningsuppgifter i samtliga beredskapslägen från fred till krig. Vidare är Säk- Samsektionerna integrerade i militärregionerna, där uppgifterna även övertagits av militärregionerna. Inom en militärregionen är även fyra stycken Hemvärnsledningsplutoner organiserade som betjäningsförband. Plutonerna har i uppgift att betjäna staben med transporter, ledningssystem och övrigt stabsstöd. Från den 1 oktober 2018 underställdes staben Militärregion Väst i ledningsfrågor direkt chefen insatsledningen i Högkvarteret.[2]

Militärregionens uppgifter

 • Leda territoriell verksamhet på den regionala och lokala nivån.
 • Leda tilldelade underställda förband (hemvärns eller andra insatsförband).
 • Leda regional säkerhetstjänst.
 • Samverka med regional och lokala myndigheter, organisationer och företag utgående från det ömsesidiga beroendet som finns mellan dessa och Försvarsmakten.

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Utbildningsgrupperna är formellt sett inte direkt underställda en Militärregion. De tillhör istället ett regemente eller annan organisationsenhet och utövar densammas produktionsansvar för en eller flera hemvärnsbataljoner samt stöd och uppföljningsansvar mot Frivilliga Försvarsorganisationer.

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

I samband med att staben för Militärregion Väst avskiljdes från Skaraborgs regemente, ansåg Försvarets traditionsnämnd att staben borde bevara traditionsarvet från den tidigare regionala ledningsstrukturen, vilken inkluderar militärområden, militärdistrikt, flyg- och marinkommandon, försvarsområdesstaber samt arméfördelningar. Från 2018 antog Militärregion Väst det heraldiska vapen som fördes av Södra militärområdesstaben åren 1994–2000 och Södra militärdistriktsstaben åren 2000–2005.[3]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen tituleras militärregionchef och har tjänstegraden överste. Åren 2013–2017 var förbandschefen tillika chef för Skaraborgs regemente. Sedan 2018 lyder chefen för militärregionen direkt under insatsledningen som finns på Försvarsmaktens högkvarter.

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Militärregion Väst 2013-01-01 2018-12-31
Västra militärregionen 2019-01-01
Beteckningar
MR V 2013-01-01
Förläggningsorter och detachement
Skövde garnison (F) 2013-01-01
Göteborgs garnison (D) 2013-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Staben är underställd chefen för Skaraborgs regemente.
 2. ^ Bengt Alexandersson tillträdde den 31 mars 2017.[4]
 3. ^ Hederstedt tillträdde den 1 januari 2018, med ett förordnande längst till och med 31 mars 2021.[5]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Rikshemvärnschefen berättar om Hemvärnets framtid”. hemvarnet.se. https://hemvarnet.se/om-organisationen/hemvarnsforbanden/nyheter/421/14301. Läst 9 december 2018. 
 2. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 21”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 
 3. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. https://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/forsvarets-traditioner-med-oversiktlig-historik-fran-1500-talet-2018-09-27.pdf. Läst 4 oktober 2018. 
 4. ^ ”Ny chef vid Skaraborgs regemente och Militärregion Väst”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/03/ny-chef-vid-skaraborgs-regemente-och-militarregion-vast/. Läst 2 april 2017. 
 5. ^ ”Försvarets forum nr 6/2017, s. 9”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 25 november 2017. 

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]