Flygvapnets Halmstadsskolor

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För Flottiljen F 14, se Hallands flygflottilj.
För Flygkåren F 14, se Hallands flygkår.
Flygvapnets Halmstadsskolor
(F 14)
Flygvapnets Halmstadsskolor vapen.svg
Vapensköld för Flygvapnets Halmstadsskolor tolkad efter dess blasonering.
Datum1 december 1972 – 31 december 1998
LandSverige
FörsvarsgrenFlygvapnet
TypSkolförband
RollUtveckling, utbildning och insats/beredskap
FöregångareHallands flygkår
EfterföljareFörsvarsmaktens Halmstadsskolor
FackskolorBasbefälsskolan
Sambands- och stabstjänstskolan
Tekniska skolan
Flygmaterielskolan
Officershögskolan
Markteletekniska skolan
Teletekniska skolan
IT-skolan
Del avFörsvarsmakten
FörläggningsortHalmstad
MarschI sommarstaden (Grundström)
Svensk Entrémarsch (Söderlund) [1]

Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14), var ett svenskt skolförband inom Försvarsmakten som verkade mellan åren 1961 och 1998. Förbandet var förlagt inom Halmstads garnison i Halmstad.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) har sitt ursprung i Hallands flygkår, vilken ombildades från flygflottilj år 1961, i syfte att utbilda markpersonal inom Flygvapnet. Efter en utredning som gjordes av Försvarets fredsorganisationsutredning (FFU), presenterades år 1971 en rad förändringar inom Flygvapnets fredsorganisation. FFU föreslog att samtliga flygkårer skulle avvecklas, det vill säga Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs, Svea flygkår (F 8) i Barkarby och Hallands flygkår (F 14), vilka skulle avvecklas under år 1972. Istället skulle två markskoleförband bildas, där Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) var ett av förbanden.[3]

Den 1 december 1972 bildades Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14), och ärvde sina traditioner från Hallands flygkår. Förutom att skolorna vid Hallands flygkår överfördes till det nya förbandet, tillkom även Flygvapnets bastjänstskola (FBS) från Svea flygkår (F 8). Den sammanslogs med Flygvapnets markstridsskola (FMS), och bildade den nya skolan Bastjänst- och Markstridsskolan (BMS). Samtidigt skapades en ny skola, Flygvapnets flygmaterielskola (FFS).[4]

Genom reformen Ny befälsordning avvecklades Flygvapnets kadett- och aspirantskola för marklinjen (KAS/M) vid Flygvapnets Södertörnsskolor. Istället inrättades i Halmstad en ny skola, Flygvapnets officershögskola (FOHS), för samtliga officerskategorier, vilken blev underställd chefen för Flygvapnets Halmstadsskolor.[5]

Genom försvarsbeslutet 1982 beslutades om en avveckling Flygvapnets Södertörnsskolor. Avvecklingen skulle vara helt genomförd senast den 30 juni 1986. Södertörnsskolorna hade tillsammans med Halmstadsskolorna haft en central utbildningsroll för markförbanden i Flygvapnet. Att nu Södertörnsskolorna skulle avvecklas medförde att skolorna i Tullinge överfördes till Uppsala och Halmstad. Till Halmstadsskolorna överfördes år 1985 Flygvapnets teletekniska skola (FTTS). Skolan sammanslogs direkt med Flygvapnets flygmaterielskola (FFS) och bildade Flygvapnets markteletekniska skola.[2]

År 1995 gjordes nästa större omorganisation vid skolan. Då sammanslogs Flygvapnets Sambands- och stabstjänstskola (FSS) med Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS) och bildade Informationsteknologiskolan (ITS).[2]

Efter försvarsbeslutet 1996 tillsatte regeringen en skolutredning, ledd av landshövding Gunnar Björk, om hur grundstrukturen i Försvarsmaktens utbildningsverksamhet kunde utvecklas. Utredning kom fram till att förändra officersutbildningen, både till innehåll och rent fysisk placering i Sverige. I utredningsrapporten SOU 1997:112, föreslogs det bland annat att Flygvapnets Halmstadsskolor skulle avvecklas och ersättas med Försvarsmaktens Halmstadsskolor. Förslaget antogs av riksdagen, och den 31 december 1998 avvecklades Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14). I dess ställe skapades den 1 januari 1999 Försvarsmaktens Halmstadsskolor (FMHS)och övertog traditioner och samordningsansvaret över de skolor som fanns inom Flygvapnets Halmstadsskolor.[6]

Viktigare årtal[redigera | redigera wikitext]

Nedan redovisas årtal som påverkat skolförbandets verksamhet.[7]

 • 1972: Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) bildas den 1 december 1972.
 • 1972: Flygvapnets signalskola (FSS) ombildas till Flygvapnets sambands och stabstjänstskola (FSS).
 • 1981: Bildas Flygvapnets officershögskola (FOHS)
 • 1985: Bildad Flygvapnets markteletekniska Skola (FMTS) genom en sammanslagning av FFS och FTTS.
 • 1995: Flygvapnets sambands och stabstjänstskola (FSS) och Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS) bildar IT-skolan.
 • 1998: Flygvapnets Halmstadsskolor (F 14) avvecklas den 31 december 1998.

Ingående skolor[redigera | redigera wikitext]

Beteckning Namn Aktiv Kommentar
BBS Flygvapnets basbefälsskola 1972-1998 Överförd 1972 från Hallands flygkår
FSS Flygvapnets Sambands- och stabstjänstskola 1972-1995 Överförd 1972 från Hallands flygkår
Sammanslagen 1995 med FMTS
FTS Flygvapnets tekniska skola 1972-1998 Överförd 1972 från Hallands flygkår
FFS Flygvapnets flygmaterielskola 1972-1985 Sammanslagen 1985 med FTTS
FOHS Flygvapnets officershögskola 1981-1998 Uppgick 1999 i MHS H
FMTS Flygvapnets markteletekniska skola 1985-1995 Bildad 1985 genom sammanslagning av FFS och FTTS
Sammanslagen 1995 med FSS
FTTS Flygvapnets teletekniska skola 1966-1985 Omlokaliserad från F 18
Sammanslagen med FFS
ITS Informationsteknologiskolan 1995-1998 Bildad 1995 genom sammanslagning av FSS och FMTS

FOHS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets officersskola bildades år 1981 genom reformen Ny befälsordning. Den 21 juli 1980 ryckte den första värnpliktsomgången som utgjorde rekryteringsbas i det nya befälssystemet in vid skolan. Drygt ett år senare, den 14 september 1981, började utbildningen vid Flygvapnets officersskola.[8] Under slutet av 1990-talet gjordes en skolutredning, ledd av landshövding Gunnar Björk, vilka kom fram till att förändra officersutbildningen, både till innehåll och rent fysisk placering i Sverige. För Flygvapnets officersskola innebar beslutet att den avvecklades den 31 december 1998. Från den 1 januari 1999 ersattes den av Militärhögskolan Halmstad (MHS H), vilken förlades i samma lokaler som den tidigare FOHS, och dessutom övertog vissa arv från Flygvapnets Krigsskola (FKHS) i Uppsala.[9][6]

BBS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets befälsskola (BBS) har sina rötter i Flygvapnets markstridsskola (FMS) och Flygvapnets bastjänstskola (FBS). Flygvapnets bastjänstskola var till en början lokaliserad till Svea flygkår (F 8) i Barkarby. I samband med att Svea flygkår avvecklades, överfördes Flygvapnets bastjänstskola till Halmstad. Där slogs den samman med Flygvapnets markstridsskola (FMS), och bildade den nya skolan Bastjänst- och Markstridsskolan (BMS).[4] En del källor menar att skolan fick det nya namnet Flygvapnets Basbefälskola (BBS).[10] Namnet Flygvapnets Basbefälskola (BBS) kan ha tillkommit genom reformen Ny befälsordning, då skolan år 1990 benämndes som just Flygvapnets Basbefälskola (BBS).[11] I samband med att Flygvapnets Halmstadsskolor avvecklades år 1998 överfördes BBS till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.

FSS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola grundades 1942 under namnet Flygvapnets signalskola. År 1962 omlokaliserades skolan till Halmstad. I samband med att Hallands flygkår avvecklades år 1972, och Flygvapnets Halmstadsskolor bildades, omorganiserades skolan till Flygvapnets sambands- och stabstjänstskola. År 1995 slogs den samman med Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS) och bildade Informationsteknologiskolan (ITS).[2]

FTS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets tekniska skola grundades 1942, vid dåvarande Flygvapnets centrala skolor i Västerås. År 1962 omlokaliserades den som sista skola till Halmstad. I samband med att Hallands flygkår avvecklades 1972, överfördes skolan till det nya skolförbandet Flygvapnets Halmstadsskolor. År 1998 överfördes skolan till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.[2]

FMTS[redigera | redigera wikitext]

Flygvapnets markteletekniska skola har sina rötter i Flygvapnets flygmaterielskola (FFS) och Flygvapnets teletekniska skola (FTTS). FTTS bilades år 1966 som Flygvapnets Materielskola (FMS), vid dåvarande Roslagens flygkår (F 2) i Hägernäs. I samband med att Roslagens flygkår avvecklades år 1972, överfördes skolan till Flygvapnets Södertörnsskolor (F 18), där den fick namnet Flygvapnets teletekniska skola (FTTS). I samband med att Flygvapnets Södertörnsskolor avvecklades år 1986, överfördes FTTS till Halmstad, där den sammanslogs med Flygvapnets flygmaterielskola (FFS). FSS bildades för övrigt som en helt nya skola år 1972. De båda skolorna sammanslogs och bildade år 1985 den nya skolan Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS). År 1995 sammanslogs Flygvapnets Sambands- och stabstjänstskola med Flygvapnets markteletekniska skola och bildade Informationsteknologiskolan (ITS).[2]

ITS[redigera | redigera wikitext]

Informationsteknologiskolan (ITS) eller bara IT-skolan bildades år 1995, genom att Flygvapnets Sambands- och stabstjänstskola (FSS) och Flygvapnets markteletekniska skola (FMTS) sammanfördes till en skola. I samband med att Flygvapnets Halmstadsskolor avvecklas år 1998 överfördes ITS till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.[2]

Skolchefer[redigera | redigera wikitext]

Namn, beteckning och förläggning[redigera | redigera wikitext]

Namn
Flygvapnets Halmstadsskolor 1972 1998
Beteckningar
F 14 1972 1998
Förläggningsorter och övningsfält
Halmstads garnison (F) 1972 1998
Tönnersjö målplats (Ö) 1972 1998
Övningsbas Rinkaby (Ö) 1988 1998

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Sandberg (2007), s. 200
 2. ^ [a b c d e f g] Braunstein (2003), s. 143-145
 3. ^ prop. 1971:110
 4. ^ [a b] Flygvapnetnytt 1970-5
 5. ^ Åshage 2011, s. 209-211
 6. ^ [a b] SOU 1997:112
 7. ^ F 14 Historik
 8. ^ Flygvapennytt 1990-2
 9. ^ Militärhögskolan Halmstad
 10. ^ Flygvapnets Halmstadsskolor
 11. ^ Flygvapnetnytt 1990-4

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2005). Svenska Flygvapnets förband och skolor under 1900-talet. Christina von Arbin. ISBN 91-971584-8-8 
 • Sandberg, Bo (2007). Försvarets marscher och signaler förr och nu. Gävle: Militärmusiksamfundet med Svenskt Marscharkiv. ISBN 978-91-631-8699-8 
 • Åshage Jarl, red (2011). Sjunde jaktflottiljen: F 18 - en nedlagd flygflottilj. [Tullinge]: Norlén & Slottner. Libris 12306331 


Webbkällor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Norrmo, Sten (1994). Flyget i Mickedala, F 14 50 år: 1944-1994. Halmstad: Flygvapnet Södertörnsskolor. ISBN 91-630-2426-8 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]