Markstridsskolan (Sverige)

För andra betydelser, se Markstridsskolan.
Markstridsskolan
(MSS)
Vapen för Markstridsskolan tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnMarkstridsskolan
Datum1999–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypArmégemensam
RollFack- och funktionsskola
Del avHögkvarteret [a]
FöregångareStridsskola Nord,
Stridsskola Mitt,
Stridsskola Syd
StorlekSkola
HögkvarterSkövde garnison
FörläggningsortBorensberg, Skövde
ÖvningsplatsPrästtomta skjutfält
Valspråk"Förmåga grundad på kunskap och vilja"
FärgerGult, vitt och svart
              
Marsch"Pansarkamrater" (Green) [b]
DekorationerMSSGM/SM [c]
Befälhavare
SkolchefBrigadgeneral Rickard Johansson
SkolförvaltareRegementsförvaltare Per Ljungnér
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Markstridsskolan i Skövde.

Markstridsskolan (MSS) är en truppslagsgemensam fack- och funktionsskola inom svenska armén som verkat sedan 1999. Förbandsledningen är förlagd i Skövde garnison i Skövde.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Genom skolutredning "En samordnad militär skolorganisation" (SOU 1997:112), vilken utredde ett nytt militärt skolsystem, som regeringens utredningsman genomförde i samverkan med Försvarsmakten och Försvarshögskolan, föreslog skolutredningen att Stridsskola Nord (SSN) i Umeå garnison, Stridsskola Mitt (SSM) i Kvarn och Stridsskola Syd (SSS) i Skövde garnison skulle upplösas och avvecklas som separata skolor och istället inordnas i en ny skola. Den nya skolan, Markstridsskolan (MSS), föreslogs att den skulle lokaliseras till Skövde och utgöras av skolstab i Skövde och tre skoldelar i Boden, Kvarn och Skövde. Regeringen delade utredningens förslag och föreslog därmed i sin proposition 1997/98:1 utgiftsområde 6, att de tre stridsskolorna skulle upplösas och avvecklas och i dess ställe organiseras Markstridsskolan (MSS).[2][3] Stridsskolorna upplöstes och avvecklades den 31 december 1998. I dess ställe bildades den 1 januari 1999 Markstridsskolan (MSS).

I samband med försvarsbeslutet 2000 kom skolbataljonerna vid Markstridsskolan att överföras den 1 juli 2000 till Skaraborgs regemente (P 4). Då ett flertal vapensystem utgick reducerades skolbataljonen i Kvarn till att omfatta ett förstärkt kompani.[4]

Vid en befordringsceremonin på arméstaben i Enköping den 17 oktober 2022, utnämndes Markstridsskolans chef Rickard Johansson till chef 1. divisionen samt befordrades till brigadgeneral av arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson. Att chefen för Markstridsskolan även utsågs till divisionschefen, ansågs och berodde enligt arméchefen sambandet mellan Markstridsskolans uppdrag att utveckla divisionen och divisionschefens uppgift att leda den i krigsorganisationen.[5]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Sedan den 1 januari 1999 ansvarar Markstridsskolan för utbildning av Försvarsmaktens blivande chefer. Vid Markstridsskolan utbildas både specialistofficer och taktisk officer. Specialistofficersutbildningen är 18 månader, och är huvudsakligen förlagd till Kvarn. Utbildningen till taktisk officer utgår från Militärhögskolan Karlberg, men där del av utbildningen förläggs till Försvarsmaktens fack- och funktionsskola, och där Markstridsskolan tar emot kadetter med inriktning mot markstrid.[6]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

MSS Boden[redigera | redigera wikitext]

Se även: Stridsskola Nord

Markstridsskolan Boden (MSS Boden) var ett detachement och underenhet till Markstridsskolan. I samband med att Stridsskola Nord (SSN) upplöstes och avvecklades den 31 december 1998, kom delar av skolan att omlokaliserades till Boden den 1 januari 1999 för att där bilda Markstridsskolan Boden. I Boden var detachementet samlokaliserade med Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19). Personalen vid skolenheten i Boden bemannades med personal från Norrbottens regemente och Norrbottensbrigaden (MekB 19), Lapplands jägarregemente (I 22/GJ 66), Ångermanlandsbrigaden (NB 21), Norrlands artilleriregemente (A 8) och Norrlands dragonregemente (K 4).

Den 1 juli 2000 överfördes Markstridsskolan Boden (MSS Boden) till Norrbottens regemente (I 19), och tilldelades namnet Utvecklingsenhet Vinter, med uppgiften att samordna och utveckla vinterutbildningen med övriga Norrlandsförband. År 2004 omorganiserades Utvecklingsenhet Vinter och bildade Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE), under Norrbottens regemente. Enheten organiserades med ledning och funktionsavdelning i Boden, och en utbildningsavdelning i Arvidsjaur, vilka har uppgiften att samordna och utveckla Försvarsmaktens vinterförmåga.

MSS i Kvarn[redigera | redigera wikitext]

Se även: Stridsskola Mitt

Den tidigare Stridsskolan i Kvarn, Stridsskola Mitt, utgjordes av mekaniserad skolbataljon, även kallas Grenadjärbataljonen. År 2000 överfördes bataljonen organisatoriskt till Skaraborgs regemente (P 4), men kvarstod som övningsbataljon i Kvarn. År 2005 reducerades bataljonen till ett förstärkt kompani, Grenadjärkompaniet. Skolverksamheten i Kvarn var tidigare inriktad på strid i småbruten eller betäckt terräng. När Försvarsmakten övergick 2009 till ett tvåbefälssystem, utbildar Markstridsskolan både specialistofficerare och officerare i Kvarn. I Kvarn finns delar av Tränings-, Utbildnings- och Utvecklingsenheten samt stab grupperade.

Grenadjärkompaniet är sedan 2016 organiserat som 2. brigadspaningskompaniet och är ett krigsförband vid Skaraborgs regemente (P 4). Kompaniet är arvtagare till Grenadjärbataljonen. Namnet Grenadjärbataljonen härstammar ifrån den fredsorganiserade bataljonen vid Livgrenadjärregementet och från 1994 vid Livgrenadjärbrigaden. Namnet övertogs av övningsbataljonen i Kvarn efter att regementet och brigaden avvecklades 1997.

MSS i Skövde[redigera | redigera wikitext]

Se även: Stridsskola Syd

I Skövde finns delar av Utvecklings-, Utbildnings- och Träningsenheten samt del av staben grupperade. I Skövde utbildas blivande kompanichefer vid taktisk kurs Armén (TaKA), bataljonschefer och den högre specialistofficersutbildningen (HSOU). Skoldelen i Skövde utgjordes ursprungligen av en mekaniserad skolbataljon, Wästgöta bataljon, med kompanierna Laske- och Gudhem kompani. Skolverksamheten var ursprungligen inriktad på strid i öppen eller småbruten terräng.

Förläggningar och övningsplatser[redigera | redigera wikitext]

I Skövde är skolan samlokaliserad med övriga förband inom Skövde garnison. Skaraborgs regemente (P 4). I Kvarn är skolan förlagd till det läger som uppfördes i början av 1960-talet till dåvarande Infanteriets stridsskola (InfSS), och som stod helt klart 1966. Lägret i Kvarn ligger på Prästtomta skjutfält där även Försvarsmakten uppfört Sveriges största anläggning för strid i bebyggelse. Anläggning omfattar totalt 42 byggnader.[7]

Heraldik och traditioner[redigera | redigera wikitext]

När skolan bildades antogs "Pansarkamrater" (Green) som förbandsmarsch, vilken fastställdes den 22 mars 1999 av Högkvarteret. Marschen var ett arv från Stridsskola Syd, men som ursprungligen tillägnats Pansartruppskolan.[1] Samtidigt som skolans förbandsmarsch fastställdes, antog skolan även traditionsmarscherna "Vaktombytet" (V. Holtz), vilken är ett arv från Västgöta regemente.[8] Där skolans utbildningsbataljon i Skövde, Wästgöta bataljon, var arvtagare till regementet. "Coburger marsch" (okänd), ett arv från Stridsskola Nord.[9] "Gå på marsch" (Sernklef), ett arv från Stridsskola Mitt.[10] År 2002 instiftades Markstridsskolans förtjänstmedalj i guld och silver.[11][12]

År 2011 påbörjade överste Michael Claesson arbetet med att ta fram en fana för Markstridsskolan. Ett förslag som väcktes från Markstridsskolan var att man ville ha en fana där den dominerande färgen var svart, detta med bakgrund till att den svarta färgen är dominerande i det heraldiska vapnet. Försvarets traditionsnämnd avslog förslaget, med hänvisning att den svarta färgen traditionellt förknippas med ingenjörtrupperna. Och där Göta ingenjörregemente bär en svart fana. Vidare ansåg Försvarets traditionsnämnd att svarta fandukar kan förknippas med 1930-talets fascistiska rörelser.[13] Den 10 februari 2015 var fanan färdig för den traditionsenliga fanspikningsceremonin, där förbandets heraldiska vapen vilade på en svart och gul fanduk. Vid ceremonin närvarande tre tidigare chefer vid Markstridsskolan, brigadgeneral Klas Eksell, brigadgeneral Micael Claesson och överste Ingemar Gustafsson, samt dåvarande chef, överste Gustaf Fahl, tillsammans med ställföreträdande chefen överstelöjtnant Sven Antonsson. Fanspikningen genomfördes på Armémuseum där fanan fästes på fanstången.[14] Den 19 september 2015 överlämnade kung Carl XVI Gustaf Markstridsskolans nya förbandsfana under en högtidlig ceremoni i Skövde. Fanan är baserad på färgerna, gult, vitt, svart. Vilka symboliserar skolans historik och ursprung från truppslagen infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.[15][16]

Förbandschefer[redigera | redigera wikitext]

Förbandschefen titulerades skolchef och hade åren 2000–2022 tjänstegraden överste. Från den 17 oktober 2022 innehar chefen Markstridsskolans tjänstegraden brigadgeneral och är tillika chef 1. divisionen.

Namn, beteckning och förläggningsort[redigera | redigera wikitext]

Namn
Markstridsskolan 1999-01-01
Beteckning
MSS 1999-01-01
Förläggningsort, detachement och övningsplats
Skövde garnison (F) 1999-01-01
Bodens garnison (D) 1999-01-01 2000-06-30
Borensberg/Kvarns bruk (D) 1999-01-01
Prästtomta skjutfält (Ö) 1999-01-01

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1999–2000 var skolan underställd chefen för Armécentrum, åren 2000–2005 chefen för Operativa insatsledningen, från 2005 Högkvarteret.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs 1999 och fastställdes den 22 mars 1999. Åren 1966–1992 användes marschen av Pansartruppskolan, åren 1992–1995 av Arméns pansarcentrum, åren 1995–1998 av Stridsskola Syd.[1]
 3. ^ Förtjänstmedalj i guld och silver instiftad 2002.
 4. ^ Sven Antonsson tillträdde som tillförordnad chef den 11 maj 2015 med ett förordnande längst till den 2 augusti 2015.[18]
 5. ^ Michael Nilsson tillträdde som chef den 3 augusti 2015 med ett förordnande längst till den 31 mars 2019.[18]
 6. ^ Stefan Smedman tillträdde som chef den 1 september 2020 med ett förordnande längst till den 30 september 2021.[19][20][21]
 7. ^ Rickard Johansson tillträdde som chef den 1 juni 2020 med ett förordnande längst till den 31 maj 2024.[22] Den 17 oktober 2022 befordrades Johansson till brigadgeneral av arméchefenen, samt utnämndes till chef 1. divisionen.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Sandberg (2007), s. 34
 2. ^ ”Regeringens proposition 1997/98:1 utgiftsområde 6”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/budgetpropositionen-for-1998_GL031D6/html. Läst 2 oktober 2017. 
 3. ^ ”En samordnad militär skolorganisation (SOU 1997:112)”. riksdagen.se. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/sou-1997-112-_GLB3112/html. Läst 2 oktober 2017. 
 4. ^ ”Markstridsskolans organisation”. web.archive.org. Arkiverad från originalet den 24 maj 2000. https://web.archive.org/web/20000524213335/http://www.mss.mil.se/images/info.htm. Läst 16 november 2015. 
 5. ^ ”Rickard Johansson blir chef för Första divisionen”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2022/10/rickard-johansson-blir-chef-for-forsta-divisionen/. Läst 17 oktober 2022. 
 6. ^ ”Markstridsskolan–utbildning”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/organisation/markstridsskolan/utbildning/. Läst 3 oktober 2017. 
 7. ^ ”Motala Vadstena Tidning 23 november 2016”. Arkiverad från originalet den 16 januari 2017. https://web.archive.org/web/20170116163502/http://www.mvt.se/nyheter/svenska-och-finska-soldater-samarbetar-i-kvarn-om4393365.aspx. Läst 14 december 2017. 
 8. ^ Sandberg (2007), s. 40
 9. ^ Sandberg (2007), s. 10
 10. ^ Sandberg (2007), s. 71
 11. ^ ”MSSGM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={417B858D-B3FB-4B4F-B0BB-F6F66BD89921}&listmode=0&medal={91880A97-3497-4E3B-AE82-321F7517A36F}. Läst 7 juli 2018. 
 12. ^ ”MSSSM”. medalj.nu. http://medalj.nu/ribbon_info.asp?build=&showgroups=A-LMM&visitor={417B858D-B3FB-4B4F-B0BB-F6F66BD89921}&listmode=0&medal={5A66A526-D417-4AF5-BD89-A0D443A5B764}. Läst 7 juli 2018. 
 13. ^ ”Nej till svart fana”. corren.se. http://www.corren.se/nyheter/nej-till-svart-fana-6231487.aspx. Läst 25 september 2015. 
 14. ^ ”Markstridsskolans fanspikningsceremoni på Armémuseum”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/02/markstridsskolans-fanspikningsceremoni-pa-armemuseum/. Läst 25 september 2015. 
 15. ^ ”Kung Carl XVI Gustaf överlämnade Markstridsskolans fana”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2015/09/kung-carl-xvi-gustaf-overlamnade-markstridsskolans-fana/. Läst 25 september 2015. 
 16. ^ ”Försvarets forum 2015-5”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forsvarets-forum-5-2015.pdf. Läst 30 juli 2017. 
 17. ^ Försvarsmakten (2013-08-16 Ny chef för Markstridsskolan Läst 19 augusti 2013
 18. ^ [a b] ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2015”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2015/forum_2_2015.pdf. Läst 20 december 2015. 
 19. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 5/2017”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2017/forum_1705_webb_lowres.pdf. Läst 6 juni 2020. 
 20. ^ ”Chefsbyte vid Södra skånska regementet P 7”. forsvarsmakten.se. Arkiverad från originalet den 23 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170823180310/http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/08/chefsbyte-vid-sodra-skanska-regementet/. Läst 23 augusti 2017. 
 21. ^ ”Stefan Smedman ny chef för Markstridsskolan”. forsvarsmakten.se. http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/09/stefan-smedman-ny-chef-for-markstridsskolan/. Läst 5 september 2017. 
 22. ^ ”Försvarets Forum, under rubriken "PÅ NY POST", nr 2/2020”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2020/forum_2002_lowres.pdf. Läst 6 juni 2020. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]