Hoppa till innehållet

Jönköpings regemente

Jönköpings regemente
(I 12)
Jönköpings vapenbild
Information
Officiellt namnKungl. Jönköpings regemente
Datum1623–1709, 1709–1715, 1716–1927
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteriet
RollUtbildningsförband
Del avII. arméfördelningen [a]
FöregångareÖstergötlands storregemente
EfterföljareJönköpings-Kalmar regemente
StorlekRegemente
HögkvarterJönköpings garnison
FörläggningsortJönköping
ÖvningsplatsSkillingaryds skjutfält
FärgerRött och gult          
Marsch"Napoleon-marschen" (Parlow) [b]
MaskotPuman Måns
SegernamnLützen (1632)
Wittstock (1636)
Malatitze (1708)
Helsingborg (1710)
Befälhavare
RegementschefFredrik Lovén [c]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflagga
Truppslagstecken m/1906
Bataljonsfana m/1849, för regementes 1:a bataljon.
Officer och manskap vid regementet införda uniform m/1802. (1803).

Jönköpings regemente (I 12) var ett infanteriförband inom svenska armén som verkade i olika former åren 1623–1927. Förbandsledningen var 1914–1927 förlagd i Jönköpings garnison i Jönköping.[2][3][4]

Regementet har sitt ursprung i de fänikor som sattes upp i Jönköpings län på 1550-talet och 1560-talet. År 1619 organiserades dessa enheter samt fänikor från det närliggande landskapet Östergötland av Gustav II Adolf till Östergötlands storregemente, där elva av totalt 24 kompanier rekryterades i Jönköpings län. Östergötlands storregemente bestod av tre fältregementen när Jönköpings regemente utgjorde ett. Någon gång mellan 1623 och 1628 splittrades storregementet permanent och bildade tre mindre regementen där Jönköpings regemente var ett.[2] I 1634 års regeringsform fastställdes den svenska regementetsindelningen, där det angavs att armén skulle bestå av 28 regementen till häst och fot, med fördelningen av åtta till häst och 20 till fot. De indelta och roterande regementena namngavs efter län eller landskap, medan de värvade regementena uppkallades efter sin chef. Regeringsformen angav Jönköpings regemente och Kronobergs regemente som det femte i ordningen. Dock blev det ett nummer som aldrig användes, annat än för att ange regementets plats, enligt den då gällande rangordning.[5] Att det tillsammans med Kronobergs regemente nämndes som det femte i ordningen, berodde att det var ett av två som skulle sättas samman för att bilda Smålands regemente. Dock kom aldrig det regementet att bildas och istället behölls Jönköpings regemente och Kronobergs regemente separata. Regementets första befälhavare var Lars Kagg.[2]

Regementet deltog i stora nordiska kriget, där regementet led stora förluster både vid slaget vid Malatitze och stormningen av Veprik. Inför slaget vid Poltava hade regementets stryka reducerats till en bataljon på cirka 300 man. Efter slaget vid Poltava hade drygt två tredjedelar sårats eller stupat inklusive alla utom en officer. Slaget blev slutet på regementet.[6] Efter Poltava sattes regementet upp 1709 på nytt i Sverige och deltog den 28 februari 1710 slaget vid Helsingborg. I samband med slaget vid Stresow deltog regementet som försvarstrupp vid belägringen av Stralsund. Vid fästningens kapitulation den 13 december gick regementet i fångenskap och blev förda till Preussen. År 1716 återuppsattes det för andra gången; regementets styrka bestod av några kompanier från Skåne, vilka hemförlovades på hösten. Följande år låg regementet på roten för att kompletteras. År 1718 deltog regementet fulltaligt i Karl XII:s andra norska fälttåg. Efter återtåget från Fredrikshall förlades regementet till Uddevalla; det förlorade, under detta korta fälttåg genom brist och dålig väderlek 490 man soldater utom befäl.[6]

Den rangordning som hade fastställts i 1634 års regeringsform började halta och skapa luckor efter freden i Fredrikshamn den 17 september 1809, då Finland tillföll Ryssland och de svenska regementen i Finland upplöstes. Därmed fanns det ett behov med att skapa ett nytt system. Under kronprins Karl Johans tid infördes 1816 ett nytt numreringssystem, där de svenska regementena genom en generalorder den 26 mars 1816 tillfördes ett officiellt ordningsnummer, till exempel № 12 Jönköpings regemente.[7] Till grund för numreringen låg inte bara ett regementes status, utan också de svenska landskapens inbördes ordning, samt att Svealand, Götaland och Norrland skulle varvas. De lägsta ordningsnumren tilldelades "liv- och hus- trupperna". Dessa nummer hade dock ingenting med rangordningen att göra, vilket bland annat framgår av gamla förteckningar där infanteri- och kavalleriförband är blandade just med hänsyn till rang och värdighet.[8]

I samband med 1914 års härordning justerades 1914 samtliga ordningsnummer inom armén. För Jönköpings regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 12. Justeringen av beteckningen gjordes för att särskilja regementen och kårer mellan truppslagen. Det med bakgrund till att namn och nummer som till exempel № 3 Livregementets grenadjärkår och № 3 Livregementets husarkår kunde förefalla egendomliga för den som inte kände till att förbanden ifråga tillhörde skilda truppslag.[9]

Genom försvarsbeslutet 1925 beslutades det att reducera den svenska armén från sex till fyra arméfördelningar. Detta medförde att 17 av arméns truppförband skulle avvecklas. Av dessa 17 truppförband var det 7 infanteriregementen som skulle avvecklas, där Jönköpings regemente var ett av dessa infanteriregementen.[10] Avvecklingsbeslutet medförde att regementet skulle avvecklas omedelbart efter repetitionsövningarna 1927.[11] Den 7 oktober 1927 höll regementet en ceremoni över kommande avveckling. Vid sidan om avvecklingen, avvecklades även Kalmar regemente (I 21) i Eksjö. Dessa två regementen kom den 1 januari 1928 att bilda ett nytt regemente, Jönköpings-Kalmar regemente (I 12). I Jönköping blev en avvecklingsorganisation kvar och verkade fram till 31 mars 1928.[4]

Även om regementet sammanslogs med Kalmar regemente, så blev det i praktiken avvecklat, då endast del av namnet och beteckningen fortlevde i det nya regementet i Eksjö. Det nya regementet som övertog kasernområdet från det avvecklade Kalmar regemente i Eksjö, sökte dock sina traditioner från de två småländska infanteriregementena.[2]

Ingående enheter

[redigera | redigera wikitext]

Genom 1901 års härordning fastställdes att tillgång till trupp skulle regleras genom allmän värnplikt, vilket bland annat resulterade i att infanteriregementena utökades med en bataljon och kom att omfatta tre infanteribataljoner. I samband med krigsutbrottet 1914 fastställdes försvarsbeslutet 1914, vilket bland annat medförde att linjeregementet I 12 organiserades och mobiliserades. I likhet med övriga infanteriregementen skulle också ett reservregemente sättas upp, dock kom dessa aldrig att mobiliseras. Vidare infördes en brigadorganisation inom armén, där två infanteriregementen bildade en brigad. I 12 tillsammans med I 21 bildade 4. infanteribrigaden, ingående i II. arméfördelningen.[12]

4. infanteribrigaden

[redigera | redigera wikitext]

4. infanteribrigaden var en infanteribrigad inom II. arméfördelningen som verkade åren 1915–1927 och bestod av Jönköpings regemente och Kalmar regemente.

Kompanier 1686–1901

[redigera | redigera wikitext]

Jönköpings regemente indelades år 1686 liksom Kalmar regemente och Kronobergs regemente med vardera 1100 nummer i stället för det vanliga 1200 nummer. Detta reducerade antal soldater fördelades på åtta kompanier om vardera 137 eller 138 nummer.

Livkompaniet

 • Roteringsområde: Tveta härad 100 rotar och Vista härad 38 rotar. Totalt 138 rotar.
 • Kompaninamn: Livkompaniet hela perioden.

Norra Vedbo kompani

Västra härads kompani

Vista kompani

 • Roteringsområde: Vista härad 75 rotar och Norra Vedbo härad 63 rotar. Totalt 138 rotar.
 • Kompaninamn: Har hetat Vista eller Vista härads kompani under hela perioden.

Mo härads kompani

Norra Västbo kompani

 • Roteringsområde: Västbo härad 138 rotar.
 • Kompaninamn: Majorens kompani eller Premier Majorens kompani fram till 1815. Första Majorens kompani 1815 till 1836.

Östbo kompani

 • Roteringsområde: Östbo härad 100 rotar och Västbo härad 37 rotar. Totalt 137 rotar.
 • Kompaninamn: Östbo eller Östbo härads kompani under hela perioden.

Södra Västbo kompani

 • Roteringsområde: Västbo härad 137 rotar.
 • Kompaninamn: Vestbo kompani fram till 1836, därefter Södra Vestbo kompani i och med att Förste Majorens kompani bytte namn till Norra Vestbo kompani.
Kompaninamn 1744 Första nr Sista nr Antal nr
Lif Compagniet 1 138 138
Öfverste Lieutenantens Compagnie 139 276 138 Mo härads kompani
Majorens Compagnie 277 414 138 Norra Västbo kompani
Wässbo Härads Compagnie 415 551 137
Össbo Härads Compagnie 552 688 137
Westra Härads Compagnie 689 825 137
Wista Härads Compagnie 826 963 138
Norra Vedbo Härads Compagnie 964 1100 137
Kompaninamn 1764 Första nr Sista nr Antal nr
Lif Compagniet 1 138 138
Öfverste Lieutenantens Compagnie 139 276 138 Mo härads kompani
Majorens Compagnie 277 414 138 Norra Västbo kompani
Norra Vedbo Härads Compagnie 415 551 137
Wista Härads Compagnie 552 689 138
Westra Härads Kompani 690 826 137
Wässbo Härads Compagnie 827 963 137
Össbo Härads Compagnie 964 1100 137
Kompaninamn 1775 Första nr Sista nr Antal nr
Lif Compagniet 1 138 138
Öfverste Lieutenantens Compagnie 139 276 138 Mo härads kompani
Majorens Compagnie 277 414 138 Norra Västbo kompani
Secund Majorens Compagnie 415 551 137 Västra härads kompani
Wista Härads Compagnie 552 689 138
Norra Vedbo Härads Compagnie 690 826 137
Össbo Härads Compagnie 827 963 137
Wässbo Härads Compagnie 964 1100 137
Kompaninamn 1800 Första nr Sista nr Antal nr
Lif Compagniet 1 138 138
Öfverste Lieutenantens Compagnie 139 276 138 Mo härads kompani
Majorens Compagnie 277 414 138 Norra Västbo kompani
Secund Majorens Compagnie 415 551 137 Västra härads kompani
Wista Härads Compagnie 552 689 138
Norra Vedbo Härads Compagnie 690 826 137
Wässbo Härads Compagnie 827 963 137
Össbo Härads Compagnie 964 1100 137
Kompaninamn 1818 Första nr Sista nr Antal nr
Lif Compagniet 1 138 138
Öfverste Lieutenantens Compagnie 139 276 138 Mo härads kompani
Första Majorens Compagnie 277 414 138 Norra Västbo kompani
Andra Majorens Compagnie 415 551 137 Norra Vedbo kompani
Tredje Majorens Compagnie 552 688 137 Västra härads kompani
Östbo Compagnie 689 825 137
Wässbo Compagnie 826 962 137
Wista Compagnie 963 1100 138
Kompaninamn 1838 Första nr Sista nr Antal nr
1sta Bataillon
Lif Compagniet 1 138 138
Norra Wedbo Compagnie 139 275 137
Westra Härads Compagnie 276 412 137
Wista Compagnie 413 550 138
2dra Bataillon
Mo Härads Compagnie 551 688 138
Norra Westbo Compagnie 689 826 138
Östbo Compagnie 827 963 137
Södra Westbo Compagnie 964 1100 137
Kompaninamn 1885 Första nr Sista nr Antal nr
1.Bataljonen
Lif Kompaniet 1 138 138
Norra Wedbo kompani 139 275 137
Westra Härads kompani 276 412 137
Wista kompani 413 550 138
2.Bataljonen
Mo Härads kompani 551 688 138
Norra Westbo kompani 689 826 138
Östbo kompani 827 963 137
Södra Westbo kompani 964 1100 137

Förläggningar och övningsplatser

[redigera | redigera wikitext]

Förläggning

[redigera | redigera wikitext]

Från den 8 augusti 1777 förlades regementet till Skillingaryd där det även fick sin mötesplats. Genom försvarsreformen 1901 beslutades det att samtliga regementet skulle förläggas till kasernetablissemang. På godset Ryhov i Ljungarums socken väster om Jönköping uppfördes kaserner för Jönköpings regemente. Arkitekten Lars Johan Lehming från arméförvaltningen fick i uppdrag att rita kasernerna och byggnaderna för regementet. Kasernerna uppfördes efter 1901 års härordnings byggnadsprogram efter Fortifikationens typritningar för infanterietablissemang.[13] Från den 1 november 1906 förlades regementets stamskolor till Smålands husarregemente i Eksjö. Regementet förlade sin expedition till Jönköping den 7 oktober 1914, för att sedan förlägga hela regementet den 10 oktober 1914, då det förlades i nyuppförda kaserner på Sjukhusgatan i Jönköping.[4]

Efter att regementet avvecklats och armén lämnat kasernområdet den 1 april 1928, arrangerades Hantverks- och industriutställningen i Jönköping den 20 juni–5 augusti 1928. Åren 1928–1930 kom kasernerna att verka som förläggning för Svenskbyborna. Den 1 mars 1934 övertogs kasernerna av Ryhovs sinnessjukhus. Sinnessjukhuset avvecklades 1984. Från den 5 september 1988 övertogs området av Länssjukhuset Ryhov.[14]

I samband med att området omvandlades till sjukhusområde kom de tre kasernbyggnaderna att rivas. Av de ursprungliga byggnaderna återstår kanslihuset, matsalen, köket, gymnastikhuset, sjukhuset, samt en rad ekonomibyggnader.

Övningsplatser

[redigera | redigera wikitext]

Från den 8 augusti 1788 övades regementet vid Skillingaryd. Efter att regementet förlades till Jönköping, anlades ett övningsfält intill kasernetablissemanget. När regementet avvecklades övertogs övningsfältet av Smålands artilleriregemente (A 6). Under 1980-talet byggdes A6 center på övningsområdet. Under åren 1914–1935 fanns även Jönköpings gamla flygfält.[15]

Heraldik och traditioner

[redigera | redigera wikitext]

I samband med att Jönköpings regemente avvecklades, kom dess traditioner från den 1 januari 1928 föras vidare av det nya regementet, Jönköpings-Kalmar regemente (I 12).[2] Från den 1 juli 2000 förs traditionerna vidare av Göta ingenjörregemente (Ing 2).[16]

Förbandsfanor

[redigera | redigera wikitext]

Regementet har burit ett antal fanor genom åren. År 1854 överlämnade kung Oscar I en ny fana till regementets två bataljoner, vilka då ersatte tidigare fanor. Segernamnen på fanan tillfördes 1911.

Minnesstenar

[redigera | redigera wikitext]

I samband med regementets 300-årsjubileum 1923, avtäcktes en minnessten framför regementets kanslihus. Efter att regementet avvecklades, beslutade stadens styrande att flytta minnesstenen till Kanonberget i Jönköpings stadspark. På kanslihusets södra gavel finns en minnestavla över Jönköpings regemente och ombyggnaden till Ryhovs sjukhus.[17]

Förbandschefer

[redigera | redigera wikitext]

Regementschefer verksamma vid regementet åren 1623–1927.[3]

Namn, beteckning och förläggningsort

[redigera | redigera wikitext]
Namn
Kungl. Jönköpings regemente 1623-06-27 1709-06-28
Kungl. Jönköpings regemente 1709-??-?? 1715-12-13
Kungl. Jönköpings regemente 1716-??-?? 1927-12-31
Avvecklingsorganisation 1928-01-01 1928-03-31
Beteckningar
№ 12 1816-03-26 1914-09-30
I 12 1914-10-01 1927-12-31
Förläggningsorter
Skillingaryd (F) 1788-08-08 1914-10-09
Jönköpings garnison (F) 1914-10-09 1928-03-31

Anmärkningar

[redigera | redigera wikitext]
 1. ^ Åren 1833–1893 var regementet underställt chefen för 2. militärdistriktet, åren 1893–1901 chefen för 2. arméfördelningen, åren 1902–1927 chefen för II. arméfördelningen.
 2. ^ Förbandsmarschen antogs 1895, och övertogs från Första livgrenadjärregementet. Marschen användes av Smålandsbrigaden åren 1995–1998.[1]
 3. ^ Fredrik Lovén blev sista chefen för regementet.
 1. ^ Sandberg (2007), s. 58
 2. ^ [a b c d e] Braunstein (2003), s. 55-56
 3. ^ [a b] Kjellander (2003), s. 272-273
 4. ^ [a b c] Holmberg (1993), s. 11
 5. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11
 6. ^ [a b] Jönköpings regemente i Projekt Runeberg
 7. ^ von Konow (1987), s. 19
 8. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11
 9. ^ von Konow (1987), s. 18
 10. ^ Försvarsbeslutet 1925 i Svenska Dagbladets Årsbok – händelserna 1925 (1926)
 11. ^ Försvarsbeslutet 1925 i Nordisk familjebok (andra upplagans supplement, 1926)
 12. ^ Björkenstam (1994), s. 12-13
 13. ^ Berg (2004), s. 231
 14. ^ ”Historien om sjukhuset som inte fick kallas Ryhov”. jnytt.se. Arkiverad från originalet den 31 augusti 2017. https://web.archive.org/web/20170831174352/https://www.jnytt.se/article/historien-om-sjukhuset-som-inte-fick-kallas-ryhov/. Läst 20 januari 2017. 
 15. ^ ”Ryhovs historia slingan”. rjl.se. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202004421/http://www.rjl.se/globalassets/rjl/om-regionen/verksamheter/sjukhus/lanssjukhuset-ryhov/ryhovs_historia_slingan.pdf. Läst 20 januari 2017. 
 16. ^ ”Försvarets traditioner i framtiden”. sfhm.se. Arkiverad från originalet den 2 februari 2017. https://web.archive.org/web/20170202021832/http://www.sfhm.se/contentassets/813daef056f04ee79a6cdca825daecdb/traditionsnamnden_forsvarets_traditioner_i_framtiden_med_oversiktlig_historik_fran_1500_talet_reviderad_2016-03-30.pdf. Läst 22 januari 2017. 
 17. ^ ”Förbandstidning för Göta ingenjörregemente, nr 99, 2015”. forsvarsmakten.se. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/3-aktuellt/tidningar-ej-ff/gotaingenjoren-nr-99.pdf. Läst 20 januari 2017. 
 18. ^ Informationsskylt i Jönköpings stadspark

Tryckta källor

[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning

[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar

[redigera | redigera wikitext]