Hoppa till innehållet

Syre

Från Wikipedia
För tidningen, se Syre (tidning).
Med en pulsoximeter kan man mäta pulsen och syremättnaden i blodet med hjälp av ljus. En normal saturation hos en lungfrisk vuxen person ska ligga på mellan 96 och 100% (på bilden visar mätaren ett värde på 97% syremättnad).
Syre
Nummer
8
Tecken
O
Grupp
16
Period
2
Block
p

O

S
KväveSyreFluor
[He] 2s2 2p4
8O

Urladdningsrör
Urladdningsrör
Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Relativ atommassa15,999 (15,99903–15,99977)[1][2] u
UtseendeFärglös i gasform
Svagt blå i vätskeform
AllotroperSyrgas (O2)
Ozon (O3)
Oxozon (O4)
Fysikaliska egenskaper
Densitet vid 0 °C och 101,325 kPa1,429 g/L
– flytande, vid kokpunkten1,141 g/cm3
AggregationstillståndGas
Smältpunkt54,36 K (−218,79 °C)
Kokpunkt90,188 K (−182,962 °C)
Trippelpunkt54,361 K (−218,789 °C)
0,1463 kPa
Kritisk punkt154,581 K (−118,569 °C)
5,043 MPa
Molvolym17,36 × 10−6 /mol
Smältvärme0,444 kJ/mol
Ångbildningsvärme5,58 kJ/mol
Specifik värmekapacitet920 J/(kg × K)
Molär värmekapacitet29,378 J/(mol × K)
Ångtryck
Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Te. (K) 61 73 90
Atomära egenskaper
Atomradie60 pm
Kovalent radie66 pm
van der Waalsradie152 pm
Elektronaffinitet141 kJ/mol
JonisationspotentialFörsta: 1 313,9 kJ/mol
Andra: 3 388,3 kJ/mol
Tredje: 5 300,5 kJ/mol
Fjärde: 7 469,2 kJ/mol
(Lista)
Elektronkonfiguration
Elektronkonfiguration[He] 2s2 2p4
e per skal2, 6
Kemiska egenskaper
Oxidationstillstånd2, 1, −1, −2
Elektronegativitet3,44 (Paulingskalan)
3,61 (Allenskalan)
Normalpotential1,23 V
Diverse
KristallstrukturKubisk
Kristallstruktur
Ljudhastighet317,5 m/s
Värmeledningsförmåga0,02658 W/(m × K)
MagnetismParamagnetisk
Magnetisk susceptibilitet1,9 × 10−6[3]
Brytningsindex1,000271
Identifikation
CAS-nummer7782-44-7
EG-nummer231-956-9
Pubchem977
ATC-kodV03AN01
RTECS-nummerRS2060000
Historia
NamnursprungFrån grekiska oxy-, både 'form' och 'syra', och -gen, vilket betyder ”syrabildande”.[4][5]
UpptäcktCarl Wilhelm Scheele (1772)
NamngivareAntoine Lavoisier (1777)
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Syreisotoper


Nuklid NF t1/2 ST SE (MeV) SP


15O
{syn.} 122,24 s β+ 2,754 15N
16O
99,762 % Stabil
17O
0,038 % Stabil
18O
0,2 % Stabil
19O
{syn.} 26,464 s β 4,821 19F


Säkerhetsinformation
Säkerhetsdatablad: Sigma-Aldrich
Globalt harmoniserat system för klassifikation och märkning av kemikalier
GHS-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP) på grundval av följande källa: [6]
03 – Oxiderande
Oxiderande
04 – Gasflaska
Gasflaska
H-fraserH270, H280
P-fraserP244, P220, P370+376, P403
EU-märkning av farliga ämnen
EU-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP) på grundval av följande källa: [6]
R-fraserR8
S-fraserS(2), S17
NFPA 704

0
3
2
ox
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Syre eller oxygen (latin: Oxygenium) är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8. För att minska risken för förväxling på svenska med syra och som en internationell anpassning kallar man ibland, till exempel på gastuber, ämnet för oxygen. Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. O2 benämns ofta "molekylärt syre". En mindre andel finns i formen O3, ozon.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Tvåatomigt syre, O2

Syre förekommer vid standardtryck och -temperatur som en tvåatomig gas, O2 (syrgas), där bindningen förenklat kan beskrivas som en kovalent dubbelbindning.

En ovanlighet med syremolekylen är att dess grundtillstånd är vad man kallar triplett, då den har två oparade elektroner med parallella spinn (de är annars vanligen ordnade som elektronpar med antiparallella spinn).[7][8] Detta medför att syre under normala förhållanden i rumstemperatur är mindre reaktivt med de flesta andra ämnen än det annars hade varit, på grund av den mängd aktiveringsenergi som krävs.[8]

Syremolekylen har tre spinn-isomerer; förutom grundtillståndets triplettillstånd, finns det två isomerer som istället har parade elektroner och därmed är i så kallat singlettillstånd.[9] Redan vid den första exciterade nivån, alltså efter ett första energiupptag, är syremolekylen i ett singlettillstånd, som gör den mycket reaktiv med andra ämnen (det blir nu möjligt då de flesta andra molekyler är i singlettillstånd).[9][10][11]

O2 bildar stabila kemiska föreningar med de flesta andra grundämnen. Syre är ett starkt oxidationsmedel och förbränning i luft är vanligen oxidering av brännbara material under stark värmeutveckling. Korrosion innebär i vissa fall en långsam oxidering med bildning av ett oxidskikt på metallen i fråga. Järnets korrosionsprodukter kallas rost.

En liten mängd syre kan lösa sig i vatten, tillräckligt för djurlivet i vattnet (se nedan). Syre i fast och vätskeform har en blekt blå färg. Himlens blåa färg beror dock inte på detta, utan på Rayleigh-spridning.

Syrgas är luktfritt.

Allotropa former[redigera | redigera wikitext]

På jorden är den vanligaste allotropa formen av syre O2, syrgas eller dioxygen.

Ozon, O3

Den mindre vanliga formen är ozon (O3), en gas som har en frän lukt och är giftig för människor (se marknära ozon). Den treatomiga ozonmolekylen är termodynamiskt instabil gentemot den vanliga tvåatomiga formen. Ozon bildas dock kontinuerligt i övre delen av jordens atmosfär med hjälp av kortvågig ultraviolett strålning från solen. Ozon skyddar i sin tur livet på jorden genom att blockera en stor del av UV-strålningen (särskilt det farliga ultraviolett typ C våglängd 100–280 nm).

Rött syre, O8

1924 upptäckte Gilbert Newton Lewis magnetiska anomalier i flytande syre som verkade komma från en tredje allotrop som han trodde var O4. 80 år senare kunde man fastställa att det berodde på att par av O2-molekyler med antiparallella spinn tillfälligt parade ihop sig till O4, som alltså inte är stabil.

Fast syre som normalt är blått blir vid högt tryck rött, vilket beror på allotropen O8.

Isotoper[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Syreisotoper

Syre har sjutton kända isotoper med massor från 12,03 u till 28,06 u. Tre av dem är stabila, 16O, 17O och 18O, av vilka 16O är den allmänt förekommande (mer än 99,7 %). De radioaktiva isotoperna har alla halveringstider på mindre än tre minuter.

Innan atommassenheten u definierades (baserat på 12C) hade syre getts atommassan 16. Eftersom fysiker ofta endast syftade på 16O medan kemister talade om den naturliga blandningen av isotoper så förekom det olika viktskalor.

Förekomst[redigera | redigera wikitext]

Syre är universums tredje vanligaste grundämne, endast överträffat av väte och helium. Syre bildas främst i tunga stjärnor genom alfaprocessen, fusion av en kolkärna och en heliumkärna.

Syre är den största grundämneskomponenten i jordskorpan, 49 % av dess massa utgörs av syre. Syre är även den näst största komponenten av hela jorden (28 % av massan), den största komponenten i oceanerna (86 % av massan) samt den näst största komponenten av atmosfären (20,947 % av volymen), efter kväve. Som grundämne förekommer syre i atmosfären och löst i haven. Vid temperaturen 25 °C och trycket 1 atm (av luft) kommer en liter vatten att lösa upp ungefär 6,04 kubikcentimeter (8,63 mg, 0,270 mmol) syre. Havsvatten kan lösa upp cirka 4,9 cm³ (7,0 mg, 0,22 mmol). Vid 0 °C kommer lösligheten att öka till 10,29 cm³ för vatten och 8,0 cm³ för havsvatten. Denna skillnad är mycket viktigt för livet i haven, eftersom vatten nära polerna kan försörja mycket mera liv per volymenhet på grund av det höga innehållet syre.[12]

Biologisk betydelse[redigera | redigera wikitext]

Trots syrets reaktivitet förekommer det i jordatmosfären i en unikt hög halt. Andra himlakroppar i solsystemet kan ha en låg syrehalt i sina atmosfärer – denna bildas då av kemisk fotodissociation på grund av solens UV-ljus. Jordatmosfärens syre produceras nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Rent syre tros ha dykt upp i stora mängder redan under tidiga proterozoikum, för cirka 2 miljarder år sedan. Syret löstes i haven och reagerade med järn, men för omkring 2,7 miljarder år sedan började syret frigöras till atmosfären, eftersom det från denna tid och framåt förekommer rostiga järnrika mineraler.

Syre är ett livsviktigt ämne för alla flercelliga organismer, eftersom det ingår både som byggmaterial och som energibuffert i cellandningens energiomvandling. Brist på syre leder till kvävning. Ren syrgas är dock mycket giftigt, då den orsakar massiv bildning av fria radikaler i den biologiska organismen. Det biologiska livet var i begynnelsen inte anpassat till syrets giftighet, men vissa grupper av mikrober anpassade sig till högre syrgashalt i atmosfären. Några grupper av bakterier och arkéer lever under syrefria förhållanden, t.ex. havsbottnar och dyiga sjöbottnar, och dessa har ofta bevarat sin ursprungliga känslighet för det giftiga syret.

Föreningar[redigera | redigera wikitext]

På grund av sin höga elektronegativitet kan syre bilda föreningar med nästan alla andra grundämnen, av detta har fenomenet oxidation fått sitt namn. De enda grundämnen som inte kan oxideras är fluor samt några av ädelgaserna. Många av ädelmetallerna (till exempel guld och platina) är dock mycket motståndskraftiga mot direkta reaktioner med syre.

Biologiskt viktiga syreföreningar är bland annat vatten och koldioxid (CO2). Organiska föreningar innehåller ofta syre i form av hydroxyl-radikaler -OH, bland annat alkoholer och socker, organiska syragrupper -COOH och aldehyder -CHO. Eftersom syre är det tredje vanligaste grundämnet i universum är också OH-radikalen och vattenmolekylen H2O universums vanligaste fleratomiga molekyler. Åtskilliga syror, såväl oorganiska som organiska innehåller syre.

Framställning[redigera | redigera wikitext]

Syre framställs industriellt vanligen genom destillation av luft. Först rengörs luften som sedan kondenseras och leds in i en kolonn. I kolonnen värms luften långsamt och syre, jämte argon och kväve, avkokas och utvinns vid respektive kokpunkt.

För exempelvis laboratoriebruk kan syrgas framställas genom elektrolys av vatten.

Användningsområden[redigera | redigera wikitext]

Eftersom målet med människors andning är att uppta syre används syre inom sjukvården för att underlätta andning. Vid bestigning av berg på så hög höjd att lufttrycket blir för lågt för att människan ska kunna tillgodogöra sig tillräckligt med syre utnyttjas ofta medhavda syrgastuber. I rymddräkter används oftast rent syre vid ett reducerat tryck, omkring en tredjedel av trycket vid jordytan. Rymddräktens bärare får då ungefär normalt deltryck av syre i blodet, samtidigt som dräkten inte blir så styv som en dräkt fylld med gas vid normalt lufttryck skulle bli.

Syrgas blandad med vätgas i proportionen 1:2 bildar knallgas. Precis som namnet antyder så blir det en stor knall när gasen antänds och restprodukten från den våldsamma reaktionen är vattenånga. I verkstadsindustrin används syre vid gassvetsning, skärning, lödning, tillämpningar av plasma och laser och vid tillverkning av stål och metanol. Syre kan också användas som oxideringsmedel i en raketmotor.

I pappersindustrin används syre för att bleka pappersmassa.

Syre har E-nummer E 948.[13]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Carl Wilhelm Scheele

Syre beskrevs första gången vetenskapligt av den polske alkemisten Michael Sendivogius under slutet av 1500-talet. Han kallade gasen som avges av uppvärmt salpeter för "livets elixir".[14]

Syre upptäcktes mer kvantitativt av den svenske apotekaren Carl Wilhelm Scheele någon gång före 1773, men upptäckten publicerades inte förrän efter att Joseph Priestley den 1 augusti 1774 upptäckte vad han kallade deflogistoniserad luft (se flogiston). Priestley publicerade sina upptäckter 1775 och Scheele 1777, varför Priestley ofta ges äran för upptäckten. Både Scheele och Priestley producerade syre genom att värma upp kvicksilver(II)oxid.

Scheele kallade gasen 'eldluft' eftersom den var den enda kända gasen som kunde upprätthålla förbränning. Senare upptäcktes att gasen är nödvändig för allt djurliv och den kallades även "livsviktig luft". Slutligen gav Antoine Laurent Lavoisier gasen namnet oxygen, vilket betyder "syra-bildare" på grekiska. Man trodde då felaktigt att alla syror innehåller syre. Det svenska namnet syre härstammar även från detta.

Se även[redigera | redigera wikitext]

 • Aerob – en process eller organism som kräver syre
 • Fotosyntes – en process på jorden som producerar syre
 • Förbränning – en process där ett bränsle reagerar med ett oxidationsmedel, vanligtvis syrgas

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, tidigare version.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Här anges det av IUPAC rekommenderade standardvärdet. Se: Michael E. Wieser, Tyler B. Coplen: Atomic weights of the elements 2009 (IUPAC Technical Report). In: Pure and Applied Chemistry. 2010, S. 1, doi:10.1351/PAC-REP-10-09-14.
 2. ^ IUPAC, Standard Atomic Weights Revised 2013.
 3. ^ Weast, Robert C. (ed. in chief): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990. Seiten E-129 bis E-145. ISBN 0-8493-0470-9. De angivna värdena har här räknats om enligt SI.
 4. ^ Royal Society of Chemistry – Visual Element Periodic Table
 5. ^ – Online Etymological Dictionary
 6. ^ [a b] Ur CLP-förordningen gällande CAS-Nr. 7782-44-7 i substansdatabasen GESTIS-Stoffdatenbank hos IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung) (Kräver JavaScript) (ty, en).
 7. ^ Bertil Holmström. Fotokemi. Nationalencyklopedin, Bra Böcker, 1991.
 8. ^ [a b] Weston Thatcher Borden, Roald Hoffmann, Thijs Stuyver, Bo Chen. Dioxygen: What Makes This Triplet Diradical Kinetically Persistent? Journal of the American Chemical Society, 2017, 139, s. 9010–9018. Läst 7 februari 2021.
 9. ^ [a b] Michael Laing. The Three Forms of Molecular Oxygen Arkiverad 22 oktober 2021 hämtat från the Wayback Machine. Journal of Chemical Education. Läst 8 februari 2021.
 10. ^ Photophysics and Photochemistry of Singlet Oxygen - a Very Special Area Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main. Läst 8 februari 2021.
 11. ^ Barbara Marchetti, Tolga N. V. Karsili. An exploration of the reactivity of singlet oxygen with biomolecular constituents Chem. Commun., 2016. Royal Society of Chemistry. Läst 8 februari 2021.
 12. ^ Oxygen, occurence, 12 april 2007
 13. ^ ”Livsmedelsverkets lista över E-nummer”. https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sok-e-nummer. Läst 9 mars 2018. 
 14. ^ Oxygen, history, 12 april 2007

Källförteckning[redigera | redigera wikitext]

 • Steven Zumdahl: Chemistry

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]