Infanteriet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För det allmänna begreppet, se Infanteri.
Infanteriet
(I)
Arméns infanteri- och kavallericentrum vapen.svg
Vapen för Arméns infanteri- och kavallericentrum tolkat efter dess blasonering.
Information
Officiellt namnInfanteriet
Datum1634–
LandSverige
FörsvarsgrenArmén
TypInfanteri
Del avHögkvarteret [a]
Ingående delarLivgardet,
Dalregementet,
Västernorrlands regemente
FörläggningsortKungsängen, Stockholm
FärgerGult     
Befälhavare
InfanteriinspektörAlf Sandqvist [b]
Tjänstetecken
Sveriges örlogsflaggaNaval Ensign of Sweden.svg
Truppslagstecken m/1960 i guldAM.090956 (guld).jpg
Truppslagstecken m/1960 i silverAM.090956 (silver).jpg
Baskertecken för infanteriet m/02 InfBaskertecken för infanteriet AM.088399.jpg

Infanteriet (I) är ett truppslag inom den svenska armén som har verkat i olika former sedan 1634. Åren 2005–2021 var Livgardet det enda återstående förbandet inom truppslaget, men efter Dalregementets återetablering 2021 och Västernorrlands regementes återetablering 2022 ingår dessa åter i truppslaget.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Infanteriet var fram till 2000 det största och äldsta truppslaget inom armén. Enligt 1634 års regeringsform skulle det indelta infanteriet bestå av 20 regementen till fot, varav sju av dessa regementen skulle finnas i Finland. I 1634 års regeringsform fastställdes den svenska regementetsindelningen, där det angavs att armén skulle bestå av 28 regementen till häst och fot, med fördelningen av åtta till häst och 20 till fot, varav sju av dessa regementen skulle finnas i Finland. De indelta och roterande regementena namngavs efter län eller landskap, medan de värvade regementena uppkallades efter sin chef. Regeringsformen angav Upplands regemente som det första i ordningen. Dock blev det ett nummer som aldrig användes, annat än för att ange regementets plats, enligt den då gällande rangordning.[1]

Utöver de indelta regementen tillkom även värvade regementen till fot. Antalet regementen kom att variera under 1700- och 1800-talet och en bit in på 1900-talet, som max fanns det ett 30-tal förband som tillhörde truppslaget. Vid två tillfällen under 1700-talet kom truppslaget att drabbas av två större reduceringar. Dels genom Kapitulationen vid Perevolotjna, men även vid Stenbocks kapitulation vid Tönnigen, då stora delar av den svenska armén gick i fångenskap och regementena fick sättas upp på nytt i Sverige.

Den rangordning som hade fastställts i 1634 års regeringsform började halta och skapa luckor efter freden i Fredrikshamn den 17 september 1809, då Finland tillföll Ryssland och de svenska regementen i Finland upplöstes. Därmed fanns det ett behov med att skapa ett nytt system. Under kronprins Karl Johans tid infördes 1816 ett nytt numreringssystem, där de svenska regementena genom en generalorder den 26 mars 1816 tillfördes ett officiellt ordningsnummer, till exempel № 22 Värmlands regemente.[2] Till grund för numreringen låg inte bara ett regementes status, utan också de svenska landskapens inbördes ordning, samt att Svealand, Götaland och Norrland skulle varvas. De lägsta ordningsnumren tilldelades "liv- och hustrupperna". Dessa nummer hade dock ingenting med rangordningen att göra, vilket bland annat framgår av gamla förteckningar där infanteri- och kavalleriförband är blandade just med hänsyn till rang och värdighet.[3]

Genom 1901 års härordning fastställdes att tillgång till trupp skulle regleras genom allmän värnplikt, vilket bland annat resulterade i att infanteriregementena utökades med en bataljon och kom att omfatta tre infanteribataljoner. I samband med den mobiliseringen som gjordes vid krigsutbrottet 1914 organiserades linjeregementet I 10. I likhet med övriga infanteriregementen skulle också ett reservregemente sättas upp, dock kom dessa aldrig att mobiliseras. Under mellankrigstiden räckte dock inte personalen till för att mobilisera såväl ett linje- som ett reservregemente, varav reservregementena utgick ur organisationen.

I samband med 1914 års härordning justerades 1914 samtliga ordningsnummer inom armén. För till exempel Värmlands regemente innebar det att regementet blev tilldelad beteckningen I 22. Justeringen av beteckningen gjordes för att särskilja regementen och kårer mellan truppslagen. Det med bakgrund till att namn och nummer som till exempel № 3 Livregementets grenadjärkår och № 3 Livregementets husarkår kunde förefalla egendomliga för den som inte kände till att förbanden ifråga tillhörde skilda truppslag.[4][5]

I och med genomförandet av 1925 års försvarsbeslut bröts väsentliga delar av det tidigare rangordningssystemet sönder, något som även fortsatte med 1936 års försvarsbeslut. Detta skedde genom att truppförband med höga stamnummer flyttades in i låga nummer som blivit vakanta efter avvecklade eller sammanslagna regementen och därvid även fick tillgodoräkna rang i enlighet med platsen i nummerserien.[6]

Vid 1925 års försvarsbeslut reducerades antalet regementen med fem samt att de kvarvarande regementena reducerades till att omfatta max två bataljoner. För arméns del beslöts det att vissa infanteriregementen skulle delas upp i en infanteri- respektive en stridsvagnsbataljon. Genom försvarsbeslutet 1936 beslutades att bataljonerna vid Skaraborgs regemente och Södermanlands regemente (I 10) skulle fördelas till en infanteri- respektive en stridsvagnsbataljon. År 1942 överfördes dessa två regementen till det nybildade truppslaget pansartrupperna. Vid samma tidpunkt kom samtliga infanteriförband att sätta upp ett dubbleringsregemente. Detta gällde dock inte Värmlands regemente, Gotlands infanteriregemente och Norrbottens regemente. År 1943 kom fick infanteriet och kavalleriet gemensam truppslagsinspektör.

Genom försvarsbeslutet 1948 kom arméns och infanteriets fältregementen att omorganiseras till infanteribrigader. Totalt kom 35 infanteribrigader att sättas upp åren 1949–1951, vilka i viss mån övertog fältregementets namn och numrering. Till exempel fältregementet Livregementets grenadjärer (I 3) blev Livbrigaden (IB 3) och Nerikes regemente (I 33) blev Närkebrigaden (IB 33). Åren 1963–1988 motoriserades tio brigader med banddrivna fordon i högre uträckning mot de övriga brigaderna och antog en brigadorganisation benämnd Norrlandsbrigad. Norrlandsbrigaden var organiserad för klara klimatet och geografin i Norrland på ett bättre sätt än den vanliga infanteribrigaden. De brigader som omorganiserades till Norrlandsbrigad fick ny beteckning, till exempel Norrbottensbrigaden (IB 19) kom att benämnas Norrbottensbrigaden (NB 19).

Infanteriets organisation fortlevde i stort sett intakt fram till försvarsutredning 1988 då det beslutades att samtliga brigader av organisationstypen IB 66 skulle upplösas och utgå. Genom samma försvarsutredningen beslutades även att truppslagsinspektörerna med truppslagsavdelningar vid Arméstaben skulle bilda truppslagscentrum tillsammans med arméns strids- och skjutskolor samt övriga truppslagsskolor. Vid infanteriet och kavalleriet, som hade gemensam truppslagsinspektör, bildades Arméns infanteri- och kavallericentrum.

Reduceringen av truppslaget fortsatte genom försvarsbeslutet 1992, vilket även angav att brigaderna skulle avskiljas från regementena och bilda egna kaderorganiserade förband. År 1995 sammanslogs Arméns infanteri- och kavallericentrum med Arméns pansarcentrum och bildade Arméns brigadcentrum, vilket även resulterade i att infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna fick en gemensam truppslagsinspektör.

Efter försvarsbeslutet 1996 omfattade truppslaget nio regementen och sju brigader. Vidare kom arméns samtliga truppslagscentrum att avvecklas och dess uppgifter övertogs av nybildade Armécentrum. Därmed fick samtliga truppslag inom armén en gemensam inspektör benämnd generalinspektör för armén. Genom försvarsbeslutet 2000 reducerades infanteriet så det endast återstod två regementen, vilka i praktiken bestod av flera truppslag. Så praktiken var det endast två infanteribataljoner, Gardesbataljonen och Jämtlands infanteribataljon. Efter försvarsbeslutet 2004 återstod endast Livgardet med Gardesbataljonen inom truppslaget.

Genom försvarsbeslutet 2020 beslutades om en tillväxt av Försvarsmakten, där två infanteriregementen skulle återetableras, Dalregementet i Falun, Västernorrlands regemente i Sollefteå med utbildningsdetachement Jämtlands fältjägarkår i Östersund. Vid planeringen av Försvarsmaktens tillväxt betraktade man att de nya organisationsenheterna ur traditionssynpunkt blev återetableringar. Återetableringen möjliggjordes bland annat av att traditioner vid tidigare nedlagda enheter har förts vidare av andra förband. Vid upprättandet av hemvärnet som stridskraft angavs att traditioner från tidigare regementen kunde föras av hemvärnsbataljonerna, men vid en återetablering skulle återförs dessa till sitt eget regemente. De organisationsenheter som tillkom genom försvarsbeslutet 2020, är en direkt fortsättning av sina föregångare. Förbandens kortbenämningar har bevarats och Försvarsmakten övervägde alrdig att genomföra en revidering av ordningsnumren i likhet med den revidering som genomfördes 1928 i samband med 1925 års försvarsbeslut.[7]

Ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

Från och med försvarsbeslutet 2004 omfattas truppslaget endast av en bataljon vid Livgardet. Även om Hemvärnet sedan 2013 består av 40 bataljoner, vilka motsvarar lätta skyttebataljoner, så tillhör de formellt inte infanteriet.

Tidigare ingående enheter[redigera | redigera wikitext]

1634[redigera | redigera wikitext]

Genom 1634 års regeringsform upptog 20 infanteriregementen. Där 13 regementen skulle sättas upp i Sverige och i Finland (den östra rikshalvan) skulle sju regementen sättas upp i ståndsordning.[8]

 1. Upplands regemente
 2. Skaraborgs regemente
 3. Åbo läns infanteriregemente
 4. Södermanlands regemente
 5. Kronobergs och Jönköpings regemente [c]
 6. Björneborgs regemente
 7. Dalregementet
 8. Östgöta regemente
 9. Tavastehus regemente
 10. Hälsinge regemente
 11. Älvsborgs regemente
 12. Västgöta-Dals regemente
 13. Viborgs regemente
 14. Savolax regemente
 15. Västmanlands regemente
 16. Västerbottens regemente
 17. Kalmar regemente
 18. Nylands regemente
 19. Närke-Värmlands regemente
 20. Österbottens regemente

1700[redigera | redigera wikitext]

Inför det stora nordiska kriget mönstrade den svenska armén 22 indelta regementen till fot. Dessa regementen var så kallade landskapsregementen, vilka uppsattes med hjälpa av rotering genom indelningsverket. Vid Kapitulationen vid Perevolotjna samt Stenbocks kapitulation vid Tönnigen föll flertalet av regementen i rysk och dansk fångenskap. En del regementen, som till exempel Jönköpings regemente hade decimerats inför slaget vid Poltava att efter slaget så återstod knappt något alls av regementet. Under det stora nordiska kriget fick flera av regementena sättas upp på nytt mer än en gång. Till exempel som Södermanlands regemente som fick sättas upp på nytt både 1710 och 1714.[9]

 1. Upplands regemente  
 2. Skaraborgs regemente Kapitulering
 3. Åbo läns infanteriregemente
 4. Södermanlands regemente Kapitulering
 5. Kronobergs regemente Kapitulering
 6. Jönköpings regemente  
 7. Björneborgs regemente Kapitulering
 8. Dalregementet Kapitulering
 9. Östgöta regemente Kapitulering
 10. Tavastehus regemente Kapitulering
 11. Hälsinge regemente Kapitulering
 12. Älvsborgs regemente Kapitulering
 13. Västgöta-Dals regemente Kapitulering
 14. Viborgs regemente Kapitulering
 15. Savolax regemente Kapitulering
 16. Västmanlands regemente Kapitulering
 17. Västerbottens regemente Kapitulering
 18. Kalmar regemente Kapitulering
 19. Nylands regemente Kapitulering
 20. Närke-Värmlands regemente Kapitulering
 21. Österbottens regemente Kapitulering
 22. Jämtlands dragonregemente [d]

1810[redigera | redigera wikitext]

Efter freden i Fredrikshamn den 17 september 1809 kom de indelta regementen till fot att omfatta 15 regementen, sju regementen i Finland upplöstes.[10]

Regementen[redigera | redigera wikitext]

 1. Upplands regemente
 2. Skaraborgs regemente
 3. Vakant
 4. Södermanlands regemente
 5. Kronobergs regemente
 6. Jönköpings regemente
 7. Vakant
 8. Dalregementet
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Hälsinge regemente
 12. Älvsborgs regemente
 13. Västgöta-Dals regemente
 14. Vakant
 15. Vakant
 16. Västmanlands regemente
 17. Västerbottens regemente
 18. Kalmar regemente
 19. Vakant
 20. Närke-Värmlands regemente
 21. Vakant
 22. Jämtlands infanteriregemente

Kungl. Maj:ts Liv- och Hustrupper[redigera | redigera wikitext]

Från 1790 bildades gardesregementen, vilka dock i huvudsak var så kallade värvade regementen till fot. Från 1902 kom även dessa att sättas upp genom värnplikt.

 1. Svea livgarde
 2. Andra gardesregementet
 3. Livregementets grenadjärkår
 4. Livgrenadjärregementet [e]

1816[redigera | redigera wikitext]

Den 26 mars 1816 utfärdades en generalorder med att ett nytt nummersystem officiellt infördes i svenska armen. Vidare hade det tillkommit två regementen i Skåne, båda uppsatta 1811 och avsedda att i någon mån fylla tomrummet efter de truppförband som försvunnit genom förlusten av Finland.

 1. Svea livgarde
 2. Andra livgardet
 3. Livregementets grenadjärkår
 4. Första livgrenadjärregementet
 5. Andra livgrenadjärregementet
 6. Västgöta regemente
 7. Smålands dragonregementes infanteribataljon
 8. Upplands regemente
 9. Skaraborgs regemente
 10. Södermanlands regemente
 11. Kronobergs regemente
 12. Jönköpings regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Västgöta-Dals regemente
 17. Bohusläns regemente
 18. Västmanlands regemente
 19. Västerbottens regemente
 20. Kalmar regemente
 21. Närke regemente
 22. Värmlands regemente
 23. Jämtlands infanteriregemente
 24. Norra skånska infanteriregementet
 25. Södra skånska infanteriregementet
 26. Värmlands fältjägarregemente
 27. Gotlands nationalbeväring
 28. Hallands läns första infanteribataljon

1902[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsreformen 1901 fastslogs att infanteriet skulle bestå av 28 regementen. Vidare avvecklades Indelningsverket helt och ersattes med värnplikt.[11]

 1. Svea livgarde
 2. Göta livgarde
 3. Livregementet till fot
 4. Första livgrenadjärregementet
 5. Andra livgrenadjärregementet
 6. Västgöta regemente
 7. Karlskrona grenadjärregemente
 8. Upplands regemente
 9. Skaraborgs regemente
 10. Södermanlands regemente
 11. Kronobergs regemente
 12. Jönköpings regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Hallands regemente
 17. Bohusläns regemente
 18. Västmanlands regemente
 19. Norrbottens regemente
 20. Västerbottens regemente
 21. Kalmar regemente
 22. Värmlands regemente
 23. Jämtlands fältjägarregemente
 24. Norra skånska infanteriregementet
 25. Södra skånska infanteriregementet
 26. Vaxholms grenadjärregemente
 27. Gotlands infanteriregemente
 28. Västernorrlands regemente

1928[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1925 fastslogs att infanteriet skulle bestå av 22 regementen. Samtidigt fick fem regementen ny beteckning, då de övertog beteckning i en lägre serie från ett regemente som utgått.[12]

 1. Svea livgarde
 2. Göta livgarde
 3. Livregementets grenadjärer
 4. Livgrenadjärregementet
 5. Jämtlands fältjägarregemente
 6. Norra skånska infanteriregementet
 7. Södra skånska infanteriregementet
 8. Upplands regemente
 9. Skaraborgs regemente
 10. Södermanlands regemente
 11. Kronobergs regemente
 12. Jönköpings-Kalmar regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Hallands regemente
 17. Bohusläns regemente
 18. Gotlands infanterikår
 19. Norrbottens regemente
 20. Västerbottens regemente
 21. Västernorrlands regemente
 22. Värmlands regemente

1942[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1942 fastslogs att infanteriet skulle bestå av 21 regementen. Två regementen Skaraborgs- och Södermanlands regemente överfördes till det nya truppslaget pansartrupperna. Som en del i den svenska beredskapen under andra världskriget kom kvarvarande infanteriregementen i regel att uppsätta ett dubbleringsregemente. Dubbleringsregementet erhöll det ordinarie regementets nummer plus 30, till exempel fick Svea livgardes dubbleringsregemente nummer 31.

Regementen[redigera | redigera wikitext]

 1. Svea livgarde
 2. Värmlands regemente
 3. Livregementets grenadjärer
 4. Livgrenadjärregementet
 5. Jämtlands fältjägarregemente
 6. Norra skånska infanteriregementet
 7. Södra skånska infanteriregementet
 8. Upplands regemente
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Kronobergs regemente
 12. Jönköpings-Kalmar regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Hallands regemente
 17. Bohusläns regemente
 18. Gotlands infanterikår
 19. Norrbottens regemente
 20. Västerbottens regemente
 21. Västernorrlands regemente

Dubbleringsregemente[redigera | redigera wikitext]

 • 31. Stockholms infanteriregemente
 • 32. Vakant
 • 33. Nerikes regemente
 • 34. Östgöta infanteriregemente
 • 35. Härjedalens regemente
 • 36. Vakant
 • 37. Malmöhus regemente
 • 38. Roslagens regemente
 • 39. Vakant
 • 40. Vakant
 • 41. Södra Smålands regemente
 • 42. Norra Smålands regemente
 • 43. Kopparbergs regemente
 • 44. Gästriklands regemente
 • 45. Västgöta regemente
 • 46. Varbergs regemente
 • 47. Göteborgs regemente
 • 48. Vakant
 • 49. Vakant
 • 50. Lapplands regemente
 • 51. Ångermanlands regemente

1949[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1948 fastslogs att infanteriet skulle bestå av 21 regementen.

Regementen[redigera | redigera wikitext]

 1. Svea livgarde
 2. Värmlands regemente
 3. Livregementets grenadjärer
 4. Livgrenadjärregementet
 5. Jämtlands fältjägarregemente
 6. Norra skånska infanteriregementet
 7. Södra skånska infanteriregementet
 8. Upplands regemente
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Kronobergs regemente
 12. Jönköpings-Kalmar regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Hallands regemente
 17. Bohusläns regemente
 18. Gotlands infanterikår
 19. Norrbottens regemente
 20. Västerbottens regemente
 21. Västernorrlands regemente

Brigader[redigera | redigera wikitext]

 1. Gula brigaden
 2. Värmlandsbrigaden
 3. Livbrigaden
 4. Grenadjärbrigaden
 5. Vakant
 6. Vakant
 7. Vakant
 8. Vakant
 9. Vakant
 10. Södermanlandsbrigaden [f]
 11. Kronobergsbrigaden
 12. Jönköpingsbrigaden
 13. Dalabrigaden
 14. Gästrikebrigaden
 15. Västgötabrigaden
 16. Hallandsbrigaden
 17. Bohusbrigaden
 18. Gotlandsbrigaden
 19. Norrbottensbrigaden [g]
 20. Västerbottensbrigaden
 21. Ådalsbrigaden
 22. Vakant
 23. Vakant
 24. Vakant
 25. Fältjägarbrigaden
 26. Kristianstadsbrigaden [h]
 27. Vakant
 28. Upplandsbrigaden
 29. Vakant
 30. Vakant
 31. Vakant
 32. Vakant
 33. Närkebrigaden
 34. Östgötabrigaden
 35. Härjedalsbrigaden
 36. Vakant
 37. Skånebrigaden
 38. Västmanlandsbrigaden
 39. Upplandsbrigaden
 40. Vakant
 41. Blekingebrigaden
 42. Kalmarbrigaden
 43. Kopparbergsbrigaden
 44. Hälsingebrigaden
 45. Älvsborgsbrigaden [i]
 46. Västkustbrigaden
 47. Göteborgsbrigaden
 48. Vakant
 49. Vakant
 50. Lapplandsbrigaden
 51. Ångermanlandsbrigaden

1994[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1992 fastslogs att infanteriet skulle bestå av 14 regementen. Vidare fastslogs att avskilja brigaderna från regementena, för att bilda tio kaderorganiserade krigsförband. Norrbottens regemente överfördes till pansartrupperna, men behöll sin beteckning. Försvarsbeslutet var det första försvarsbeslutet som påverkade infanteriet i en större omfattning av truppslaget.

Regementen[redigera | redigera wikitext]

 1. Svea livgarde
 2. Värmlands regemente
 3. Livregementets grenadjärer
 4. Livgrenadjärregementet
 5. Jämtlands fältjägarregemente
 6. Vakant
 7. Vakant
 8. Vakant
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Kronobergs regemente
 12. Norra Smålands regemente
 13. Dalregementet
 14. Hälsinge regemente
 15. Älvsborgs regemente
 16. Hallands regemente
 17. Vakant
 18. Vakant
 19. Vakant
 20. Västerbottens regemente
 21. Västernorrlands regemente
 22. Lapplands jägarregemente

Brigader[redigera | redigera wikitext]

 1. Livgardesbrigaden
 2. Värmlandsbrigaden
 3. Vakant
 4. Livgrenadjärbrigaden
 5. Fältjägarbrigaden
 6. Vakant
 7. Vakant
 8. Vakant
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Vakant
 12. Smålandsbrigaden
 13. Dalabrigaden
 14. Vakant
 15. Älvsborgsbrigaden
 16. Hallandsbrigaden
 17. Vakant
 18. Vakant
 19. Vakant
 20. Lapplandsbrigaden
 21. Ångermanlandsbrigaden

1998[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 1996 fastslogs att infanteriet skulle bestå av nio regementen och sju brigader, varav tre var så kallad Norrlandsbrigad.

Regementen[redigera | redigera wikitext]

 1. Svea livgarde
 2. Värmlands regemente
 3. Livregementets grenadjärer
 4. Vakant
 5. Vakant
 6. Vakant
 7. Vakant
 8. Vakant
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Vakant
 12. Smålands regemente
 13. Dalregementet
 14. Vakant
 15. Vakant
 16. Hallands regemente
 17. Vakant
 18. Vakant
 19. Vakant
 20. Västerbottens regemente
 21. Västernorrlands regemente
 22. Lapplands jägarregemente

Brigader[redigera | redigera wikitext]

 1. Livgardesbrigaden
 2. Värmlandsbrigaden
 3. Vakant
 4. Vakant
 5. Fältjägarbrigaden
 6. Vakant
 7. Vakant
 8. Vakant
 9. Vakant
 10. Vakant
 11. Vakant
 12. Smålandsbrigaden
 13. Dalabrigaden
 14. Vakant
 15. Vakant
 16. Hallandsbrigaden
 17. Vakant
 18. Vakant
 19. Vakant
 20. Vakant
 21. Ångermanlandsbrigaden

2000–2004[redigera | redigera wikitext]

Genom försvarsbeslutet 2000 fastslogs att infanteriet skulle bestå av två regementen, brigaderna utgick samtidigt som kaderorganiserade krigsförband.

2005–2010[redigera | redigera wikitext]

2010–2020[redigera | redigera wikitext]

2021–nutid[redigera | redigera wikitext]

Inspektörer för infanteriet[redigera | redigera wikitext]

Åren 1914–1943 infanteriet en egen truppslagsinspektör, åren 1943–1995 hade infanteriet gemensam inspektör med kavalleriet. Vilken åren 1991–1995 även var förbandschef för Arméns infanteri- och kavallericentrum. Åren 1995–1998 hade infanteriet och kavalleriet gemensam inspektör med pansartrupperna, vilken även var förbandschef för Brigadcentrum. Från 1998 utgick befattningen truppslagsinspektör, för istället samla alla truppslag inom armén under en gemensam arméinspektör.[13]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Anmärkningar[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Åren 1942–1991 var truppslaget underställt infanteriinspektören vid arméstabens pansaravdelning, åren 1991–1995 chefen för Arméns infanteri- och kavallericentrum, åren 1995–1997 chefen för åren Arméns brigadcentrum, 1997–2000 chefen för Armécentrum, åren 2000–2005 Operativa insatsledningen.
 2. ^ Alf Sandqvist var den sista inspektören för truppslaget.
 3. ^ Regementena skulle bilda Smålands regemente, men det regementet bildades aldrig och istället behölls Kronobergs regemente och Jönköpings regemente separata.
 4. ^ Var till stora delar ett infanteriregemente, men hade krigsåren 1700-1713 två kompanier beridna dragoner enligt Kungligt beslut 1699.
 5. ^ Bildades 1791 genom sammanslagning av Östgöta infanteriregemente och Östgöta kavalleriregemente.
 6. ^ Var organiserad som infanteri åren 1957–1963.
 7. ^ Omorganiserades till pansar år 1994.
 8. ^ Omorganiserades till pansar år 1963.
 9. ^ Var organiserad som pansar åren 1949–1969.
 10. ^ Åren 1995–1997 var Alf Sandqvist inspektör för både infanteriet, kavalleriet och pansartrupperna.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11
 2. ^ von Konow (1987), s. 19
 3. ^ Björkenstam (1994), s. 10-11
 4. ^ von Konow (1987), s. 18
 5. ^ Björck (1996), s. 301
 6. ^ von Konow (1987), s. 31
 7. ^ ”Traditioner för tillväxt”. forsvarsmakten.se. sid. 73. https://www.forsvarsmakten.se/siteassets/6-aktuellt/forsvarets-forum/2021/forum_2104_webb_lowres.pdf. Läst 7 november 2021. 
 8. ^ Nelsson (1993), s. 32
 9. ^ Kjellander (2003), s. 346
 10. ^ Kjellander (2003), s. 350
 11. ^ Kjellander (2003), s. 351
 12. ^ Kjellander (2003), s. 352
 13. ^ Nelsson (1993), s. 261-262

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

 • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
 • Herlitz, Carl (1967). Svenska arméns regementen: regementstraditioner. Militärlitteraturföreningen, nr 244 (första upplagan). Stockholm: Militärhistoriska förlaget. Libris 1202739 
 • Holmberg, Björn (1993). Arméns regementen, skolor och staber: [en uppslagsbok] : en sammanställning. Arvidsjaur: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB). Libris 7796532. ISBN 91-972209-0-6 
 • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus. Libris 8981272. ISBN 91-87184-74-5 
 • Larsson, Anders (2022). Karolinska uniformer och munderingar åren 1700 till 1721. Östersund: Jengel Förlag. ISBN 978-91-88573-43-8 
 • Nelsson, Bertil (1993). Från Brunkeberg till Nordanvind: 500 år med svenskt infanteri. Stockholm: Probus. Libris 7762911. ISBN 91-87184-23-0