Konservatism

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Konservativt)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppslagsordet ”Konservativ” leder hit. För det fysikaliska begreppet, se Konservativt fält.
Den här artikeln ingår i Wikipedias
serie om konservatism
Ideologier

Liberalkonservatism
Värdekonservatism
Kulturkonservatism
Socialkonservatism
Frihetlig konservatism
Neokonservatism
Nykonservatism
Paleokonservatism
Radikalkonservatism
Lundakonservatism
Nationalkonservatism
Konservativ liberalism
Kristen höger

Politiska partier

Konservativa partier
Internationella demokratiska unionen
Europeiska folkpartiet (EU)
Europeiska konservativa och reformister (EU)

Konservatism (av latinets conservare, bevara) är en politisk idétradition som kom till uttryck hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer den ansågs representera. Joseph de Maistre är en annan tänkare som ofta nämns i samband med konservatismen, ofta som en tidig radikalkonservativ som var influerad av Burke. Uttrycket konservatism myntades av den franske politikern och författaren François-René de Chateaubriand.

Konservatism betraktas vanligen som höger på den politiska höger-vänsterskalan, med en betoning på politisk ordning, kontinuitet och stabilitet över förment underordnade sociala och ekonomiska faktorer. Detta härrör från placeringen av delegaterna i Frankrikes nationalförsamling under och efter revolutionen, där anhängarna av monarkin och av ett mer (traditionellt) auktoritärt styrelseskick satt till höger i kammaren.

Ibland används uttrycket konservatism för att beskriva en generell vilja att bevara status quo. Denna så kallade strukturkonservatism skall dock inte förväxlas med ideologisk/politisk konservatism som menar att det finns vissa absoluta värden eller givna institutioner som man bör värna om.[1]

Grundläggande principer[redigera | redigera wikitext]

Generellt kan sägas att konservativa vill bevara hävdvunna, konventionella eller traditionella samhällsinstitutioner, och motverka hastiga förändringar i samhället. Vilka institutioner detta är mer konkret, har varierat från samhälle till samhälle, även om drag såsom familj, släkt, börd, kyrka/församling (religion i allmänhet), lokalsamhälle/regionen och monarki är mer vanligt förekommande än andra drag.

Två grundläggande principer som tillskrivs mycket stort värde inom konservatismen, och ibland brukar beskrivas som dess kännetecken, är följande:

1. Konservatismen anser att det existerar en naturlig rätt, det vill säga en universell objektiv etisk ordning som människan inte kan förändra och som existerar oberoende av människors vilja. När människor väljer att leva i enlighet med denna ordning tror konservatismen att samhället och människan utvecklas på ett relativt harmoniskt och lyckligt vis. Framsteg, enligt konservativa, är således när människor lever mer och mer i enlighet med den naturliga rätten och man anser därför att värdenihilismen är såväl teoretiskt som praktiskt felaktig.[2][3]

2. Konservatismen anser att människan är ofullkomlig och att hon föds med både en god och en ond sida. Denna ofullkomlighet gäller även hennes förnuft och därför anser konservatismen att människan inte enbart med hjälp av förnuftet kan upptäcka och tillgodogöra sig den naturliga rätten. Istället menar konservatismen att den naturliga rätten främst kan synliggöras genom kultur, traditioner och sedvänjor. Dessa har nämligen skapats spontant över flera generationer genom trial-and-error, vilket medför att den naturliga rätten med tiden utkristalliseras allt tydligare i dessa. Denna små stegens utveckling kallar Edmund Burke för innovation. Till detta kommer därför ett generellt avståndstagande från alla projekt och tankar med mål att skapa utopier och perfekta samhällen; konservatismen anser att människans natur omöjliggör detta.[4]

Att dessa två pelare, objektiv moral och relativa lösningar, kan komma i konflikt med varandra är en av de mer grundläggande spänningsfälten i den konservativa ideologin. Vissa utomstående icke-konservativa kan gå med på endera pelaren, men det är kombinationen av dessa två som utgör kärnan i konservatismen. Thomister anser till exempel att det existerar en naturlig lag, men de anser också att det går att upptäcka den med hjälp av förnuftet och skolastiken. Friedrich von Hayek i sin tur delade konservatismens kritik emot förnuftstron, men ansåg inte att det går att upptäcka en naturlig lag genom kulturen och traditionerna.

Edmund Burke (17291797) brukar räknas som den mest kände konservative tänkaren

Ett annat sätt att beskriva konservatismens huvuddrag gjordes av den amerikanske konservative teoretikern Russell Kirk, som formulerade sex principer vilka till stor del tar sin utgångspunkt i de två ovannämnda principerna.

 • Tron på en på gudomlig ordning baserad transcendent ordning.
 • Förkärleken för den mänskliga existensens mångfald och mysterium.
 • Övertygelsen att samhället behöver hierarkier och klasser som uttrycker naturliga olikheter, även om dessa inte är eviga eller omöjliga att reformera.
 • Förvissningen att det finns ett nära samband mellan privategendom och frihet.
 • Tilliten till sed, konvention och hävd.
 • Erkännandet att innovation bör ske i enlighet med existerande traditioner och sedvänjor, vilket innebär respekt för det politiska värdet av klokhetens dygd.

Utifrån sina principer riktar konservatismen traditionellt sett kritik mot sina motståndare utifrån fem punkter.

 1. Konservatismen anser att de politiska ideologierna lider av en överdriven förnuftstro. Själva inser de att människans förnuft är kraftigt begränsat och att alla strikt förnuftsbaserade planer därför kommer att föra med sig oförutsedda (och ofta mycket negativa) konsekvenser. Människans förnuft är otillräckligt för att tillgodogöra sig en önskad och hastig samhällsförändring, vilket åskådliggörs i Burkes kritik av den franska revolutionen.
 2. Konservatismen anser att de politiska ideologierna ofta förändrar utan att förbättra. De omkullkastar kultur och tradition bara för omkullkastandets skull och begriper inte värdet i det långsamt, organiskt framväxta.
 3. Konservatismen anser att de politiska ideologierna är mer intresserade av att skissera på nya samhällen än utveckla det vi har, och att dessa skisser inte kommer att fungera i praktiken.
 4. Konservatismen anser att de politiska ideologierna blundar för människans mörka sidor. De politiska ideologierna tror att det går att uppnå utopier (perfekta samhällen) där människans ondska kommer att vara bortblåst. Konservatismen menar att detta är en naiv syn på människan och motiven/viljan att göra onda handlingar (girighet, maktlystnad, lust etc.) alltid kommer att finnas i alla samhällen eftersom de är medfödda.
 5. Konservatismen anser att de politiska ideologierna blundar för och motarbetar de naturliga skillnader som finns mellan människor. Att människor är olika och olika bra på olika saker är varken fel eller något som bör bekämpas. Dessa försök att bryta ned de naturliga olikheterna kallar konservatismen för nivellering eftersom den enda möjliga konsekvensen av en sådan process är att de naturliga talangerna jämnas ner till de talanglösas nivå.

Konflikter inom konservatismen[redigera | redigera wikitext]

Liberal- och socialkonservatism[redigera | redigera wikitext]

Inom konservatismen råder oenighet om vilka principer som bör betonas. Den huvudsakliga skiljelinjen står mellan den anglosaxiska traditionen (som drar mer åt liberalkonservatismen) och den kontinentala (som drar mer åt socialkonservatismen). Den tyska socialkonservatismen kombinerade traditionellt detta drag med nationalism, och kallades då nationalkonservatism. Den stora skillnaden mellan dessa är synen på staten, där den anglosaxiska konservatismen är skeptiskt inställd, medan "den europeiska" konservatismen bejakar staten som "den stora förhindraren av katastrof" (Juan Donoso Cortés). På samma sätt är liberalkonservativa ofta emot välfärdssystem, medan socialkonservativa ser välfärdslösningar som nödvändiga för att undvika social misär och klassplittring (Otto von Bismarck, ofta sedd som grundaren till statssocialismen, i Storbritannien representerad av Benjamin Disraeli). Liberalkonservativa är också ofta mer välvilligt inställda till globalisering än vad socialkonservativa är. Medan Edmund Burke anses ha lagt grunden för all modern konservatism, har inflytandet från den kontrarevolutionäre Joseph De Maistre och filosofen Friedrich Hegel varit avgörande för den kontinentala konservatismens parallella idéutveckling med den anglosaxiska konservatismen.

Neo- och paleokonservatism[redigera | redigera wikitext]

En annan schism mellan konservativa, som härrör ifrån att man betonar principer olika, är den i amerikansk konservatism rådande konflikten mellan neokonservativa och paleokonservativa.

Neokonservatismen anser att det finns en tämligen god uppfattning om vad naturrätten omfattar för värderingar. Till dessa räknar man frihet, demokrati/självstyre, familj, äganderätt, gemenskap, etc. Man menar därför också att vi har ansvar att sprida dessa värderingar till andra platser, med militärt våld om så krävs, avsätta diktaturer som motarbetar dessa värderingar.

Paleokonservatismen menar i motsats till detta, att även om det stämmer att vi har en god uppfattning om naturrätten, så kan vi inte ”exportera” den hur som helst. Vår respekt för den naturliga rätten kommer ur vår historia och den har en tydlig förankring i vår kultur och litteratur. Även om naturrätten är sann för varenda individ ur det världsomspännande människosläktet, kan man inte skapa förankring för den bara genom förnuftet, utan den måste också genomgå den tidskrävande processen att förankras i kulturen och traditionerna. Därtill kan vi inte förutse konsekvenserna av att försöka förändra andra samhällen ifrån grunden, och risken blir att man gör samma fel som de franska revolutionärerna gjorde.

George W. Bush presidentskap har ofta kallats neokonservativt, och Dick Cheney har ofta pekats ut som en ledande företrädare för den linjen inom administrationen. Pat Buchanan identifieras ofta som en ledande paleokonservativ politiker. I och med Tea Party-rörelsens uppkomst, valet av Barack Obama till USA:s president och republikanernas seger har de paleokonservativa elementen inom amerikansk konservatism stärkts, och republikanerna framstår i viss mån åter som det isolationistiska partiet. Bland annat var flera republikanska politiker kritiska till interventionen i Libyen 2011, en uppfattning som partiets dåvarande presidentkandidat Mitt Romney inte delade.

Cuckservative[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Cuckservative

Cuckservative (ofta förkortat till cuck) är ett politiskt epitet som används pejorativt för att beskriva en konservativ som har ”sålt sig”, har accepterat alla vänsterns grundläggande premisser och sympatiserar med (social-)liberala värderingar.[5] Urban Dictionary ger några definitioner av termen: ”En cuckservative är en som själv betecknar sig som ’konservativ’, men som fegt ’säljer ut’ och underminerar sitt hemlands folk, kultur och nationella intresse i syfte att vinna acceptans hos partier som är fientliga eller likgiltiga gentemot dem.” ”En högerpolitiker eller dito sympatisör som gör en stor sak av att försvara traditionella värden, men så snart påtryckningar förekommer rullar över på rygg för vänstern i varje fråga av rädsla för att bli kallad ’rasist’, ’sexist’ eller ’homofob’.”[6]

Skillnader från land till land[redigera | redigera wikitext]

Vilka institutioner och traditioner som anses viktiga att bevara varierar därför naturligtvis mellan olika grupper och framförallt beroende på vilken kultur man befinner sig i. I USA, där konservatismen för det mesta har klassiskt liberala inslag (särskilt på det ekonomiska området) anser många konservativa att det är viktigt att bevara amerikanernas rätt att bära vapen, eftersom denna tradition har funnits med länge i historian och effektivt värnat den individuella friheten mot en alltför stark statsmakt med totalt våldsmonopol. I Europa betonar de konservativa snarare civilsamhället och statskyrkan.

Partibildningar och andra sammanslutningar[redigera | redigera wikitext]

Sveriges enda uttalat konservativa riksdagspartier är Moderata samlingspartiet, som officiellt företräder en liberalkonservativ linje, och Sverigedemokraterna som betecknar sig själva som ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Kristdemokraterna, och då särskilt dess ungdomsförbund KDU, företräder också ofta tydligt konservatismen, även om partiet inte är uttalat konservativt utan definierar sig som kristdemokratiskt. Kristdemokratin har dock under dess framväxt varit influerad av konservatismen även om man traditionellt förespråkar en social marknadsekonomi. Internetcommunityn Konservativt forum samt studentföreningen Föreningen Heimdal i Uppsala är också två sammanslutningar som företräder den konservativa ideologin.

Konservatism och moral[redigera | redigera wikitext]

Psykologerna Jonathan Haidt, Jesse Graham och Craig Joseph har inom moralpsykologin utvecklat moralfundamentsteorin. Den går ut på att olika uppsättningar av ”moraliska fundament” leder människor till att nå olika ståndpunkter. Teorin har använts för att förklara människors ideologiska hemvist samt missförståelser mellan politiska motståndare. Forskningen har visat att konservativa tillämpar en större rad moraliska fundament än vad socialister och socialliberaler gör.[7] Det innebär att konservativa förstår socialisters och socialliberalers moraliska fundament, medan socialister och socialliberaler kan vara helt oförstående inför hur konservativa resonerar. Socialister och socialliberaler kan därför uppfatta moraliskt baserade konservativa uttalanden eller beteenden som om de vore grundade i något annat – i bästa fall självintresse, i värsta fall ondska.[8] Medan socialister och socialliberaler bejakar de moraliska fundament som sätter fokus på individen, värderar konservativa därtill även några som betonar gruppsamhörighet. Haidt betonar i boken The Righteous Mind hur viktiga dessa gruppbetonande moraliska fundament är för ett mänskligt samhälles överlevnad och utveckling samt att frånvaron av dem leder till samhällsupplösning.[9]

Kända konservativa[redigera | redigera wikitext]

Filosofer och intellektuella

Statsmän och politiker

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Kämpande konservatism : en debattbok. NoK debatt. Natur o. kultur. 1971. http://libris.kb.se/bib/79107. Läst 4 februari 2020 
 2. ^ Stanlis, Peter, Edmund Burke and the Natural Law (1958), The University of Michigan Press
 3. ^ Pappin, Joseph L., The Metaphysics of Edmund Burke (1993), Fordham University Press
 4. ^ Kirk, Russell, Enemies of the Permanent Things: Observations of Abnormity in Literature and Politics (1969), Arlington House
 5. ^ Millard, Taylor: ”Don’t believe the #Cuckservative lie”, Hot Air, publicerat 2015-07-16, läst 2017-09-10. Yiannopoulos, Milo: ”’Cuckservative’ is a gloriously effective insult that should not be slurred, demonised or ridiculed”, Breitbart, länk, publicerat 2015-07-28, läst 2017-09-10.
 6. ^ ”Cuckservative”, Urban Dictionary, länk, läst 2017-09-10.
 7. ^ Graham, Jesse; Haidt, Jonathan; Nosek, Brian A.: ”Liberals and Conservatives rely on different sets of moral foundations”, Journal of personality and social psychology, vol. 96 (2009), s. 1029–1046, länk.
 8. ^ ”Jonathan Haidt explains our contentious culture”, TV-program (Public Square Media, Inc., Lebanon), publicerat 2012-02-03, länk.
 9. ^ Haidt, Jonathan: The righteous mind. Why good people are divided by politics and religion (Pantheon Books, New York 2012), s. 109, 143, 292.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]